8 Ads 195/2014-32

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: J. H., zastoupené JUDr. Václavem Kaskou, advokátem se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 1. 2014, čj. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 10. 2014, čj. 2 Ad 19/2014-73,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen žalovaná ) vydala dne 14. 1. 2014 rozhodnutí čj. X, jímž bylo změněno rozhodnutí ze dne 12. 7. 2013 čj. X a žalobkyni přiznán od 30. 5. 2013 invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, podle ustanovení § 39 odst. 2 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně činí 7162 Kč.

[2] Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalované žalobu u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Krajský soud žalobu zamítl rozsudkem ze dne 27. 10. 2014, čj. 2 Ad 19/2014-73.

[3] Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) brojila proti rozsudku krajského soudu kasační stížností ze dne 11. 12. 2014, kterou odeslala téhož dne prostřednictvím datové schránky a která byla téhož dne doručena Nejvyššímu správnímu soudu.

[4] Žalovaná se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

[5] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval včasností kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost byla podána opožděně.

[6] Stěžovatelka byla poučena krajským soudem, že kasační stížnost lze podat ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

[7] Po předložení spisu krajského soudu Nejvyšší správní soud zjistil, že rozsudek krajského soudu ze dne 27. 10. 2014, čj. 2 Ad 19/2014-73, byl zástupci stěžovatelky doručen ve středu dne 26. 11. 2014. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti tedy marně uplynula ve středu dne 10. 12. 2014. Kasační stížnost odeslaná prostřednictvím datové schránky dne 11. 12. 2014 je tedy opožděná. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

[8] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.].

[9] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. dubna 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu