86 INS 15150/2014-B-47
Č. j. 86 INS 15150/2014-B-47

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou, v insolvenčním řízení dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., identifikační číslo osoby 286 69 754, zastoupenému JUDr. Mgr. Slavomírem Hrinkou, advokátem, Praha 3, Jičínská 2348/10, o návrhu věřitele Radima Krutského, narozeného 15. března 1978, Liberec, Radčice 113, na vydání předběžného opatření, kterým by Ondřeji Fričovi, , zastoupenému JUDr. Mgr. Slavomírem Hrinkou, advokátem, Praha 3, Jičínská 2348/10, byla uložena povinnost složit do úschovy insolvenčního soudu částku 500.000 Kč na náhradu škody způsobené porušením zákonné povinnosti dle § 98 odst. 1 insolvenčního zákona, t a k t o :

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ve lhůtě třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení bude navrhovateli vrácena zaplacená jistota 10.000 Kč.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 24. listopadu 2016 se navrhovatel domáhal nařízení předběžného opatření dle § 100 odst. 1 i.z., kterým by byla Ondřeji Fričovi uložena povinnost složit do úschovy insolvenčního soudu 500.000 Kč na náhradu škody způsobené porušením zákonné povinnosti podat insolvenční návrh. Navrhovatel je věřitelem dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o. s pohledávkou ve výši 1.300.000 Kč a 318.493 Kč. Ondřej Frič je od 16. srpna 2011 jednatelem dlužníka. Dle závěrů soudu obsažených v incidenčních sporech (86 ICm 2973/2015) byl dlužník v úpadku od poloviny prosince 2013, nejpozději v lednu 2014. Insolvenční návrh byl však jednatelem dlužníka podán až 2. června 2014. V lednu 2014 vyvedl Ondřej Frič z majetkové podstaty dlužníka dva osobní automobily v hodnotě 430.000 Kč, za které dlužníkovi nezaplatil a úhradu kupní ceny dle zjištění insolvenčního správce fingoval zápočty proti neexistujícím pohledávkám. V lednu 2014 uhradil Ondřej Frič své družce dopředu nájemné, další majetek vyvedl v květnu 2014, kdy převedl na svou družku pohledávku dlužníka za Ondřejem Fričem ve výši 897.824,01 Kč a pohledávku dlužníka za ProTec 24 s.r.o. (společnost 100% vlastněná Ondřejem Fričem) ve výši 488.559 Kč. Rozsudkem soudu č. j. 86 ICm 2352/2015-101 bylo rozhodnuto o tom, že se jedná o neúčinné úkony. Společnost ProTec 24 s.r.o. je nyní v konkursu, dlužných 488.559 Kč pravděpodobně isir.justi ce.cz úpadku veškerý majetek dlužníka ke škodě navrhovatele a dalších věřitelů. Celková výše zjištěných pohledávek věřitelů dlužníka je 3.400.162,41 Kč, pohledávky navrhovatele činí okolo 47% objemu zjištěných pohledávek. Aktuálně je v majetkové podstatě majetek v hodnotě okolo 1.835.000 Kč, lze tak předpokládat, že pohledávka navrhovatele nebude uspokojena do výše 744.506 Kč. Pokud by Ondřej Frič nevyváděl majetek dlužník, a to i v době úpadku dlužníka, zůstaly by v majetkové podstatě dlužníka dva osobní automobily v hodnotě 430.000 Kč, finanční prostředky uhrazené družce O. Friče ve výši 105.000 Kč, pohledávky dlužníka za jeho smluvními dlužníky ve výši 1.386.383 Kč. Hodnota majetku vyvedeného v době úpadku dlužníka činila 1.921.383 Kč, což by postačilo k úhradě zbylých zjištěných nároků věřitelů. Škoda spočívá v rozdílu mezi zjištěnou výší pohledávek věřitele a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdrží. Navrhovatelem byla škoda vyčíslena na 744.506 Kč s tím, že navrhovaná částka 500.000 Kč kryje podstatnou výši škody způsobené Ondřejem Fričem. Navrhovatel odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, dle kterých předběžné opatření dle § 100 i.z. může insolvenční soud nařídit i po rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci sp. zn. KSLB bylo ověřeno, že usnesením ze dne 30. července 2014 č. j. KSLB 39 INS 15150/2014-A-11 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Při přezkumném jednání dne 22. října 2014 byla zjištěna pohledávka věřitele Radima Krutského ve výši 1.300.000 Kč a pohledávka věřitele Jana Slobody ve výši 318.493 Kč. Na místo věřitele Jana Slobody vstoupil do řízení Radim Krutský (usnesení ze dne 17. června 2016 č. j. KSLB-P4-4).

Navrhovatelem byla složena jistota ve výši 10.000 Kč.

Podle § 99 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (i.z.) osoba, která v rozporu s ustanovením § 98 nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Škoda nebo jiná újma podle odstavce 1 spočívá v rozdílu mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdržel. Osoba uvedená v odstavci 1 se odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu podle odstavce 2 zprostí, jen prokáže-li, že porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, nebo že tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat. vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku1. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.

Úpadek dlužníka byl zjištěn usnesením ze dne 30. července 2014, současně bylo rozhodnuto o řešení úpadku konkursem. Návrh na nařízení předběžného opatření-složení peněžité částky do úschovy soudu byl podán v listopadu 2016 věřitelem dlužník.

Návrh byl podán osobou oprávněnou, soudem bylo dále hodnoceno, zde je možno návrh na nařízení předběžné opatření dle § 100 i.z. věcně hodnotit ve fázi insolvenčního řízení po rozhodnutí o úpadku.

Krajský soud je seznámen se skutečností, že ustanovení § 100 i.z. je rozdílně interpretováno Vrchním soudem v Praze a Vrchním soudem v Olomouci, na jehož rozhodnutí navrhovatel odkazuje. Při rozhodování vycházel krajský soud z právních závěrů Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího, vyjádřených v rozhodnutích č. j. 3 VSPH 1247/2010-B-44, č. j. VSPH 1990/2015-A-44 a č. j. 1 VSPH 4/2016-B-99.

Dle závěrů obsažených ve výše citovaných rozhodnutích z povahy předběžného opatření podle § 100 IZ, jež sleduje zajištění výkonu soudního rozhodnutí posléze vydaného (§ 100 odst. 3 IZ), a z jeho zařazení v systematice insolvenčního zákona, je lze vydat jen v rámci insolvenčního řízení, tj. zásadně jen v té jeho fázi od zahájení insolvenčního řízení (§ 97 IZ) do rozhodnutí o úpadku dlužníka (§ 136 IZ); v pozdějších fázích insolvenčního řízení (po rozhodnutí o úpadku dlužníka) pozbývá jakýkoliv smysl, neboť insolvenčnímu věřiteli nic nebrání v tom, aby i bez výzvy insolvenčního soudu podle § 100 odst. 2 IZ podal u příslušného soudu návrh na nařízení zcela shodného předběžného opatření, avšak podle § 74 o.s.ř. nebo žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy a spojil ji s návrhem na nařízení téhož předběžného opatření podle § 102 o.s.ř.

Návrh byl podán po účinnosti rozhodnutí o úpadku dlužníka, důvod pro nařízení předběžného opatření již není dán. Návrh na nařízení předběžného opatření byl proto zamítnut. Navrhovateli zároveň nic nebrání domáhat se svého práva u příslušného soudu v rámci standartního řízení sporného.

O vrácení zaplacené jistoty 10.000 Kč bylo soudem rozhodnuto dle § 75b odst. 4 o.s.ř. náklady řízení (§ 142 odst. 1 o.s.ř.). Z obsahu spisu vyplývá, že s podaným návrhem účastníkům žádné náklady nevznikly, soud proto žádnému z účastníků právo na jejich náhradu nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 28. listopadu 2016

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová