86 ICm 2352/2015
Č. j. 86 ICm 2352/2015-101 (KSLB 86 INS 15150/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci žalobce JUDr. Václava Mlnáříka, Ph.D., identifikační číslo osoby 714 58 972, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 19, insolvenčního správce dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., identifikační číslo osoby 286 969 754, Jablonec nad Nisou, Poštovní 2055/3, zastoupeného JUDr. Rostislavem Silným, advokátem, Praha 1, Na Zábradlí 1, proti žalované Mgr. Martině Chomátové, narozené 13. dubna 1980, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Želivského 125/3, zastoupené JUDr. Mgr. Slavomírem Hrinkou, advokátem, Praha 3-Vinohrady, Jičínská 2348/10, o určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka a peněžitém plnění, takto:

I. Určuje se, že právní úkon dlužníka a to uzavření smlouvy o postoupení pohledávek dlužníka za Ondřejem Fričem, narozeným 7. června 1975, mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem ze dne 1. května 2014, je vůči insolvenčním věřitelům dlužníka právně neúčinný.

II. Žaloba se v části, ve které se žalobce domáhal určení, že právní úkon žalované ze dne 9. května 2014, kterým byly započteny pohledávky žalované proti pohledávkám dlužníka, vzniklých na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 1. května 2014, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný, zamítá.

III. Žaloba na zaplacení 897.824,01 Kč s úrokem z prodlení 8,05% p.a. ode dne 13. června 2015 do zaplacení se zamítá. isir.justi ce.cz pohledávek dlužníka za ProTec 24 s.r.o., identifikační číslo osoby 247 89 810, mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem ze dne 20. května 2014, je vůči insolvenčním věřitelům dlužníka právně neúčinný.

V. Žaloba se v části, ve které se žalobce domáhal určení, že právní úkon žalované ze dne 28. května 2014, kterým byly započteny pohledávky žalované proti pohledávkám dlužníka, vzniklých na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 20. května 2014, je vůči věřitelům dlužníka právně neúčinný, zamítá.

VI. Žaloba na zaplacení 488.559 Kč s úrokem z prodlení 8,05% p.a. ode dne 13. června 2015 do zaplacení se zamítá.

VII. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

VIII. Žalovaná je povinna zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Ústí nad Labem část soudního poplatku ve výši 1.000 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že smlouva o postoupení pohledávek dlužníka za Ondřejem Fričem ze dne 1. května 2014, uzavřená mezi dlužníkem a žalovanou, je neúčinným právním úkonem. Dále se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že započtení pohledávek žalované proti pohledávkám dlužníka ze dne 9. května 2014 je neúčinným právním úkonem. V souvislosti s tím se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci do majetkové podstaty 897.824,01 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 13. června 2015 do zaplacení. Domáhal se vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že smlouva o postoupení pohledávek dlužníka za ProTec 24 s.r.o. ze dne 20. května 2014, uzavřená mezi dlužníkem a žalovanou, je neúčinným právním úkonem. Dále se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že započtení pohledávek žalované proti pohledávkám dlužníka ze dne 28. května 2014 je neúčinným právním úkonem. V souvislosti s tím se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobci do majetkové podstaty 488.559 Kč se zákonným úrokem z prodlení od 13. června 2015 do zaplacení.

Žalobce je insolvenčním správcem dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o., insolvenční řízení bylo zahájena na základě návrhu dlužníka ze dne 2. června 2014. Usnesením ze dne 30. července 2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Jednatelem a 50% vlastníkem dlužníka je Bc. Ondřej Frič. Do dubna 2014 byl Bc. Ondřej Frič jediným jednatelem a společníkem společnosti ProTec 24 s.r.o., identifikační číslo osoby 247 89 810 (současným jednatelem je matka O. Friče). Žalovaná je životní partnerkou Bc. Ondřeje Friče, jsou rodiči nezletilého dítěte. Dlužník a žalovaná jsou osoby navzájem blízké. Dlužník je nejpozději od prosince 2013 v úpadku, k prvnímu květnu 2014 měl dlužník čtyři věřitele s pohledávkami pět měsíců po splatnosti. Konkrétně jde o věřitele IDIANA CZ a.s. s pohledávkou splatnou 13. listopadu 2013, věřitele Jana Slobodu splatnou 18. listopadu 2013 a věřitele OSAPO s.r.o. s pohledávkou splatnou 30. listopadu 2013. Pohledávky těchto věřitelů byly v insolvenčním řízení dlužníka zjištěny. Česká spořitelna a.s. měla k zajištění dluhu dlužníka zřízeno zástavní právo k nemovitému majetku ve vlastnictví žalované. Žalovaná uhradila za dlužníka 1.729.984 Kč, měla tak za dlužníkem v této výši pohledávku. Dne 1. května 2014 vyzvala žalovaná dlužníka, aby jí uhradil částku 1.729.984 Kč, zaplacenou za dlužníka ve prospěch České spořitelny, a.s. Smlouvou ze dne 1. května 2015 uzavřenou mezi dlužníkem a žalovanou byla na žalovanou postoupena pohledávka dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem. Žalovaná se zavázala uhradit za tuto pohledávku 897.824,01 Kč. Dne 9. května 2014 žalovaná jednostranně započetla svůj závazek ve výši 897.824,01 Kč oproti své pohledávce za dlužníkem ve výši 1.729.984 Kč. Smlouvou ze dne 20. května 2015 uzavřenou mezi dlužníkem a žalovanou byla na žalovanou postoupena pohledávka dlužníka za společností ProTec 24 s.r.o., jehož jediným jednatelem byl Bc. Ondřej Frič. Žalovaná se zavázala uhradit za tuto pohledávku 488.559 Kč. Dne 28. května 2014 žalovaná jednostranně započetla svůj závazek ve výši 488.559 Kč oproti své pohledávce za dlužníkem ve výši 832.160,05 Kč (1.729.984-897.824). Tímto způsobem došlo k úplnému zániku pohledávky dlužníka za žalovanou z titulu úplaty za postoupení pohledávek. V době uzavření postupních smluv neměl dlužník žádný majetek, ze kterého by mohly být pohledávky věřitelů uhrazeny, veškerý majetek dlužníka byl v listopadu 2013 převeden smlouvami na společnost ProTec 24 s.r.o. Za vyvedený majetek nedostal dlužník reálně zaplaceno. Pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem a ProTec 24 s.r.o. byly bonitními pohledávkami. Pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem a ProTec 24 s.r.o. již nejsou v původním stavu, jejich stav není znám, mohou být promlčené. Žalobce proto požaduje, aby byla do majetkové podstaty vydána rovnocenná náhrada, a to plnění ve výši nominální hodnoty pohledávek dle postupních smluv. Úrok z prodlení je žalobcem požadován ode dne zaslání výzvy žalované. Pohledávka za Bc. Ondřejem Fričem označená ve smlouvě ze dne 1. května 2014 jako pohledávka ve výši 798.598,66 Kč vzniklá z titulu vybraných záloh na budoucí zisk je složená z pohledávek z titulu nevrácených prostředků vybraných Bc. Ondřejem Fričem z pokladny dlužníka. Částka 300.000 Kč byla odeslaná dne 11. března 2014 z účtu dlužníka na účet Ondřeje Friče. Částka 498.598,66 Kč odpovídá účetnímu zůstatku na účtu 355200, na kterém byly účtovány pohledávky dlužníka za společníkem O. Fričem. Účetní předvaha za rok 2014 dokládá výběr 91.051 Kč z eurové pokladny dlužníka v hotovosti. Shodně je účetní předvahou prokázáno vybrání hotovosti ve výši 8.174,35 Kč. Pohledávky za ProTec 24 s.r.o. vznikly na základě dohody o způsobu prodeje cizí měny ze dne 15. ledna 2014, kdy na obou stranách smlouvu podepsal O. Frič. Dlužník převedl EURa na účet ProTec s.r.o., následně měla společnost ProTec 24 s.r.o. převést zpět na účet dlužníka české koruny. Částka 486.459 Kč odpovídá platbě 7.250 EUR zaplacené dlužníkem 5. března 2014 a platbě 12.100 EUR zaplacené dlužníkem 29. dubna 2014. Částka 2.100 Kč odpovídá faktuře FV 14001 ze dne 29. ledna 2014.

Žalovaná navrhla, aby byla žaloba zamítnuta. Od předmětných postupních smluv odstoupila, a to z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku. Žalovaná tak není ve věci pasivně legitimovaná. Předmětné pohledávky, proti kterým měly být zápočty provedeny, nikdy neexistovaly. Fakticky se jedná o vrácení finančních prostředků, které Bc. Ondřej Frič poskytl dlužníkovi. K započtení tak nemohlo dojít. V případě existence pohledávek je pak sporná jejich dobytnost.

Z vyjádření žalované bylo zjištěno, že dlužníka nepovažuje za osobu blízkou. Žije s Bc. Ondřejem Fričem ve společné domácnosti, společně pečují o nezletilé děti. Partner žalované vždy podnikal, o aktivity partnera se žalovaná nikdy nezajímala, měla vždy svůj o rodinu další povinnosti. S partnerem proto v tomto období řešili pouze otázky, týkající se rodiny. Žalovaná nezjišťovala, zda nemá její partner v podnikání nějaké problémy, o problémech dlužníka se dozvěděla až v souvislosti se zesplatněním úvěru ve výši okolo 1.700.000 Kč. Újmu dlužníka nepociťuje jako újmu vlastní. Žalovaná projevila náležitou pečlivost směřující k rozpoznání odporovatelného úkonu, veškeré kroky konzultovala s advokátem.

Z vyjádření Bc. Ondřeje Friče bylo zjištěno, že částku ve výši 897.824,01 Kč z účtu dlužníka vyčerpal. Domníval se, že v této výši finanční prostředky dlužníkovi dluží. Až nyní zjišťuje, že dlužníkovi nikdy žádné finanční prostředky nedlužil, naopak on má pohledávku za dlužníkem. Toto zjišťuje z účetnictví dlužníka, jedná se o informace nové. Do insolvenčního řízení svou pohledávku za dlužníkem nepřihlásil, protože o této pohledávce nevěděl, spoléhal se na informace od účetního a daňového poradce. V dubnu 2014 nebyl dlužník v úpadku, v úpadku pravděpodobně nebyl ani ke dni rozhodnutí soudu. Neexistuje ani pohledávka dlužníka za společností ProTec 24 s.r.o., a to z toho důvodu, že ProTec 24 s.r.o. od dlužníka přijala 2.652.480 Kč a dlužníkovi uhradila 5.554.189,50 Kč. Úhradu pohledávky ve výši 19.530 EUR specifikovanou ve smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 20. května 2014 není schopen dohledat. Smlouvy byly uzavřeny s žalovanou z toho důvodu, že nechtěl, aby tam byly nějaké pohledávky .

Z listiny označené jako Prohlášení České spořitelny ze dne 24. dubna 2014 bylo zjištěno, že Česká spořitelna, a.s. se zavázala vzdát se zástavního práva na nemovitostech ve vlastnictví žalované v případě úhrady 1.729.984,06 Kč na č. ú. 351842429/0800. Zástavní právo vzniklo v souvislosti se zajištěním úvěru, poskytnutého Protec servis Česká republika s.r.o. dne 25.7.2013.

Z příkazu k úhradě České spořitelny ze dne 24. dubna 2014 bylo zjištěno, že žalovaná uhradila na č. ú. 351842429/0800 částku 1.179.984,06 Kč.

Z listiny označené jako výzva k úhradě pohledávky ze dne 1. května 2014 bylo zjištěno, že žalovaná vyzvala dlužníka k úhradě pohledávky 1.179.984,06 Kč.

Z listiny označené jako smlouva o postoupení pohledávek ze dne 1. května 2014 bylo zjištěno, že dlužník zastoupený jednatelem Bc. Ondřejem Fričem jako postupitel uzavřel s žalovanou jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem ve výši celkem 897.824 Kč. Jedná se o pohledávku ve výši 798.598,66 Kč vzniklou z titulu vybraných záloh na budoucí zisk, pohledávku ve výši 3.320 EUR (91.051 Kč) z titulu nevrácené hotovosti a přijatých záloh a ve výši 8.174,35 Kč z titulu nevyúčtovaného zůstatku v pokladně postupitele. Mezi účastníky byla sjednána úplata 897.824 Kč. Dále byla sjednána možnost započíst jakoukoliv pohledávku proti pohledávce druhé smluvní strany.

Z listiny označené jako prohlášení o započtení pohledávek ze dne 9. května 2014 bylo zjištěno, že žalovaná započetla svůj závazek 897.824 Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy ze dne 1. května 2014 vůči pohledávce 1.729.984,06 Kč z titulu splacení dluhu věřitele vůči České spořitelně, a.s.

Z listiny označené jako smlouva o postoupení pohledávek ze dne 20. května 2014 bylo zjištěno, že dlužník zastoupený jednatelem Bc. Ondřejem Fričem jako postupitel uzavřel s žalovanou jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek za Pro Tec s.r.o. ve výši faktury č. FV 14001 ze dne 29.1.2014, pohledávku ve výši 19.350 EUR (486.459 Kč) Kč vzniklou z titulu nevyúčtovaných záloh ze dne 5.3.2014 a 29.4.2014. Mezi účastníky byla sjednána úplata 488.559 Kč. Dále byla sjednána možnost započíst jakoukoliv pohledávku proti pohledávce druhé smluvní strany.

Z listiny označené jako prohlášení o započtení pohledávek ze dne 28. května 2014 bylo zjištěno, že žalovaná započetla svůj závazek ve výši 488.559 Kč vůči pohledávce 832.160,05 Kč z titulu splacení dluhu věřitele vůči České spořitelně, a.s.

Z výpisu z účtu dlužníka bylo zjištěno, že dne 11. března 2014 byla na č. 2900353652/2010 zaslána částka 300.000 Kč.

Z litiny označené jako poskytnutí údajů bylo zjištěno, že dle sdělení Fio banky, a.s. je majitelem účtu č. 2900353652/2010 Bc. Ondřej Frič.

Z listiny označené jako obratová předvaha bylo jištěno, že dle účetní uzávěrky za rok 2013 bylo na účtu dlužníka 498.598,66 Kč. Z obratové předvahy bylo zjištěno, že v účetnictví dlužníka je evidováno postoupení pohledávek ze dne 1.5.2014 ve výši 300.000,00 Kč, 498.598,66 Kč, 91.051,00 Kč a 8.174,35 Kč.

Z listiny označené jako dohoda o způsobu prodeje cizí měny bylo zjištěno, že dlužník zastoupený Bc. Fričem uzavřel s ProTec 24 s.r.o. zastoupeným Bc. Ondřejem Fričem smlouvu, dle které se dlužník zavázal převádět ProTec 24 s.r.o. prostředky určené ke směně ve prospěch účtu č. IBAN. SK7511000000002628222011. ProTec 24 s.r.o. se zavázal převést odpovídající finanční prostředky v CZK dle směnného kurzu 24/15 CZK/1 EUR.

Z výpisů z banky Volksbank Lobau-Zittau eG bylo zjištěno, že dlužníkem byla na účet č. IBAN. SK7511000000002628222011 dne 5. března 2014 zasláno 7.250,00 EUR a dne 29. dubna 2014 12.100 EUR.

Z faktury č. FV 14001 bylo zjištěno, že dlužník vystavil ProTec s.r.o. fakturu na 520.00,00 Kč, splatnou 30. září 2014.

Z obsahu spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci sp. zn. KSLB 86 INS 15150/2014 bylo zjištěno, že v insolvenčním řízení dlužníka byly zjištěna pohledávka věřitelů BECO Engineering, spol. s r.o., splatná 18.11.2013, INDIADA CZ a.s., splatná 13.11.2013, OSAPO, s.r.o. splatná 30.11.2013 a pohledávka věřitele Jana Slobody, jejíž část byla splatná 15.11.2013. V insolvenčním řízení dlužníka byly zjištěny pohledávky ve výši 3.400.162,41 Kč, incidenční spory jsou vedeny ve vztahu k tvrzeným pohledávkám v celkové výši dalších 3.068.380,00 Kč. V majetkové podstatě dlužníka je evidován nemovitý majetek (LV 13978 v k. ú. Jablonec nad Nisou) v hodnotě do 1.700.000 Kč, osobní automobily zn. FORD TRANZIT, BMW X DRIVE. Na účtu majetkové podstaty je aktuálně 135.312 Kč. Dále jsou v majetkové podstatě evidovány pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem, ohledně těchto pohledávek jsou vedena soudní řízení.

Podle § 235 odst. 1 věty prvé zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( i. z.) neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná.

Podle § 241 odst. 1 i. z. zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu.

Podle § 241 odst. 3 písm. a) i. z. zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník splnil dluh dříve, než se stal splatným,

Podle § 242 odst. 1 i. z. odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

Podle § 242 odst. 2 i. z. má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

Žalovaná dne 24. dubna 2014 uhradila České spořitelně, a.s., namísto dlužníka ProTec servis Česká republika s.r.o. 1.729.984,06 Kč, došlo tak k uvolnění zástavního práva na nemovitém majetku ve vlastnictví žalované. Podáním ze dne 1. května 2014 se na dlužníkovi domáhala úhrady pohledávky ve výši 1.729.984,06 Kč. Od konce prosince 2013 měl dlužník ProTec servis Česká republika s.r.o. více věřitelů (BECO Engineering, spol. s r.o., INDIADA CZ a.s., OSAPO, s.r.o. a Jan Sloboda), peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nesplnil. Dne 1. května 2014 dlužník zastoupený jednatelem Bc. Ondřejem Fričem jako postupitel uzavřel s žalovanou jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem ve výši celkem 897.824 Kč. Mezi účastníky byla sjednána úplata ve výši 897.824 Kč. Dále byla sjednána možnost započíst jakoukoliv pohledávku proti pohledávce druhé smluvní strany. Pohledávka byla specifikována jako pohledávka ve výši 798.598,66 Kč vzniklá z titulu vybraných záloh na budoucí zisk, pohledávka ve výši 3.320 EUR (91.051 Kč) z titulu nevrácené hotovosti a přijatých záloh a ve výši 8.174,35 Kč z titulu nevyúčtovaného zůstatku v pokladně postupitele. Dne 9. května 2014 žalovaná započetla svůj závazek vůči dlužníkovi ve výši 897.824 Kč z titulu úplaty za postoupení pohledávek dle smlouvy ze dne 1. května 2014 vůči pohledávce 1.729.984,06 Kč z titulu splacení dluhu vůči České spořitelně, a.s. Dne 20. května 2014 dlužník zastoupený jednatelem Bc. Ondřejem Fričem jako postupitel uzavřel s žalovanou jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek dlužníka za Pro Tec s.r.o. ve výši celkem 488.559 Kč. Mezi účastníky byla sjednána úplata 488.559 Kč. Dále byla sjednána možnost započíst jakoukoliv pohledávku proti pohledávce druhé smluvní strany. Pohledávka byla specifikována jako pohledávka ve výši 2.100 Kč vzniklá z titulu nedoplatku dle faktury č. FV 14001 ze dne 29.1.2014, pohledávka ve výši 19.350 EUR (486.459 Kč) vzniklá z titulu nevyúčtovaných záloh ze dne 5.3.2014 a 29.4.2014. V insolvenčním řízení dlužníka byly zjištěny pohledávky ve výši 3.400.162,41 Kč, incidenční spory jsou vedeny ve vztahu k tvrzeným pohledávkám v celkové výši dalších 3.068.380,00 Kč. V době rozhodování soudu byl v majetkové podstatě dlužníka evidován nemovitý majetek (LV 13978 v k. ú. Jablonec nad Nisou) v hodnotě do 1.700.000 Kč, osobní automobily zn. FORD podstatě evidovány pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem, ohledně těchto pohledávek jsou vedena soudní řízení. Žalovaná sdílí s jednatelem dlužníka (a společnosti ProTec 24 s.r.o.) od roku 2009 společnou domácnost. V květnu 2014 společně pečovali o rodinu. Žalovaná nezjišťovala, zda nemá její partner v podnikání nějaké problémy. Veškeré kroky konzultovala s advokátem.

V účetnictví dlužníka je evidováno postoupení pohledávek ze dne 1.5.2014 ve výši 300.000,00 Kč, 498.598,66 Kč, 91.051,00 Kč a 8.174,35 Kč. Jednatel dlužníka Bc. Ondřej Frič potvrdil, že částku ve výši 897.824,01 Kč z účtu dlužníka vyčerpal, tvrzena je existence pohledávky Bc. Ondřeje Friče za dlužníkem. Dlužník zastoupený Bc. Fričem uzavřel s ProTec 24 s.r.o. zastoupeným Bc. Ondřejem Fričem smlouvu označenou jako dohoda o způsobu prodeje cizí měny , dle které se dlužník zavázal převádět ProTec 24 s.r.o. prostředky určené ke směně ve prospěch účtu č. IBAN. SK7511000000002628222011. ProTec 24 s.r.o. se zavázal převést odpovídající finanční prostředky v CZK dle směnného kurzu 24/15 CZK/1 EUR. Dlužníkem bylo na účet č. IBAN. SK7511000000002628222011 dne 5. března 2014 zasláno 7.250,00 EUR a dne 29. dubna 2014 12.100 EUR.

Z listinných důkazů (prohlášení České spořitelny ze dne 24. dubna 2014, příkazu k úhradě České spořitelny ze dne 24. dubna 2014) vyplývá, že žalovaná měla za dlužníkem pohledávku ve výši 1.729.984,06 Kč. Pohledávka žalované byla částečně uhrazena tak, že na žalovanou byly postoupeny pohledávky dlužníka za Bc. Ondřejem Fričem a za společností ProTec 24 s.r.o. s tím, že nebyla vyloučena možnost započtení úplaty za tyto pohledávky proti pohledávce žalované za dlužníkem. Žalovaná následně provedla započtení tak, že dlužníkovi za postoupené pohledávky neuhradila žádné finanční prostředky, její pohledávka za dlužníkem byla uspokojena do výše 1.386.383,01 Kč, tedy v rozsahu přes 80%. S ohledem na aktuální stav majetkové podstaty dlužníka nelze předpokládat uspokojení pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení v rozsahu 80%. Dlužník tak uzavřením smluv o postoupení pohledávek (v době, kdy byl v úpadku, a s tím, že nebyl smluvně ujednán zákaz započtení) jednomu ze svých věřitelů (žalované) poskytl vyšší uspokojení, než jaké by jí náleželo v konkursu. Soudem zároveň nebylo shledáno, že by se jednalo o úkon zahrnutý v negativním vymezení skutkové podstaty neúčinných zvýhodňujících právních úkonů (§ 241 odst. 5 i.z.). Dlužník byl v úpadku již na konci roku 2013 (§ 3 odst. 1 i.z.), tato skutečnost vyplývá z obsahu insolvenčního spisu, konkrétně ze splatnosti v řízení zjištěných pohledávek. S ohledem na tyto skutečnosti nevycházel soud z právní domněnky obsažené v § 241 odst. 2 věty druhé a neprováděl dokazování týkající se tvrzení žalované, že dlužník nebyl v květnu 2014 a ani k okamžiku prohlášení konkursu v úpadku.

Právní úkon dlužníka a to uzavření smluv o postoupení pohledávek ze dne 1. května 2014 a 20. května 2014 tak naplňuje skutkovou podstatu zvýhodňujícího právního úkonu ve smyslu § 241 odst. 1 a 2 i.z.

Dlužník jako právnická osoba je osobou blízkou svému jednateli Bc. Ondřeji Fričovi (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 21 Cdo 2192/2001). Ze skutečnosti, že dlužník je osobou blízkou svému jednateli bez dalšího neplyne, že dlužník je současně osobou blízkou žalované (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2013 sp. zn. 29 Cdo 1212/2012). Soudem byla proto hodnocena intenzita a kvalita přímého vztahu žalované a Bc. Ondřeje Friče k okamžiku, kdy byl právní úkon učiněn (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 2015 sp. zn. 21 Cdo 4987/2014). Ze skutečností uváděných žalovanou dovodil soud, že intenzita a kvalita vztahu vykazuje vlastnosti vztahu založeného na poměru blízkými. S ohledem na tento závěr pak soud hodnotil předmětný právní úkon z hlediska ustanovení § 242 i. z. Ve vztahu mezi osobami blízkými obsahuje insolvenční zákon vyvratitelnou právní domněnku, která předpokládá vědomost osoby blízké o úmyslu dlužníka. Je na osobě blízké, aby tvrdila, že nevěděla o úmyslu dlužníka a ani o něm nemohla vědět, přestože vyvinula náležitou pečlivost. Náležitá pečlivost přitom předpokládá aktivní činnost, resp. aktivní chování osoby blízké. Obrana žalované, dle které se o podnikání dlužníka nezajímala, je pak doznáním osoby blízké, že nevyvinula žádnou pečlivost, natož pečlivost náležitou.

Na základě shora uvedených závěrů shledal soud v jednání dlužníka a žalované zároveň naplnění skutkové podstaty úmyslně zkracujícího právního úkonu ve smyslu § 242 i. z. Povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch (§ 237 odst. 1 i.z.). Případné odstoupení žalované od předmětných smluv nemá na její pasivní legitimaci v této části žaloby žádný vliv. Nad rámec odůvodnění soud doplňuje, že nebylo shledáno naplnění zákonných podmínek pro platné odstoupení od smlouvy (§ 2002 zák. č. 89/2012 Sb.).

Pohledávky ve smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 1. května 2015 jsou označeny jako vybrání záloh na budoucí zisk, nevrácení hotovosti, přijaté zálohy a nevyúčtovaný zůstatek. Konkrétní položky obsažené ve smlouvě jsou evidovány v účetnictví dlužníka, shoduje se výše i označení, výběr částky v této výši potvrdil i Bc. Ondřej Frič. Tvrzení o tom, že až po prohlášení konkursu na majetek dlužníka (na základě návrhu Bc. Ondřeje Friče jako jednatele) a po marném uplynutí lhůty k přihlášení pohledávky jmenovaný zjistil, že ve skutečnosti žádná pohledávka neexistovala, považuje soud za účelové tvrzení. Soud proto dospěl k závěru, že mezi dlužníkem a Bc. Ondřejem Fričem existoval závazkový právní vztah z titulu bezdůvodného obohacení, kdy dlužník měl za Bc. Ondřejem Fričem pohledávku ve výši 897.824,01 Kč. Pohledávky ve smlouvě o postoupení pohledávek ze dne 20. května 2015 jsou označeny jako platba ze dne 5.3.2014 ve výši 7.250 EUR a platba ze dne 29.4.2014 ve výši 12.100 EUR a 2.100 Kč jako nedoplatek faktury č. FV 14001. Mezi dlužníkem a ProTec 24 s.r.o. existoval smluvní vztah (dohoda o způsobu prodeje cizí měny), dle kterého měl dlužník zasílat prostředky určené ke směně a ProTec 24 s.r.o. se zavázal převést na dlužníka odpovídající finanční prostředky v české měně. Bylo prokázáno (výpis z banky Volksbank Lobau-Zittau eG), že na Protec 24 s.r.o. byly v uvedených dnech zaslány finanční prostředky 19.350 EUR, převod této částky v české měně na dlužníka prokázán nebyl. Mezi dlužníkem a společností ProTec 24 s.r.o. tak existoval závazkový právní vztah, prokázán byla i existence závazku ProTec 24 s.r.o. zaplatit dlužníkovi finanční prostředky ve výši ve smlouvě uvedené.

Ze shora uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že námitky žalované, dle kterých předmětné pohledávky neexistovaly, nejsou důvodné. Skutečnost, zda předmětné pohledávky byly bonitní, nemá na závěry soudu žádný vliv. Soud proto toto tvrzení žalované nehodnotil.

Soudem byly zamítnuty návrhy na doplnění dokazování znaleckými posudky týkajícími se existence závazkového právního vztahu. Znalec posuzuje skutkový stav, existence pohledávky je věcí právního posouzení a tudíž znalci nepřísluší. Soudem rovněž nebyly provedeny důkazy listinami předloženými Bc. Ondřejem Fričem při jednání dne 18. srpna 2016, a listinami zaznamenávajícími pohyby na účtech, rozvahu, výsledovku apod. prokázat tvrzení žalované, že dlužník nebyl v úpadku a Bc. Ondřej Frič měl pohledávku za dlužníkem. Navržené důkazy nejsou způsobilé vyvrátit údaje obsažené v insolvenčním spise týkající se existence a splatnosti zjištěných závazků dlužníka a úpadku dlužníka a skutečnost, že Bc. Ondřej Frič za dlužníkem pohledávku nepřihlásil.

Ze shora uvedených důvodů rozhodl soud tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a IV. tohoto rozsudku

Odporovat lze pouze právním úkonům dlužníka (§ 239 odst. 1 i.z.), soudem byla proto žaloba zamítnuta v části (výrok II. a V.), ve které se žalobce domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že vůči věřitelům dlužníka jsou neúčinná započtení pohledávek učiněná žalovanou 9. května 2014 a 28. května 2014. V této části žaloby není žalovaná pasivně legitimovaná.

Soud shledal neúčinným právní úkon, jehož obsahem bylo postoupení pohledávky, tedy majetkové hodnoty. Soud dospěl z výše uvedených důvodů k závěru, že předmětné pohledávky existují, nejedná se o pohledávky promlčené. Obsahem neúčinného právního úkonu nebylo peněžitého plnění, s ohledem na charakter plnění soud neshledal podmínky pro uložení povinnosti žalované vydat do majetkové podstaty dlužníka finanční prostředky v hodnotě postoupených pohledávek. Žaloba proto byla zamítnuta v části, ve které se žalobce domáhal, aby byla žalované uložena povinnost zaplatit 897.824,01 Kč a 488.559,00 Kč s příslušenstvím (výroku III. a VI.).

Žalobce i žalovaná měli ve věci úspěch jen částečný, soud proto žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (§ 163 i.z., § 142 odst. 2 o.s.ř.)

V řízeních o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty, je insolvenční správce od placení soudních poplatků osvobozen (§ 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích). Je-li navrhovatel osvobozen od placení soudního poplatku a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek žalovaný (§ 2 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb.). Dle položky 13 odst. 1 písm. d) Sazebníku poplatků zák. č. 549/1991 Sb. činí soudní poplatek 2.000 Kč. S ohledem na výsledek řízení byla žalované uložena povinnost zaplatit 50% soudního poplatku, tedy 1.000 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 18. srpna 2016

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová