82 ICm 3069/2015
číslo jednací: 82 ICm 3069/2015-37 (KSLB 82 INS 5799/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, ve věci žalobkyně společnosti AB 4 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, reg. č. 341 86 049, se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupené Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem, se sídlem Brno, Blatného 36, PSČ 616 06, proti žalované JUDr. Ing. Kristýně Fronc Chalupecké, IČ 725 37 426, se sídlem Praha 10, V korytech 972/12, PSČ 100 00, insolvenční správkyni dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , a Jany anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Hrádek nad Nisou, Tichá 672, PSČ 463 34, o žalobě na určení pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání,

t a k t o :

I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužníkem Robertem Šimonem, anonymizovano , a dlužnicí Janou anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Hrádek nad Nisou, Tichá 672, PSČ 463 34, nezajištěnou, nevykonatelnou pohledávku ve výši 86 844,25 Kč přihlášenou pod č. P14/2 do insolvenčního řízení dlužníků vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 5799/2015.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobou se žalobkyně domáhala určení, že má za dlužníkem Robertem Šimonem, anonymizovano , a dlužnicí Janou anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Hrádek nad Nisou, Tichá 672, PSČ 463 34, nezajištěnou, nevykonatelnou pohledávku ve výši 86 844,25 Kč přihlášenou pod č. P14/2 do insolvenčního řízení dlužníků vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 5799/2015, přičemž tuto pohledávku popřela žalovaná na přezkumném jednání dne 8.7.2015. Svoji žalobu odůvodnila žalobkyně tím, že s dlužnicí uzavřela dne 2.1.2008 smlouvu, na jejímž základě poskytla dlužnici částku ve výši 90 000 Kč, kterou se dlužnice zavázala vrátit formou 84 měsíčních splátek ve výši 2 009 Kč. Z důvodu prodlení dlužnice s úhradou tří splátek přistoupila žalobkyně v souladu s ust. § 506 obchodního zákoníku ke dni 30.10.2009 k zesplatnění celé pohledávky. Popřená pohledávka představuje úroky z úvěru, na něž má žalobkyně v souladu s ust. § 506 obchodního zákoníku nárok, ačkoliv je v přihlášce pohledávky uvedeno, že se jedná o smluvní pokutu. Nesprávná právní kvalifikace přihlášené pohledávky však není důvodem pro její popření. Jelikož je z přihlášky pohledávky zřejmé, že se pohledávka vztahuje ke smlouvě ze dne 2.1.2008, má žalobkyně za to, že její pohledávka byla přihlášen oprávněně.

Usnesením č.j.-29 ze dne 3.11.2015 vyzval soud žalovanou dle § 114b odst. 1 občanského soudního řádu, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřila ve věci samé k žalobě, která jí byla doručena dne 6.10.2015.

Žalovaná byla zároveň poučena, že jestliže se bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání dle § 153a odst. 3 občanského soudního řádu. Citované usnesení bylo žalované doručeno dne 4.11.2015. Žalovaná se ve stanovené lhůtě k žalobě nevyjádřila. Vzhledem k tomu, že žalovaná neuvedla a nepředložila žádné důkazy, které by popíraly pohledávku žalobkyně přihlášenou do insolvenčního řízení pod č. P14/2, rozhodl soud podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání.

Podle § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

Žalobkyně měla ve věci plný úspěch, avšak s ohledem na ust. § 202 odst. 1 IZ nemá ve sporu o pravost, výši či pořadí pohledávek žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem- pobočka v Liberci.

Odvolacím důvodem proti rozsudku pro uznání jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 153a občanského soudního řádu).

V Liberci dne 17. prosince 2015

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Klokočníková