87 ICm 2203/2017
87 ICm 2203/2017-17 (KSLB 87 INS 604/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Štrauchem ve věci žalobce: Insolvency Project v.o.s., IČ 288 60 993, sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí insolvenční správce dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano , a Angeliky anonymizovano , anonymizovano zastoupená advokátem JUDr. Milanem Novákem sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí proti žalovanému: Ing. Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Komenského 456, 691 44 Lednice zastoupený advokátem Mgr. Martinem Pisarovičem sídlem nám.T.G.Masaryka 17, 690 02 Břeclav o určení pravosti popřených vykonatelných pohledávek

takto:

I. Určuje se, že popření pohledávky věřitele Ing. Vladimíra Dory, anonymizovano , bytem Komenského 456, 691 44 Lednice, co do pravosti v částce 32.548,-Kč, učiněné společností Insolvency Project v.o.s., IČ 288 60 993, sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí, insolvenčním správcem dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano , a Angeliky anonymizovano , anonymizovano , v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, pod sp. zn. KSLB 87 INS 604/2017, bylo učiněno po právu.

II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatit do majetkové podstaty k rukám zástupce insolvenčního správce JUDr. Milana Nováka, advokáta, na náhradě nákladů řízení částku 8.228,-Kč včetně DPH. isir.justi ce.cz poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to na účet soudu vedený u ČNB v Ústí nad Labem, č.ú. 3703-3024411/0710, var.symbol: 8750220317 nebo v kolcích na přiloženém tiskopisu.

Odůvodnění: Žalobou doručenou soudu dne 3.5.2017 se žalobce, jako insolvenční správce dlužníků v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp.zn. KSLB 87 INS 604/2017, domáhá určení, že úkon, kterým popřel při přezkumném jednání vykonatelnou pohledávku žalovaného, uplatněnou přihláškou P21/1 ve výši 32.548,-Kč, co do pravosti z důvodu promlčení pohledávky, byl učiněn po právu. Žalobce uvedl, že jako insolvenční správce dlužníků popřel při přezkumném jednání přihlášenou vykonatelnou pohledávku žalovaného skládající se z jistiny ve výši 8.749,60 Kč, úroků z prodlení ve výši 12.518,40 Kč a nákladů nalézacího řízení ve výši 11.280,-Kč, co do pravosti z důvodu promlčení pohledávky. Dle vyjádření žalobce byla popřená pohledávka žalovanému přiznána rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 9.11.2004 č.j. 6 C 304/2004-39, který nabyl právní moci dne 11.5.2005 s tím, že ztráta výhody splátek nastala nejpozději dne 15.11.2005. Insolvenční řízení dlužníků bylo zahájeno s účinky ode dne 12.1.2017 a zákonná 10-ti letá promlčecí lhůta ve smyslu ust. § 110 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku marně uběhla nejpozději ke dni 15.11.2015. Z uvedených důvodů navrhl žalobce, aby soud rozhodl, že žalovaný nemá za dlužníky pohledávku ve výši 32.548,-Kč a přiznal mu náhradu nákladů řízení ve výši 8.228,-Kč. Žalovaný na výzvu soudu k žalobě uvedl, že s žalobou nesouhlasí a navrhl soudu její zamítnutí. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že nesouhlasí s tvrzením žalobce o promlčení pohledávky, neboť ztráta výhody splátek je ve smyslu ust. § 565 občanského zákoníku právem věřitele a nenastává automaticky. S ohledem na formulaci výroku rozsudku pak žalovaný dovozuje, že nemohlo dojít k promlčení dne 15.11.2015, protože dlužníkům byla dána možnost souhrnnou částku skládající se z jistiny, úroku z prodlení a nákladů nalézacího řízení splácet. Žalovaný rovněž vyslovil nesouhlas s uplatněnými nároky na náhradu nákladů řízení žalobcem, protože má za to, že náklady nejsou účelnými, neboť insolvenční správce je současně aktivně působící advokát. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a pro případ úspěchu žalobce navrhl, aby soud žádnému z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení. Žalobce v souladu s ust. § 199 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ), uplatnil v zákonné 30 denní lhůtě proti přihlášenému věřiteli svůj popěrný úkon, kterým popřel při přezkumném jednání v insolvenčním řízení dlužníka vykonatelnou pohledávku věřitele. Přezkumné jednání se konalo dne 4.4.2017 a žaloba byla podána u insolvenčního soudu prostřednictvím elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem dne 3.5.2017. Žalobci svědčí aktivní legitimace k podání žaloby proti věřiteli, protože jako insolvenční správce dlužníků popřel pohledávku, která byla v insolvenčním řízení dlužníků uplatněna a při přezkumném jednání přezkoumána jako vykonatelná. Žalovaný je pak pasivně legitimován, a to jako věřitel uplatňující v insolvenčním řízení dlužníků vykonatelnou pohledávku, která byla popřena insolvenčním správcem co do pravosti. K výzvě soudu oba účastníci řízení sdělili, že souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení ústního jednání ve smyslu ust.§ 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Soud má za to, že ve věci lze rozhodnout bez jednání pouze na základě listinných důkazů. Podáním ze dne 27.2.2017 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení dlužníků manželů anonymizovano pohledávku ve výši 32.548,-Kč, která se skládá z jistiny ve výši 8.749,60 Kč, úroků -3- (KSLB 87 INS 604/2017) z prodlení ve výši 12.518,40 Kč a nákladů nalézacího řízení ve výši 11.280,-Kč, a to jako pohledávku vykonatelnou na základě rozsudku Okresního soudu v České Lípě č.j. 6 C 304/2004-39 ze dne 9.11.2004. Pohledávka věřitele vznikla z titulu smlouvy o prodeji na splátky č. 990285259 ze dne 29.11.1999. Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě č.j. 6 C 304/2004-39 ze dne 9.11.2004, který nabyl právní moci dne 11.5.2005 a vykonatelnosti dne 16.6.2005, bylo žalovaným, dlužnici Angelice anonymizovano , anonymizovano , a panu Robertu Žigovi, uloženo zaplatit žalobci částku 16.216,60 Kč s úrokem 5,5% od 1.7.2002 do zaplacení a na nákladech řízení na účet zástupce žalobce částku 11.280,-Kč. Žalovaným byla rozsudkem ponechána výhoda splátek tak, že žalovaní dlužnou částku uhradí měsíčními splátkami po 1.500,-Kč s tím, že první splátka bude splatná do 15. dne v měsíci následujícím po právní moci rozhodnutí a další vždy do 15. dne měsíce následujícího pod ztrátou výhody splátek. Z přihlášky pohledávky rovněž vyplývá, že žalovaní uhradili částku 7.467,-Kč na jistině. Z uvedených listinných důkazů má soud za prokázané, že věřitel uplatnil v insolvenčním řízení dlužníků pohledávku z titulu kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy, která byla věřiteli přiznána rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 9.11.2004. Současně má soud za prokázané, že věřiteli bylo rozsudkem uloženo strpět úhradu pohledávky ve splátkách po 1.500,-Kč, přičemž první splátka měla být uhrazena nejpozději dne 15.6.2005. Podle ust. § 199 odst. 2 IZ lze jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Insolvenční správce jako důvod popření vykonatelné pohledávky uplatnil námitku promlčení nároku žalovaného. Námitka promlčení je námitkou, kterou insolvenční zákon v případě vykonatelné pohledávky nevylučuje a soud je povinen tuto námitku připustit a přezkoumat její důvodnost. Podle přechodných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku účinného od 1.1.2014, konkrétně dle ust. § 3036 se podle dosavadních právních předpisů až do doby svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle ust. § 110 OZ platí, že bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty. Stejná promlčecí doba platí i pro jednotlivé splátky, na něž bylo plnění v rozhodnutí nebo v uznání práva rozloženo; promlčecí doba u jednotlivých splátek počíná ode dne jejich splatnosti. Stane-li se nesplněním některé ze splátek splatným celý dluh (§ 565), počne běžet desetiletá promlčecí doba od splatnosti nesplněné splátky. Úroky a opětující se plnění se promlčují ve třech letech; jde-li však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání. pohledávky pro nesplnění některé splátky, jen bylo-li to dohodnuto nebo v rozhodnutí určeno. Toto právo však může věřitel použít nejpozději do splatnosti neblíže příští splátky. Z předložených důkazů nebylo prokázáno, že by věřitel využil svého práva dle § 565 OZ a přistoupil k sesplatnění celé dlužné částky. Při posouzení námitky promlčení je tak nutné zkoumat splatnost jednotlivých splátek, které se dle citovaného ustanovení promlčují jednotlivě. První splátka měla být uhrazena dne 15.6.2005 ve výši 1.500,-Kč. Při celkové výši jistiny a přiznaných nákladů právního zastoupení by poslední splátka k úhradě dlužné částky vycházela na 15.12.2006. Při započtení úroků splatných před vydáním rozhodnutí za období od 1.7.2002 do 11.5.2005 ve výši 2.553,56 Kč by celková dlužná částka byla uhrazena nejpozději 21. splátkou, tedy k 15.2.2007. Toto datum je tak nejzazším dnem, kdy počala běžet promlčecí doba poslední splatné splátky v souladu s rozhodnutím okresního soudu. Obecná promlčecí doba 10 let na práva přiznaná pravomocným rozhodnutím tak uběhla před podáním přihlášky pohledávky k insolvenčnímu soudu. Úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí, se pak dle ust. § 110 odst. 3 OZ promlčují ve třech letech. Vzhledem k tomu, že promlčecí doba uběhla nejpozději ke dni 15.2.2017, má soud za to, že námitka uplatněná insolvenčním správcem proti přihlášené pohledávce je důvodná a pohledávka žalovaného jako věřitele v insolvenčním řízení dlužníků nebyla uplatněna po právu, protože přihláška pohledávky byla podána až dne 27.2.2017. S ohledem na zjištěné skutečnosti rozhodl soud tímto rozsudkem tak, že určil, že popěrný úkon insolvenčního správce byl učiněn po právu. Podle ust. § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. Protože měl žalobce ve věci plný úspěch, přiznal mu soud v souladu s ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. náhradu nákladů řízení ve výši 8.228,-Kč sestávající z odměny advokáta ve výši 6.200,-Kč za 2 úkony právní služby dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a paušální náhradu hotových výdajů ve smyslu ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. 2x 300,-Kč, a dále náhradu DPH ve výši 21%. Současně výrokem III. rozsudku uložil žalovanému povinnost uhradit do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku České republice-Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočce v Liberci soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve spojení s položkou 13 odst. 1 písm. a) Sazebníků poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

V Liberci dne 19. prosince 2017

Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Libuše Felknerová