86 ICm 2780/2015
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 86 ICm 2780/2015-36 (KSLB 86 INS 15150/2014)

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci žalobkyně ProTec 24 s.r.o., identifikační číslo osoby 247 89 810, zastoupené JUDr. Barborou Keindl Flakovou, advokátkou, Praha 2, Anny Letenské 34/7, proti žalovanému JUDr. Václavu Mlnáříkovi, Ph.D., identifikační číslo osoby 714 58 972, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 19, insolvenčnímu správci dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., identifikační číslo osoby 286 969 754, Jablonec nad Nisou, Poštovní 2055/3, zastoupenému JUDr. Rostislavem Silným, advokátem, Praha 1, Na Zábradlí 1, o žalobě na vyloučení vozidla tovární značky FORD TRANSIT 350M, RZ: 4L1 7469, VIN: z majetkové podstaty dlužníka t a k t o :

I. Žaloba se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 6.353 Kč a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku k rukám JUDr. Rostislava Silného.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 20. července 2015 se žalobkyně domáhala vyloučení vozidla tovární značky FORD-TRANSIT 350M, RZ: 4L17469, VIN: z majetkové podstaty dlužníka. Uvedla, že Vyrozumění o zahrnutí majetku-předmětného vozidla-do soupisu majetkové podstaty jí bylo doručeno 17. června 2015. majetkové podstaty dlužníka 15. června 2015, vyrozumění o soupisu do majetkové podstaty dlužníka bylo žalobkyni doručeno 17. června 2015, zásilka byla převzata jednatelem. Žalobkyně byla řádně poučena o lhůtě, ve které musí být žaloba podána. Žaloba doručená soudu 20. července 2015 je opožděná, právo žalobkyně tak zaniklo z důvodu prekluze.

Z předložených listin- Vyrozumění o zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty ze dne 16. června 2015 a poštovní dodejky byly ověřeny následující skutečnosti. Insolvenční správce prostřednictvím písemného vyrozumění sdělil žalobkyni, že do majetkové podstaty dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o. zahrnul automobil FORD TRANSIT 350M, RZ: 4L17469, VIN: . Důvodem soupisu je absolutní neplatnost kupní smlouvy pro rozpor s dobrými mravy, když byl vyváděn majetek dlužníka bez reálného zaplacení ceny. Žalobkyně byla poučena o právu domáhat se žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Zároveň byla poučena o lhůtě 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu, ve které tak může učinit, včetně toho, že lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději poslední den lhůty insolvenčnímu soudu. Poučení se týká i opožděně podané žaloby s tím, že pak platí, že označený majetek byl do soupisu pojat oprávněně. Z poštovní dodejky bylo ověřeno, že písemné vyrozumění bylo adresováno žalobkyni a převzato 17. června 2015.

Podle § 224 odst. 1 zák. č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (i.z.) insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal.

Podle § 224 odst. 2 i.z. vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 225 odst. 1 i.z. osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Podle § 225 odst. 2 i.z. žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Podle § 225 odst. 3 i.z. nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. (KSLB 86 INS 15150/2014)

Do soupisu majetkové podstaty úpadce ProTec servis Česká republika s.r.o. byl insolvenčním správcem sepsán předmětný automobil, ke kterému uplatňuje vlastnické právo žalobkyně. O zahrnutí do soupisu byla žalobkyně vyrozuměna. Písemné vyrozumění obsahuje označení osoby, jíž je výzva adresována, přesné označení majetku a informaci o tom, že byl sepsán do majetkové podstaty dlužníka a z jakého důvodu, poučení o možnosti domáhat se vyloučení majetku ze soupisu, poučení o způsobu, jak se vyloučení domoci (podáním vylučovací žaloby), poučení o lhůtě k podání žaloby do třiceti dnů ode dne doručení vyrozumění včetně poučení, že lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději poslední den lhůty insolvenčnímu soudu. Žalobkyni byla poučena o místně a věcně příslušném soudu a poučena o důsledcích nepodání žaloby. Poučení se týká i opožděně podané žádosti s tím, že pak platí, že označený majetek byl do soupisu pojat oprávněně. Výzva byla žalobkyni doručena 17. června 2015. Vylučovací žaloba byla soudu doručena 20. července 2015.

Ze shora uvedených skutečností vyplývá, že řádně poučená žalobkyně podala žalobu po marném uplynutí prekluzivní lhůty stanovené § 225 odst. 2 i.z., její nárok tak zanikl. Soud proto žalobu zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 1 o.s.ř. Ve věci byl úspěšný žalovaný, žalobkyně je proto povinna nahradit mu účelně vynaložené náklady řízení. Jedná se o odměnu za dva úkony právní služby a to a to převzetí a přípravu zastoupení dle plné moci ze dne 31. července 2015 (§ 11 odst. 1 písm. a/ vyhl. č. 177/1996 Sb.) a písemné podání-vyjádření k žalobě ze dne 31. července 2015 (§ 11 odst. 1 písm. d/, odst. 2 písm. c/ vyhl. č. 177/1996 Sb.). Za první úkon (převzetí a příprava zastoupení) náleží právnímu zástupci žalovaného odměna 3.100 Kč (§ 9 odst. 4 písm. c/ a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Za písemné podání byla právnímu zástupci přiznána odměna 1.550 Kč, tedy odměna ve výši jedné poloviny dle § 11 odst. 2,3 vyhl. č. 177/1996 Sb., když bylo soudem zohledněno, že se právní zástupce vyjadřoval k včasnosti podané žaloby, nikoliv ve věci samé. Právní zástupce má dále nárok na náhradu hotových výdajů ve výši 600,-Kč (2 x 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 5.250 Kč je dle § 138 o.s.ř. nutno zvýšit o 21% DPH (o 1.103 Kč) na 6.353 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

v Liberci dne 27. ledna 2016

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Balatková