86 ICm 4016/2014
Č. j. 86 ICm 4016/2014-112 (KSLB 86 INS 15150/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou, ve věci žalobce Dalibora Štěpána, bytem Liberec, Na Zvonku 55/29, zastoupeného JUDr. Mgr. Slavomírem Hrinkou, advokátem, Praha 3-Vinohrady, Jičínská 2348/10, proti žalovanému JUDr. Václavu Mlnáříkovi, Ph.D., identifikační číslo osoby 714 58 972, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 19, insolvenčnímu správci dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., identifikační číslo osoby 286 969 754, Jablonec nad Nisou, Poštovní 2055/3, zastoupenému JUDr. Danielem Kaplanem, LL.M., advokátem, Praha 1, Politických vězňů 19, o žalobě na určení pravosti pohledávky žalobce, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labe m- pobočky v Liberci pod s p. zn. KSLB 86 INS 15150/2014, ve výši 2.954.601,05 Kč, takto:

I. Žaloba se z a m í t á .

II. Žalobce je povinen nahradit žalované mu náklady řízení před soudy obou stupňů ve výši 23.540,00 Kč, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Daniela Kaplana LL.M.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 15150/2014, pohledávku ve výši 2.954.601,05 Kč dle smlouvy o postoupení pohledávky za dlužníkem z titulu úhrady dluhu dlužníka u České spořitelny a.s. ve výši 1.729.984,06 Kč a smluvní pokuty 1.225.000,00 Kč. Při přezkumném jednání dne 22. října 2014 byla insolvenčním správcem popřena pravost isir.justi ce.cz nezaplacené smluvní pokuty, insolvenční správce namítal, že smluvní pokuta byla sjednána jako sankce za využití práva dlužníka smlouvu ukončit, nikoliv za porušení povinnosti. Je proto neplatná. Ve zbývající části (postoupená pohledávka z plnění za dlužníka) pohledávka částečně zanikla zápočty postupitele dne 09.05.2014 a 28.05.2014. Pohledávka byla uznána ve výši 343.601,05 Kč.

Žalobce se včas podaným návrhem domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka ve výši 2.954.601,05 Kč byla přihlášena přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka po právu. Pohledávka je do výše 1.729.984,06 Kč plněním z titulu zástavního dlužníka za dlužníka, jednalo se o vyplacení bankovního úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. Pohledávka ve výši 1.225.000,00 Kč je uplatňována z titulu smluvní pokuty. Žalobní tvrzení byla doplněna tak, že postupovaná pohledávka z titulu plnění za zástavního dlužníka nezanikla započtením, neboť pohledávky, ke kterým započtení směřovalo, neexistovaly. K tomu byly navrženy důkazy výpovědí Bc. Ondřeje Friče, daňového poradce dlužníka, účetnictvím dlužníka a ProTec 24 s.r.o. a znaleckým posudkem, týkajícím se závazkových vztahů mezi dlužníkem a O. Fričem a dlužníkem a Protec 24 s.r.o. Namítáno bylo, že Mgr. Chomátová od smluv o postoupení pohledávek odstoupila z důvodu pochybností o existenci pohledávek dlužníka za Bc. Fričem a Protec 24 s.r.o. Již bylo pravomocně rozhodnuto o neúčinnosti jednotlivých započtení, započtení tedy nemůže být zohledněno. Pohledávka ve výši 1.250.000 Kč není smluvní pokutou, ale kompenzací za předčasné ukončení smlouvy.

Žalovaný insolvenční správce navrhl, aby byla žaloba zamítnuta. Nesporoval, že za dlužníka ve prospěch České spořitelny a.s. uhradila Mgr. Martina Chomátová 1.729.984,06 Kč, s pohledávkou za dlužníkem z titulu regresu ale Mgr. Chomátová dále nakládala. Dne 01.05.2014 uzavřela Mgr. Chomátová jako postupník a dlužník jako postupitel smlouvu o postoupení pohledávky dlužníka za Ondřejem Fričem, za což se Mgr. Chomátová zavázala zaplatit dlužníkovi 897.824,01 Kč. Dne 09.05.2014 Mgr. Chomátová jednostranně započetla svůj závazek ve výši 897.824,01 Kč oproti pohledávce za dlužníkem ve výši 1.729.984,06 Kč. Tím došlo k ponížení pohledávky za dlužníkem na 832.160,05 Kč. Dne 20.05.2014 uzavřela Mgr. Chomátová jako postupník a dlužník jako postupitel smlouvu o postoupení pohledávky dlužníka za ProTec 24 s.r.o., za což se Mgr. Chomátová zavázala zaplatit dlužníkovi 488.559,00 Kč. Dne 28.05.2014 Mgr. Chomátová jednostranně započetla svůj závazek ve výši 488.559,00 Kč oproti pohledávce za dlužníkem ve výši 832.160,05 Kč. Tím došlo k ponížení pohledávky za dlužníkem na 343.601,05 Kč. V této výši byla pohledávka žalobce při přezkumném jednání uznána. Tvrzené pohledávky ve výši 1.568.601,05 Kč (1.225.000,00 Kč jako smluvní pokuta, 343.601,05 Kč regres za dlužníkem) převedla na žalobce. Dle dodatku ke smlouvě o postoupení pohledávek uzavřené mezi Mgr. Chomátovou a žalobcem převedla Mgr. Chomátová na žalobce celou původní výši své tvrzené pohledávky, přičemž ignorovala jí samotnou provedené zápočty. Pohledávka ve výši 1.225.000,00 Kč z titulu smluvní pokuty je neplatná, neboť byla sjednána jako sankce za využití práva, nikoliv za porušení povinnosti. Navrhl, aby byla pohledávky do výše 1.386.000 Kč soudem odmítnuta. Žalobcem byla včas přihlášena pohledávka ve výši 1.568.601,05 Kč, ale bez udání relevantního důvodu. Na základě výzvy insolvenčního správce byla přihláška doplněna, ve lhůtě byla přihlášena pohledávky ve výši 2.954.601,05 Kč z titulu smluvní pokuty a náhrady plnění za dlužníka. Věřitel je oprávněn měnit až do přezkumného jednání výši své pohledávky, ale pouze z již uplatněného důvodu. V této věci ale žalobce v přihlášce žádný důvod neuplatnil. Bc. Ondřej Frič jako vlastník bytové jednotky pozemku ve smlouvě specifikovaných (pozemek parc. č. 458 v k. ú. Rýnovice, bytovou jednotku č. 125/1 a společné prostory) se zavázal přenechat předmětný nemovitý majetek do nájmu dlužníkovi. Výše nájemného byla sjednána na 35.000 Kč měsíčně. Smlouva byla uzavřena na dobu 20 let. Mezi účastníky bylo sjednáno (čl. VIII), že nájemce je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu, pro tento případ se nájemce zavázal uhradit pronajímateli jednu pětinu celkového nájemného, které by byl nájemce povinen uhradit za celou dobu trvání nájmu dle této smlouvy.

Z listiny ze dne 3. března 2014, označené jako výpověď nájemní smlouvy bylo zjištěno, že dlužník smlouvu ze dne 28. února 2013 vypověděl.

Z listiny ze dne 1. dubna 2014, označené jako výzva k úhradě smluvní pokuty bylo zjištěno, že dlužník byl vyzván k úhradě smluvní pokuty 1.225.000,00 Kč.

Z listiny ze dne 30. května 2014, označené jako smlouva o postoupení pohledávky bylo zjištěno, že Mgr. Martina Chomátová jako postupitel postoupila žalobci jako postupníkovi pohledávky za dlužníkem (ProTec servis Česká republika s.r.o.) ve výši 1.568.601,05 Kč, vzniklé z titulu uhrazení dluhu postupitelem za dlužníka u České spořitelny a.s. a smluvní pokuty. U České spořitelny a.s. byl postupitelem za dlužníkem uhrazen dluh 1.729.984,06 Kč, od tohoto dluhu je nutno odečíst zápočty v celkové výši 1.386.383,01 Kč. Z titulu smluvní pokuty je postupováno 1.225.000,00 Kč.

Z listiny ze dne 29. září 2014 označené jako dodatek č. 1 ke Smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 30. května 2014 bylo zjištěno, že Mgr. Martina Chomátová jako postupitel a žalobce se dohodli tak, že se postupitel zavázal postoupit postupníkovi (žalobci) pohledávky za společností ProTec servis Česká republika s.r.o. ve výši 2.954.601,05 Kč, vzniklou z titulu uhrazení dluhu postupitelem za dlužníka vůči České spořitelně a.s. ve výši 1.729.984,06 Kč a neuhrazené smluvní pokuty 1.225.000,00 Kč dle nájemní smlouvy ze dne 28. února 2013.

Z listiny označené jako smlouva o postoupení pohledávek ze dne 1. května 2014 bylo zjištěno, že dlužník zastoupený jednatelem Bc. Ondřejem Fričem jako postupitel uzavřel s Mgr. Chomátovou jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem ve výši celkem 897.824 Kč. Jedná se o pohledávku ve výši 798.598,66 Kč vzniklou z titulu vybraných záloh na budoucí zisk, pohledávku ve výši 3.320 EUR (91.051 Kč) z titulu nevrácené hotovosti a přijatých záloh a ve výši 8.174,35 Kč z titulu nevyúčtovaného zůstatku v pokladně postupitele. Mezi účastníky byla sjednána úplata 897.824 Kč.

Z listiny označené jako prohlášení o započtení pohledávek ze dne 9. května 2014 bylo zjištěno, že Mgr. Chomátová započetla svůj závazek 897.824 Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy ze dne 1. května 2014 vůči pohledávce 1.729.984,06 Kč z titulu splacení dluhu věřitele vůči České spořitelně, a.s.

Z listiny označené jako smlouva o postoupení pohledávek ze dne 20. května 2014 bylo zjištěno, že dlužník zastoupený jednatelem Bc. Ondřejem Fričem jako postupitel uzavřel s Mgr. Chomátovou jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek za Pro Tec s.r.o. ve výši celkem 488.559 Kč. Jedná se o pohledávku ve výši 2.100 Kč vzniklou z titulu nedoplatku dle faktury č. FV 14001 ze dne 29.1.2014, pohledávku ve výši 19.350 EUR účastníky byla sjednána úplata 488.559 Kč.

Z listiny označené jako prohlášení o započtení pohledávek ze dne 28. května 2014 bylo zjištěno, že Mgr. Chomátová započetla svůj závazek ve výši 488.559 Kč vůči pohledávce 832.160,05 Kč z titulu splacení dluhu věřitele vůči České spořitelně, a.s.

Ze spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci sp. zn. 86 ICm 2352/2015 byly zjištěny následující skutečnosti:

Z listiny označené jako Prohlášení České spořitelny, a.s. ze dne 24. dubna 2014 bylo zjištěno, že Česká spořitelna, a.s. se zavázala vzdát se zástavního práva na nemovitostech ve vlastnictví Mgr. Chomátové v případě úhrady 1.729.984,06 Kč na č. ú. . Zástavní právo vzniklo v souvislosti se zajištěním úvěru, poskytnutého Protec servis Česká republika s.r.o. dne 25.7.2013. Z příkazu k úhradě České spořitelny ze dne 24. dubna 2014 bylo zjištěno, že Mgr. Chomátová uhradila na č. ú. částku 1.179.984,06 Kč.

Z litiny označené jako poskytnutí údajů bylo zjištěno, že dle sdělení Fio banky, a.s. je majitelem účtu č. Bc. Ondřej Frič.

Z výpisu z účtu dlužníka bylo zjištěno, že dne 11. března 2014 byla na č. zaslána částka 300.000 Kč.

Z listiny označené jako obratová předvaha bylo jištěno, že dle účetní uzávěrky za rok 2013 bylo na účtu dlužníka 498.598,66 Kč. Z obratové předvahy bylo zjištěno, že v účetnictví dlužníka je evidováno postoupení pohledávek ze dne 1.5.2014 ve výši 300.000,00 Kč, 498.598,66 Kč, 91.051,00 Kč a 8.174,35 Kč.

Z listiny označené jako dohoda o způsobu prodeje cizí měny bylo zjištěno, že dlužník zastoupený Bc. Fričem uzavřel s ProTec 24 s.r.o. zastoupeným Bc. Ondřejem Fričem smlouvu, dle které se dlužník zavázal převádět ProTec 24 s.r.o. prostředky určené ke směně ve prospěch účtu č. . ProTec 24 s.r.o. se zavázal převést odpovídající finanční prostředky v CZK dle směnného kurzu 24/15 CZK/1 EUR.

Z výpisů z banky Volksbank Lobau-Zittau eG bylo zjištěno, že dlužníkem byla na účet č. dne 5. března 2014 zasláno 7.250,00 EUR a dne 29. dubna 2014 bylo zasláno 12.100 EUR.

Z vyjádření Bc. Ondřeje Friče bylo zjištěno, že částku ve výši 897.824,01 Kč z účtu dlužníka vyčerpal. Domníval se, že v této výši finanční prostředky dlužníkovi dluží. Až nyní zjišťuje, že dlužníkovi nikdy žádné finanční prostředky nedlužil, naopak on má pohledávku za dlužníkem. Toto zjišťuje z účetnictví dlužníka, jedná se o informace nové. Do insolvenčního řízení svou pohledávku za dlužníkem nepřihlásil, protože o této pohledávce nevěděl, spoléhal se na informace od účetního a daňového poradce. Neexistuje ani pohledávka dlužníka za společností ProTec 24 s.r.o., a to z toho důvodu, že ProTec 24 s.r.o. od dlužníka přijala 2.652.480 Kč a dlužníkovi uhradila 5.554.189,50 Kč. Úhradu pohledávky ve výši 19.530 EUR specifikovanou ve smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 20. května 2014 není schopen dohledat. daňového poradce dlužníka, účetnictvím dlužníka a ProTec 24 s.r.o. a znaleckým posudkem, týkajícím se závazkových vztahů mezi dlužníkem a O. Fričem a dlužníkem a Protec 24 s.r.o. Tyto důkazy byly žalobcem navrženy k prokázání tvrzení, že pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem a společností Protec 24 s.r.o. neexistovaly. Negativní tvrzení se v občanském soudním řízení zásadně neprokazují.

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zák. č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník). Dle § 3028 odst. 3 věty prvé o.z. není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.

Podle § 39 zák. č. 40/1964 (občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.2013) neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle § 544 občanského zákoníku sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda.

Podle § 1879 zák. č. 89/2012 Sb. (OZ) věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi).

Podle § 1982 odst. 1 OZ dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

Podle § 1982 odst. 2 OZ započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí.

Žalobce uzavřel s Mgr. Chomátovou dne 30. května 2014 smlouvu, dle které se Mgr. Chomátová zavázala postoupit žalobci za úplatu pohledávky za dlužníkem. Pohledávky byly vymezeny jako pohledávka Mgr. Chomátové za dlužníkem vzniklá z titulu uhrazení dluhu za dlužníka u České spořitelny a.s. ve výši 1.729.984,06 Kč a smluvní pokuty 1.225.000 Kč dle nájemní smlouvy ze dne 28. února 2013 s tím, že Mgr. Chomátovou byly na tyto pohledávky provedeny zápočty v celkové výši 1.386.383,01 Kč. Dne 29. září 2014 byla mezi žalobcem a Mgr. Chomátovou dohodou smlouva změněna tak, že se Mgr. Chomátová zavázala postoupit na žalobce pohledávky za dlužníkem ve výši 2.954.601,05 Kč, vzniklou z titulu uhrazení dluhu postupitelem za dlužníka vůči České spořitelně a.s. ve výši 1.729.984,06 Kč a neuhrazené smluvní pokuty 1.225.000,00 Kč dle nájemní smlouvy ze dne 28. února 2013.

Postoupit lze pouze pohledávku existující, soudem proto byla hodnocena platnost uzavřených smluv.

V řízení byly uplatněny pohledávky z dvou právních titulů. Při hodnocení pohledávky ve výši 1.225.000 Kč vycházel soud z následujících skutkových a právních závěrů. nemovitostí (Bc. O.Frič) byla sjednána smlouva, na základě které vlastník předmětné nemovitosti ( pozemek parc. č. 458 v k. ú. Rýnovice, bytovou jednotku č. 125/1 a společné prostory) přenechal do užívání dlužníkovi, a to za úplatu 35.000 Kč měsíčně. Mezi účastníky bylo sjednáno právo, smlouvu vypovědět. Pro případ výpovědi smlouvy účastnicí sjednali pro nájemce povinnost uhradit pronajímateli jednu pětinu celkového nájemného, které by byl nájemce povinen uhradit za celou dobu trvání nájmu. Předmětný nemovitý majetek byl převeden na postupitele (Mgr. Chomátová). Dlužník smlouvu dne 3. března 2014 vypověděl, postupitelem (Mgr. Chomátovou) byl vyzván k zaplacení 1.225.0000 Kč. Tvrzená pohledávka byla postoupena na žalobce. Porušení povinnosti dlužníkem nebylo tvrzeno.

Předmětná smlouva ze dne 28. února 2013 byla podle svého obsahu hodnocena jako nájemní smlouva dle § 663 občanského zákoníku, závazek trvání nájemního vztahu byl zajištěn ujednáním, které bylo dle obsahu soudem hodnoceno jako ujednání o smluvní pokutě. Smluvní pokutu lze sjednat pouze pro případ porušení povinnosti, nikoliv však pro případ výkonu práva. Při posuzování platnosti ujednání o smluvní pokutě pro případ odstoupení od smlouvy vycházel soud ze sjednocující rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 33 Cdo 3455/2009 Institut smluvní pokuty zakotvený v ustanovení § 544 a § 545 obč. zák. je jedním z právních prostředků zajištění závazků, jehož účelem je donutit dlužníka pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění závazku. Smluvní pokuta je tedy peněžitá částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli v případě, že nesplní svou smluvní povinnost, a to bez ohledu na to, zda porušením povinnosti vznikla věřiteli škoda. Pokutu lze dohodnout jak pro případ nesplnění vůbec, tak pro případ porušení jakékoliv jiné smluvní povinnosti. Ustanovení § 544 odst. l obč. zák., jež je kogentní povahy, tedy umožňuje sjednání smluvní pokuty pro případ porušení povinnosti ze smlouvy vyplývající. Odstoupení od smlouvy, ať již ze zákona nebo na základě ujednání účastníků, bez zřetele na to, zda k odstoupení dojde jednostranným úkonem nebo na základě dohody účastníků, nemůže být porušením smluvní povinnosti, nýbrž jde o výkon práva. To platí i tehdy, odstoupil-li účastník od smlouvy proto, že druhá strana porušila povinnost plynoucí ze smlouvy (srov. rozsudky Nejvyššího soudu z 31. 3. 1998, sp. zn. 3 Cdon 1398/96, z 20. 9. 2000, sp. zn. 25 Cdo 2577/98, z 21. 2. 2002, sp. zn. 33 Odo 771/2001, z 31. 8. 2004, sp. zn. 33 Odo 111/2004, z 21. 10. 2004, sp. zn. 33 Odo 813/2002, z 30. 11. 2004, sp. zn. 32 Odo 1113/2003, a z 30. 10. 2008, sp. zn. 32 Cdo 815/2007).

Ujednání účastníků týkající se nároku na zaplacení smluvní pokuty pro případ výkonu práva (odstoupení od smlouvy) a nikoliv pro případ porušení smluvní povinnosti, je v rozporu s účelem institutu smluvní pokuty, jak jej stanoví zákon. Pro rozpor s účelem zákona je toto ujednání neplatné dle § 39 občanského zákoníku.

Pohledávka postupitele za dlužníkem ve výši 1.225.000 Kč tak vůbec nevznikla, neexistující pohledávka nemohla být postoupena na žalobce. Z tohoto důvodu byla žaloba zamítnuta do výše 1.225.000 Kč.

Při hodnocení pohledávky ve výši 1. 729.984,06 Kč vycházel soud z následujících skutkových a právních závěrů.

Postupitel Mgr. Chomátová měla za dlužníkem pohledávku ve výši 1.729.984,06 Kč, z titulu regresu za úhradu úvěru dlužníka u České spořitelny a.s. Dne 1. května 2014 dlužník jako postupitel uzavřel s Mgr. Chomátovou jako postupníkem smlouvu o postoupení byla sjednána úplata ve výši 897.824 Kč. Dne 9. května 2014 Mgr. Chomátová započetla svůj závazek vůči dlužníkovi ve výši 897.824 Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy ze dne 1. května 2014 vůči pohledávce 1.729.984,06 Kč z titulu splacení dluhu vůči České spořitelně, a.s. Dne 20. května 2014 dlužník postupitel uzavřel s Mgr. Chomátovu jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek dlužníka za Pro Tec s.r.o. ve výši celkem 488.559 Kč. Mezi účastníky byla sjednána úplata 488.559 Kč. Dne 28. května 2014 Mgr. Chomátová započetla svůj závazek vůči dlužníkovi ve výši 488.559 Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy ze dne 20. května 2014 vůči pohledávce 832.160,05 Kč (1.729.984,06 Kč-897.824,01 Kč) z titulu splacení dluhu vůči České spořitelně, a.s. Smlouvou ze dne 30. května 2014, doplněnou dne 29. září 2014, postoupila Mgr. Chomátová z titulu úhradu dluhu dlužníka u České spořitelny a.s. na žalobce pohledávku ve výši 1.739.894,06 Kč.

K námitce neexistence pohledávek dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem a ProTec 24 s.r.o., ke kterým byly provedeny zápočty, provedl soud dokazování listinami obsaženými ve spise zdejšího soudu sp. zn. 86 ICm 2352/2015. Pohledávky ve smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 1. května 2015 jsou označeny jako vybrání záloh na budoucí zisk, nevrácení hotovosti, přijaté zálohy a nevyúčtovaný zůstatek. Konkrétní položky obsažené ve smlouvě jsou evidovány v účetnictví dlužníka, shoduje se výše i označení, výběr částky v této výši potvrdil i Bc. Ondřej Frič. Mezi dlužníkem a Bc. Ondřejem Fričem existoval závazkový právní vztah z titulu bezdůvodného obohacení, kdy dlužník měl za Bc. Ondřejem Fričem pohledávku ve výši 897.824,01 Kč. Pohledávky ve smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 20. května 2015 jsou označeny jako platba ze dne 5.3.2014 ve výši 7.250 EUR a platba ze dne 29.4.2014 ve výši 12.100 EUR a 2.100 Kč jako nedoplatek faktury č. FV 14001. Mezi dlužníkem a ProTec 24 s.r.o. existoval smluvní vztah (dohoda o způsobu prodeje cizí měny), dle kterého měl dlužník zasílat prostředky určené ke směně a ProTec 24 s.r.o. se zavázal převést na dlužníka odpovídající finanční prostředky v české měně. Bylo prokázáno (výpis z banky Volksbank Lobau-Zittau eG), že na Protec 24 s.r.o. byly v uvedených dnech zaslány finanční prostředky 19.350 EUR, převod této částky v české měně na dlužníka prokázán nebyl. Mezi dlužníkem a společností ProTec 24 s.r.o. tak existoval závazkový právní vztah, prokázán byla i existence závazku ProTec 24 s.r.o. zaplatit dlužníkovi finanční prostředky ve výši ve smlouvě uvedené.

Ze shora uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem a ProTec24 s.r.o. existovaly.

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. srpna 2016 č. j. 86 ICm 2352/2015-101 bylo určeno, že právní úkon dlužníka a to uzavření smlouvy o postoupení pohledávek dlužníka za Ondřejem Fričem, narozeným 7. června 1975, mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovanou (Mgr. Chomátovou) jako postupníkem ze dne 1. května 2014, je vůči insolvenčním věřitelům dlužníka právně neúčinný (výrok I.) a že právní úkon dlužníka a to uzavření smlouvy o postoupení pohledávek dlužníka za ProTec 24 s.r.o., identifikační číslo osoby 247 89 810, mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovanou (Mgr. Chomátovou) jako postupníkem ze dne 20. května 2014, je vůči insolvenčním věřitelům dlužníka právně neúčinný (výrok IV.). Rozsudek nabyl právní moci. Soud proto nehodnotil tvrzení právního zástupce žalobce o odstoupení Mgr. Chomátové od smluv z důvodu pochybností o existenci pohledávek dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem a Protec 24 s.r.o. dotčeného právního úkonu. Odporovatelný právní úkon zůstává platným právním úkonem, pouze v poměrech účastníků se na něj hledí tak, jako by nenastaly jeho účinky. Ve vztahu mezi žalobcem Daliborem Štěpánem a postupitelem Mgr. Chomátovou proto soud vycházel ze závěru, že pohledávka Mgr. Chomátové za dlužníkem ve výši 1.729.984,06 Kč ke dni 20. května 2014 zanikla do výše 1.386.383 započtením (§ 1982 OZ). K 30. květnu 2014 měla Mgr. Chomátová za dlužníkem pohledávku ve výši 343.601 Kč. Za žalobce tak byla platně postoupena pohledávka za dlužníkem ve výši 343.601 Kč.

Pohledávka Mgr. Chomátové z titulu smluvní pokuty ve výši 1.225.000 Kč platně nevznikla, pohledávka ve výši 1.739.894,06 Kč do výše 1.386.383,01 Kč zanikla započtením. Smlouva ze dne 30. května 2014 ve znění dodatku ze dne 29. září 2014 je do výše 2.611.383 Kč absolutně neplatná pro počáteční nemožnost plnění, neboť neexistující pohledávka není způsobilá k započtení. Závazkový právní vztah mezi Mgr. Chomátovou a žalobcem je proto do výše 2.611.383 Kč absolutně neplatný pro rozpor se zákonem, neboť mezi Mgr. Chomátovou a dlužníkem neexistoval ke dni postoupení právní vztah, k němuž by se tento úkon vázal. Platně byla postoupena pohledávka Mgr. Chomátové za dlužníkem ve výši 343.601,05 Kč, v této výši byla pohledávka při přezkumném jednání dne 22. října 2014 zjištěna.

Ze shora uvedených důvodů byla žaloba zamítnuta. V insolvenčním řízení dlužníka tak bude uspokojována pohledávka žalobce ve výši 343.601,05 Kč.

Pro úplnost soud uvádí, že neshledal důvodným návrh na odmítnutí přihlášky do výše 1.386.000 Kč. Věřitel může měnit až do skončení přezkumného jednání výši přihlašované pohledávky (§ 192 odst. 4 i.z.), důvody vzniku popřené pohledávky může věřitel uplatňovat do skončení přezkumného jednání (§ 198 odst. 2 i.z.). Věřitel uplatnil svou přihlášku a uvedl skutečnosti, o které nárok opírá, ve lhůtách daných insolvenčním zákonem, při přezkumném jednání byla pohledávky přezkoumána ve výši 2.954.601,05 Kč. Za této situace není soud oprávněn pohledávku částečně odmítnout.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 163 zák. č. 182/2006 Sb. a § 142 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb. Ve věci byl plně úspěšný žalovaný, žalobce je proto povinen nahradit mu účelně vynaložené náklady. Ty jsou tvořeny účelně vynaloženými náklady právního zástupce žalovaného. Jedná se o odměnu za pět úkonů právní služby a to převzetí a přípravu zastoupení dle plné moci ze dne 26. ledna 2015 (§ 11 odst. 1 písm. a/ vyhl. č. 177/1996 Sb.), písemné podání-vyjádření k žalobě ze dne 26. ledna 2015 (§ 11 odst. 1 písm. d/ vyhl. č. 177/1996 Sb.), účast na jednání před soudem dne 13. října 2016 (§ 11 odst. 1 písm. g/ vyhl. č. 177/1996 Sb.), písemné podání-vyjádření k odvolání ze dne 2. ledna 2017 (§ 11 odst. 1 písm. d/ vyhl. č. 177/1996 Sb.) a účast na jednání před soudem dne 26. května 2017 (§ 11 odst. 1 písm. g/ vyhl. č. 177/1996 Sb.). Odměna tak náleží ve výši 15.500,00 Kč (5x 3.100 Kč dle § 9 odst. 4 písm. c/ a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Právní zástupce má dále nárok na náhradu hotových výdajů ve výši 1.500,00 Kč (5x 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Důvodným výdajem jsou cestovní výdaje, které byly zástupcem žalovaného vyčísleny ve výši 1.355,00 Kč (jednání 13. října 2016) a 1.615,00 Kč (jednání 26. května 2017) dle § 157, § 158 zák. č. 262/2006 Sb. Odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 17.000,00 Kč je dle § 138 o.s.ř. nutno zvýšit o 21% DPH (o 3.570,00 Kč) na 20.570,00 Kč. Spolu s cestovními výdaji činí náklady řízení před soudy obou stupňů 23.540,00 Kč. doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 26. května 2017

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová