86 ICm 3992/2014
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

č. j. 86 ICm 3992/2014-40

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci žalobce Heineken Česká republika, a.s., identifikační číslo osoby 451 48 066, se sídlem Krušovice, U Pivovaru 1, zastoupeného Mgr. Petrou Beaver, advokátkou, advokátní kancelář Beaver & Kupský, Praha 4-Nusle, Pod Vilami 10, proti žalovanému Beneš-Insolvenční správce, v.o.s., identifikační číslo osoby 227 93 518, se sídlem Kadaň, Tušimice 23, insolvenční správce dlužníka reha-restaurační a obchodní spol. s r.o., identifikační číslo osoby 482 67 996, o určení, že pohledávka žalobce ve výši 228.065,48 Kč byla do insolvenčního řízení dlužníka, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 8705/2014, přihlášena po právu, t a k t o :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 228.065,48 Kč byla do insolvenčního řízení dlužníka, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 8705/2014, přihlášena po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se z účtu Krajského soudu v Ústí nad Labem vrací 150 Kč, a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 8705/2014 pohledávku ve výši 228.065,48 Kč, uplatněnou na základě směnky splatné 30. května 2013. Při pohledávky s tím, že jednatel dlužníka Michael Müller směnku nepodepsal.

Žalobou ze dne 18. listopadu 2014 se žalobce domáhal určení, že jeho pohledávka ve výši 228.065,48 Kč byla do insolvenčního řízení dlužníka uplatněna po právu. Mezi žalobcem jako věřitelem a úpadcem byla dne 1. září 2008 uzavřena Smlouva o podpoře prodeje. Na základě smlouvy poskytl žalobce úpadci peněžní prostředky a úpadce se zavázal propagovat žalobce a prodávat jeho produkty, a to po dobu 5 let. Úpadce svým smluvním povinnostem nedostál, žalobce se proto domáhá zaplacení předmětné částky, která je zajištěna směnkou, splatnou 30. května 2013 znějící na částku 214.444 Kč s doložkou bez protestu a s úrokem 6 % p. a. Tvrzení žalobce o tom, že jednatel společnosti směnku nepodepsal, je účelové. Navrhl, aby byl ve věci vypracován znalecký posudek. Soudu byl předložen originál směnky.

Ze znaleckého posudku č. j. 30/1247/15 Mgr. Lenky Plzákové, znalkyně z oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo, bylo zjištěno, že sporný podpis v předpokládaném znění jména Müller v kolonce podpis(y) výstavce na originálu listiny SMĚNKA ze dne 1. září 2008, znějící na částku 214.444 Kč, je pravým podpisem osoby Michael Müller, narozen 20. května 1952.

Podle § 1 zák. č. 191/1950 Sb. zákona směnečného a šekového cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyku, v kterém je listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce.

Podle § 3 odst. 1 ZSŠ směnka může znít na vlastní řad výstavce.

Žalobce přihlásil do řízení pohledávku uplatněnou na základě směnky. Insolvenčním správcem byla zpochybněna pravost podpisu výstavce směnky (jednatele úpadce). Otázkou platnosti podpisu výstavce se zabýval znalec, dle závěrů znaleckého posudku je podpis výstavce směnky podpisem jednatele úpadce.

Žalobce dovozuje svůj nárok ze směnky. Předmětná směnka obsahuje všechny náležitosti dané § 1 ZSŠ, námitky týkající se pravosti směnky nejsou na základě provedeného dokazování (znalecký posudek) důvodné. Jiné námitky vzneseny nebyly. Soud proto vycházel z tvrzení žalobce a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku. Rozhodnutím soudu je pohledávka žalobce v insolvenčním řízení dlužníka zjištěna (§ 201 odst. 1 písm. d/ i.z.).

Žalobce požadoval náhradu nákladů řízení za zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč a za zaplacenou zálohu na náklady důkazu ve výši 8.000 Kč. Soudem úspěšnému žalobci právo na náhradu účelně vynaložených nákladů nebylo přiznáno a to s ohledem na ustanovení § 202 odst. 1 i.z., dle kterého ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Žalobcem byla zaplacena záloha na náklady důkazu-znaleckého posudku ve výši 8.000 Kč, usnesením ze dne 20. listopadu 2015, č. j.-27 bylo znalkyni přiznáno znalečné 7.850 Kč s tím, že znalečné bude znalkyni vyplaceno z účtu krajského soudu. Rozdíl mezi zaplacenou zálohou a přiznaným znalečným ve výši 150 Kč bude soudem vrácen žalobci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 18. prosince 2015

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Mgr. Kristýna Cabalková