86 ICm 3062/2015
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

č. j. 86 ICm 3062/2015-47 (KSLB 86 INS 7312/2015)

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci žalobce A) Mgr. Jana Housera, identifikační číslo osoby 013 37 696, se sídlem Na Baště sv. Jiří 258/7, Praha 6, insolvenčního správce žalobce B), a žalobce B) Josefa Škvařila, narozeného 4. prosince 1969, bytem náměstí Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, s korespondenční adresou náměstí Soukenné 26/7, Liberec, zastoupeného Mgr. et MgA. Pavlem Krylem, advokátem, se sídlem Na Baště s v. Jiří 258/7, Praha 6, proti žalované PROFI CREDIT Czech, a.s., identifikační číslo osoby 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, o určení, že pohledávka žalované ve výši 68.649,00 Kč nebyla do insolvenčního řízení dlužníka, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 7312/2015, přihlášena po právu t a k t o :

I. Žaloba se v části, ve které se žalobci domáhali vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalované ve výši 63.796,00 Kč nebyla do insolvenčního řízení dlužníka, zamítá.

II. Určuje se, že pohledávka žalované nebyla ve výši 4.853,00 Kč přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka po právu.

III. Žalobce Mgr. Jan Houser není povinen nahradit žalované náklady řízení. Žalobce Josef Škvařil je povinen nahradit žalované náklady řízení ve výši 9.198,00 Kč. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 7312/2015 přihlásila žalovaná pohledávku ve výši 68.649,00 Kč. První dílčí pohledávka ve výši 40.154,00 Kč byla přihlášena z titulu nedoplatku na směnečné sumě a příslušenství (směnečný úrok, soudní poplatek a náklady právního zastoupení), druhá dílčí pohledávka ve výši 28.495,00 Kč byla přihlášena z titulu nedoplatku na smluvních pokutách s příslušenstvím (směnečný úrok). Pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné dle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. dubna 2001, č. j. Sm 94/2001-10 (právní moc 24. dubna 2001, 08.05.2001 ve vztahu k NŘ). Při přezkumném jednání dne 15. července 2015 byla pohledávka popřena insolvenčním správcem i dlužníkem. Namítáno bylo promlčení pohledávky dle § 110 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. s tím, že věřitel nedoložil zahájení kroků vedoucích k vymožení pohledávky.

Včas podanou žalobou se žalobci domáhali vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalované ve výši 68.649,00 Kč nebyla do insolvenčního řízení dlužníka přihlášena po právu. Pohledávka byla přiznána směnečným platebním rozkazem, který nabyl právní moci v dubnu a květnu 2001, věřitel neprokázal, že podnikl kroky, které by měly za následek nepromlčení pohledávky přiznané rozhodnutím soudu. K přihlášce nedoložil listiny, prokazující, že pohledávky není promlčená. Přihláška byla jinak bez vad, insolvenční správce tak neměl důvod věřitele vyzývat k případnému odstranění vad či doplnění. Požadována je náhradu nákladů řízení s tím, že vznik sporu zavinil věřitel.

Žalovaná navrhla, aby byla žaloba zamítnuta. Pohledávka byla přiznána soudním rozhodnutím, povinnosti stanovené rozhodnutím soudu dlužník neplnil. Usnesením Okresního soudu v Liberci byla pro vymožení pohledávky žalované nařízena na majetek dlužníka exekuce, provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice. Pohledávka tak není promlčená. Žalovaná nebyla vyzvána k doplnění přihlášky.

Ze smlouvy ze dne 23. března 2000 bylo zjištěno, že dlužník Josef Škvařil, uzavřel s žalovanou smlouvu označenou jako smlouvu o půjčce, na základě které mu byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 30.000,00 Kč. Dlužník se zavázal poskytnuté prostředky vrátit ve dvanácti měsíčních splátkách po 2.500,00 Kč a zaplatit smluvní odměnu.

Z oznámení žalované dlužníkovi ze dne 21. března 2001 bylo zjištěno, že žalovaná uplatňovala dlužnou částku 17.500,00 Kč jako nezaplacenou jistinu a 15.375,00 Kč z titulu smluvních pokut, tedy celkem 32.875,00 Kč.

Ze směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. dubna 2001 č. j. Sm 94/2001-10 bylo zjištěno, že dlužníkovi Josefu Škvařilovi byla uložena povinnost zaplatit žalované 32.875,00 Kč s 6 % úrokem p.a. od 03.03.2001 do zaplacení, 1.320,00 Kč soudní poplatek a 6.401,00 Kč za právní zastoupení. Rozhodnutí nabylo právní moci 26. dubna 2001 a ve vztahu k nákladům řízení 8. května 2001

Ze spisu Okresního soudu v Liberci sp. zn. E Nc 4035/2001 bylo zjištěno, že návrh na nařízení exekuce byl žalovanou (totožné identifikační číslo osoby) podán dne 2. listopadu 2001. Usnesením ze dne 15.11.2001 byla pro vymožení pohledávky žalované nařízena exekuce. Exekučním titulem je Směnečný platební rozkaz Krajského osudu v Hradci Králové ze dne 2. dubna 2001 sp. zn. Sm 94/2001. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice.

Ze spisu Exekutorského úřadu Pardubice sp. zn. 029 EX 8/01 bylo zjištěno, že exekutorem byly opakovaně činěny kroky směřující k vymožení pohledávky žalované. Usnesením ze dne 1. března 2010, č. č. 029 EX 8/01-31 byla exekuce zastavena s tím, že nebyl dohledán žádný postižitelný majetek dlužníka a se zastavením exekuce oprávněný souhlasil. Usnesení nabylo právní moci dne 1. dubna 2010.

Z přihlášky žalované do insolvenčního řízení dlužníka bylo zjištěno, že pohledávka byla doručena soudu 16. června 2015.

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zák. č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník). Dle § 3028 odst. 3 věty prvé o.z. není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.

Podle § 110 odst. 1 občanského zákoníku bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.

Podle § 110 odst. 3 občanského zákoníku úroky a opětující se plnění se promlčují ve třech letech; jde-li však o práva pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, platí tato promlčecí doba, jen pokud jde o úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání.

Podle § 112 občanského zákoníku uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje nebo je-li ohledně jeho práva zahájena mediace podle zákona o mediaci, promlčecí doba neběží od tohoto uplatnění po dobu řízení nebo od tohoto zahájení po dobu mediace. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí.

Žalobce Josef Škvařil, uzavřel s žalovanou závazkový právní vztah, na základě kterého mu byly poskytnuty finanční prostředky a on se zavázal poskytnuté prostředky ve splátkách vrátit a zaplatit odměnu. Pohledávka žalované byla přiznána rozhodnutím soudu, které nabylo právní moci 26. dubna 2001 a ve vztahu k nákladům řízení 8. května 2001. Přiznána byla jistina v celkové výši 32.875,00 Kč (17.500,00 Kč nezaplacená jistina a 15.375,00 Kč smluvní pokuty) a náhrada nákladů řízení 7.721,00 Kč (SOP a náklady právního zastoupení). Dne 2. listopadu 2001 byl podán návrh na nařízení exekuce, v exekučním řízení bylo pokračováno do 1. dubna 2010, kdy nabylo právní moci usnesení insolvenčního řízení dlužníka. Žalovaná se domáhá zaplacení 32.875,00 Kč s 6 % úrokem p.a. a 7.721,00 Kč.

Závazkový vztah mezi žalobcem Josefem Škvařilem a žalovanou byl soudem dle obsahu hodnocen jako smlouva o půjčce dle § 657 občanského zákoníku. Občanským zákoníkem se tak řídí i případné promlčení pohledávky z titulu smlouvy o půjčce. Desetiletá promlčecí lhůta počala plynout v dubnu/květnu 2001 a byla stavěna v období od 2. listopadu 2001 do 1. dubna 2010. Plynout počala opět 2. dubna 2010, k dalšímu stavění došlo přihlášením pohledávky 16. července 2015. Do insolvenčního řízení tak byla pohledávka přihlášena před marným uplynutím desetileté promlčecí lhůty. Tyto závěry se však vztahují na tu část pohledávky, která je tvořena jednorázovou částkou (32.875,00 Kč a 7.721,00 Kč.).

Odlišný režim je nutno aplikovat na úrok (§ 110 odst. 3 občanského zákoníku). Právo na úroky a opětující se plnění, jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí soudu, se promlčují po třech letech. Z hlediska promlčení je proto třeba zvlášť posuzovat právo na úroky do právní moci rozhodnutí soudu, jímž úroky byly přiznány, a zvlášť právo na úroky, jejichž splatnost nastala po právní moci soudního rozhodnutí.

Žalovaná má dle rozhodnutí soudu právo na úrok 6 % p.a. z částky 32.875,00 Kč od 03.03.2001 do zaplacení. S ohledem na vznesenou námitku promlčení má žalovaná právo na úrok 6 % p.a. z dlužné částky 32.875,00 Kč v období od 03.03.2001 do 26.04.2001 a v období 3 let od právní moci rozhodnutí, kterým byla jistina přiznána. Běh tříleté promlčecí lhůty ve vztahu k úrokům byl však rovněž stavěn v období, kdy probíhalo exekuční řízení. Tříletá promlčecí lhůta ve vztahu k úrokům tak počala běžet 25. dubna 2001 a byla stavena v období od 2. listopadu 2001 do 1. dubna 2010. Následně počala opět běžet a uplynula 2. prosince 2012.

Žalovaná tak má právo na úrok z prodlení 6 % ročně z částky 32.875,00 Kč za období od 03.03.2001 do 2. prosince 2012 ve výši celkem 23.200,00 Kč. Ve zbývajícím rozsahu bylo její právo promlčeno.

Žalovaná tak má právo na zaplacení 32.875,00 Kč, 1.320,00 Kč a 6.401,00 Kč, když v této výši jí byl nárok přiznán rozhodnutím soudu. Dále má právo na úrok 6 % ročně od 03.03.2001 do zaplacení, v části nároku týkajícího se období od 02.12.2012 do uplatnění nároku v insolvenčním řízení byla soudem shledána částečně důvodnou námitka promlčení. Důvodný je proto požadavek na zaplacení úroku 6 % ročně ve výši 23.200,00 Kč.

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II. tohoto rozsudku.

Promlčení neznamená zánik práva, k promlčení přihlíží soud pouze na základě námitky dlužníka. Ze skutečnosti, že věřitel nedoložil spolu s přihláškou, že jeho soudem přiznaná vykonatelná pohledávka není promlčena, nelze dovodit jeho zavinění na vedení incidenčního sporu. Při rozhodování o nákladech řízení tak soud vycházel ze skutečnosti,

že ve věci byla žalovaná úspěšná v 93 %, má proto právo na náhradu 86% účelně vynaložených nákladů ( § 163 i.z., § 142 odst. 2 o.s.ř.). Soudem nebyla povinnost nahradit žalované náklady uložena insolvenčnímu správci, neboť dle § 202 odst. 1 věty prvé i.z. ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Poměrnou část účelně vynaložených nákladů řízení je proto povinen nahradit žalované žalobce Josef Škvařil.

Náklady řízení jsou tvořeny účelně vynaloženými náklady právního zástupce žalobce. Jedná se o odměnu za dva úkony právní služby a to převzetí a přípravu zastoupení dle plné moci (§ 11 odst. 1 písm. a/ vyhl. č. 177/1996 Sb.) a účast na jednání před soudem dne 21. dubna 2016 (§ 11 odst. 1 písm. g/ vyhl. č. 177/1996 Sb.) ve výši 6.200,00 Kč (2 x 3.100,00 Kč dle § 9 odst. 4 písm. c/ a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Právní zástupce má dále nárok na náhradu hotových výdajů ve výši 600,00 Kč (2 x 300,00 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). V souvislosti s účastí právního zástupce na jednání byl jako důvodný shledán požadavek na náhradu cestovních výdajů ve výši 1.239,04 Kč (v souladu) a požadavek na náhradu za promeškaný čas v celkové výši 800,00 Kč (8x100,00 Kč dle § 14 odst. 1,3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Odměnu, náhradu hotových výdajů, cestovních výdajů a náhradu za promeškaný čas ve výši 8.839,00 Kč je dle § 138 o.s.ř. nutno zvýšit o 21 % DPH (o 1.856,00 Kč) na 10.695,00 Kč. Osmdesáti šesti procentům nákladů řízení odpovídá částka 9.198 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

v Liberci dne 21. dubna 2016

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Martina Balatková