86 ICm 2046/2015
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

č. j. 86 ICm 2046/2015-156

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci žalobkyně ESSOX s. r. o., identifikační číslo osoby 267 64 652, se sídlem Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice, zastoupené JUDr. Luďkem Chvostou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1, proti žalované 1) Mgr. Barboře Novákové, identifikační číslo osoby 737 34 641, se sídlem Bohuslava Martinů 1038, Hradec Králové, insolvenční správkyni dlužníků-žalovaných 2) a 3), žalovanému 2) Josefu Jancíkovi, narozenému 7. února 1952, a žalované 3) Marii Jancíkové, narozené 25. října 1951, oba bytem Víta Nejedlého 96, Chrastava, o žalobě na určení, že pohledávka žalobkyně ve výši 37.676 Kč byla do insolvenčního řízení dlužníků, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 824/2015, přihlášena po právu t a k t o :

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně ve výši 37.676 Kč byla do insolvenčního řízení dlužníků přihlášena po právu.

II. Žalovaní Jozef Jancík a Marie Jancíková jsou povinni společně a nerozdílně nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 12.542 Kč. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníkům se pokládá za přihlášenou dle insolvenčního zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Odůvodnění:

Do insolvenčního řízení dlužníků vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 824/2015 přihlásila žalobkyně nevykonatelnou isir.justi ce.cz popřena insolvenčním správcem i dlužníky.

Včas podanou žalobou se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že její pohledávka ve výši 37.676 Kč byla do insolvenčního řízení dlužníků přihlášena po právu. Dlužník uzavřel s žalobkyní úvěrovou smlouvu a byly mu poskytnuty peněžité prostředky 123.081 Kč. Částka 113.964 Kč byla použita na úhradu kupní ceny vozidla a 9.117 Kč bylo použito na úhradu poplatku za sjednání smlouvy. Dlužník se zavázal peněžní prostředky vrátit ve 48 splátkách po 3.358 Kč měsíčně, tedy celkem 161.184 Kč. Dlužníkem bylo uhrazeno 37 splátek po 3.358 Kč a dalších 2.278 Kč. Z celkové částky 161.184 Kč bylo zaplaceno 126.524 Kč, zbývá tak uhradit 37.676 Kč včetně smluvní pokuty, poplatků a úroků z prodlení. Popěrným úkonem je pouze obecně vytýkán nesprávně provedený výpočet RPSN takový popěrný úkon není určitý, není zřejmé, v čem měla žalobkyně při výpočtu RPSN pochybit. V předmětné smlouvě je RPSN uveden ve správné výši, k prokázání tohoto tvrzení navrhla důkaz znaleckým posudkem. Zároveň odkázala na rozhodnutí okresních a krajských soudů, dle kterých pouhá odchylka v RPSN neodůvodňuje aplikaci sankce dle § 8 zák. č. 145/2010 Sb. Dlužník měl při uzavírání smlouvy k dispozici všechny potřebné parametry, byl informován o celkových nákladech na spotřebitelský úvěr včetně poplatku, věděl, v jaké frekvenci a jak vysokými splátkami bude úvěr splácet, kolik si půjčuje a jaká je úroková sazba. Byl seznámen i s celkovou částkou, kterou musí za trvání úvěrového vztahu uhradit. Žalobkyně požaduje dlužné splátky 34.660 Kč, dále je požadováno 2.351 Kč jako smluvní pokuta z vypořádání ve výši 10%, úrok z prodlení 29 Kč, poplatek za odeslání dvou upomínek 300 Kč (2x150) a smluvní pokuta 336 Kč za prodlení s úhradou splátky v květnu 2014 úhradu. Smluvní pokuty a poplatky jsou požadovány dle sazebníku poplatků.

Žalovaná insolvenční správkyně navrhla, aby byla žaloba zamítnuta. Popěrný úkon byl formulován jasně, v důsledku chybně uvedeného RPSN měla být aplikována zákonná sankce daná § 8 zákona o spotřebitelském úvěru. Po spotřebiteli nelze požadovat, aby posuzoval jednotlivé parametry a kontroloval výši RPSN. RPSN byl žalobkyní ve smlouvě o úvěru uveden v nesprávné výši, žalobkyně nezohlednila při výpočtu správným způsobem poplatek za uzavření smlouvy. Úvěrová smlouva tak neobsahovala povinné údaje ve smyslu § 6 zákona o spotřebitelském úvěru včetně povinných údajů stanovených v příloze 3, důsledkem čehož se pokládá úvěr dle § 8 zákona o spotřebitelském úvěru úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy a ujednání o jiných platbách za spotřebitelský úvěr jsou neplatná. Odkázala na rozhodnutí finančního arbitra ze dne13. března 2015 č. FA/2656/2015.

Z vyjádření žalovaných dlužníků bylo zjištěno, že skutečně poskytnutý úvěr byl nižší, než tvrdí žalobce, tento úvěr byl již zcela splacen. Žalovanými byl splacen celý úvěr 99.699 Kč včetně dohodnutého úroku 13,91 % p.a. Žalovaní uzavřeli se společností AAA Auto a.s. řádnou kupní smlouvu, jejímž předmětem byl osobní automobil za kupní cenu 169.699 Kč s tím, že 70.000 Kč bude zaplaceno žalovanými přímo k rukám prodávajícího a 99.699 Kč bude kupujícími prodávajícímu zaplacen prostřednictvím čerpání úvěru na základě smlouvy o úvěru č. 90064943. Je tak zřejmé, že bylo sjednáno, že žalovaní obdrží od žalobkyně úvěr 99.699 Kč a nic jiného. Nemůže tak obstát tvrzení žalobkyně, že byl žalovaným poskytnut úvěr 123.081 Kč, respektive 113.964 Kč. Částka přesahující 99.699 Kč byla žalobkyní společnosti AAA Auto a.s. vyplacena bez souhlasu a vědomí žalovaných. Nemůže být proto nárokována po žalovaných. Nesouhlasí s tvrzením, že byl sjednán poplatek za sjednání

úvěrové smlouvy ve výši 9.117 Kč, ani tuto částku si žalobkyně nenárokuje důvodně. Navrhli, aby byl jako svědek vyslechnut finanční arbitr.

Žalovaní Marie a Jozef Jancíkovi byli v insolvenčním řízením zastoupeni obecným zmocněncem Ivanem Žilkou. Ze spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci sp. zn. KSLB 57 INS 21647/2014 vyplývá, že byl zjištěn úpadek dlužníka Ivana Žilky a na jeho majetek byl prohlášen konkurs, rozhodnutí nenabylo právní moci. Do insolvenčního řízení dlužníka Ivana Žilky přihlásil dlužník Jozef Jancík pohledávky za Ivanem Žilkou v celkové výši 26.269.025,89 Kč, k jednotlivým přihláškám přiložil písemná uznání dluhů ze dne 2. června 2012. Na základě těchto skutečností bylo nařízeno na10. března 2016 jednání o zrušení schváleného oddlužení dlužníků. Za této situace shledal soud zřejmý rozpor mezi zájmy dlužníků a obecného zmocněnce a s obecným zmocněncem přestal jednat (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2007 sp. zn. 21 Cdo 1574/2006). K nařízenému jednání proto předvolal pouze dlužníky. Ti se nedostavili, soud proto dle § 7 i.z. ve spojení s § 101 odst. 3 o.s.ř. věc projednal a rozhodl v jejich nepřítomnosti.

Z přihlášky pohledávky žalobkyně bylo zjištěno, že pohledávka ve výši celkem 37.676 Kč je složena částky 34.660 Kč, uplatněné z titulu smlouvy o poskytnutí úvěru č. 90064943, a z příslušenství ve výši 3.016 Kč. To je dle doplnění přihlášky tvořeno smluvní pokutou 2.351 Kč (10% z dlužné částky), úrokem z prodlení 29 Kč, poplatkem za odeslání upomínky 300 Kč (2x150 Kč) a smluvní pokutou 336 Kč (10% z dlužné splátky z května 2014).

Ze smlouvy ze dne 1. února 2011 uzavřené mezi AAA Auto a.s., identifikační číslo osoby 266 99 648, jako prodávajícím a dlužníkem Jozefem Jancíkem jako kupujícím bylo zjištěno, že prodávající přenechal dlužníkovi automobil individualizovaný ve smlouvě, dlužník automobil přijal do svého vlastnictví za dohodnutou kupní cenu. Mezi účastníky bylo sjednáno, že část kupní ceny ve výši 70.000 Kč je kupujícím uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy a zbývající část kupní ceny ve výši 99.699 Kč bude prodávajícímu zaplacena čerpáním úvěru na základě smlouvy o úvěru č. 90064943, uzavřené mezi kupujícím a společností ESSOX s.r.o., identifikační číslo osoby 267 64 652 (žalobkyní).

Ze smlouvy ze dne 1. února 2011 č. 90064943 bylo zjištěno, že Jozef Jancík navrhl uzavření smlouvy o úvěru, kdy předmětem financování byl osobní automobil shodný s předmětem kupní smlouvy. Pořizovací cena včetně doplňkových služeb byla sjednána na 183.964 Kč s tím, že přímá platba je 70.000 Kč. Výše úvěru je 123.081 Kč, jedná se o pořizovací cenu sníženou o přímou platbu, ke které byl připočten poplatek za sjednání smlouvy. Celková částka je 161.184 Kč, splatná ve 48 splátkách po 3.358 Kč. Ve smlouvě je sjednána roční úroková sazba 13,91 % a uveden RPSN 14,85 %.

Z Obchodních podmínek Smlouvy o úvěru ze dne 1. ledna 2011, podepsaných dlužníkem, bylo zjištěno, že součástí výše úvěru je poplatek za sjednání smlouvy, jedná se o administrativní poplatek žalobkyně za sjednání smlouvy (I. bod 9.). Dlužník souhlasil s tím, že úvěr poskytnutý klientovi bude společností poskytnut (uhrazen) přímo dodavateli předmětu financování (III.A1/). V případě ukončení smlouvy se dlužník zavázal uhradit veškeré dlužné částky splatné do dne odstoupení od smlouvy a sankce za porušení závazkového vztahu Celková částka představující součet nesplacené části jistiny úvěru a sankce za porušení závazkového vztahu se vypočte jako rozdíl mezi celkovým součtem všech sjednaných peněžitých závazků má za následek vznik práva žalobkyně na smluvený úrok z prodlení a smluvní pokutu dle sazebníku (VI. bod 6.)

Z výpisu z Komerční banky, a.s., bylo zjištěno, že dne 4. února 2011 byla v souvislosti s VS 90064943 provedena platba 113.964 Kč a v souvislosti s úvěrem Jozefa Jancíka platba 9.117 Kč.

Z výzvy ze dne 17. července 2014 bylo zjištěno, že žalobkyně sdělila dlužníkovi, že z důvodu jeho prodlení došlo k 2. červenci 2014 k ukončení úvěrové smlouvy.

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zák. č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník). Dle § 3028 odst. 3 věty prvé o.z. není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.

Závazkový vztah mezi účastníky byl sjednán před 1. lednem 2014, soud proto vycházel z obchodního zákoníku( z. č. 513/1991 Sb.) ve znění účinném do 31.12.2013.

Podle § 497 obchodního zákoníku smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Podle § 499 obchodního zákoníku za sjednání závazku věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky lze sjednat úplatu, jestliže poskytování úvěru je předmětem podnikání věřitele.

Podle § 6 odst. 1 zák. č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat informace stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu uvedené jasným, výstižným a zřetelným způsobem. Nesplnění této informační povinnosti nebo písemné formy nemá za následek neplatnost smlouvy.

Podle § 8 písm. b) zák. č. 145/2010 Sb. jestliže smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neobsahuje informace stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, pokládá se spotřebitelský úvěr od počátku za úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření této smlouvy uveřejněné Českou národní bankou a ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

Dlužník Jozef Jancík uzavřel se společností AAA Auto a.s. dne 1. února 2011 smlouvu, kterým na něj bylo převedeno vlastnické právo k automobilu ve smlouvě individualizovanému. Sjednána byla kupní cena osobního automobilu a to tak, že v hotovosti bude uhrazeno 70.000 Kč, zbývající část kupní ceny ve výši 99.699 Kč bude prodávajícímu zaplacena čerpáním úvěru na základě smlouvy o úvěru. Dlužník Jozef Jancík uzavřel s žalobkyní dne 1. února 2011 smlouvu č. 90064943, na základě které mu byly poskytnuty finanční prostředky za účelem financování osobního automobilu. Byla stanovena pořizovací cena předmětu financování včetně doplňkových služeb ve výši 183.964 Kč. Ve smlouvě je uvedeno, že přímou platbou bylo ohrazeno 70.000 Kč. Dlužníku byl poskytnut úvěr ve výši 123.081 Kč s roční úrokovou sazbou 13,91% s tím, že splácen bude ve 48 měsíčních splátkách po 3.358 Kč. Ve smlouvě je uvedena celková splatná částka 161.184 Kč. Výše úvěru je stanovena jako pořizovací cena předmětu financování snížená o přímou platbu a navýšená o poplatek za sjednání smlouvy. Uvedena je RPSN 14,85 %. Součástí smlouvy jsou dlužníkem podepsané obchodní podmínky, ve které se dlužník zavázal zaplatit poplatek za sjednání smlouvy. Dále se zavázal v případě ukončení smlouvy rozdíl mezi celkovým součtem všech sjednaných měsíčních splátek a splátkami uhrazenými dlužníkem. Dále se zavázal pro případ prodlení s plněním peněžitých závazků zaplatit smluvený úrok z prodlení a smluvní pokutu dle sazebníku. Žalobkyně uhradila dodavateli předmětu financování 113. 964 Kč a 9.117 Kč, tedy celkem 123.081 Kč. Dlužníkem bylo žalobkyni uhrazeno ve splátkách 126.524 Kč, z důvodu prodlení dlužníka s úhradou splátek byla smlouva ukončena k 2. červenci 2014. Rozdíl mezi splátkami sjednanými a uhrazenými činí 34.660 Kč, příslušenství pohledávky je požadováno ve výši 3.016 Kč.

Dlužník uzavřel se společností AAA Auto a.s. kupní smlouvu, část kupní ceny byla dle dohody účastníků uhrazena prostřednictvím úvěrové smlouvy, uzavřené mezi žalobkyní a dlužníkem. Ze samotného obsahu kupní smlouvy vyplývá pouze cena předmětného automobilu a skutečnost, že nezaplacená část kupní ceny ve výši 99.699 Kč bude prodávajícímu zaplacena čerpáním úvěru na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi žalobkyní a žalovanými. Z obsahu kupní smlouvy nelze dovodit, že nároky žalobkyně nejsou důvodné, neboť závazkový vztah mezi žalobkyní a dlužníky je dán předmětnou úvěrovou smlouvou. Z obsahu kupní smlouvy rovněž nelze dovodit, že žalovaným dlužníkům byl poskytnut pouze úvěr ve výši 99.699 Kč s příslušenstvím.

Závazkový právní vztah mezi žalobkyní a žalovanými dlužníky byl soudem dle svého obsahu hodnocen jako úvěrová smlouva s tím, že se jedná o spotřebitelský úvěr. Prostředky ve sjednané výši (123.081 Kč) byly dodavateli předmětu financování poskytnuty. Dlužník zavázal zaplatit žalobkyni celkem 161.184 Kč včetně poplatku za sjednání smlouvy ve výši 9.117 Kč. Mezi účastníky není sporné, že dlužníkem bylo uhrazeno126.524 Kč. V souvislosti s ukončením smlouvy je tak dlužník povinen zaplatit žalobkyni 34.660 Kč jako rozdíl mezi splátkami sjednanými a uhrazenými, když tento závazek dlužníka vyplývá u ujednání účastníků obsažených v předmětné úvěrové smlouvě (obchodní podmínky podepsané dlužníkem). Rovněž požadavek žalobkyně na zaplacení 3.016 Kč jako smluvních pokut, poplatků za odeslání upomínek a úroku z prodlení odpovídá obsahu závazkového vztahu sjednaného účastníky.

Předmětný spotřebitelský úvěr obsahuje informace týkající se kontaktních údajů smluvních stran, doby trvání spotřebitelského úvěru, celkové výši spotřebitelského úvěru, výpůjční úrokovou sazby, roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, veškerých předpokladů použitých pro výpočet této sazby a celkovou částku splatnou spotřebitelem, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Dále obsahuje a výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést. Spotřebitel tak měl v době uzavírání smlouvy veškeré rozhodné informace k dispozici, přičemž údaj o RPSN by měl sloužit pouze k možnosti porovnat nabídku srovnatelných produktů na trhu. Za této situace pak případný chybně vypočtený RPSN nadbytečné provádět dokazování zaměřené na zjištění, zda byl RPSN v předmětné spotřebitelské smlouvě uveden ve správné výši. Z tohoto důvodu byl zamítnut návrh žalobkyně na doplnění dokazování znaleckým posudkem, týkajícím se stanovení výše RPSN. Soud je seznámen ze závěry finančního arbitra, obsaženými v rozhodnutí ze dne 13. března 2015 č. FA/2656/2015. Rozhodnutí finančního arbitra nejsou pro rozhodovací činnost soudů závazná, soud proto považoval za nadbytečné provádět těmito listinami důkaz a provádět důkaz výslechem finančního arbitra.

Ze shora uvedených důvodů byl požadavek žalobkyně na zaplacení 37.676 Kč shledán důvodným a soudem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

V řízení byla plně úspěšná žalobkyně, má proto právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (§ 163 i.z., § 142 odst. 1 o.s.ř.). Ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci (§ 202 i.z.). Povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení proto byla uložena pouze žalovaným dlužníkům.

Žalobkyně požadovala náhradu nákladů ve výši 24.884 Kč s tím, že se jedná o odměnu za šest úkonů právní služby po 3.100 Kč, šest režijních paušálům po 300 Kč, DPH a cestovní výdaje ve výši 200 Kč. Soud považoval za účelné náklady na odměnu za tři úkony právní služby a to převzetí a přípravu zastoupení dle plné moci ze dne 21. května 2015 (§ 11 odst. 1 písm. a/ vyhl. č. 177/1996 Sb.), písemné podání-žalobu ze dne 26. května 2015 (§ 11 odst. 1 písm. d/ vyhl. č. 177/1996 Sb.) a účast na jednání před soudem dne 4. března 2016 (§ 11 odst. 1 písm. g/ vyhl. č. 177/1996 Sb.) ve výši 9.300,-Kč (3 x 3.100 Kč dle § 9 odst. 4 písm. c/ a § 7 bod 5 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Právní zástupce má dále nárok na náhradu hotových výdajů ve výši 900,-Kč (3 x 300 Kč dle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 10.200 Kč je dle § 138 o.s.ř. nutno zvýšit o 21% DPH (o 2.142,00 Kč) na 12.342,00 Kč. Důvodné jsou cestovní výdaje 200 Kč. Celkem tak činí účelně vynaložené náklady 12.542 Kč.

Soud nepovažoval za účelně vynaložený náklad na odměnu za písemné podání ze dne 30. června 2015, jehož obsahem je pouze odkaz na rozhodovací činnost soudů, písemné podání ze dne 22. února 2016, kdy žalobce na základě výzvy soudu dokládal listiny, které měly být již součástí žaloby, a písemné podání ze dne 3. března 2016, týkající se výpočtu RPSN. Důvodný tak není ani požadavek na náhradu hotových výdajů ve vztahu k těmto úkonům.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

v Liberci dne 4. března 2016 Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Martina Balatková