82 ICm 4534/2017
č.j. 82 ICm 4534/2017-41 (sp.zn. KSLB 82 INS 33956/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, ve věci Žalobce a): Josef anonymizovano , anonymizovano bytem Dětřichov 277, PSČ 464 01, Dětřichov zastoupený advokátem Mgr. Janem Hraško se sídlem Liberec 4, Revoluční 123, PSČ 460 01

Žalobkyně b): Adéla anonymizovano , nar. 10.4.1984 bytem Dětřichov 277, PSČ 464 01, Dětřichov zastoupená advokátem Mgr. Janem Hraško se sídlem Liberec 4, Revoluční 123, PSČ 460 01 proti žalovanému 1): JUDr. Martin Hanke, IČO 65631528 insolvenční správce dlužníků Josefa anonymizovano , anonymizovano , a Adély anonymizovano , nar. 10.4.1984 se sídlem Liberec, PSČ 460 01, Rumjancevova 696/3

žalované 2): Monika Juvová, nar. , bytem zastoupená advokátem JUDr. Janem Vavruškou se sídlem Liberec, Rumjancevova 696/3, PSČ 460 01

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Folprecht Svobodová. isir.justi ce.cz bytem zastoupený advokátem JUDr. Janem Vavruškou se sídlem Liberec, Rumjancevova 696/3, PSČ 460 01

o neplatnost právního úkonu

takto:

I. Žaloba, jíž se žalobci domáhají určení, že smlouva ze dne 20.7.2017 uzavřena mezi žalovaným 1) jako insolvenčním správcem žalobců a žalovanými 2) a 3), na jejímž základě byly na žalované 2) a 3) převedeny nemovitosti: pozemek parc. č. 347 -zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 277, objekt k bydlení; pozemek parc. č. 455/6-zahrada; pozemek parc. č. 426-zastavěná plocha a nádvoří; pozemek parc. č. 459/2-ostatní plocha; pozemek parc. č. 459/3, -ostatní plocha; pozemek parc. č. 1857/4-ostatní plocha; budova bez č.p./če, jiná stavba postavená na pozemcích parc. č. 426, 427; to vše zapsáno na LV 192 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. Dětřichov u Frýdlantu, obec Dětřichov, je neplatná, se zamítá. II. Ve vztahu mezi žalobcem a), žalobkyní b) a žalovaným 1) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalované 2) na náhradě nákladů řízení částku ve výši 10 091,40 Kč k rukám JUDr. Jana Vavrušky, advokáta, se sídlem Liberec, Rumjancevova 696/3, PSČ 460 01, a to do tří dnů ode dne právní moci rozsudku. IV. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalovanému 3) na náhradě nákladů řízení částku ve výši 10 091,40 Kč k rukám JUDr. Jana Vavrušky, advokáta, se sídlem Liberec, Rumjancevova 696/3, PSČ 460 01, a to do tří dnů ode dne právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobci se žalobou domáhají vyslovení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 20.7.2017 uzavřené mezi žalovaným 1) jako insolvenčním správcem žalobců a žalovanými 2) a 3). Na základě této smlouvy byly na žalované 2) a 3) převedeny nemovitosti žalobců, a to pozemek parc. č. 347; pozemek parc. č. 455/6; pozemek parc. č. 426; pozemek parc. č. 459/2; pozemek parc. č. 459/3,; pozemek parc.č. 1857/4; budova bez č.p./če, jiná stavba postavená na pozemcích parc.č. 426, 427; vše zapsáno na LV 192 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. Dětřichov u Frýdlantu, obec Dětřichov, (dále jen nemovitosti). K prodeji nemovitostí je v insolvenčním řízení třeba souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru, respektive v daném případě souhlas zajištěného věřitele, kterým byla Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Dne 17.5.2017 byla na účet zajištěného věřitele č.ú.: 33101916/8060 pod variabilním symbolem 1002552057 složena částka ve výši 933 435,80 Kč, tedy částka odpovídající výši přihlášené pohledávky shora citovaného věřitele. S ohledem na tuto skutečnost nebyl žalovaný 1) jako insolvenční správce oprávněn uzavřít s žalovanými 2) a 3) kupní smlouvu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Folprecht Svobodová. oddlužení žalobců udělil žalobci pokyn ke zpeněžení, který v průběhu řízení aktualizoval. Dne 14.9.2016 byl udělen pokyn ke zpeněžení nemovitostí žalobců přímým prodejem prostřednictvím realitní kanceláře za minimální cenu ve výši 2,4 mil. Kč, která odpovídala ceně stanovené znaleckým posudkem č. 7141-49/2016 ze dne 30.6.2016. Tento pokyn byl opakovaně prodlužován, naposledy písemně dne 18.7.2017, tedy krátce před uzavřením kupní smlouvy. Z insolvenčního spisu žalobců vyplývá, že zajištěný věřitel nikdy nevzal svoji pohledávku zpět. Žalovanému 1) je známo, že na účet zajištěného věřitele odeslala třetí osoba finanční prostředky ve výši přihlášené pohledávky a zároveň byl zajištěnému věřiteli doručen návrh této třetí osoby na postoupení pohledávky. Finanční prostředky zajištěný věřitel vrátil zpět na účet této třetí osoby a odmítl uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky. K tomu žalovaný 1) doplňuje, že i k platnému převzetí dluhu je třeba písemného souhlasu věřitele. 3. Žalovaní 2) a 3) navrhli zamítnutí žaloby a uvedli, že mají za to, že kupní smlouva o převodu nemovitostí je platným právním úkonem. Žalovaní ještě před uzavřením této smlouvy uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí, aby získali hypoteční úvěr, z něhož financovali kupní cenu. O nemovitosti projevili zájem na základě inzerátu realitní kanceláře, věděli, že se jedná o nemovitost prodávanou v rámci insolvenčního řízení. Dne 20.7.2017 jim žalovaný 1) předložil pokyn zajištěného věřitele z 18.7.2017. Žalobci užívají nemovitost žalovaných bez náhrady a odmítají ji předat, v důsledku čehož vznikají žalovaným značné problémy. Žalovaní mají za to, že zajištěný věřitel udělil pokyn ke zpeněžení nemovitostí žalobců v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona, jelikož pohledávka zajištěného věřitele se při schválení oddlužení hradí pouze z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Žalovaným není známo, že by pohledávka zajištěného věřitele byla uhrazena. Žalovaní rozumí tomu, že situace žalobců není jednoduchá, ale sami žalobci podali insolvenční návrh, přičemž v bodu 15 insolvenčního návrhu žádali o snížení splátek v oddlužení, jelikož předpokládali, že jejich nemovitost bude prodána a oni budou mít zvýšené náklady na nájemné. 4. Soud se nejprve zabýval včasností žaloby. 5. Podle § 289 odst. 3 IZ platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty podle věty první, nebyl-li nabyvatel v dobré víře. 6. Z insolvenčního spisu žalobců je soudu známo, že dne 24.7.2017 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna smlouva ze dne 20.7.2017, jejíž platnost je napadána. Žaloba byla podána dne 20.10.2017, tedy včas. 7. Účastníci učinili nesporným následující tvrzení, tedy soud má za prokázané, že: 8. Dne 20.7.2017 byla mezi žalovaným 1) a žalovanými 2) a 3) podepsána smlouva, na jejímž základě byly nemovitosti zapsané na LV 192 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. Dětřichov u Frýdlantu, převedeny na žalované 2) a 3). 9. Z insolvenčního spisu žalobců je soudu známo, že usnesením č.j. KSLB 82 INS 33956/2013-A-10 ze dne 23.1.2014 zjistil soud úpadek žalobců, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalovaného 1). Usnesením č.j. KSLB 82 INS 33956/2013-B-6 ze dne 26.3.2014 bylo schváleno oddlužení žalobců plněním splátkového kalendáře.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Folprecht Svobodová. že v insolvenčním řízení žalobců byly přezkoumány nezajištěné pohledávky ve výši 183 086,58 Kč a pohledávky P7 a P8 věřitele č. 7 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., každá ve výši 933 435,80 Kč. Pohledávky P7 a P8 byly přihlášeny a přezkoumány jako zajištěné. Z přezkumného listu bylo zjištěno, že předmětem zajištění jsou nemovitosti dlužníků na LV 192 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. Dětřichov u Frýdlantu, obec Dětřichov. Pohledávky P7 a P8 jsou duplicitní. 11. Z pokynu Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. ze dne 14.9.2016, který je založen v insolvenčním spise žalobců, bylo zjištěno, že žalovanému 1) uložil věřitel pokyn ke zpeněžení nemovitostí žalobců přímým prodejem prostřednictvím realitní kanceláře za částku ve výši minimálně 2,4 mil. Kč odpovídající ocenění nemovitostí znalcem Ing. Petrem Horákem ze dne 30.6.2016. Prodej měl být inzerován do 30.11.2016. 12. Z pokynů Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. ze dne 16.9.2016, 7.2.2017, 25.4.2017 a 18.7.2017, které jsou založeny v insolvenčním spise žalobců, bylo zjištěno, že zajištěný věřitel opakovaně prodlužoval termín inzerce nabízených nemovitostí, a to až do 30.7.2017. 13. Z listiny označené jako dohoda o převzetí dluhu, která je založena v insolvenčním spise žalobců, bylo zjištěno, že žalobci uzavřeli dne 17.5.2017 s Milanem Kožarikem dohodu, na jejímž základě měl Milan Kožarik převzít závazek žalobců u Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. ve výši 933 435,80 Kč. 14. Z výpisu účtu č.ú. 19-7523040257 vedeného u Komerční banky, a.s. ze dne 17.5.2017 a listiny označené jako historie transakcí ze dne 17.5.2017 bylo zjištěno, že účet je veden na jméno Milan Kožarik, a z účtu byla odeslána platba ve výši 933 435,80 Kč na účet č.ú. 33101916/8060 pod variabilním symbolem 1002552057. 15. Z listiny označené jako historie transakcí ze dne 22.5.2017 bylo zjištěno, že z účtu č.ú. 19-7523040257 byla odeslána platba ve výši 933 435,80 Kč na účet č.ú. 33101916/8060 pod variabilním symbolem 1002552057. 16. Z vyjádření žalovaného 1) ze dne 22.5.2017, které je založeno v insolvenčním spise žalobců, bylo zjištěno, že zajištěný věřitel sdělil žalovanému 1), že částku ve výši 933 435,80 Kč vrátil zpět. 17. Z protokolu o jednání pod č.j. KSLB 82 INS 33956/2013-B-62 ze dne 27.9.2017 bylo zjištěno, že žalobci na jednání o námitkách proti vydání výtěžku zpeněžení uvedli, že zajištěný věřitel vrátil zaplacené finanční prostředky zpět, o této skutečnosti je informoval i zaměstnanec věřitele pan Kočanda. 18. Ze smlouvy ze dne 20.7.2017 bylo zjištěno, že nemovitosti na LV 192 byly převedeny na žalované 2) a 3) za částku ve výši 2,4 mil. Kč, kterou žalovaní uhradili před podpisem smlouvy částečně z prostředků získaných z hypotečního úvěru, částečně z vlastních prostředků. 19. Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k následujícímu skutkovému zjištění: 20. Usnesením č.j. KSLB 82 INS 33956/2013-A-10 ze dne 23.1.2014 zjistil soud úpadek žalobců, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalovaného 1). Usnesením č.j. KSLB 82 INS 33956/2013-B-6 ze dne 26.3.2014 bylo schváleno oddlužení žalobců plněním splátkového kalendáře. V insolvenčním řízení byly přezkoumány nezajištěné pohledávky ve výši 183 086,58 Kč a pohledávky P7 a P8 věřitele č. 7 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., každá ve výši 933 435,80 Kč jako pohledávky zajištěné, a to nemovitostmi žalobců na LV 192 vedeném Katastrálním

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Folprecht Svobodová. obec Dětřichov. Pohledávky P7 a P8 jsou duplicitní, jsou tak uspokojovány pouze v částce 933 435,80 Kč. Zajištěný věřitel udělil žalovanému 1) krátce po schválení oddlužení pokyn ke zpeněžení nemovitostí, tento pokyn následně měnil, přičemž pokynem ze dne 14.9.2016 žádal zpeněžení nemovitostí žalobců přímým prodejem prostřednictvím realitní kanceláře za částku ve výši minimálně 2,4 mil. Kč odpovídající ocenění nemovitostí znalcem Ing. Petrem Horákem ze dne 30.62016. Prodej měl být inzerován do 30.11.2016. Pokyny ze dne 16.9.2016, 7.2.2017, 25.4.2017 a 18.7.2017 zajištěný věřitel opakovaně prodlužoval termín inzerce nabízených nemovitostí, a to až do 30.7.2017. Žalobci uzavřeli dne 17.5.2017 s panem Milanem Kožarikem dohodu, na jejímž základě měl Milan Kožarik převzít závazek žalobců u Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. ve výši 933 435,80 Kč. V řízení nebylo zjištěno, že by s touto dohodou souhlasil i zajištěný věřitel. Milan Kožarik odeslal dne 17.5.2017 ze svého účtu na účet zajištěného věřitele částku ve výši 933 435,80 Kč, tuto částku zajištěný věřitel vrátil zpět. Milan Kožarik odeslal finanční prostředky ve výši 933 435,80 Kč ještě dne 22.5.2017, avšak rovněž tyto finanční prostředky byly ze strany zajištěného věřitele vráceny. Tuto skutečnost potvrdili sami žalobci na jednání soudu o námitkách proti vydání výtěžku zpeněžení dne 27.9.2017. V řízení nebylo zjištěno, že by sami žalobci uhradili pohledávku zajištěného věřitele. Dne 20.7.2017 byla mezi žalovanými uzavřena smlouva, na jejímž základě byly nemovitosti žalobců převedeny na žalované 2) a 3), a to po úhradě částky ve výši 2,4 mil. Kč na účet majetkové podstaty. 21. Podle § 1888 občanského zákoníku (dále jen OZ), kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu. 22. Podle § 1889 OZ nepřivolí-li věřitel k převzetí dluhu nebo odmítne-li k němu dát souhlas, nevzniká věřiteli vůči přejímateli dluhu přímé právo; přejímatel dluhu má však vůči dlužníku povinnost zařídit, aby dlužník nemusel věřiteli plnit. Takovou povinnost má vůči dlužníku i ten, kdo se mu zaváže, že opatří plnění jeho věřiteli. 23. Podle § 409 odst. 3 IZ majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. 24. Podle ust. § 293 odst. 1 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. 25. Pohledávka zajištěného věřitele se v insolvenčním řízení, je-li schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, v souladu s ust. § 409 odst. 3 IZ uspokojuje pouze z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. udělila žalovanému 1) již krátce po schválení oddlužení žalobců pokyn ke zpeněžení nemovitostí žalobců. Pokyn naposledy aktualizovala dne 18.7.2017, tedy dva dny před uzavřením kupní smlouvy. Ačkoliv žalobci uzavřeli dne 17.5.2017 s Milanem Kožarikem dohodu o převzetí dluhu, přičemž na základě této dohody Milan Kožarik odeslal ze svého účtu

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Folprecht Svobodová. věřitel nikdy nevyslovil s touto dohodou souhlas. V souladu s ust. § 1888 OZ až vyslovením souhlasu věřitele s převzetím dluhu nabývá dohoda účinnosti. Věřitel může vyslovit souhlas s dohodou o převzetí dluhu jakoukoliv formou, fakticky i konkludentně převzetím finančních prostředků. V řízení však bylo zjištěno, že věřitel finanční prostředky zaslal zpět Milanu Kožarikovi, čímž výslovně projevil nesouhlas s dohodou o převzetí dluhu. Pohledávka zajištěného věřitele tak ke dni uzavření kupní smlouvy dne 20.7.2017 nebyla uhrazena, zajištěný věřitel tedy byl oprávněn i nadále žádat zpeněžení nemovitostí žalobců, v důsledku čehož soud neshledal důvod pro zjištění, že kupní smlouva ze dne 20.7.2017 nebyla uzavřena platně. S ohledem na shora uvedené soud žalobu zamítl. 26. Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. 27. Žalovaní měli v řízení plný úspěch, proto jim v souladu s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. vznikl nárok na náhradu nákladů řízení. Žalovanému 1) žádné náklady nevznikly, soud proto rozhodl tak, že ve vztahu žalobců a žalovaného 1) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. 28. Zástupce žalované 2) učinil 3 úkony právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 advokátního tarifu, a to převzetí a příprava zastoupení, předložení vyjádření k žalobě, účast na 1 jednání. Zástupci žalované 2) tak náleží odměna za 3 úkony právní služby dle § 7 bod 5 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu ve výši 3 100 Kč za jeden úkon právní služby, přičemž tato odměna je snížena o 20% na částku 2 480 Kč s ohledem na ust. § 12 odst. 4 advokátního tarifu, jelikož zástupce žalované 2) je i zástupcem žalovaného 3). Dále zástupci žalované 2) náleží náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 1 a 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za jeden úkon. Celkem by tedy za 3 úkony náležela částka 8 340 Kč = 3 x (2 480 Kč + 300 Kč)]. Jelikož je zástupce žalované 2) plátcem DPH, přísluší k nákladům žalované 2) i náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Celkem činí odměna zástupce žalované 2) částku ve výši 10 091,40 Kč vč. DPH. 29. Zástupce žalovaného 3) učinil 3 úkony právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 advokátního tarifu, a to převzetí a příprava zastoupení, předložení vyjádření k žalobě, účast na 1 jednání. Zástupci žalovaného 3) tak náleží odměna za 3 úkony právní služby dle § 7 bod 5 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. c) advokátního tarifu ve výši 3 100 Kč za jeden úkon právní služby, přičemž tato odměna je snížena o 20% na částku 2 480 Kč s ohledem na ust. § 12 odst. 4 advokátního tarifu, jelikož zástupce žalované 3) je i zástupcem žalované 2). Dále zástupci žalovaného 3) náleží náhrada hotových výdajů dle § 13 odst. 1 a 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za jeden úkon. Celkem by tedy za 3 úkony náležela částka 8 340 Kč = 3 x (2 480 Kč + 300 Kč)]. Jelikož je zástupce žalovaného 3) plátcem DPH, přísluší k nákladům žalovaného 3) i náhrada za daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Celkem činí odměna zástupce žalovaného 3) částku ve výši 10 091,40 Kč vč. DPH.

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Folprecht Svobodová.

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, m ů ž e oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Liberec 12. ledna 2018

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Vendula Folprecht Svobodová.