8 Afs 41/2008-50

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: JUDr. M. P., zastoupený JUDr. Jaroslavem Šantrochem, advokátem se sídlem Trutnov, Smetanova 272, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, Hradec Králové, Horova 17, v řízení o žalobách proti rozhodnutím žalovaného ze dne 17. 3. 2003, čj. 3560/130/2002-Do, čj. 3561/130/2002-Do a čj. 1686/130/2002-Do, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 1. 2004, čj. 31 Ca 121/2003-22,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 1. 2004, čj. 31 Ca 121/2003-22, s e ve výrocích II a III z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobami doručenými Krajskému soudu v Hradci Králové dne 22. 9. 2003 se žalobce domáhal přezkoumání shora označených rozhodnutí žalovaného, kterými byla zamítnuta jeho odvolání proti rozhodnutím Finančního úřadu v Trutnově ze dne 19. 9. 2000, ze dne 19. 6. 2000 a ze dne 15. 6. 2000 o vyměření daně z přidané hodnoty. Tyto žaloby byly vedeny u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 31 Ca 121/2003, 31 Ca 122/2003 a 31 Ca 123/2003.

Usnesením tohoto krajského soudu ze dne 30. 1. 2004, čj. 31 Ca 121/2003-23 bylo (pod bodem I) vysloveno, že se uvedené věci spojují ke společnému projednání. Pod bodem II bylo vysloveno, že se žaloby odmítají a pod bodem III bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 27. 2. 2004.

Krajský soud, jak vyplývá z odůvodnění jeho usnesení, vyšel ze závěru, že žalobci byla napadená správní rozhodnutí doručena dne 15. 4. 2003, poté, co zásilka byla dne 10. 4. 2003 uložena na poště. Tato rozhodnutí byla zároveň dne 18. 3. 2003 doručena Ing. A. Č. Ta však byla zmocněna k zastupování žalobce pouze v řízení před Finančním úřadem v Trutnově. Datum doručení této původní zástupkyni tedy není pro posouzení lhůt k podání žalob rozhodné. Poslední den lhůt, jak dále uvádí krajský soud, připadl na pondělí 16. 6. 2003. Žalobce však žalobu podal prostřednictvím držitele poštovní licence až dne 19. 9. 2003, tedy opožděně.

Kasační stížností, datovanou dnem 11. 3. 2004 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení uvedeného usnesení ve výroku ad II a III. V této stížnosti především uvádí, že písemná vyhotovení rozhodnutí žalovaného převzal osobně na Finančním ředitelství v Hradci Králové dne 21. 7. 2003, což je vyznačeno na těchto rozhodnutích. Pokud krajský soud vycházel z toho, že správní rozhodnutí měla být doručena dne 15. 4. 2003, a toto zjištění opírá o doručenku v předloženém spise žalovaného, tak stěžovatel k tomu uvádí, že všechna žalobou napadená rozhodnutí určená do vlastních rukou byla doručována jeho synovi a nikoli stěžovateli. Právě proto, aby zhojil tento nedostatek a měl možnost podat řádnou žalobu, dostavil se osobně k žalovanému k převzetí rozhodnutí. Předpokládal, že žalovaný si je vědom chybného postupu při doručování, a proto se při podání žaloby otázkou lhůty pro jejich podání nezabýval. Ani žalovaný ve vyjádření k žalobě nenamítal, že by byly žaloby podány opožděně. Proto stěžovatel má zato, že se zřetelem na § 104 odst. 4 s. ř. s. je kasační stížnost přípustná, byť až v ní uvádí důvody, které neuplatnil v řízení před krajským soudem.

Žalovaný se ke skutečnostem uváděným v kasační stížnosti nevyjádřil.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě. Tato stížnost původně nebyla ve spise Krajského soudu v Hradci Králové založena. Podáním ze dne 6. 3. 2008, doručeným dne 7. 3. 2008 vznesl zástupce žalobce dotaz na stav řízení týkající se kasační stížnosti odeslané krajskému soudu dne 11. 3. 2004. Přípisem ze dne 1. 4. 2008 tento soud sdělil zástupci žalobce, že kasační stížnost se ve spisech nenachází a že o tom, že byla tato stížnost podána, není ani záznam v rejstříku a nelze ani zjistit o jakou zásilku se jednalo a na jaké oddělení krajského soudu ji podatelna předala. Poté zástupce stěžovatele předložil kopii kasační stížnosti s průvodním přípisem ze dne 10. 4. 2008, ve kterém navrhl (dle obsahu), aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek. Zároveň připojil kopii poštovního podacího archu ve kterém je mj. uvedeno, že pod podacím číslem 31246 byla Českou poštou v Trutnově dne 11. 3. 2004 převzata zásilka adresována Krajskému soudu v Hradci Králové. V poznámce je uvedeno KAS. ST. 31 Ca 121/2003 . Ve spise je dále založena písemnost stvrzující, že zásilka č. 31246 z podací pošty Trutnov byla dne 12. 3. 2004 krajskému soudu doručena. Je tedy nutno vycházet z toho, že kasační stížnost byla podána včas. O této stížnosti Nejvyšší správní soud uvážil takto.

Stěžovatel v žalobě mimo jiné výslovně uvedl, že napadená správní rozhodnutí převzal dne 21. 7. 2003. Krajský soud v naříkaném usnesení vycházel toliko z doručenky založené ve správním spise, aniž by se s tímto tvrzením jakkoli dále zabýval a vypořádal. Především neumožnil žalobci vyjádřit se k tomuto rozporu a předložit návrhy na příslušné důkazy. V této souvislosti nelze ani přehlédnout, že (jak uvádí stěžovatel) žalovaný tvrzení o převzetí rozhodnutí ani nezpochybňoval. Proto byla kasační stížnost shledána důvodnou, a jí napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové bylo ve výrocích ad II a III zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení, ve kterém je krajský soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 1, 3 s. ř. s.).

Jelikož bylo po předložení věci Krajským soudem v Hradci Králové přednostně rozhodnuto o kasační stížnosti, nebylo nutno samostatně rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. července 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu