8 Afs 13/2009-42

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: Dřevařská a lesnická společnost, s. r. o., se sídlem Moskevská 1/14, Most, zastoupený Mgr. Hanou Zahálkovou, advokátkou se sídlem Příkop 4, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 12. 2006, čj. 19608/06-1200, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2008, čj. 15 Ca 47/2007-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce napadl žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 12. 2006, čj. 19608/06-1200. Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 18. 12. 2008, čj. 15 Ca 47/2007-31, žalobu zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Uzavřel přitom, že kasační stížnost nebyla podána včas a je proto nepřípustná.

Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení rozsudku se podle § 48d o. s. ř., za použití § 46 odst. 3 o. s. ř., § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. považuje za doručené stěžovateli dne 29. 1. 2009. Fakticky zástupce stěžovatele převzal usnesení na poště dne 30. 1. 2009.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Lhůta je podle § 40 odst. 4 s. ř. s. zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak. Podle § 37 odst. 2 věty první s. ř. s. lze podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl čtvrtek 29. 1. 2009, byl posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti čtvrtek 12. 2. 2009. Stěžovatel podal kasační stížnost k poštovní přepravě v pondělí 16. 2. 2009. Kasační stížnost tak byla podána až po uplynutí zákonem stanovené lhůty, současně platí, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.). Jakkoliv je nutno uvést, že den faktického doručení písemného vyhotovení rozsudku je z hlediska běhu lhůty pro podání kasační stížnosti nepodstatný, kasační stížnost by nebyla včasná ani při počítání lhůty od faktického doručení.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. března 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu