8 Afs 237/2017-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D. v právní věci žalobkyně: AUFEER DESIGN, s.r.o., se sídlem Bucharova 1314/8, Praha 5, zast. JUDr. Zdeňkem Kramperou, advokátem se sídlem Kořenského 15, Praha 5-Smíchov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 12. 2013, čj. 30117/13/5000-14204-703000, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 10. 2017, čj. 6 Af 6/2014-75, ve znění opravného usnesení ze dne 10. 10. 2017, čj. 6 Af 6/2014-100,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žalobkyni s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) napadla kasační stížností v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba proti shora specifikovanému rozhodnutí žalovaného.

[2] Podáním, které Nejvyšší správní soud obdržel dne 1. 11. 2017, vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení takto sníženého zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč stěžovatelce na účet jejího zástupce, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

[4] Stěžovatelka ani žalovaný nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 14. listopadu 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu