8 Afs 23/2006-98

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně JUDr. M. H., správkyně konkursní podstaty úpadce S. B., a. s., proti žalovanému Finančnímu úřadu Brno II, Cejl 113, 659 61 Brno, o zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 1. 2005, čj. 265/05/289912/7144, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 10. 2005, čj. 29 Ca 14/2005-48, takto: I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Rozhodnutím ze dne 3. 1. 2005, čj. 265/05/289912/7144, žalovaný zamítl reklamaci žalobkyně proti rozhodnutí o přeplatku ze dne 6. 12. 2004, jímž převedl přeplatek na dani z příjmů právnických osob ve výši 74 589 Kč na úhradu nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Žalobkyně rozhodnutí napadla žalobou u Krajského soudu v Brně; ten rozhodnutí žalovaného zrušil a věc žalovanému vrátil k dalšímu řízení. Žalovaný (stěžovatel) podal proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost, kterou však podáním ze dne 17. 1. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 19. 1. 2007, vzal zpět. Uvedl, že přeplatek ve výši 74 589 Kč byl dne 18. 12. 2006 vrácen do konkursní podstaty úpadce S. B., a. s. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Jelikož podání navrhovatele nevzbuzovalo žádnou pochybnost o jeho vůli, Nejvyšší správní soud řízení v souladu s citovaným ustanovením zastavil. Dalším výrokem rozhodl Nejvyšší správní soud o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. ledna 2007

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu