881 NS 22170/2015
Kancelář :

Usnesení VS doruč:

-navrhovateli DS/obálka I.

-dlužnüçovi DS lhůta: doručenky

MSPH 881NS 22170/2015-A-11

31.5.2016 J. Pečánková, samosoudce

a: Sme n iľűüü _. .. :na .nwm .Dní Emmcühmą 3U Emo. .m5 mm

.má Ema. EE ..9 2m ::a En Em.:

._ FF nižší _. ...míří .

šuššäíĚEEHEEÍĚĚ.. _. aăaEŠEĚĚ.äI !ĚĚĚĚĚEĚI

5.55 Ě. j. a. näääu :a Ewmm ..MĚ .... i. ..............

:Š EEE .. MÉ: n.

(\ m x qăwuum: 5:.sz ._ .. . ._

Ěäă?? :łÉĚEŠmĚäEL k.: . -.. _ . -m- _ .. . ..uš-JH... ....... .a _______________Ě__________̧==_____=_________..zumuumüůř H Täňšmöhmmm MĚ mm ImmEšš Ěäu E 5m

N ĚĚ äšłäxämum muž Eääšä

mém uăäämäm:

MHFE a. ::am ?EEE

._ EE. .h :3:: EE; un. .::Inu _ .E u Eau? EEE Š __

Q .Šäaăiääa H ..E-En-Š :N-

. ...................... .. Ě a EEE .::33:55:55 .ään HE.. ...r 1:5 ĚEÉE. _ ._m m=m. ._ ...aaa-..iluzí wmznąmzłw :niz: _

::EE:mänmnäuomm m." Ěämäc u EEE ...a ou.. mF

a EEE? :EEĚE EEE :Šukání:

..Eäăn ÉĚEHE m-E u a _ _ EEĚĚ.; J EEĚ u. EE EH.: ..EE 2.3 E3533 EEE: EŠEĚ ĚĚE: u

IHC

:EEEHĚ Šum... EEE. x ĚĚBĚ 35.3%: mtääau: Ě: ĚEu :EEE m E.quEm :Ženu ?Ein m a..qu .E EE .Ě EEE: 9555.3: 2.32. _. _=Ě__._ä_ : až:: EE . :EEE u. U _ imagyeăäan-_ ..až H Ě# :a EE .E EEE .a n Ěäăă: 2.3 EEĚHĚ ::HH EĚ E253 Š....Š==NHĚĚ _Ě=.ĚĚAĚ_.ää _ .Eumăn 23:53:.. u:: :EEE _ §53. -EE.. 23:3 ĚĚäE 2.5 :ĚĚÉE ::Ě :EE EEE 513%.. .u a:: E ::É __ E E = E253:: .::Ě EEE

EEE; EEE EE. EEE .::EH EE ..s Ě Emăă m Em:: . Ě EE um; _ m 23:53:: ::3... ...Ě Šum:: ...Ě EE.. 2.52. u ..EEE ..3% EEE EE D ...š Eăäa 2.3 53:53:: ...5.3 :až h-

aäas ŠĚĚEŠEE.1 .I . J _

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

88INS 22170/2015

"ÚIV-'vv'-vvv Il'-l 'vn' v Ivvvuvvvl vv

-A-11 VS-Usnesení, tisková skupina 62158-5/2016

LHŮTA

Lhůta: 13.06.2016

2VSPH1911_15.docx 2016/05/26 11:47:11 POWER AGENCY s.r.o., IČ: 28139941, právnická, ID: POWER AGE28126866 1

Typ DS: PO

POWER AGENCY s.r.o., Smetanovo nábřeží 327/14, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: ewb4rrs

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

01.06.2016 11 :02:03 01.06.2016 11 :02:04

01.06.2016 11 :02:03 01.06.2016 11 :02:04

11.06.2016 11 :02:04

13.06.2016 12:52 12.06.2016 00:03

Jaroslava Staviarská 11.06.201611:02:04

Zprávu vypravil:

Doručeno fikcí:

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena. EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Kontrolu provedl: Hašková HanaKONEC VÝPISU

Spisová značkaz881NS 22170/2015 Identifikace dotazuz62158-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 08:59 Kontrolu provedl; Staviarská Jaroslava

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzPOWER AGENCY s.r.o., IČ: Typľprávnioká IDzPOWER AGE28126866 1 28139941, právnická Údaje o schránce: tyszO 1D DS:ewb4rrs Stav DS Přístupná

Název DS firma: POWER AGENCY s.r.o. IČ: 28139941

Adresa: Smetanovo nábřeží 14/327, 11000 Praha 1, CZ

nepřístupná DS:1 adresátů

Adresátq'Vařil anonymizovano , anonymizovano , Typľfyzická ID:VAŘ1L FILI 1 fyzická Údaje o schránce: typ:EO ID DS:gt2skbu Stav DS:Nepřístupná

Název DS: anonymizovano Vařil

IČ:

Adresa: Chvalšinská /231, 38101 Český Krumlov, CZ anonymizovano

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R