8 Afs 149/2006-70

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: L. l. M. L. a. s., zastoupené JUDr. Zdeňkem Slapničkou, bytem Na Sádce 193, Praha 4, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Plzni, Hálkova 14, Plzeň, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2006, čj. 57 Ca 72/2006-47,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2006, čj. 57 Ca 72/2006-47 byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2006, čj. 1022/06-130M. Tímto (posledně uvedeným) správním rozhodnutí bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí (platebnímu výměru) Finančního úřadu v Mariánských Lázních ze dne 13. 6. 2005, čj. 30009/05/125970/2756. Zároveň bylo v tomto usnesení rozhodnuto o náhradě nákladů řízení a o vrácení soudního poplatku žalobkyni.

Usnesení bylo v souladu s § 42 odst. 2 doručováno zástupci žalobkyně JUDr. Zdeňku Slapničkovi. Protože dne 16. 10. 2006 nebyl tento adresát zastižen, byla zásilka uložena na poště a adresát byl vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 3 a 50c odst. 1 o. s. ř.). Podle § 50c odst. 4 nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů od uložení (nešlo o písemnost, která měla být doručena do vlastních rukou), považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. V daném případě poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti tedy připadl na 19. 10. 2006 (čtvrtek), což se považuje za den doručení. V tomto směru (pro rozhodující okamžik doručení) není podstatné, že zástupce žalobkyně převzal písemnost (usnesení) fakticky až 26. 10. 2006.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zaslánu prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy čtvrtek 19. 10. 2006. Poslední den lhůty připadá na čtvrtek

2. 11. 2006, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost, podaná k poštovní přepravě dne 7. 11. 2006 byla tedy podána opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. prosince 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu