86 ICm 2755/2014
Číslo jednací: 86 ICm 2755/2014-79- (KSLB 39 INS 13991/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci žalobce Záveská a spol., v.o.s., identifikační číslo osoby 264 68 514, se sídlem Praha 5, Ostrovského 253, insolvenčního správce dlužníka Mgr. Ivy Špundové, narozené 24. září 1958, bytem Železný Brod, Bzí 137, proti žalovanému Tomáši Špundovi, narozenému 23. dubna 1986, bytem Železný Brod, Bzí 137, o určení, že právní úkon dlužnice Mgr. Ivy Špundové a to darovací smlouva ze dne 2. ledna 2013, kterou byly nemovitosti st. pozemek parc. č. 233, jehož součástí je stavba č. p. 137, st. pozemek parc. č. 315, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.(garáž) a pozemek parc. č. 45/1, zapsaných na LV 1080, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, obec Železný Brod, katastrální území Bzí u Železného Brodu (předmětné nemovitosti), převedeny na žalovaného, je vůči insolvenčním věřitelům právně neúčinný, o uložení povinnosti vydat předmětné nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka eventuálně o povinnosti vydat do majetkové podstaty 2.200.000 Kč, t a k t o :

I. Určuje se, že právní úkon dlužnice Mgr. Ivy Špundové a to darovací smlouva ze dne 2. ledna 2013 kterou byly nemovitosti st. pozemek parc. č. 233, jehož součástí je stavba č. p. 137, st. pozemek parc. č. 315, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.(garáž) a pozemek parc. č. 45/1, zapsané na LV 1080, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, obec Železný Brod, katastrální území Bzí u Železného Brodu, převedeny na žalovaného, je vůči insolvenčním věřitelům právně neúčinný.

II. Návrh, aby byla žalovanému uložena povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníka nemovitosti a to st. pozemek parc. č. 233, jehož součástí je stavba č. p. 137, st. pozemek parc. č. 315, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.(garáž) a pozemek parc. č. 45/1, zapsané na LV 1080, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec se zamítá.

III. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka 1.500.000,00 Kč, a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žaloba se v části, ve které se žalobce domáhal zaplacení dalších 700.000,00 Kč, zamítá.

V. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 7.500,00 Kč a to do jednoho měsíce ode dne právní moci tohoto rozsudku.

VI. Žalovaný je povinen zaplatit České republice-na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč, a to do jednoho měsíce ode dne právní moci tohoto rozsudku.

VII. Žalovaný je povinen nahradit České republice-na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem zaplacené náklady řízení ve výši 225,00 Kč, a to do jednoho měsíce ode dne právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 18. srpna 2014 se žalobce domáhá určení, že právní úkon dlužnice Mgr. Ivy Špundové a to darovací smlouva ze dne 2. ledna 2013, kterou byly nemovitosti st. pozemek parc. č. 233, jehož součástí je stavba č. p. 137, st. pozemek parc. č. 315, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e.(garáž) a pozemek parc. č. 45/1, zapsaných na LV 1080, vedeného u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, obec Železný Brod, katastrální území Bzí u Železného Brodu (dále jen předmětné nemovitosti ), bezúplatně převedeny na žalovaného, je vůči insolvenčním věřitelům právně neúčinný. K návrhu předložil výpis z katastru nemovitostí ze dne 13. srpna 2014, dle kterého byl v době podání žaloby vlastníkem předmětných nemovitosti žalovaný. Dále se domáhal, aby žalovanému byla uložena povinnost vydat předmětné nemovitosti do majetkové podstaty dlužníka eventuálně vydat do majetkové podstaty 2.200.000 Kč, a nahradit žalobci náklady řízení.

Dlužnice vlastnila předmětné nemovitosti, ke kterým bylo zřízeno 24.10.2012 soudcovské zástavní právo ve prospěch oprávněného Red orange s.r.o. Nemovitosti dlužnice darovací smlouvou ze dne 2. ledna 2013 převedla na svého syna, žalovaného Tomáše Špundu. Dne 6. března 2013 podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení s tím, že má dluhy ve výši přes 1.400.000,00 Kč. V rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSLB 76 INS 6129/2013 byla soudem poučena o tom, že neprokáže-li, že nejednala při uzavírání darovací smlouvy v nepoctivém záměru, bude na její majetek prohlášen konkurs. Dne 7. srpna 2013 uzavřel žalovaný se společností TIROZET s.r.o. smlouvu o půjčce, kdy (KSLB 39 INS 13991/2014) byly žalovanému poskytnuty peněžní prostředky ve výši 700.000,00 Kč a k zajištění této pohledávky převedl žalovaný vlastnické právo k nemovitostem na věřitele (TIROZET s.r.o.). Dne 19. září 2013 uzavřel žalovaný s Pelko real a.s. smlouvu o úvěru, ve které se věřitel zavázal poskytnout žalovanému finanční prostředky ve výši 1.300.000,00 Kč. Zároveň žalovaný jako budoucí vlastník a zástavce TIROZET s.r.o. zřídili pro tuto pohledávku k nemovitostem zástavní právo smluvní k zajištění budoucích pohledávek do maximální souhrnné výše 3.000.000,00 Kč ve prospěch Pelko real a.s. V průběhu řízení dlužnice splácela dluh některým věřitelům. Společnosti Red orange s.r.o. byl uhrazen celý dluh, částečně bylo plněno věřitelům Cetelem, GE Money bank a.s., Komerční banka a.s., Profi credit a.s., Citibank a.s., Česká spořitelna a.s. a Home credit a.s. Dne 19. prosince 2013 vzala dlužnice návrh zpět. Návrhem ze dne 21. května 2014 se dlužnice opětovně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by byl zjištěn její úpadek a povoleno oddlužení s tím, že má závazky přes 1.500.000,00 Kč. V řízení o insolvenčním návrhu dlužnice uvedla, že fakticky za nemovitosti obdržela 450.000,00 Kč, její syn chce nemovitosti převést na Pelko real a.s. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 12.08.2014 č. j. KSLB 39 INS 13991/2014 nebylo schváleno oddlužení dlužnice a na její majetek byl prohlášen konkurs.

Z písemného vyjádření žalovaného ze dne 15. října 2014 bylo zjištěno, že žalovaný tvrdí, že věděl pouze o dluhu dlužnice u věřitele Red orange. Nevěděl, že dlužnice má věřitelů více a probíhá insolvenční řízení. Vzal si úvěr od společnosti Pelko real ve výši 1.300.000,00 Kč, aby mohla dlužnice vyplatit dluh u Red Orange s.r.o.

Z výslechu svědka Mgr. Ivy Špundové (dlužnice) bylo zjištěno, že předmětné nemovitosti byly na žalovaného převedeny bezúplatně, žalovaný následně uhradil dluh svědkyně u společnosti Red orange s.r.o.

Z insolvenčního návrhu ze dne 06. března 2013 a ze dne 21. května 2014 bylo zjištěno, že dlužnice uvádí shodné věřitele s tím, že mezi věřiteli v návrhu ze dne 21. května 2014 není uveden Red orange s.r.o. V návrhu ze dne 06. března 2013 uvedla dlužnice pohledávky ve výši 1.435.575,00 Kč, v návrhu ze dne 21 května 2014 vyčíslila dlužnice pohledávky na 1.587.426,00 Kč.

Z výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že žalovaný byl ke dni 13. srpna 2014 vlastníkem předmětných nemovitostí a to na základě darovací smlouvy ze dne 2. ledna 2013. Nemovitosti byly zatíženy zástavním právem smluvním dle smlouvy ze dne 19. září 2013 ve prospěch Pelko real a.s.

Z nahlédnutí do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že ke dni rozhodnutí soudu byl vlastníkem předmětných nemovitostí Pelko real, a.s.

Z vyjádření dlužnice při přezkumném jednání dne 24. července 2014 bylo zjištěno, že dlužnice některým věřitelům (bankám) poskytla plnění do 450.000,00 Kč.

Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 24. července 2014 a ze seznamu pohledávek přihlášených do řízení vedeného pod sp. zn. 39 INS 13991/2014 bylo zjištěno, že věřiteli dlužnice jsou PROFI CREDIT Czech, a. s., Česká spořitelna, a.s., GE Money Bank Financial, s.r.o., nezajištěné pohledávky byly zjištěny ve výši 1.586.344,57 Kč.

Ze smlouvy o zajišťovacím převodu práva ze dne 7. srpna 2013 bylo zjištěno, že TIROZET s.r.o. jako věřitel poskytl žalovanému jako dlužníkovi půjčku ve výši 700.000,00 Kč. K zajištění splnění pohledávky převedl ve prospěch věřitele vlastnické právo k předmětným nemovitostem s rozvazovací podmínkou, spočívající ve splnění zajištěné pohledávky.

Ze smlouvy ze dne 19. září 2013 bylo zjištěno, že Pelko real a.s. jako věřitel poskytl žalovanému jako dlužníkovi peněžité prostředky ve výši 1.300.000,00 Kč a to za účelem koupě předmětných nemovitostí. K zajištění pohledávky bude zřízeno zástavní právo k předmětným nemovitostem.

Ze smlouvy ze dne 19. září 2013 bylo zjištěno, že mezi zástavním věřitelem Pelko real a.s., zástavcem Tirozet s.r.o. a žalovaným bylo zřízeno zástavní právo k předmětným nemovitostem.

Z posudku znalkyně Ivy Bryknarové bylo zjištěno, že v době převodu (leden 2013) byla obvyklá cena předmětných nemovitostí 1.400.000 Kč až 1.600.000,00 Kč.

Podle § 235 odst. 1 i. z. neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.

Podle § 237 odst. 1 i. z. povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch.

Podle § 239 odst. 4 i. z. dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění.

Podle § 240 odst. 1 i. z. právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

Podle § 240 odst. 2 i. z. právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle § 241 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (i. z.) zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému (KSLB 39 INS 13991/2014) věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu.

Podle § 241 odst. 2 i. z. zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle § 242 odst. 1 i. z. odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

Podle § 242 odst. 2 i. z. má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

Dlužnice vlastnila nemovitosti v hodnotě 1.400.000,00 Kč až 1.600.000,00 Kč. Předmětné nemovitosti v lednu 2013 (dva měsíce před podáním prvního insolvenčního návrh) převedla na svého syna. V době převodu nemovitostí měla peněžité závazky v tvrzené výši necelých 1.500.000,00 Kč (insolvenční návrh ze dne 6. března 2013). Návrh na zahájení insolvenčního řízení a povolení oddlužení formou splátkového kalendáře z března 2013 vzala dlužnice zpět po té, co byla soudem poučena o nutnosti prokázat poctivost záměru při převodu předmětných nemovitostí ve vztahu k věřitelům. Žalovaný předmětné nemovitosti bezprostředně po převodu vlastnického práva zastavil ve prospěch pohledávek v celkové výši 2.000.000,00 Kč (700.000 + 1.300.000-smlouvy ze dne 7. srpna 2013 a 19. září 2013). Tvrzeným úmyslem žalovaného bylo předmětné nemovitosti zastavit a získat finanční prostředky na úhradu dluhu dlužnice u věřitele Red orange s.r.o., Žalovaný tvrdí, že neměl informace o finanční situaci dlužnice. Plnění poskytnuté za převod nemovitostí v přesně nezjištěné výši do 450.000 Kč bylo použito k úhradě pohledávek některých věřitelů. V insolvenčním řízení zahájeném na základě návrhu dlužnice ze dne 21. května 2014 byl na majetek dlužnice prohlášen konkurs, neboť soud shledal v jednání dlužnice nepoctivý záměr. V tomto řízení byly zjištěny pohledávky ve výši 1.586.344,57. V době rozhodování soudu nebyl žalovaný vlastníkem předmětných nemovitostí.

Právní úkon je neúčinný, pokud v jeho důsledku dojde ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení, nebo dojde ke zvýhodnění některého z věřitelů oproti ostatním.

Předmětné nemovitosti byly převedeny s tím, že fakticky po jejich převodu uhradil žalovaný některé závazky dlužnice do výše 450.000,00 Kč. S ohledem na znalcem zjištěnou hodnotu nemovitostí se jedná o právní úkon bez přiměřeného protiplnění. Zároveň se tak některým věřitelům dostalo na úkon ostatních věřitelů vyššího uspokojení. Dlužnice zároveň jednala s úmyslem zkrátit věřitele, neboť nemovitosti převáděla v době, kdy měla závazky ve výši téměř 1.500.000 Kč. Druhou stranou odporovatelného úkonu byla osoba blízká (syn dlužnice). K tvrzení, že žalovaný nevěděl o úmyslu a finanční situaci dlužníka, soud nepřihlédl, neboť ve vztahu mezi dlužníkem a osobou blízkou zákon vyžaduje náležitou informace o finanční situaci dlužníka je v podstatě doznáním žalovaného, že nevyvinul žádnou pečlivost, natož pečlivost náležitou. Žalovaným tak nebyla vyvrácena domněnka, že převod nemovitostí byl dlužníkem učiněn v době, kdy byl v úpadku. Soud zároveň ze shodných důvodů dospěl k závěru, že žalovanému byl úmysl dlužnice zkrátit věřitele znám.

Ze shora uvedených důvodů rozhodl soud tak, že právní úkon dlužnice a to uzavření darovací smlouvy dne 2. ledna 2013, je vůči věřitelům neúčinný (§ 235 odst. 1 i. z.).

V době rozhodování soudu nebyl žalovaný vlastníkem předmětných nemovitostí, z tohoto důvodu nemohlo být primárnímu petitu vyhověno a byl zamítnut. Vyhověno bylo eventuálnímu petitu s tím, že při stanovení výše peněžité náhrady za poskytnuté plnění vycházel soud z aritmetického průměru rozsahu ceny stanovené znaleckým posudkem (§ 239 odst. 4 i. z.).

Žalobce se domáhal peněžité náhrady ve výši celkem 2.200.000,00 Kč, požadovaná částka přesahuje cenu stanovenou znaleckým posudkem. V rozdílu mezi plněním přiznaným a požadovaným byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle § 142 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb. (o. s. ř.), dle kterého i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Výše žalobci přiznaného plnění vyplývá ze znaleckého posudku, který byl vyhotoven až v průběhu řízení, žalobce má proto právo na plnou náhradu nákladů řízení. V průběhu řízení bylo žalobcem uhrazeno 7.500,00 Kč jako záloha na náklady znaleckého posudku, náhradu jiných nákladů žalobce nepožadoval. Soud proto uložil žalovanému nahradit žalobci náklady řízení ve výši 7.500,00 Kč. O povinnosti žalovaného zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,00 Kč bylo rozhodnuto dle § 2 odst. 3 ve spojení s § 11 odst. 2 písm. n) a dle položky 13 bodu 1 písm. b) Sazebníku poplatků zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích.

Usnesením č. j.-78 ze dne 13. července 2015 byla znalkyni Ivě Bryknarové přiznána odměna ve výši 7.750,00 Kč. Žalobcem byla uhrazena zálohu na tuto odměnu ve výši 7.500,00 Kč, rozdíl ve výši 250,00 Kč bude zaplacen státem. Dle § 148 odst. 1 o. s. ř. byla proto žalovanému uložena povinnost nahradit státu náklady řízení, které platil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 19. června 2015

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová