8 Afs 36/2013-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: CIM Praha, spol. s r. o. v likvidaci, se sídlem Lázecká 344/4a, Olomouc, zastoupeného JUDr. Jiřím Brožem, advokátem se sídlem Vinohradská 2828/151, Praha 3, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutím Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 12. 8. 2009, čj. 10047/09-1200-107333 a čj. 10120/09-1200-107333, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2013, čj. 9 Ca 345/2009-84,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Dodatečným platebním výměrem ze dne 25. 3. 2008, čj. 134063/08/005511/7022, Finanční úřad pro Prahu 5 (dále jen správce daně ) doměřil žalobci daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 ve výši 2 057 440 Kč.

2. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (dále jen právní předchůdce žalovaného ) zamítlo odvolání žalobce rozhodnutím ze dne 12. 8. 2009, čj. 10047/09-1200-107333.

3. Dodatečným platebním výměrem ze dne 25. 3. 2008, čj. 134211/08/005511/7022, správce daně doměřil žalobci daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 ve výši 1 805 700 Kč.

4. Právní předchůdce žalovaného zamítl odvolání žalobce rozhodnutím ze dne 12. 8. 2009, čj. 10120/09-1200-107333.

5. Žalobce napadl rozhodnutí právního předchůdce žalovaného žalobami u Městského soudu v Praze. Usnesením ze dne 25. 2. 2013, čj. 9 Ca 345/2009-80, městský soud spojil řízení o těchto žalobách vedená pod sp. zn. 9 Ca 345/2009 a sp. zn. 9 Ca 346/2009 ke společnému projednání a rozhodnutí, přičemž řízení o těchto věcech bylo nadále vedeno pod sp. zn. 9 Ca 345/2009. Rozsudkem ze dne 25. 2. 2013, čj. 9 Ca 345/2009-84, městský soud žaloby zamítl.

6. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s.

7. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny.

8. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

9. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost spolu s kasační stížností, ani později ve lhůtě, kterou mu soud stanovil usnesením ze dne 7. 6. 2013, čj.-33. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 11. 6. 2013, soudem určená lhůta 2 týdnů pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 25. 6. 2013. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

10. Nejvyšší správní soud uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

11. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 1. července 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu