87 ICm 1775/2015
87 ICm 1775/2015-10 (KSLB 87 INS 17393/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Štrauchem ve věci žalobce Hypoteční banka, a.s., IČ 135 84 324, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, proti žalovanému Lukáši anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Liberec, Pražská 18/29, PSČ 460 01, o určení pravosti pohledávky žalobce ve výši 1.185.245,96 Kč

takto:

I. U r č u j e se, že pohledávka žalobce Hypoteční banka, a.s., IČ 135 84 324, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, za žalovaným dlužníkem Lukášem Charvátem, anonymizovano , Liberec, Pražská 18/29, PSČ 460 01, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka sp.zn. KSLB 87 INS 17393/2014 přihláškou č. P5 ve výši 1.185.245,96 Kč, je po právu.

II. Žalovaný Lukáš Charvát, anonymizovano , Liberec, Pražská 18/29, PSČ 460 01, je p o v i n e n zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výši 5.000,00 Kč. Náhrada nákladů řízení se pokládá za přihlášenou v insolvenčním řízení žalovaného vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 87 INS 17393/2014, a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka přihlášená žalobcem přihláškou č. P5.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 6.5.2015 se žalobce domáhá určení, že jeho pohledávka uplatněná v insolvenčním řízení dlužníka vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 87 INS 17393/2014 ve výši 1.185.245,96 Kč je po právu. s důvodem tohoto popření. Žalobce má za to, že je oprávněným věřitelem dlužníka a svou pohledávku za dlužníkem uplatnil v probíhajícím insolvenčním řízení po právu, protože s dlužníkem uzavřel smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru č. 3800/119058-01/05/01-001/00/R ze dne 14.12.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.11.2011, na jejímž základě poskytl dlužníku hypoteční úvěr. Žalobce k výzvě soudu uhradil soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč. Žalobce v souladu s ust. § 198 odst. 1 a 2 ve spojení s ust. § 410 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen i.z.), uplatnil proti dlužníku, který popřel nezajištěnou pohledávku (pohledávka je zajištěna jinak, než majetkem dlužníka), své právo žalobou podanou v zákonné lhůtě pro její podání, protože přezkumné jednání se konalo dne 6.11.2014, usnesení o schválení oddlužení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.11.2014 a vyrozumění insolvenčního správce o popření nevykonatelné pohledávky věřitele dlužníkem bylo věřiteli doručeno dne 23.4.2015. Žaloba, která byla doručena soudu dne 6.5.2015 byla podána v zákonné 15ti denní lhůtě ode dne doručení vyrozumění o popření pohledávky. Žalobci svědčí aktivní legitimace k podání žaloby proti dlužníku, protože žalobce uplatnil svou pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení dlužníka a dlužník na přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, popřel pohledávku věřitele co do pravosti (nikoliv výše). K výzvě soudu sdělil dlužník, že souhlasí s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání. Věřitel se k výzvě soudu ve smyslu ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nevyjádřil a soud tak má za to, že s rozhodnutím věci bez jednání souhlasí. Dlužník ve vyjádření k žalobě uvedl, že při popření pohledávky žalobce vycházel z probíhajících jednání o záměně účastníka smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru s tím, že na místo dlužníka měla nastoupit matka dlužníka. Současně dlužník uvedl, že proběhlá jednání nebyla úspěšná a žalobce, jako věřitel, se záměnou účastníka nesouhlasil. Z listinných důkazů, které jsou založeny v insolvenčním spise, soud zjistil, že žalobce, jako věřitel dlužníka, přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou pohledávku z titulu smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č. 3800/119058-01/05/01-001/00/R ze dne 14.12.2005, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.11.2011, ve výši 1.185.245,96 Kč. Pohledávka byla uplatněna jako nesplatná, protože dosud nebyly splněny podmínky pro sesplatnění úvěru v celé výši. Dle smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č. 3800/119058-01/05/01-001/00/R ze dne 14.12.2005 poskytl žalobce žalovanému za účelem pořízení nemovitosti finanční prostředky ve výši 1.400.000,00 Kč. Dle dodatku č. 1 k uvedené smlouvě přistoupila dne 11.11.2011 k závazku dlužníka ze smlouvy vyplývajícímu paní Tereza Müllerová, která se dle čl. II odst. 1 dodatku zavázala uhradit dluh ze smlouvy vyplývající. Dle protokolu z přezkumného jednání a upraveného seznamu přihlášených pohledávek popřel dlužník pohledávku věřitele co do pravosti, a to z důvodu záměny účastníka smlouvy na straně dlužníka. Podle ust. § 497 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění účinném ke dni podpisu smlouvy, se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. (KSLB 87 INS 17393/2014)

Podle ust. § 533 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření dodatku, platí, že kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Z provedeného dokazování má soud za prokázané, že dlužník uzavřel dne 14.12.2005 s žalobcem smlouvu o úvěru, na jejímž základě poskytl žalobce dlužníku finanční prostředky účelově vázané na pořízení nemovitosti v celkové výši 1.400.000,-Kč. Na základě dohody přistoupil k závazku dlužníka ze smlouvy o hypotečním úvěru dodatkem č. 1 jako další dlužník paní Tereza Müllerová, která se zavázala dluh dlužníka vyplývající z úvěrové smlouvy uhradit. Uzavřením dodatku nedošlo k záměně účastníka smlouvy ve smyslu ust. § 531 odst. 1 občanského zákoníku, ale pouze k přistoupení k závazku, čímž se přistupitel stal solidárním dlužníkem s žalovaným, přičemž oba dlužníci jsou ve smyslu ust. § 511 občanského zákoníku zavázáni společně a nerozdílně. Dlužník neprokázal, že by na základě dalšího právního jednání došlo ke změně účastníka smlouvy. Naopak z vyjádření dlužníka k žalobě vyplývá, že jednání o změně účastníka smlouvy byla neúspěšná a dlužník zůstává solidárním dlužníkem žalobce. Vzhledem k uvedeným skutečnostem rozhodl soud výrokem I. tohoto rozsudku tak, že pohledávka žalobce ve výši 1.185.245,96 Kč uplatněná v insolvenčním řízení dlužníka je pohledávkou po právu a žalobce tak měl ve věci plný úspěch, neboť prokázal, že žalovaný je osobou zavázanou z úvěrové smlouvy. Žalovaný neprokázal, že by došlo k dohodě o záměně účastníka smlouvy a neprokázal tak důvod popření pravosti pohledávky žalobce. Podle ust. § 202 odst. 1 i.z. ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci. Žalobce byl v řízení zcela úspěšný, proto soud rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že přiznal žalobci náhradu nákladů řízení v rozsahu uhrazeného soudního poplatku. Jiné náklady žalobci v průběhu řízení nevznikly. Náhrada nákladů řízení přiznaná žalobci vůči žalovanému bude v souladu s ust. § 202 odst. 1 i.z. považována za přihlášenou podle insolvenčního zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako přihláška P5.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

V Liberci dne 6. srpna 2015

Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Libuše Felknerová