86 ICm 2973/2015
Č. j. 86 ICm 2973/2015-111 (KSLB 86 INS 15150/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou, ve věci žalobce JUDr. Václava Mlnáříka, Ph.D., identifikační číslo osoby 714 58 972, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 19, insolvenčního správce dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., identifikační číslo osoby 286 969 754, Jablonec nad Nisou, Poštovní 2055/3, zastoupeného JUDr. Rostislavem Silným, advokátem, Praha 1, Na Zábradlí 1, proti žalované Mgr. Martině Chomátové, narozené 13. dubna 1980, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Želivského 125/3, zastoupené JUDr. Mgr. Slavomírem Hrinkou, advokátem, Praha 3-Vinohrady, Jičínská 2348/10, o určení neúčinnosti právního úkonu a o peněžité plnění 105.000,00 Kč s příslušenstvím,

takto:

I. Určuje se, že právní úkon dlužníka a to zaplacení 105.000,00 Kč žalované dne 8. ledna 2014, je vůči věřitelům dlužníka neúčinným právním úkonem.

II. Žalovaná je povinna vydat do majetkové podstaty dlužníka peněžité plnění 105.000,00 Kč a to ve lhůtě tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

III. Žaloba se v části, ve které se žalobce domáhal zaplacení úroku z prodlení z částky 105.000,00 Kč ve výši 8,05% p.a. od 29. července 2015 do zaplacení, z a m í t á .

IV. Žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady řízení ve výši 13.248,50 Kč k rukám JUDr. Rostislava Silného do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz

V. Žalovaná je povinna zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem soudní poplatek ve výši 5.250,00 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhá vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní úkon dlužníka, a to úhrada zálohy na nájemném žalované ze dne 8. ledna 2014 ve výši 105.000,00 Kč je neúčinným právním úkonem. Požadoval po žalované peněžité plnění 105.000,00 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 29. července 2015 do zaplacení a náhradu nákladů řízení.

Žalobce je insolvenčním správcem dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., insolvenční řízení bylo zahájena na základě návrhu dlužníka ze dne 2. června 2014. Usnesením ze dne 30. července 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Jednatelem a 50% vlastníkem dlužníka je Bc. Ondřej Frič. Žalovaná je životní partnerkou Bc. Ondřeje Friče, jsou rodiči nezletilého dítěte. Dlužník a žalovaná jsou osoby navzájem blízké.

Ondřej Frič byl vlastníkem nemovitého majetku, a to bytu-jednotky č. 125/1, 125/2 a 125/3 v budově č. p. 125, Rýnovice, na pozemku parc. č. 459/1, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a pozemku ve výši 1548/3965, 1336/3965 a 1081/3965, zapsaných na LV 7402 a 7409, vedených Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, katastrální území Rýnovice, a pozemku 458, dle LV 7399 vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, katastrální území Rýnovice (dále jen předmětné nemovitosti). Dne 28. února 2013 došlo k uzavření nájemní smlouvy mezi dlužníkem, zastoupeným Bc. Ondřejem Fričem, a Bc. Ondřejem Fričem jako pronajímatelem, a to ve vztahu k bytové jednotce č. 125/1. Smlouva byla uzavřena na 20 let za měsíční nájemné 35.000 Kč. Obvyklá cena nájmu dle znaleckého posudku činila k datu uzavření nájemní smlouvy 14.450,00 Kč měsíčně. Dne 6. ledna 2014 převedl Ondřej Frič předmětné nemovitosti na žalovanou. Dne 8. ledna 2014 zaplatil dlužník žalované 105.000,00 Kč jako zálohu na další tři měsíce trvání nájmu, konkrétně za měsíce leden až březen 2014. Záloha je vedena v účetnictví dlužníka, označena je jako interní doklad ZA 14001. Dlužník je nejpozději od prosince 2013 v úpadku, k prvnímu lednu 2014 měl dlužník čtyři věřitele s pohledávkami pět měsíců po splatnosti. Konkrétně jde o věřitele IDIANA CZ a.s. s pohledávkou splatnou 13. listopadu 2013, věřitele Jana Slobodu s pohledávkou splatnou 15. listopadu 2013, věřitele BEKO Engineering s.r.o. s pohledávkou splatnou 18. listopadu 2013 a věřitele OSAPO s.r.o. s pohledávkou splatnou 30. listopadu 2013. Pohledávky těchto věřitelů byly v insolvenčním řízení dlužníka zjištěny. Úhradou zálohy nájemného došlo k úhradě nájemného ještě před splatností, naproti tomu ostatní věřitelé neobdrželi žádné plnění. Jedná se proto o neúčinný právní úkon. V době uhrazení zálohy neměl dlužník žádný majetek, ze kterého by mohly být pohledávky věřitelů uhrazeny, veškerý majetek dlužníka byl v listopadu 2013 převeden smlouvami na společnost ProTec 24 s.r.o. (do dubna 2014 byl Bc. Ondřej Frič jediným jednatelem a společníkem společnosti ProTec 24 s.r.o., identifikační číslo osoby 247 89 810, současným jednatelem je matka O. Friče). Za vyvedený majetek nedostal dlužník reálně zaplaceno.

Žalovaná navrhla, aby byla žaloba zamítnuta. Jedná se o nájem za nebytové prostory za zcela obvyklou cenu v místě a čase. Jedná se o plnění jako zálohu na cenu nebo budoucí plnění. S ohledem na vůli stran představuje 105.000 Kč závdavek ve smyslu § 1808 a násl. občanského zákoníku. S ohledem na funkci závdavku nelze na dané plnění aplikovat ustanovení § 241 odst. 1 a 3a) i.z. V průběhu řízení byl předmětný nemovitý majetek převeden zpět na Bc. Ondřeje Friče, namítán byl proto nedostatek pasivní legitimace žalované. Žalovaná žije s Bc. Ondřejem Fričem ve společné domácnosti, společně pečují o nezletilé děti. Partner žalované vždy podnikal, o aktivity partnera se žalovaná nikdy nezajímala, měla vždy svůj vlastní příjem. V lednu 2014 se sama starala o dceru v útlém věku, měla v souvislosti s péčí o rodinu další povinnosti. S partnerem proto v tomto období řešili pouze otázky týkající se rodiny. Převod nemovitého majetku a úhradu nájemného 105.000 Kč partner odůvodnil žalované tak, že chce rodinu zajistit. Žalovaná nezjišťovala, zda nemá její partner v podnikání nějaké problémy, o problémech dlužníka se dozvěděla až v souvislosti se zesplatněním úvěru ve výši okolo 1.700.000 Kč. Újmu dlužníka nepociťuje jako újmu vlastní. Žalovaná projevila náležitou pečlivost směřující k rozpoznání odporovatelného úkonu, veškeré kroky konzultovala s advokátem.

Z výpisu z katastru nemovitostí a ze smlouvy ze dne 28. února 2013 bylo zjištěno, že Bc. Ondřej Frič jako vlastník předmětných nemovitostí uzavřel s dlužníkem ProTec servis Česká republika s.r.o., zastoupeným Bc. Ondřejem Fričem, smlouvu, dle které se zavázal přenechat dlužníkovi k užívání pozemek parc. č. 458 v k. ú. Rýnovice a jednotku 125/1. Výše nájemného byla stanovena na 35.000 Kč měsíčně s tím, že nájemné bude hrazeno předem nejpozději do 15. dne v měsíci, na který je nájemné hrazeno.

Ze smlouvy ze dne 6. ledna 2014 bylo zjištěno, že předmětné nemovitosti byly bezúplatně převedeny na žalovanou Mgr. Martinu Chomátovou. Součástí smlouvy je prohlášení žalované a Ondřej Frič o sdílení společné domácnosti od roku 2009 a prohlášení, že jsou osoby blízké.

Z listiny označené jako ZA 14001 bylo zjištěno, že dlužník vyčíslil položku nájem JBC leden-březen na 105.000 Kč s tím, že částka je splatná 10. ledna 2014.

Z výpisu z účtu dlužníka bylo zjištěno, že dne 8. ledna 2014 bylo na účet žalované zasláno 105.000 Kč.

Z listiny ze dne 3. března 2014 bylo zjištěno, že dlužník sdělil žalované, že vypovídá nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pozemek parc. č. 458 a bytová jednotka 125/1 v k. ú. Rýnovice.

Z listiny ze dne 1. dubna 2014 bylo zjištěno, že žalovaná akceptovala ukončení nájemní smlouvy k 31.3.2014 s tím, že nájemné bylo uhrazeno .

Z obsahu spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci sp. zn. KSLB 86 INS 15150/2014 bylo zjištěno, že v insolvenčním řízení dlužníka byly zjištěna pohledávka věřitelů BECO Engineering, spol. s r.o., splatná 18.11.2013, INDIADA CZ a.s., splatná 13.11.2013, OSAPO, s.r.o. splatná 30.11.2013 a pohledávka věřitele Jana Slobody, jejíž část byla splatná 15.11.2013. V insolvenčním řízení dlužníka byly zjištěny pohledávky ve výši 3.400.162,41 Kč, incidenční spory jsou vedeny ve vztahu k tvrzeným pohledávkám v celkové výši 3.068.380,00 Kč. V majetkové podstatě dlužníka je evidován nemovitý majetek (LV

13978 v k. ú. Jablonec nad Nisou) v hodnotě do 1.700.000 Kč, osobní automobily zn. FORD TRANZIT, BMW X DRIVE. Na účtu majetkové podstaty je aktuálně 135.312 Kč. Dále jsou v majetkové podstatě evidovány pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem, ohledně těchto pohledávek jsou vedena soudní řízení.

Podle § 235 odst. 1 věty prvé zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( i.z.) neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.

Podle § 239 odst. 4 i.z. dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná.

Podle § 241 odst. 1 i.z. zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu.

Podle § 241 odst. 3 písm. a) i.z. zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník splnil dluh dříve, než se stal splatným.

Podle § 242 odst. 1 i.z. odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

Podle § 242 odst. 2 i.z. má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

Smlouvou ze dne 28. února 2013 se dlužník ProTec servis Česká republika s.r.o. zavázal hradit nájemné předmětných nemovitostí ve výši 35.000,00 Kč měsíčně, a to vždy k 15. dni měsíce předem. Smlouva byla uzavřena mezi jednatelem dlužníka Bc Ondřejem Fričem a vlastníkem předmětných nemovitostí Bc. Ondřejem Fričem. Na konci prosince 2013 měl dlužník ProTec servis Česká republika s.r.o. více věřitelů (BECO Engineering, spol. s r.o., INDIADA CZ a.s., OSAPO, s.r.o. a Jan Sloboda), peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nesplnil. Smlouvou ze dne 6. ledna 2014 byly předmětné nemovitosti bezúplatně převedeny na žalovanou Mgr. Martinu Chomátovou. Dne 8. ledna 2014 bylo na účet žalované uhrazeno 105.000 Kč, v účetnictví dlužníka je položka označena jako nájemné za leden až březen. Nájemní smlouva mezi dlužníkem a žalovanou byla dohodou ukončena k 31. březnu 2014 s tím, že nájemné bylo uhrazeno . Usnesením ze dne 30. července 2014 č. j KSLB 39 INS 15150/2014-A-11 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. V insolvenčním řízení dlužníka byly zjištěny pohledávky ve výši 3.400.162,41 Kč včetně pohledávek splatných v listopadu 2013, incidenční spory jsou vedeny ve vztahu k tvrzeným pohledávkám v celkové výši 3.068.380,00 Kč. V době rozhodování soudu byl v majetkové podstatě dlužníka evidován nemovitý majetek (LV 13978 v k. ú. Jablonec nad Nisou) v hodnotě do 1.700.000 Kč, osobní automobily zn. FORD TRANZIT, BMW X DRIVE a finanční prostředky 135.312 Kč. Dále jsou v majetkové podstatě evidovány pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem, ohledně těchto pohledávek jsou vedena soudní řízení. Žalovaná sdílí s jednatelem dlužníka od roku 2009 společnou domácnost. V lednu 2014 společně pečovali o rodinu. Žalovaná nezjišťovala, zda nemá její partner v podnikání nějaké problémy, převod nemovitého majetku a úhradu 105.000 Kč považovala za snahu partnera zabezpečit rodinu.

Neúčinnost právních úkonů dle § 235 odst. 1 věty první insolvenčního zákona insolvenční zákon vykládá jen prostřednictvím ustanovení § 240 až § 242 insolvenčního zákona. Podle ustanovení § 235 až § 243 insolvenčního zákona tak lze odporovat jen těm právním úkonům dlužníka, jež jsou taxativně vypočteny v ustanoveních § 240 až § 242 insolvenčního zákona (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011).

Dlužník byl v lednu 2014 v úpadku ( § 3 odst. 1 i.z.). Částka 105.000 Kč uhrazená v lednu 2014 svou výší i časově odpovídá úhradě sjednaného nájemného za předmětné nemovitosti ve vlastnictví žalované za měsíce leden až březen 2014 tak, jak je zmiňováno v listinných důkazech (listina označené jako ZA 14001, výpis z účtu žalované, listina ze dne 1. dubna 2014). Úhrada této částky byla proto soudem hodnocena jako plná úhrada nájemného za leden 2014 a plná úhrada nájemného za únor a březen 2014 před splatností. Dlužník tak v době, kdy byl v úpadku, jednomu ze svých věřitelů (žalované) splnil dluh částečně v plném rozsahu a částečně dříve, než se stal splatným. Zároveň nelze důvodně předpokládat plné uspokojení věřitelů dlužníka v insolvenčním řízení. Plná úhrada nájemného (včetně nájemného nesplatného) v lednu 2014 je tak právním úkonem, v jehož důsledku se žalované dostalo na úkon ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by jí náleželo v konkursu, zároveň se jedná o úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Soudem zároveň nebylo shledáno, že by se jednalo o úkon zahrnutý v negativním vymezení skutkové podstaty neúčinných zvýhodňujících právních úkonů (§ 241 odst. 5 i.z.).

Právní úkon dlužníka a to zaplacení 105.000,00 Kč žalované dne 8. ledna 2014 tak naplňuje skutkovou podstatu zvýhodňujícího právního úkonu ve smyslu § 241 odst. 3 a) i.z.

Dlužník jako právnická osoba je osobou blízkou svému jednateli Bc. Ondřeji Fričovi (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 21 Cdo 2192/2001). Ze skutečnosti, že dlužník je osobou blízkou svému jednateli bez dalšího neplyne, že dlužník je současně osobou blízkou žalované (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2013 sp. zn. 29 Cdo 1212/2012). Soudem byla proto hodnocena intenzita a kvalita přímého vztahu žalované a Bc. Ondřeje Friče k okamžiku, kdy byl právní úkon učiněn (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 2015 sp. zn. 21 Cdo 4987/2014). Ze skutečností uváděných žalovanou a obsažených v listinných důkazech (prohlášení žalované a Ondřeje Friče ve smlouvě ze dne 6. ledna 2014) dovodil soud, že intenzita a kvalita vztahu vykazuje vlastnosti vztahu založeného na poměru rodinném. Dovodil proto, že vztah mezi dlužníkem a žalovanou byl vztahem mezi osobami blízkými. S ohledem na tento závěr pak soud hodnotil předmětný právní úkon z hlediska ustanovení § 242 i.z. Ve vztahu mezi osobami blízkými obsahuje insolvenční zákon vyvratitelnou právní domněnku, která předpokládá vědomost osoby blízké o úmyslu dlužníka. Je na osobě blízké, aby tvrdila, že nevěděla o úmyslu dlužníka a ani o něm nemohla vědět, přestože vyvinula náležitou pečlivost. Náležitá pečlivost přitom předpokládá aktivní činnost, resp. aktivní chování osoby blízké. Obrana žalované, dle které se o podnikání partnera nezajímala, je pak doznáním osoby blízké, že nevyvinula žádnou pečlivost, natož pečlivost náležitou.

Na základě shora uvedených závěrů shledal soud v jednání dlužníka a žalované zároveň naplnění skutkové podstaty úmyslně zkracujícího právního úkonu ve smyslu § 242 i.z. Povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn, nebo které z něho měly prospěch (§ 237 odst. 1 i.z.). Žaloba směřovala k vydání peněžitého plnění, skutečnost, zda je žalovaná ke dni rozhodnutí soudu vlastníkem předmětných nemovitostí, proto nemá na její pasivní legitimaci žádný vliv.

Pro závěry soudu není rozhodné, zda bylo nájemné předmětných nemovitostí sjednáno v přiměřené výši. Soudem byl proto zamítnut návrh žalobce i žalované na provedení důkazu znaleckým posudkem, zabývajícím se přiměřeností výše nájemného. Dále byl zamítnut návrh žalované na provedení výslechu jednatele dlužníka Bc. Ondřeje Friče. Tímto důkazem mělo být prokázáno tvrzení o tom, že dlužník nebyl v lednu 2014 v úpadku. Zamítnut byl i návrh žalované na výslech advokáta, se kterým konzultovala svůj postup. Tyto návrhy byly uplatněny opožděně, po skončení prvního jednání. Navržené důkazy se zároveň nevztahují k důvodům, pro které bylo jednání odročeno, tedy k prokázání tvrzení žalované, že projevila náležitou pečlivost směřující k rozpoznání odporovatelného úkonu. Nad rámec odůvodnění soud uvádí, že o úpadku dlužníka bylo soudem pravomocně rozhodnuto, z obsahu insolvenčního spisu je pak zřejmá splatnost jednotlivých zjištěných pohledávek věřitelů a okamžik úpadku dlužníka. Skutečnost, že žalovaná svůj postup při převodu nemovitého majetku konzultovala s právníkem, rovněž nemůže mít vliv na závěr soudu o tom, zda se jednalo o odporovatelný právní úkon.

Soud shledal neúčinným právní úkon, jehož obsahem bylo poskytnutí peněžitého plnění žalované. S ohledem na charakter plnění byla žalované uložena povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníka 105.000,00 Kč (§ 239 odst. 4 i.z.).

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto rozsudku.

Dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Z tohoto důvodu byla žaloba v části, ve které se žalobce domáhal zaplacení zákonného úroku z prodlení z částky 105.000 Kč, zamítnuta (výrok III.).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 163 i.z. ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř. Ve věci byl úspěšný žalobce (neúspěch se týkal pouze příslušenství), má tak právo na plnou náhradu nákladů řízení. Ty jsou tvořeny účelně vynaloženými náklady právního zástupce žalobce. Jedná se o odměnu za tři úkony právní služby a to převzetí a přípravu zastoupení dle plné moci ze dne 16. června 2015 (§ 11 odst. 1 písm. a/ vyhl. č. 177/1996 Sb.), výzvu k plnění ze dne 22. července 2015 (§ 11 odst. 2 písm. h/ vyhl. č. 177/1996 Sb.) a návrh ve věci samé-žaloba ze dne 29. července 2015 (§ 11 odst. 1 písm. d/ vyhl. č. 177/1996 Sb.). Za dva úkony náleží žalobci odměna ve výši 6.100,-Kč (2x 3.100 Kč dle § 9 odst. 4 písm. c/ a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1996 Sb.), za výzvu k plnění náleží právnímu zástupci odměna ve výši jedné poloviny mimosmluvní odměny 1.550 Kč (§ 11 odst. 2 vyhl. č. 177/1996 Sb.) s tím, že se jedná o jednoduché podání. Celkem náleží právními zástupci žalobce odměna 7.750 Kč. Právní zástupce má dále nárok na náhradu hotových výdajů za tři úkony právní služby ve výši 900,-Kč (3x 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Soud proto přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení ve výši 8.650 Kč. Tyto náklady je dle § 137 o.s.ř. nutno zvýšit o 21%DPH (o 1.816,50 Kč) na 10.466,50 Kč. Dalšími důvodnými výdaji jsou cestovní výdaje, vynaložené žalobcem v souvislosti s účastí na jednáních soudu dne 1. července 2016 a 18. srpna 2016. Cestovní výdaje ve výši 2x 1.391,00 Kč byly vyčísleny v souladu s § 157, § 158 zák. č. 262/2006 Sb. Tímto soud zároveň uděluje žalobci zpětně souhlas s použitím vlastního motorového vozidla (§ 30 odst. 2 vyhl. MS č. 37/1992 Sb.). Žalobcem tak byly vynaloženy účelně náklady ve výši 13.248,50 Kč.

V řízeních o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty, je insolvenční správce od placení soudních poplatků osvobozen (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Je-li navrhovatel osvobozen od placení soudního poplatku a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek žalovaný (§ 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb.). V řízení byl úspěšný žalobce, žalovaná je proto povinna zaplatit soudní poplatek. Výše soudního poplatku byla stanovena dle položky 12 písm. b) sazebníku soudních poplatků (5% z předmětu řízení).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 18. srpna 2016

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová