8 Afs 23/2013-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: MariOx, s. r. o., se sídlem Dukelských Hrdinů 2686, Břeclav, zastoupeného JUDr. Vojtěchem Hrozou, advokátem se sídlem Arne Nováka 4, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 5. 12. 2012, čj. 18839/12-1301-702127, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 2013, čj. 62 Af 9/2013-22,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Finanční ředitelství v Brně zamítlo rozhodnutím ze dne 5. 12. 2012, čj. 18839/12-1301-702127, odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu Brno IV. (dále jen finanční úřad ), kterým finanční úřad vyměřil žalobci daň z přidané hodnoty za zdaňovací období 4. čtvrtletí 2011.

[2] Finanční ředitelství v Brně bylo ke dni 31. 12. 2012 zrušeno zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Jeho působnost přešla na Odvolací finanční ředitelství, přičemž dle § 20 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. platí, že jsou-li v rozhodnutích vydaných při správě daní uvedeny územní finanční orgány, zde Finanční ředitelství v Brně, rozumí se jimi orgány finanční správy příslušné dle zákona č. 456/2011 Sb., v tomto případě tedy Odvolací finanční ředitelství (dále jen žalovaný ).

[3] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ). Krajský soud zastavil řízení usnesením ze dne 6. 3. 2013, čj. 62 Af 9/2013-22, neboť žalobce neuhradil soudní poplatek ve lhůtě, kterou mu určil ve výzvě k zaplacení soudního poplatku. Rozhodnutí o zastavení řízení bylo zástupci žalobce doručeno 6. 3. 2013. Žalobce uhradil dne 7. 3. 2013 bezhotovostním bankovním převodem ve prospěch účtu krajského soudu částku odpovídající soudnímu poplatku vyměřenému z podané žaloby. Krajský soud vrátil uhrazený soudní poplatek usnesením ze dne 12. 3. 2013, čj. 62 Af 9/2013-29. Zdůraznil, že nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost. Usnesení soudu ve správním soudnictví nabývá právní moci doručením účastníkům řízení (srov. § 54 odst. 5 a § 55 odst. 5 s. ř. s.). Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku tak nabylo právní moci dne 6. 3. 2013. Soudní poplatek byl proto uhrazen až poté, kdy se stalo rozhodnutí o zastavení řízení pravomocným a poplatková povinnost již zanikla. Žalobce proto již nebyl k úhradě poplatku povinen. Usnesení o vrácení přeplatku bylo zástupci žalobce doručeno 13. 3. 2013.

[4] Žalobce brojil proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení kasační stížností. V té argumentoval, že soudem vyměřený soudní poplatek zaplatil dříve, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci, a že je tudíž na místě, aby krajský soud podanou žalobu projednal a rozhodl ve věci samé.

[5] Žalobce neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 29. 4. 2013, čj.-9, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 2 týdnů od doručení výzvy. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla zástupci žalobce doručena 6. 5. 2013.

[6] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[7] Žalobce nezaplatil soudní poplatek ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[8] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. června 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu