87 ICm 550/2015
Č. j. 87 ICm 550/2015-9 (KSLB 87 INS 28346/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Petrem Štrauchem, ve věci žalobce SMART Capital, a.s., IČ 268 65 297, Olomouc, Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00, proti žalovanému Insolvenční kancelář Vlk v.o.s., IČ 024 13 639, se sídlem Přerov, Č. Drahlovského 871/17, PSČ 750 02, insolvenčnímu správci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Ralsko, Kuřívody 701, PSČ 471 24, o určení pravosti pohledávek žalobce popřených insolvenčním správcem,

takto:

I. U r č u j e se, že dílčí pohledávka žalobce SMART Capital, a.s., IČ 268 65 297, za dlužníkem Pavlem Bělohlávkem, anonymizovano , přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka sp.zn. KSLB 87 INS 28346/2014 přihláškou č. P15/1 ve výši 67.500,-Kč včetně příslušenství ve výši 49.624,-Kč, je po právu.

II. U r č u j e se, že dílčí pohledávka žalobce SMART Capital, a.s., IČ 268 65 297, za dlužníkem Pavlem Bělohlávkem, anonymizovano , přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka sp.zn. KSLB 87 INS 28346/2014 přihláškou č. P15/2 ve výši 61.625,-Kč, je po právu.

III. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. (KSLB 87 INS 28346/2014)

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 6.2.2015 se žalobce domáhá určení, že jeho pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 87 INS 28346/2014 v celkové výši 178.749,-Kč jsou po právu. Žalobce uvedl, že nesouhlasí s popřením pravosti svých pohledávek insolvenčním správcem a navrhl, aby soud rozhodl, že jeho pohledávky uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka jsou po právu. Ke svému návrhu žalobce uvedl, že má za to, že jeho pohledávky nebyly promlčeny a odkázal na rozhodovací praxi zejména Vrchního soudu v Praze, který v obdobných věcech vyslovil právní názor, že pohledávky, které žalobce vymáhal na základě rozhodčího nálezu vydaného na základě neplatné rozhodčí doložky, nejsou promlčené. Žalobce má za to, že je oprávněným věřitelem dlužníka a svou pohledávku za dlužníkem uplatnil v probíhajícím insolvenčním řízení po právu, protože s dlužníkem uzavřel smlouvu o úvěru č. 32007-1916 ze dne 14.8.2007, na jejímž základě poskytl dlužníku úvěr ve výši 50.000,-Kč v hotovosti, což dlužník stvrdil svým podpisem. Žalobce k výzvě soudu uhradil soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč. Žalobce v souladu s ust. § 198 odst. 1 a 2 ve spojení s ust. § 410 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen i.z.), uplatnil proti insolvenčnímu správci dlužníka, který popřel nezajištěnou pohledávku, své právo žalobou podanou v zákonné lhůtě pro její podání, protože přezkumné jednání se konalo dne 13.1.2015, usnesení o schválení oddlužení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 23.2.2015 a vyrozumění insolvenčního správce o popření nevykonatelné pohledávky věřitele dlužníkem bylo věřiteli doručeno dne 2.2.2015. Žaloba, která byla doručena soudu dne 6.2.2015 byla podána v zákonné 15ti denní lhůtě ode dne doručení vyrozumění o popření pohledávky. Žalobci svědčí aktivní legitimace k podání žaloby proti insolvenčnímu správci, protože žalobce uplatnil svou pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení dlužníka a insolvenční správce na přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, popřel pohledávku věřitele co do pravosti z důvodu promlčení. K výzvě soudu sdělil žalobce, že souhlasí s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání. Žalovaný se k výzvě soudu ve smyslu ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nevyjádřil a soud tak má za to, že s rozhodnutím věci bez jednání souhlasí. Protože ve věci lze rozhodnout pouze na základě listinných důkazů a účastníci řízení s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili, rozhodl soud, aniž nařizoval jednání. Žalovaný insolvenční správce se k žalobě nevyjádřil, soud proto vycházel z popěrného úkonu žalovaného při přezkumném jednání, při kterém žalovaný, jako insolvenční správce dlužníka, popřel nevykonatelné pohledávky žalobce co do pravosti z důvodu jejich promlčení. Podle ust. § 120 odst. 2 o.s.ř. může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají-li z obsahu spisu. Soud má za nesporné skutečnosti týkající se vzniku pohledávky žalobce za dlužníkem, protože žalovaný neučinil sporným vznik pohledávek, ale dovolává se jejich promlčení. (KSLB 87 INS 28346/2014)

Z přihlášky pohledávky, která je založena v insolvenčním spise, soud zjistil, že žalobce, jako věřitel dlužníka, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru č. 32007-1916 ze dne 14.8.2007, ve výši 67.500,-Kč s příslušenstvím ve výši 49.624,-Kč a dále pohledávku z titulu smluvní pokuty dle bodu 3 obchodních podmínek smlouvy ve výši 61.625,-Kč. Všechny pohledávky byly přihlášeny jako nevykonatelné, přestože věřitel, jak vyplývá z předloženého rozhodčího nálezu č. 0271/2008 ze dne 9.4.2008, podal k Rozhodčí a správní společností, a.s., IČ 274 00 531, v souladu s bodem 12 obchodních podmínek návrh na vydání rozhodčího nálezu. Jmenovaný rozhodce rozhodl dne 9.4.2008 o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci jistinu ve výši 67.500,-Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu ve výši 2.125,-Kč za každý započatý měsíc prodlení, počínaje měsícem září 2007, a to do 3 dnů od právní moci rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález nabyl právní moci dne 2.5.2008. Z protokolu z přezkumného jednání ze dne 13.1.2015 soud zjistil, že insolvenční správce popřel pohledávky věřitele uplatněné přihláškou P15 v insolvenčním řízení dlužníka co do pravosti, přičemž důvodem popření pohledávek žalobce bylo promlčení pohledávek. Popírající insolvenční správce nevznesl žádné námitky, které by zpochybňovaly vznik pohledávek žalujícího věřitele. Na základě zjištěných skutečností dospěl soud k závěru, že nedošlo k promlčení pohledávek žalobce a podaná žaloba je důvodná. Žalobce uzavřel s dlužníkem smlouvu o úvěru ve smyslu ust. § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. Součástí uzavřené smlouvy byly obchodní podmínky žalobce, v jejichž bodu 12 bylo zahrnuto ujednání o řešení případných sporů v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Rozhodčí a správní společností, a.s., IČ 274 00 531. Uzavřená smlouva se řídí obchodním zákoníkem, současně však je dlužník v postavení spotřebitele, kterému náleží příslušná ochrana. Přestože žalobce neuplatnil své pohledávky jako vykonatelné, doložil ke své přihlášce listiny, z nichž jednoznačně vyplývá, že v zákonné čtyřleté promlčecí lhůtě uplatnil svůj nárok vůči dlužníku v rozhodčím řízení na základě sjednané rozhodčí doložky a v rozhodčím řízení byl vydán rozhodčí nález, který nabyl právní moci, a stal se tak exekučním titulem, na jehož základě bylo usnesením Okresního soudu v České Lípě č.j. 37 Nc 4879/2008-3 zahájeno exekuční řízení proti dlužníku vedené u Exekutorského úřadu Praha 9 JUDr. Milanem Usnulem. Ačkoliv lze uzavřít, že rozhodčí řízení bylo vedeno na základě neplatně sjednané rozhodčí doložky, dospěla soudní praxe opakovaně (srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 179/2014-48 nebo 104 VSPH 158/2014-52) k závěru, že je-li rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky ve věci, v níž bylo možno rozhodnout v rozhodčím řízení, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí a nelze jej považovat za nicotný právní akt. Podle ust.§ 403 odst. 1 obchodního zákoníku se stavení promlčecí doby spojuje se zahájením rozhodčího řízení na základě platné rozhodčí smlouvy. Podle ust. § 31 písm. b) zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčího nálezu, ve znění účinném ke dni uzavření rozhodčí smlouvy, soud na návrh kterékoliv strany zruší rozhodčí nález, jestliže rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje. Podle ust. § 16 zákona o rozhodčím řízení uplatní-li strana svůj nárok před rozhodci v promlčecí nebo prekluzivní lhůtě a rozhodnou-li rozhodci, že není dána jejich pravomoc, nebo došlo-li ke zrušení rozhodčího nálezu a podá-li strana znovu u soudu nebo u jiného příslušného orgánu žalobu nebo návrh na pokračování v řízení do 30 dnů ode dne, (KSLB 87 INS 28346/2014) kdy jí bylo doručeno rozhodnutí o nedostatku pravomoci nebo o zrušení rozhodčího nálezu, zůstávají účinky podané žaloby zachovány. Insolvenční soud se v posuzovaném případě ztotožňuje s názorem Vrchního soudu v Praze vysloveným v citovaném rozhodnutí a má za to, že dosud nedošlo k promlčení pohledávky věřitele, protože věřitel, ač pohledávku v insolvenčním řízení uplatnil jako nevykonatelnou, dosáhl v rozhodčím řízení vydání rozhodčího nálezu, který se stal exekučním titulem a na jeho základě věřitel řádně pokračoval v exekuci. Námitka promlčení pohledávky věřitele vznesená insolvenčním správcem je tak dle názoru soudu nedůvodná a soud proto vyhověl žalobě v celém rozsahu a rozhodl, že pohledávky věřitele jsou po právu. Podle ust. § 202 odst. 1 i.z. ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. V řízení proti insolvenčnímu správci měl žalobce plný úspěch, proto soud postupoval dle ust. § 202 odst. 1 i.z. a žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

V Liberci dne 22. září 2015

Petr Štrauch v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová