86 ICm 1895/2015
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

č. j. 86 ICm 1895/2015-C1-6 (KSLB 86 INS 3337/2015)

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou ve věci žalobkyně Martiny Koberové, narozené 18. prosince 1984, bytem Moskevská 109, Raspenava, proti žalované KOPPA, v.o.s., identifikační číslo osoby 254 28 578, se sídlem Mozartova 679/21, Liberec, insolvenční správkyni dlužníka Marcela Jiruše, narozeného 03. února 1981, bytem Vaňkova 1041, Nové Město pod Smrkem, o určení, že pohledávka žalobkyně ve výši 32.203 Kč byla do insolvenčního řízení dlužníka, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod s p. zn. KSLB 86 INS 3337/2015, přihlášena po právu t a k t o :

I. Určuje se, že do insolvenčního řízení dlužníka, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labe m-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 3337/2015, byla přihlášena po právu i pohledávka žalobkyně ve výši 32.203 Kč.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 3337/2015 přihlásila žalobkyně pohledávku 93.000 Kč z titulu poskytnutých finančních prostředků dle smlouvy o půjčce . Insolvenčním správcem byla při přezkumném jednání dne 22. dubna 2015 popřena pravost pohledávky s tím, že nebylo doloženo odevzdání předmětu zápůjčky. Dlužník pohledávku uznal. Podáním ze dne 12. května 2015 vzal insolvenční správce popěrný úkon částečně zpět do výše 60.797 Kč, neboť v této výši bylo věřitelem poskytnutí peněžních prostředků doloženo bezhotovostním způsobem (převodem z účtu žalobkyně). dlužníka byla po právu přihlášena pohledávka i ve výši 32.203 Kč. Dlužník je jejím bratrem, půjčila mu finanční prostředky opakovaně, dlužné částky si evidovala, celkem se jednalo o 93.000 Kč. Z toho 60.797 Kč zaplatila převodem z účtu, zbývajících 32.203 Kč předala dlužníkovi v hotovosti. Hotovost mu předala ve třech splátkách na konci roku 2014, jednalo se o částky okolo 10.000 Kč měsíčně. Šlo o společné prostředky její a jejího manžela, které měla k dispozici doma. Peníze spolu s manželem odevzdávali dlužníkovi na náměstí v Novém Městě pod Smrkem, šlo o dvoutisícové bankovky. K prokázání tvrzení navrhla výslech svědků-manžela Romana Kobery a dlužníka.

Žalovaný insolvenční správce navrhl, aby byla žaloba zamítnuta. Smlouva o zápůjčce je smlouvou reálnou. Pohledávka byla přihlášena ve výši 93.000 Kč, žalobkyně doložila výpisy z bankovních účtů a potvrzeními o vkladech hotovosti, že dlužníkovi poskytla 60.797 Kč, odevzdání dalších 32.203 Kč dlužníkovi doloženo nebylo.

Z výslechu svědka Romana Kobery (manžela žalobkyně) bylo zjištěno, že svědek se s žalobkyní v září 2014 dohodl, že půjčí dlužníkovi peněžní prostředky, dlužník měl prostředky vrátit, až to bude v jeho možnostech. Celkem se jednalo o částku přesahující 90.000 Kč. Část peněžních prostředků byla uhrazena přes účet svědka, zbývající část byla poskytnuta v hotovosti ve třech splátkách po asi 10.000 Kč na konci roku 2014. Hotovost poskytovali dlužníkovi v případech, kdy se sám ozval s tím, že peníze potřebuje hned, důvodem měla být exekuční řízení. Peníze spolu s manželkou odevzdávali dlužníkovi na náměstí v Novém Městě pod Smrkem, šlo o dvoutisícové bankovky. Dlužník měl peníze vrátit až to bude v jeho možnostech .

Z výslechu svědka Marcela Jiruše (bratra žalobkyně) bylo zjištěno, že svědek se s žalobkyní v září 2014 dohodl na tom, že mu žalobkyně půjčí finanční prostředky, konkrétní výše sjednána nebyla. Část půjček svědka zaplatila žalobkyně z účtu, vedle toho mu předala i peníze v hotovosti. V hotovosti dostal 30.000 Kč ve třech splátkách po 10.000 Kč, v bankovkách o hodnotě 2.000. Svědek měl v té době hodně závazků, zcela jistý si přesnou výší peněz poskytnutých v hotovosti není, mohlo se jednat i o 31.000 Kč. Celkem si od žalobkyně půjčil přes 90.000 Kč, asi 92.000 Kč. K předání peněz docházelo na náměstí v Novém Městě pod Smrkem.

Podle § 2390 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

Skutečnost, že byla uzavřena smlouva, dle které poskytla žalobkyně dlužníkovi finanční prostředky, není mezi účastníky sporná, sporná není ani skutečnost, že dlužník dluh řádně a včas nezaplatil. Žalovaný insolvenční správce měl pochybnosti o poskytnutí finančních prostředků přesahující prokázanou částku 60.797 Kč. Předmětem incidenčního sporu tak byla částka 32.203 Kč, která měla být dle tvrzení žalobkyně fyzicky předána dlužníkovi.

Žalobkyně se zavázala poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky a dlužník se zavázal po čase vrátit věc stejného druhu. Žalobkyně a svědci Roman Kobera a Marcel Jiruš shodně uvedli, že v období od září 2014 do konce roku 2014 přenechala žalobkyně dlužníkovi nejméně 3x10.000 Kč a to v hotovosti, k předávání docházelo o víkendu na náměstí v Novém Městě pod Smrkem za situace, kdy dlužník potřeboval náhle hotovost na úhradu exekučních řízení. Poskytována byla hotovost v bankovkách o hodnotě 2.000 Kč.

S ohledem na obsah byl závazkový vztah uzavřený mezi žalobkyní a dlužníkem soudem hodnocen jako smlouva o zápůjčce. Ve sporu pak má žalobce břemeno tvrzení, že s žalovaným dlužníkem uzavřel smlouvu o půjčce, že mu poskytl finanční prostředky a že žalovaný dluh řádně a včas nezaplatil. Důkazní břemeno ohledně tvrzení, že byla uzavřena smlouva o půjčce a že podle ní bylo dlužníku plněno, spočívá na věřiteli. Jsou-li tyto skutečnosti prokázány, pak věřitel unesl důkazní břemeno (rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3878/2008 ze dne 31. srpna 2010).

Skutečnosti uváděné žalobkyní ohledně okolností poskytnutí dalších finančních prostředků byly potvrzeny výpověďmi svědků Romana Kobery a Marcela Jiruše, když se tyto výpovědi v podstatných bodech shodovaly s tvrzeními žalobkyně. Soud proto po provedeném dokazování považuje za prokázané, že žalobkyně poskytla dlužníkovi i další finanční prostředky ve výši nejméně 30.000 Kč. Žalobkyně tak prokázala, že v rámci smlouvy o zápůjčce bylo dlužníkovi plněno i nad rámec prostředků poskytnutých bezhotovostním způsobem. Žalobě bylo vyhověno v plném rozsahu, neboť za stávajícího skutkového stavu soud uvěřil tvrzení žalobkyně, že dlužníkovi bylo poskytnuto i dalších 2.203 Kč.

V řízení byla úspěšná žalobkyně, právo na náhradu nákladů řízení nepožadovala. Soud proto žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal. Případnému požadavku žalobkyně na náhradu účelně vynaložených nákladů by nemohlo být vyhověno, neboť žalovaným byl v řízení insolvenční správce a ve sporu o výši přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci (§ 202 i.z.)

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

v Liberci dne 25. listopadu 2015

Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Balatková