82 ICm 3715/2017
č.j. 82 ICm 3715/2017-34 (sp.zn. KSLB 82 INS 11835/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, ve věci Žalobkyně: Lucie Kolnerová, nar. bytem , dor. adresa: , zastoupená advokátkou Mgr. Terezou Landfeldovou se sídlem Liberec I-Staré Město, Vítězná 734/11, PSČ 460 01 proti žalované: Ing. Alena Veverková, IČO 725 49 025 insolvenční správkyně dlužníka RODA Construction s.r.o. se sídlem Roudnice nad Labem, PSČ 460 06, Kleneč 133 zastoupená advokátem JUDr. Rudolfem Vaňkem se sídlem Liberec 3, Měsíčná 256/2

o určení pohledávky

takto:

I. Žaloba, jíž se žalobkyně domáhá určení, že její pohledávky v částce 30 121 Kč z titulu dlužné mzdy za červenec 2016 a srpen 2016 a pohledávky v částce 29 446 z titulu dlužné mzdy za září 2016 a nezaplacené části odstupného uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka RODA construction

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová isir.justi ce.cz sp.zn.

s.r.o., IČO 02862051, se sídlem České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice, PSČ 460 06, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 11835/2016, jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, se zamítá. II. Žalované se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se žalobou domáhá určení, že její pohledávky ve výši 30 121 Kč a ve výši 29 446 Kč uplatněné v insolvenčním řízení dlužníka RODA construction s.r.o., IČO 02862051, se sídlem České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice, 460 06, (dále jen dlužník), jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Žalobkyně doplnila, že na základě pracovní smlouvy ze dne 9. 3. 2015 jí vznikl u dlužníka ode dne 12. 3. 2015 pracovní poměr se sjednanou měsíční mzdou ve výši 15 500 Kč, zvýšenou dodatkem ze dne 4. 1. 2016 na 19 000 Kč. Pracovní poměr byl ukončen dohodou uzavřenou s žalovanou dne 29. 9. 2016 ke dni 1. 10. 2016, přičemž dohoda byla uzavřena v souladu s ust. § 52 odst. c) zákoníku práce. Žalobkyni nebyla vyplacena mzda za červenec a srpen 2016 v celkové výši 30 121 Kč, tuto skutečnost potvrdil dlužník uznáním dluhu ze dne 20. 9. 2016. Žalobkyni dále vznikl nárok na úhradu mzdy za září 2016 a nárok na dvouměsíční odstupné, to vše ve výši 47 706 Kč. Žalobkyně byla dne 7. 10. 2016 zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání úřadu práce a rozhodnutím úřadu práce ze dne 23. 11. 2016 jí byla poskytnuta kompenzace za nevyplacené odstupné ve výši 18 160 Kč. O této skutečnosti byla žalovaná informována. 2. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby a nejprve uvedla, že v dané věci je namístě řízení podle § 203 odst. 4 IZ. Následně žalobkyně své vyjádření doplnila s tím, že žalobkyně se nikdy nemohla stát zaměstnankyní dlužníka. Dlužník vznikl zápisem do obchodního rejstříku ke dni 3. 4. 2014, jako jediný společník a jednatel společnosti byl a stále je Josef anonymizovano , anonymizovano . Pan anonymizovano se na chodu společnosti nikdy nepodílel, což potvrdil i jeho výslech na jednání insolvenčního soudu dne 9. 10. 2017. Společnost dlužníka byla založena a fakticky řízena žalobkyní a jejím manželem. Manžel žalobkyně se na chodu společnosti podílel na základě generální plné moci udělené jednatelem společnosti. Společnost nikdy nebyla založena za účelem dosahování zisku. Z účtu společnosti byla vybrána hotovost na neznámé účely a hrazeny soukromé aktivity žalobkyně a jejího manžela. Pan anonymizovano bydlí na adrese , , přičemž tato nemovitost je ve vlastnictví žalobkyně a jejího manžela. Nemovitost má mít v nájmu společnost REN- LOK s.r.o., jejímž jediným společníkem a jednatelem je Viktorie Kolnerová, nar. , která je dcerou žalobkyně. V průběhu řízení žalovaná doplnila, že bylo-li byl zjištěno, že pracovní smlouva byla uzavřena platně, v takovém případě by již nesporovala to, že nároky vyplývající z pracovněprávního vztahu představují pohledávky dle § 169 IZ. 3. Z insolvenčního spisu dlužníka vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. KSLB 82 INS 11835/2016 bylo zjištěno následující. 4. Usnesením ze dne 8. 9. 2016 č.j. KSLB 82 INS 11835/2016-A-29 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná. Zprávou ze dne 5. 4. 2017 žalovaná oznámila, že v insolvenčním

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová sp.zn.

řízení dlužníka uplatnila žalobkyně pohledávky ve výši 30 121 Kč a ve výši 47 606 Kč s tím, že se jedná o pohledávky z pracovněprávního vztahu u dlužníka a jedná se tak o pohledávky dle § 169 odst. 1 písm. a) IZ. Žalovaná požádala insolvenční soud, aby vyzval žalobkyni k podání žaloby dle § 203a IZ. Usnesením č.j. KSLB 82 INS 11835/2016-B-17 ze dne 10.7.2017 vyzval soud žalobkyni k podání žaloby dle § 203a IZ a upozornil ji, že žalovaná nemá za to, že pohledávky žalobkyně jsou pohledávkami postaveným na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 24. 7. 2017. 5. Z vyrozumění ze dne 26. 9. 2016 bylo zjištěno, že žalobkyně uplatnila u žalované pohledávky ve výši 30 121 Kč, a to jako dlužné mzdy za červenec a srpen 2016. 6. Z vyrozumění ze dne 30. 10. 2016 bylo zjištěno, že žalobkyně uplatnila u žalované pohledávky ve výši 47 606 Kč, a to jako dlužnou mzdu za září 2016 a nevyplacené odstupné. 7. Z listiny ze dne 9. 3. 2015 bylo zjištěno, že dlužník a žalobkyně uzavřeli smlouvu, na jejímž základě se žalobkyně měla stát zaměstnankyní dlužníka s tím, že bude vykonávat práce v podobě administrativní činnosti, do zaměstnání nastoupí dne 12. 3. 2015. Za vykonanou práci měla žalobkyně nárok na mzdu ve výši 15 000 Kč měsíčně. 8. Z dodatku k pracovní smlouvě ze dne 4. 1. 2016 bylo zjištěno, že dlužník a žalobkyně se dohodli, že mzda za vykonanou práci se zvýší na 19 000 Kč měsíčně. 9. Z listiny ze dne 29. 9. 2016 bylo zjištěno, že žalobkyně a žalovaná podepsaly dohodu, na jejímž základě byl ukončen pracovní poměr žalobkyně u dlužníka ke dni 1. 10. 2016. 10. Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k následujícímu skutkovému zjištění: 11. Dne 9. 3. 2015 uzavřel dlužník a žalobkyně smlouvu, na jejímž základě se žalobkyně měla stát zaměstnankyní dlužníka s tím, že bude vykonávat práce v podobě administrativní činnosti a do zaměstnání nastoupí dne 12. 3. 2015. Za vykonanou práci měla žalobkyně nárok na mzdu ve výši 15 000 Kč měsíčně. Dodatkem ze dne 4. 1. 2016 se dlužník a žalobkyně dohodli, že mzda za vykonanou práci se zvýší na 19 000 Kč měsíčně. Dne 29. 9. 2016 podepsala žalobkyně a žalovaná dohodu, na jejímž základě byl ukončen pracovní poměr žalobkyně u dlužníka ke dni 1. 10. 2016. Usnesením ze dne 8. 9. 2016 č.j. KSLB 82 INS 11835/2016-A-29 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná. Žalobkyně uplatnila v insolvenčním řízení dne 26. 9. 2016 nárok na pohledávky ve výši 30 121 Kč a dne 30. 10. 2016 nárok na pohledávky ve výši 47 606 Kč s tím, že se jedná o pohledávky z pracovněprávního vztahu u dlužníka. Žalobkyně doplnila, že se jedná o dlužnou mzdu za červenec, srpen a září 2016 a nevyplacené odstupné. Žalovaná uvedla, že pohledávky žalobkyně neuznává a dne 5. 4. 2017 požádala insolvenční soud, aby vyzval žalobkyni k podání žaloby dle § 203a IZ. Usnesením č.j. KSLB 82 INS 11835/2016-B-17 ze dne 10. 7. 2017 vyzval soud žalobkyni k podání žaloby dle § 203a IZ a upozornil ji, že žalovaná nemá za to, že pohledávky žalobkyně jsou pohledávkami postaveným na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 24. 7. 2017. Žaloba byla podána dne 18. 8. 2017. Soud neprováděl důkaz rozhodnutím Úřadu práce ze dne 16. 1. 2016, uznáním závazku ze dne 20. 9. 2016, uznáním závazku ze dne 31. 9. 2016, výplatními páskami za červenec, srpen-září 2016 pro nadbytečnost.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová sp.zn.

12. Podle § 203a odst. 1 IZ v pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy. Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se podání, jímž věřitel takovou pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky a uspokojení pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň je v insolvenčním řízení vyloučeno. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno. 13. Podle § 203a odst. 2 IZ řízení o žalobě podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle § 159 odst. 1 písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně. 14. Podle § 203 odst. 4 IZ neuspokojí-li osoba s dispozičními oprávněními pohledávky podle odstavce 1 v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti osobě s dispozičními oprávněními; nejde o incidenční spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty, pokud nevznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila. 15. Vznikne-li v insolvenčním řízení spor mezi insolvenčním správcem a věřitelem o to, zda pohledávka uplatněná věřitelem postupem dle § 203 odst. 1 IZ je pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168 IZ nebo pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle § 169 IZ, uloží insolvenční soud věřiteli postupem dle § 203a IZ lhůtu k podání žaloby na určení pořadí pohledávky, požádá-li o to insolvenční správce, učiní tak soud vždy. Jedná se o incidenční spor, jehož účastníkem bude vždy na straně žalované insolvenční správce. Uplatní-li věřitel postupem dle § 203 odst. 1 v insolvenčním řízení dlužníka své pohledávky s tím, že se jedná o pohledávky za majetkovou podstatou či pohledávky postavené jim naroveň, a osoba s dispozičním oprávněním (dlužník nebo insolvenční správce v závislosti na řešení způsobu úpadku) odmítne takové pohledávky uhradit, především z důvodu, že má za to, že existence pohledávek je sporná, je na místě postupovat dle § 203 odst. 4 IZ a podat proti osobě s dispozičními oprávněními žalobu na plnění. V daném případě se nejedná o incidenční spor, ve věci je věcně příslušný obecný soud. Spor o pořadí dle § 203a IZ je incidenčním sporem, v tomto řízení se soud nemůže zabývat otázkou pravosti a existence uplatněné pohledávky, ta musí být řešena v řízení dle § 203 odst. 4 IZ. V nyní projednávané věci žalovaná odmítla uhradit pohledávky žalobkyně s tím, že tyto pohledávky neuznává a zároveň požádala soud, aby vyzval žalobkyni k učinění výzvy dle § 203a IZ. Na jednání soudu žalovaná upřesnila, že neuznává existenci pohledávek žalobkyně, když předložená pracovní smlouva není platná, bylo-li by však zjištěno, že pracovní smlouva je platným právním úkonem, žalovaná by již nesporovala, že uplatněné pohledávky jsou pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. S ohledem na tuto skutečnost má soud za to, že řízení o určení pořadí pohledávek, není-li postaveno na jisto, že pohledávky žalobkyně existují, není na místě,

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová sp.zn.

soud proto žalobu zamítl. K tomu soud doplňuje, že ze se stávající judikatury vyšších soudů (srovnej rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 101 VSPH 175/2015-122 ve věci 54 ICm 540/2014 ze dne 28. 5. 2015, usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 12 VSOL 106/2015-54 ve věci 37 ICm 1143/2015 ze dne 15. 12. 2015, usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 16 VSOL 165/2017-121 ve věci 37 ICm 1143/2015 ze dne 20. 6. 2017) vyplývá, že zpochybní-li insolvenční správce pravost pohledávky a zároveň uvede, že existovala-li by tato pohledávka, nejedná se o pohledávku dle § 168 či dle § 169 IZ, je možné, aby zároveň probíhalo řízení dle § 203a IZ a řízení dle § 203 odst. 4 IZ s tím, že v řízení dle § 203 odst. 4 IZ se zjišťuje existence pohledávky a v řízení dle § 203a IZ se zjišťuje pořadí této pohledávky. Soud projednávající incidenční žalobu je tak vázán rozhodnutím obecného soudu, zda pohledávka věřitele existuje či nikoliv. Insolvenční soud se pak v incidenčním sporu zabývá pouze tím, zda je pohledávka věřitele běžnou pohledávkou, kterou je třeba do insolvenčního řízení přihlásit v zákonem stanovené lhůtě či pohledávkou dle § 168 či 169 IZ, kterou je možné uplatnit i po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek a která se v insolvenčním řízení uspokojuje přednostně. 16. Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. 17. Podle § 150 o.s.ř. jsou-li důvody hodné zvláštního zřetele, nebo odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat. 18. Žalovaná měla v řízení plný úspěch, proto jí v souladu s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. vznikl nárok na náhradu nákladů řízení. Soud však postupem dle § 150 o.s.ř. žalované nárok na náhradu nákladů řízení nepřiznal. Žalovaná vyzvala soud k vydání výzvy dle § 203a IZ, přičemž již od počátku neuznávala samotnou existenci pohledávek žalobkyně. Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec. Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, m ů ž e oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Liberec dne 17. ledna 2018

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová