88 ICm 4868/2015
Číslo jednací: MSPH 88 ICm 4868/2015-21 /MSPH 88 INS 14040/2015/

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Pečánkovou ve věci žalobce: T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ: 649 49 681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4- Chodov, proti žalovanému: 1) Mgr. Karolína Černá, IČ: 018 59 251, Doudlebská 1699/5, 140 00, insolvenční správce, práv. zást.: JUDr. Zdeňka Koníčková, advokát, Orlí 27, 602 00 Brno, a 2) KOUKAAM, a. s., IČ: 630 80 401, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4-Chodov, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 88 INS 14040/2015 přihláškou P19 ve výši 406 532 Kč, je po právu, se vůči žalovanému 2) zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 22. 12. 2015 se žalobce domáhá určení, že jeho přihlášená nezajištěná pohledávka P19 ve výši 406 532 Kč, přihlášená z titulu neuhrazených cen za poskytnuté služby elektronických komunikací a ICT služby, je po právu. Žalobu žalobce podal jak proti insolvenční správkyni-žalovaný 1), tak proti dlužníku-žalovaný 2). isir.justi ce.cz /MSPH 88 INS 14040/2015/

Dle ust. § 16 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) jsou účastníky řízení v incidenčních sporech žalobce a žalovaný, není-li dále stanoveno jinak.

Dle ust. § 192 odst. 1 IZ mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé.

Dle ust. § 192 odst. 3 insolvenčního zákona nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění; jeho účinkem však vždy je, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její pravosti nebo výše, není v rozsahu popření upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dřív než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2.

Dle ust. § 198 odst. 1 věta druhá IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Dle ust. § 336 odst. 2 IZ má popření pohledávky dlužníkem v reorganizaci tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Dle ust. § 410 odst. 2 IZ má popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Soudu je z vlastní činnosti známo, že usnesením č. j. MSPH 88 INS 14040/2015-A-24 ze dne 3. 9. 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka KOUKAAM, a. s., a na jeho majetek byl prohlášen konkurs.

Soudu je dále z vlastní činnosti známo, že insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Karolína Černá, IČ: 018 59 251, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, na přezkumném jednání konaném dne 3. 12. 2015 popřela zcela pohledávku žalobce co do pravosti v celkové výši 406 532 Kč. Dlužník také pohledávku žalobce popřel co do pravosti zcela.

Ze shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona vyplývá, že v případě řešení úpadku dlužníka konkursem směřuje žaloba na určení popřené nevykonatelné pohledávky vždy proti insolvenčnímu správci, a to i tehdy, popře-li nevykonatelnou pohledávku také dlužník. V případě řešení úpadku oddlužením (případně reorganizací) je situace odlišná, tj. pokud popře nevykonatelnou pohledávku věřitele v oddlužení (reorganici) také dlužník, je nezbytné, aby žaloba byla podána vůči každému z popírajících subjektů.

Soud dospěl k závěru, že již z obsahu žaloby vyplývá, že byla podána jak proti insolvenční správkyni, tak proti dlužníku. Úpadek dlužníka je však řešen konkursem a proto je ve sporu jako jediná pasivně legitimovaná pouze insolvenční správkyně-žalovaná 1). /MSPH 88 INS 14040/2015/

Vzhledem k nedostatku pasivní legitimace dlužníka-žalovaného 2), soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. a žalobu vůči němu zamítl bez nařízení jednání.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle ustanovení § 142 o. s. ř., dle úspěchu ve věci s tím, že žalovanému 2) v řízení žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání d o 1 5 d n ů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 30. května 2016

JUDr. Jana Pečánková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: H.Hanzlíčková