86 ICm 1147/2016
ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č . j. 86 ICm 1147/2016-14 (KSLB 86 INS 10753/2015)

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Hanou Ptáčkovou, ve věci žalobce JUDr. Petra Wildta, Ph.D., identifikační číslo osoby 662 35 596, se sídlem Bohuslava Martinů 1038, Hradec Králové, insolvenčního správce dlužnice Renaty Šedivé, narozené 4. března 1970, bytem Bezová 277/4, Liberec, proti žalované Bc. Barboře Celerýnové, narozené 17. ledna 1991, bytem Bezová 277/4, Liberec, o odpůrčí žalobě,

takto:

I. Určuje se, že právní úkon dlužnice a to převod bytové jednotky č. 277/68 v bytovém domě č. p. 277 na p. č. 171/2, v části obce Liberec XIII-Nové Pavlovice, a spoluvlastnického podílu o velikosti 6026/337417 na společných částech bytového domu č. p. 277 na p. č. 171/2 a na pozemku p. č. 171/2, v k. ú. Nové Pavlovice, zapsaných na LV 875 a LV 432, vedených u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, obec Liberec, katastrální území Nové Pavlovice, na žalovanou smlouvou ze dne 30. června 2014, je vůči insolvenčním věřitelům dlužnice právně neúčinný.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní úkon dlužnice a to převod bytové jednotky č. 277/68 v bytovém domě č. p. 277 na p. č. 171/2, v části obce Liberec XIII-Nové Pavlovice, a spoluvlastnického podílu o velikosti 6026/337417 na společných částech bytového domu č. p. 277 na p. č. 171/2 a na pozemku p. č. 171/2, v k. ú. Nové Pavlovice, zapsaných na LV 875 a LV 432, vedených u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, obec Liberec, katastrální území Nové isir.justi ce.cz 2014 je vůči věřitelům právně neúčinný. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 20. května 2015 č. j. KSLB 86 INS 10753/2015-A-7 byl zjištěn úpadek dlužnice. Dlužnice darovací smlouvou ze dne 30. června 2014 převedla výše uvedený nemovitý majetek na osobu blízkou (dceru). Právní úkon byl učiněn v době, kdy byla dlužnice v úpadku. Převod byl bezúplatný a tím jím byla zkrácena možnost uspokojení věřitelů ve smyslu § 235 i.z. Dlužnice a žalovaná jsou osoby blízké, dlužník úkon učinil s úmyslem zkrátit věřitele, žalované tato skutečnost musela být známa.

Žalovaná navrhla, aby byla žaloba zamítnuta. Dlužnice je matka žalované. Nesporuje, že v době převodu bytové jednotky byla dlužnice v úpadku. Dlužnice se dostala do obtížné finanční situace, neboť přítel dlužnice přestal splácet úvěr ze stavebního spoření a hypoteční úvěr. Žalovaná se o finanční situaci dlužnice zajímala, její matka ji však chtěla chránit a neposkytla jí proto všechny informace. Žalovaná předpokládala, že finanční problémy dlužnice společně zvládnou, a to i z toho důvodu, že v lednu 2014 nastoupila do zaměstnání a počítala s tím, že bude dlužnici finančně vypomáhat.

Ze smlouvy ze dne 30. června 2016 bylo zjištěno, že Renata Šědivá (dlužník) a Barbora Celerýnová uzavřeli smlouvu označenou jako darovací. Obsahem smlouvy je projev vůle dárce Renaty Šedivé darovat předmětnou bytovou jednotku se spoluvlastnickým podílem ke společným částem budovy a pozemku obdarovanému a převést na něj vlastnické právo. Obdarovaná dar přijala.

Z přihlášky pohledávky věřitele BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. do insolvenčního řízení dlužnice, vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 86 INS 10753/2015, bylo zjištěno, že do insolvenčního řízení dlužnice byla přihlášena pohledávka v celkové výši 26.920,43 Kč. Částka je složena z jednotlivých dílčích pohledávek, splatných v období od května 2013 do ledna 2014.

Z přihlášky pohledávky věřitele Stavební bytové družstvo Průkopník bylo zjištěno, že do insolvenčního řízení dlužnice byla přihlášena pohledávka v celkové výši 206.378,85 Kč. Částka je složena z jednotlivých dílčích pohledávek, splatných v období od ledna 2013 do dubna 2015.

Z protokolu z přezkumného jednání ze dne 15. července 2015 bylo zjištěno, že pohledávky věřitelů BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a Stavební bytové družstvo Průkopník byly zjištěny.

Podle § 235 odst. 1 věty prvé zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( i.z.) neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných.

Podle § 240 odst. 1 i.z. právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle § 240 odst. 3 i.z. právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Podle § 242 odst. 1 i.z. odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

Podle § 242 odst. 2 i.z. má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

Dne 23. dubna 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice, rozhodnutím soudu byl zjištěn úpadek dlužnice, bylo povoleno řešení úpadku oddlužením a následně bylo povolené oddlužení schváleno formou splátkového kalendáře s předpokladem uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 100%. Dlužnice vlastnila předmětnou bytovou jednotku v hodnotě okolo 1.000.000 Kč. Tento nemovitý majetek byl smlouvou ze dne 30. června 2014 převeden bezúplatně na žalovanou. Žalovaná je dcerou dlužnice. V době převodu nemovitostí měla dlužnice závazky u věřitelů BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a Stavební bytové družstvo Průkopník, tyto závazky byly po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Neúčinnost právních úkonů dle § 235 odst. 1 věty první insolvenčního zákona insolvenční zákon vykládá jen prostřednictvím ustanovení § 240 až § 242 insolvenčního zákona. Podle ustanovení § 235 až § 243 insolvenčního zákona tak lze odporovat jen těm právním úkonům dlužníka, jež jsou taxativně vypočteny v ustanoveních § 240 až § 242 insolvenčního zákona (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011).

Soud tak na prvním místě hodnotil, zda žalobou napadený právní úkon dlužnice, a to smlouva, kterou byla převedena na žalovanou předmětná bytová jednota a spoluvlastnické podíly, je právním úkonem bez přiměřeného protiplnění ve smyslu § 240 i.z.. Vycházel přitom z obsahu písemné smlouvy ze dne 30. června 2014, kterou hodnotil dle obsahu a právního důvodu vzniku závazku. Ve smlouvě dlužnice písemně projevila svou vůli bezplatně převést vlastnické právo k bytové jednotce a spoluvlastnickým podílům na žalovanou, žalovaná předmět smlouvy přijala. Podle obsahu a vyjádřené kauzy byla poskytla žalované plnění bezúplatně.

Dlužnice a žalovaná jsou osoby blízké, zákon obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, dle které úkon ve prospěch osoby blízké je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Žalovaná přes poučení soudu netvrdila, že v době převodu nemovitostí dlužnice nebyla v úpadku. Z obsahu insolvenčního spisu navíc vyplývá, že v době převodu nemovitostí měla dlužnice více věřitelů, peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nebyla schopna plnit. V době uzavření smlouvy tak již byla dlužnice v úpadku ve smyslu § 3 i.z. K úkonu došlo ve lhůtě tří let před zahájením insolvenčního řízení.

Převod podílu na žalovaného s ohledem na jeho hodnotu a majetkové poměry dlužnice nelze hodnotit jako příležitostný dar v přiměřené výši nebo plnění, kterým by bylo vyhověno ohledům slušnosti. Nejedná se tak o úkon zahrnutý v negativním vymezení skutkové podstaty neúčinných právních úkonů bez přiměřeného protiplnění.

Ze shora uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že jednání dlužnice a žalované naplnilo skutkovou podstaty neúčinného právního úkonu a to právního úkonu bez přiměřeného protiplnění (§ 240 i.z.).

Žalovaná vyvinula přiměřenou aktivitu k rozpoznání úmyslně zkracujícího právního úkonu. Její vysvětlení, dle kterého jí dlužnice z důvodu ochrany neposkytla úplné informace a žalovaná uzavírala smlouvu s tím, že byla přesvědčena o možnosti závazky dlužnice uhradit, považuje soud za věrohodné. V jednání dlužnice a žalované proto nebylo shledáno naplnění skutkové podstaty úmyslně zkracujícího právního úkonu (§ 242 i.z.).

Uzavření darovací smlouvy dne 30. června 2014 bylo soudem z výše uvedených důvodů hodnoceno jako právní úkon bez přiměřeného protiplnění, žalobě proto bylo vyhověno (výrok I. rozsudku).

Ve věci byl plně úspěšný žalobce, měl by proto dle § 163 i. z. a § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Žalobce se práva na náhradu nákladů řízení vzdal, soud proto žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal (výrok II. rozsudku).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 2. září 2016 Mgr. Hana Ptáčková v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová