87 ICm 2202/2017
87 ICm 2202/2017-26 (KSLB 87 INS 604/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Štrauchem ve věci žalobce: Insolvency Project v.o.s., IČ 288 60 993 sídlem Dukelská třída 15/16, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano , a Angeliky anonymizovano , anonymizovano zastoupený advokátem JUDr. Milanem Novákem sídlem Dukelská třída 15/16, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové proti žalovanému: FAST FINANCE, s.r.o., IČO 261 16 006 sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupený advokátem Mgr. Ing. Tomášem Vítkem sídlem Argentinská 783/18, Holešovice, 170 00 Praha o určení, že popření pohledávky věřitele insolvenčním správcem v insolvenčním řízení dlužníka bylo učiněno po právu

takto: I. Určuje se, že žalovaný FAST FINANCE, s.r.o., IČ 261 16 006, nemá za dlužníky Milanem anonymizovano , anonymizovano , a Angelikou anonymizovano , nar. 4.4.1973, pohledávku ve výši 9.395 Kč, přiznanou mu vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v České Lípě ze dne 17.1.2003, č.j. 22 Ro 64/2003-9.

II. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatit do majetkové podstaty k rukám zástupce insolvenčního správce JUDr. Milana Nováka, advokáta, na náhradě nákladů řízení částku 12.342,-Kč vč. 21 % DPH.

III. Žalovaný je povinen do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to na účet soudu vedený u ČNB v Ústí nad Labem, č.ú. 3703- 3024411/0710, var.symbol: 8750220217 nebo v kolcích na přiloženém tiskopisu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Libuše Felknerová. isir.justi ce.cz -2- (KSLB 87 INS 604/2017)

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 3.5.2017 se žalobce, jako insolvenční správce dlužníků, domáhá určení, že úkon, kterým popřel při přezkumném jednání vykonatelnou pohledávku žalované ve výši 9.395,-Kč co do její pravosti, byl učiněn po právu a žalovaný nemá za dlužníky pohledávku uplatněnou v insolvenčním řízení dlužníků přihláškou P15 přiznanou mu vykonatelným platebním rozkazem Okresního soudu v České Lípě č.j. 22 Ro 64/2003-9 ze dne 17.1.2003. 2. Žalobce uvedl, že jako insolvenční správce dlužníků v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 87 INS 604/2017 popřel při přezkumném jednání přihlášené vykonatelné pohledávky žalované co do pravosti, protože dlužníci uhradili dlužnou částku před zahájením nalézacího řízení. Protože byla dlužná částka z titulu smlouvy o půjčce č. 3540020017 uhrazena před zahájením nalézacího řízení, nevznikl žalovanému nárok na úhradu jistiny ve výši 1.400,-Kč ani jejího příslušenství sestávajícího z úroků z prodlení, nákladů nalézacího řízení a nákladů exekuce. Žalobce navrhl, aby soud určil, že žalovaná nemá za dlužníky pohledávku uplatněnou přihláškou č. P15. 3. Žalovaná na výzvu soudu k žalobě uvedla, že s žalobou nesouhlasí a navrhla soudu její zamítnutí. Žalovaná uvedla, že dlužníci nesplnili své povinnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce č. 354002000017 a místo částky 7.350,-Kč uhradili pouze 5.950,-Kč, proto se žalovaná obrátila na Okresní soud v České Lípě, který platebním rozkazem ze dne 17. 1. 2003 rozhodl, že dlužnice a třetí osoba jsou žalované povinny uhradit částku 1.400,-Kč s příslušenstvím. Žalovaná poukázala na skutečnost, že pohledávka byla přihlášena a přezkoumána jako vykonatelná a insolvenční správce není oprávněn pohledávku znovu přezkoumávat, přičemž žalovaná poukázala na ust. § 159a odst. 5 o.s.ř. a zásadu res iudicata. 4. Žalobce v souladu s ust. § 199 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ), uplatnil v zákonné 30 denní lhůtě proti přihlášenému věřiteli svůj popěrný úkon, kterým popřel při přezkumném jednání v insolvenčním řízení dlužníků vykonatelnou pohledávku věřitele. Přezkumné jednání se konalo dne 4. 4. 2017 a žaloba byla podána u insolvenčního soudu prostřednictvím datové schránky dne 3. 5. 2017. 5. Žalobci svědčí aktivní legitimace k podání žaloby proti věřiteli, protože jako insolvenční správce dlužníků popřel pohledávku, která byla v insolvenčním řízení dlužníků uplatněna a při přezkumném jednání přezkoumána jako vykonatelná. 6. K výzvě soudu sdělil žalobce, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání. Žalovaný se k výzvě soudu ve smyslu ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nevyjádřil a soud nařídil ústní jednání k projednání žaloby na den 11. 1. 2018. Soud předvolal žalobce a zástupce žalovaného, který se však k jednání bez řádné a včasné omluvy nedostavil. Soud rozhodl, že jednání proběhne bez účasti žalovaného. Podáním doručeným soudu dne 11. 1. 2018 v 17hod a 41 minut, tedy po termínu nařízeného jednání, omluvil zástupce žalovaného svou účast na jednání a požádal o jednání bez své účasti. 7. Na základě provedených listinných důkazů a skutečností známých soudu z jeho činnosti insolvenčního soudu dospěl soud k závěru, že žaloba byla podána důvodně a rozhodl, že žalovaný nemá za dlužníky pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníků. 8. Z přihlášky pohledávky P15 věřitele FAST FINANCE, s.r.o., IČ 261 16 006, vyplývá, že věřitel uplatnil do insolvenčního řízení dlužníků pohledávku z titulu smlouvy o půjčce

Shodu s prvopisem potvrzuje Libuše Felknerová. -3- (KSLB 87 INS 604/2017)

č. 3540020017 ze dne 20. 12. 2001 uzavřené mezi věřitelem a dlužnicí Angelikou anonymizovano a třetí osobou, na jejímž základě poskytl věřitel půjčku ve výši 5.000,-Kč. Dlužníci se zavázali uhradit celkem částku 7.350,-Kč v 21 splátkách po 350,-Kč. Pohledávka ve výši 1.400,-Kč na jistině a 7.995,-Kč na příslušenství byla uplatněna jako vykonatelná na základě platebního rozkazu Okresního soudu v České Lípě č.j. 22 Ro 64/2003-9 ze dne 17.1.2003, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti dlužnice zaplatit věřiteli částku 1.400,-Kč s příslušenstvím. 9. Pohledávka byla při přezkumném jednání dne 4. 4. 2017 popřena insolvenčním správcem co do pravosti z důvodu úhrady. 10. Insolvenční správce k prokázání svých tvrzení předložil soudu splátkovou knížku ke smlouvě o půjčce č. 3540020017 ze dne 20. 12. 2001, ze které bylo zjištěno, že dlužnice uhradila v 6 splátkách v různé výši celkem částku 7.350,-Kč nejpozději ke dni 23. 4. 2002, čímž splatila celou dlužnou částku. 11. Podle ust. § 199 odst. 2 IZ lze jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. 12. Insolvenční soud dospěl k závěru, že insolvenční správce popřel vykonatelnou pohledávku žalobce v souladu s ust. § 199 odst. 2 IZ a z důvodů, které mu přísluší. Jelikož se vykonatelnost pohledávky věřitele opírá o platební rozkaz, je zřejmé, že dlužníci v nalézacím řízení neuplatnili ke své obraně žádné námitky. Insolvenční správce je tak oprávněn vznést námitku úhrady závazku dlužníky před vydáním platebního rozkazu, jelikož se jedná o skutkovou námitku, která by příslušela dlužníkům v nalézacím řízení, pokud by ji uplatnili. 13. Insolvenční soud má za prokázané, že dlužnice splatila své závazky ze smlouvy o půjčce v plné výši nejpozději ke dni 23. 4. 2002. Nalézací řízení bylo zahájeno až v roce 2003 a platební rozkaz byl vydán dne 17. 1. 2003. Z uvedených skutečností je zřejmé, že žalovanému věřiteli nevznikl nárok na úhradu nákladů nalézacího řízení a nákladů exekuce, protože nalézací řízení bylo vedeno v době, kdy pohledávka věřitele již byla zcela uspokojena. Věřitel tak neprokázal ani nárok na úhradu jistiny ve výši 1.400,-Kč, která již byla dlužnicí splacena, a tedy ani úroků z prodlení od 6. 9. 2002 do 10. 2. 2017. 14. Na základě uvedených skutečností má soud za prokázané, že pohledávka žalovaného nebyla do insolvenčního řízení dlužníků přihlášena po právu, a proto rozhodl tímto rozsudkem tak, že určil, že žalovaný nemá za dlužníky pohledávku ve výši 9.350,-Kč. 15. Podle ust. § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. 16. Podle ust. § 163 IZ rozhodne o nákladech incidenčního sporu a jich náhradě insolvenční soud v rozhodnutí o incidenčním sporu, a to podle ustanovení občanského soudního řádu, není-li v tomto zákoně stanovení jinak. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 písm. f). 17. V řízení byl plně úspěšný insolvenční správce, který vyúčtoval náklady za tři úkony právní služby a 3 režijní paušály vč. náhrady 21 % DPH.

Shodu s prvopisem potvrzuje Libuše Felknerová. -4- (KSLB 87 INS 604/2017)

18. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. Soud přiznal žalobci, který byl v celém rozsahu žaloby úspěšný náhradu nákladů řízení ve výši 12.342,-Kč. Přiznaná náhrada nákladů sestává z odměny advokáta ve výši 9.300,-Kč za 3 úkony právní služby dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a paušální náhrady hotových výdajů ve smyslu ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. 3x 300,-Kč, a dále náhrady DPH ve výši 21%. 19. Současně výrokem III. rozsudku uložil žalovanému povinnost uhradit do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku České republice-Krajskému soudu v Ústí nad Labem- pobočce v Liberci soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s položkou 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku poplatků.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

Liberec 11. ledna 2018

Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Libuše Felknerová.