82 ICm 2657/2017
č.j. 82 ICm 2657/2017-293 (sp.zn. KSLB 82 INS 23507/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Petrou Havlíčkovou ve věci

Žalobce: Danfoss s.r.o., IČO 60471158, (nástupce společnosti Vacon s.r.o. IČO 28370252) se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha zastoupeného Mgr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha

proti

žalovanému: BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s., IČO 28978617 se sídlem Pernerova 168, Pardubice insolvenční správce dlužníka LIGLASS, a.s., IČO 46708855, se sídlem Líšný 2. díl 6, Líšný zastoupenému Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem, se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 110 00

o určení pohledávek, takto:

I. Žaloba, jíž se žalobce domáhá určení, že má za dlužníkem LIGLASS, a.s., IČO 46708855, se sídlem Líšný 2. díl 6, Líšný, nezajištěnou vykonatelnou pohledávku v částce 6 509 623,20 Kč na jistině a v částce 2 529 605,15 Kč na příslušenství pod č. P13-dílčí pohledávka A přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 23507/2015, se zamítá.

II. Žaloba, jíž se žalobce domáhá určení, že má za dlužníkem LIGLASS, a.s., IČO 46708855, se sídlem Líšný 2. díl 6, Líšný, nezajištěnou vykonatelnou pohledávku v částce 6 528 782,40 Kč na jistině a v částce 2 494 076,61 Kč na příslušenství pod č. P13-dílčí pohledávka B přihlášenou do insolvenčního

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. isir.justi ce.cz sp.zn. řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 23507/2015, se zamítá.

III. Žaloba, jíž se žalobce domáhá určení, že má za dlužníkem LIGLASS, a.s., IČO 46708855, se sídlem Líšný 2. díl 6, Líšný, nezajištěnou vykonatelnou pohledávku v částce 6 715 264,80 Kč na jistině a v částce 2 565 315,23 Kč na příslušenství pod č. P13-dílčí pohledávka C přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 23507/2015, se zamítá.

IV. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem LIGLASS, a.s., IČO 46708855, se sídlem Líšný 2. díl 6, Líšný, nezajištěnou vykonatelnou pohledávku v částce 360 000 Kč na jistině a v částce 140 276,29 Kč na příslušenství pod č. P13-dílčí pohledávka D přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 23507/2015.

V. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku, která bude vyčíslena v samostatném usnesení.

Odůvodnění : 1. Žalobce se žalobou domáhá určení, že má za dlužníkem LIGLASS, a.s., IČO 46708855, se sídlem Líšný 2. díl 6, Líšný (dále jen dlužník), nezajištěné vykonatelné pohledávky A-D v částce 27 842 943,68 Kč pod č. P13 přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 23507/2015. 2. Svoji žalobu opřel žalobce o následující tvrzení: 3. Předchůdce žalobce-společnost Vacon s.r.o. přihlásil shora uvedené pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka, a to jako pohledávky vykonatelné na základě rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky sp.zn. Rsp 1390/12 ze dne 14.1.2013. Pohledávky byly na předchůdce žalobce postoupeny na základě smlouvy o zajištění postoupením pohledávek společnosti První Elektro, a.s. za dlužníkem, přičemž smlouva byla uzavřena dne 5.3.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.6.2012. Postoupenou pohledávku tvoří dílčí pohledávka A ve výši 6 509 623,20 Kč z titulu nezaplacené ceny díla dle smlouvy č. KS-1- 12011-00079 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000101 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011; dílčí pohledávka B ve výši 6 528 782,40 Kč z titulu nezaplacené ceny díla dle smlouvy č. KS-1-12011-00080 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000102 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011, dílčí pohledávka C ve výši 6 715 264,80 Kč z titulu nezaplacené ceny díla dle smlouvy č. KS-1-12011-00081 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000103 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011; dílčí pohledávka D ve výši 360 000 Kč z titulu nezaplacené ceny dopravy dle smlouvy č. SML-2011-00072 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000250 dne 20.8.2011 se splatností 25.10.2011. Rozhodčím nálezem byly přiznány dílčí pohledávky A-D včetně příslušenství. Pohledávky žalobce popřel žalovaný na zvláštním přezkumném jednání a přezkoumal jako nevykonatelné. K tomu žalobce namítá, že pohledávky byly přiznány rozhodčím nálezem, který nabyl právní moci. Skutečnost, že byl podán návrh na zrušení rozhodčího nálezu, přičemž byla odložena vykonatelnost nálezu, neopravňuje žalovaného k posouzení pohledávek jako pohledávek nevykonatelných. Společnost První Elektro, s.r.o. měla pro dlužníka dle několika smluv zajistit dodávky materiálu na projekt výstavby

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. fotovoltaických elektráren v Itálii, jejichž výstavba přes sedm projektových společností byla zastřešena generálním investorem LIGLASS DEVELOPMENT ITALY s.r.l. (dále jen LDI) První Elektro, s.r.o. své závazky řádně splnila, a proto jí vznikl nárok na cenu poskytnutého plnění. Plnění byla poskytnuta bez vad, přičemž námitkou vadného plnění se již zabýval rozhodčí soud. Dlužníkovi se tuto námitku v rámci rozhodčího řízení nepodařilo prokázat. K zániku pohledávek společnosti První Elektro s.r.o. nedošlo ani na základě započtení s pohledávkami dlužníka za citovanou společností dle zápočtu ze dne 25.6.2012, 16.8.2012 a 12.12.2013. Dle žalovaného měla LDI pohledávku za První Elektro s.r.o. ve výši 34 850 000 Kč na základě smluvních pokut za období 14.4.2012- 30.4.2012, část této pohledávky ve výši 9 995 571,62 Kč započetla LDI na pohledávky První Elektro s.r.o. za LDI. Dne 19.6.2012 údajně uzavřela společnost LDI a dlužník smlouvu o převzetí dluhu, na jejímž základě uhradil dlužník LDI část závazku První Elektro s.r.o. ve výši 21 000 000 Kč. Část této pohledávky ve výši 20 165 792,40 Kč si pak dlužník započetl na svůj závazek za První Elektro s.r.o. dne 25.6.2012. Dne 16.8.2012 započetl dlužník zbývající část pohledávky ve výši 834 207,60 Kč na svůj závazek vůči První Elektro, s.r.o. z titulu úroku z prodlení. Podáním ze dne 12.2.2015 mělo dojít z procesní opatrnosti k započtení údajné pohledávky dlužníka za První Elektro s.r.o. ve výši 21 000 000 Kč, tentokrát proti částce 21 631 981,94 Kč přiznané rozhodčím nálezem. K prvnímu započtení mělo dojít dne 25.6.2012, tedy v době, kdy již bylo dlužníkovi známo, že věřitelem pohledávek je předchůdce žalobce, a kdy dlužník neměl tvrzenou pohledávku za První Elektro s.r.o. s ohledem na ust. § 529 odst. 2 občan. zák. I kdyby údajná pohledávka dlužníka za První Elektro s.r.o. existovala, neměl by dlužník nárok na úhradu částky 21 000 000 Kč, nýbrž pouze na úhradu částky 10 500 000 Kč. Dlužník převzal dluh První Elektro s.r.o. bez souhlasu této společnosti, tento úkon tak neměl účinky převzetí dluhu, nýbrž pouze přistoupení k dluhu dle § 533 občan. zák. Dlužník nikdy nepředložil žádnou smlouvu o převzetí dluhu. Žalobce nesouhlasí s námitkou žalovaného, že není zřejmé, kdo je oprávněn vymáhat pohledávku, zda žalobce či společnost První Elektro s.r.o. Žalobce odvolal souhlas udělený První Elektro s.r.o. k vymáhání pohledávek udělený v souladu s čl. 2.1 Dodatku. I z rozhodčího nálezu je zjevné, že přiznaná částka má být hrazena na účet předchůdce žalobce. Žalobce má za to, že jeho pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, v důsledku čehož nemůže žalovaný popírat pohledávku z důvodů, které již dlužník uplatnil v rozhodčím řízení, jakož i z důvodu jiného právního posouzení. Námitka nedostatku pravomoci rozhodců ohledně dílčí pohledávky D ve výši 360 000 Kč již byla uplatněna v rozhodčím řízení a nemůže být uplatněna znovu. Žalovaný namítá, že společnost První Elektro s.r.o. poskytla plnění s vadami, v důsledku čehož zadržel dlužník část plateb za plnění. Tato námitka již byla uplatněna v rozhodčím řízení, nemůže být tedy uplatněna opětovně. Dlužník k prokázání této námitky v rozhodčím řízení nepředložil žádné důkazy, přičemž společnost První Elektro s.r.o. nikdy neuznala existenci vytýkaných vad. V průběhu řízení žalobce své vyjádření doplnil tak, že jelikož jsou pohledávky žalobce pohledávkami vykonatelnými, může se soud zabývat pouze důvody popření, které žalovaný uvedl na přezkumném jednání. Jelikož žalovaný výslovně mezi své důvody popření neuvedl, že společnost První Elektro s.r.o. nebyla bez souhlasu dlužníka oprávněna postoupit své pohledávky na předchůdce žalobce, nemůže žalovaný tuto námitku uvést až v incidenčním řízení. K tomu žalobce doplnil, že připustí-li soud tuto námitku, žalobce namítá, že postoupení pohledávek A-C nebylo podmíněno souhlasem dlužníka, což dokládají kupní smlouvy č. KS-1-2011-00079, KS-1-2011-00080 a KS-1-2011-00081 uzavřené téhož dne jako tzv. smlouvy o dílo. Z těchto smluv pak vyplývají jím přihlášené pohledávky. Žalobce neví, z jakého důvodu byly téhož dne uzavřeny tzv. smlouvy o dílo a kupní smlouvy, když z jejich znění vyplývá, že předmětem obou typů smluv byla dodávka téhož materiálu pro elektrárny. Zatímco tzv. smlouvy

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. o dílo zahrnovaly i služby za zprovoznění materiálu, kupní smlouvy zahrnovaly služby spojené s dopravou materiálu. Žalobce zpochybnil pravost tzv. smluv o dílo předkládaných žalovaným. Námitkou nedostatku pravomoci rozhodčího soudu zabývat se dílčí pohledávkou D se rozhodčí soud nezabýval, jelikož dlužník vzal tuto námitku zpět. Insolvenční soud není oprávněn se jí opětovně zabývat s ohledem na znění § 15 odst. 2 ZOR. 4. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a uvedl, že jelikož byla odložena vykonatelnost rozhodčího nálezu, je třeba považovat pohledávky žalobce za nevykonatelné, přičemž takto byly pohledávky i přezkoumány. Řízení o zrušení rozhodčího nálezu bylo přerušeno. Ohledně pohledávky pod písm. D) žalovaný namítl, že nebyla uzavřena žádná rozhodčí doložka. Dlužník uzavřel se společnosti První Eletro s.r.o. dne 23.6.2011 osm smluv, a to smlouvu o dílo č. KS-1-2011-0077, smlouvu o dílo č. KS-1-12011-00078, smlouvu o dílo č. KS-1-12011-00079, smlouvu o dílo č. KS-1-12011-00080, smlouvu o dílo č. KS-1-12011-00081, smlouvu o zajištění dopravy č. SML-2011-00072, kupní smlouvu č. KS-1-2011-00073 a kupní smlouvu č. KS-1-2011-0072. Na základě těchto osmi smluv vyfakturovala První Elektro s.r.o. částku ve výši 44 023 904,40 Kč, přičemž z této částky uhradil dlužník 23 858 112 Kč, a to plnění vyplývající ze smlouvy č. KS-1- 2011-0077, smlouvy č. KS-1-12011-00078, smlouvy č. KS-1-2011-00073 a smlouvy č. KS- 1-2011-0072. Zbývající částku dlužník zadržel s ohledem na podstatné vady plnění. Všechny smlouvy souvisely s výstavbou fotovoltaických elektráren v Itálii, tj. elektrárny FVE Baricella, Castanose, Medicina X, Medicina Y, Galliera, San Pietro Casale a Castel Gueelfo. Společnost První Elektro s.r.o. nebyla oprávněna postoupit pohledávky na předchůdce žalobce bez souhlasu dlužníka, a to s ohledem na znění čl. XX odst. 9 smluv. Dlužník nikdy neudělil souhlas s postoupením pohledávek, dlužníkovi bylo dne 12.3.2012 doručeno oznámení o postoupení pohledávek, v němž bylo uvedeno, že předmětem postoupení jsou veškeré pohledávky vznikající na základě nebo v souvislosti s předmětnými smlouvami, přičemž pojem předmětné smlouvy nebyl specifikován. V oznámení o postoupení tak nebyly postoupené pohledávky dostatečně konkretizovány, v důsledku čehož je toto postoupení neurčité. Jelikož postoupené pohledávky i nadále vymáhala společnost První Elektro s.r.o., mohl dlužník započíst své pohledávky vůči této společnosti. Dlužníkovi vznikla dne 25.6.2012 za společností První Elektro s.r.o. pohledávka ve výši 21 mil. Kč, a to na základě smlouvy o převzetí dluhu uzavřené mezi dlužníkem a společností LIGLASS DEVELOPMENT ITALY s.r.l. Dlužník tyto pohledávky započetl dne 25.6.2012 a dne 16.8.2012 vůči společnosti První Elektro s.r.o., a to vůči pohledávkám citované společnosti za dlužníkem pod bodem A až D. Z důvodu opatrnosti provedl dlužník opětovný zápočet dne 12.2.2013. Dlužník tuto námitku uplatnil v rozhodčím řízení, avšak rozhodčí soud ji ignoroval s tím, že nebyl zaplacen soudní poplatek za vzájemnou žalobu. Dlužník však zápočet namítl jako obranu, nepožadoval úhradu této částky. 5. Soud se nejprve zabýval včasností a legitimací účastníků. 6. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. 7. Z insolvenčního spisu dlužníka je soudu známo, že dne 17.9.2015 bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení a usnesením č.j. KSLB 82 INS 23507/2015-A-24 ze dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. 4.11.2016 byl zjištěn dlužníkův úpadek, na jeho majetek prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Předchůdce žalobce (společnost Vacon s.r.o.) přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávky ve výši 27 915 928,70 Kč pod P13, a to dne 3.1.2017. Pohledávky byly na jistině v částce 20 113 670,40 Kč přihlášeny jako vykonatelné. Na zvláštním přezkumném jednání dne 5.5.2017 popřel žalovaný pohledávky pod P33 co do pravosti. Z přiloženého přezkumného listu vyplývá, že pohledávky pod P13 byly označeny jako nevykonatelné. Žalobce jako věřitel, jehož pohledávka byla popřena, a žalovaný jako insolvenční správkyně dlužníka, jsou legitimováni k vedení sporu. Žaloba byla podána dne 2.6.2017, tedy včas. 8. Soud nařídil k projednání věci jednání, na nichž provedl níže uvedené důkazy. 9. Z přihlášky pohledávky P13 ve znění po zpětvzetí ze dne 31.1.2017 bylo zjištěno, že žalobce uplatnil v insolvenčním řízení dlužníka pohledávky ve výši 20 165 792,40 Kč na jistině a ve výši 7 750 136,30 Kč na příslušenství. V přihlášce jsou uplatněny dílčí pohledávky A-F včetně příslušenství, přičemž pohledávky E-F včetně jejich příslušenství byly uplatněny jako pohledávky nevykonatelné. Pod dílčí pohledávkou A je uplatněna pohledávka ve výši 6 509 623,20 Kč na jistině a ve výši 2 529 605,15 Kč na úrocích z prodlení z titulu nezaplacení ceny díla dle tzv. smlouvy o dílo č. KS-1-12011-00079 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000101 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011; pod dílčí pohledávkou B je uplatněna pohledávka ve výši 6 528 782,40 Kč na jistině a ve výši 2 494 076,61 Kč na úrocích z prodlení z titulu nezaplacení ceny díla dle tzv. smlouvy o dílo č. KS-1-12011-00080 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000102 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011; pod dílčí pohledávkou C je uplatněna pohledávka ve výši 6 715 264,80 Kč na jistině a ve výši 2 565 315,23 Kč na příslušenství z titulu nezaplacení ceny díla dle tzv. smlouvy o dílo č. KS-1-12011-00081 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000103 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011 a pod dílčí pohledávkou D jej uplatněna pohledávka ve výši 360 000 Kč na jistině a ve výši 140 276,29 Kč z titulu nezaplacení ceny dopravy dle smlouvy č. SML-2011-00072 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000250 dne 20.8.2011 se splatností 25.10.2011. Vykonatelnost dílčích pohledávek A-D včetně příslušenství vyplývá z rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR sp.zn. Rsp 1390/12 ze dne 14.1.2013. 10. Z protokolu ze zvláštního přezkumného jednání a přiložených přehledových listů pohledávek ze dne 5.5.2017 bylo zjištěno, že pohledávky pod P13 byly popřeny insolvenčním správcem a dlužníkem co do pravosti, in eventum výše, byly označeny jako nevykonatelné, přičemž soud vyzval insolvenčního správce, aby doručil oznámení o popření pohledávek pod P13 věřiteli Vacon s.r.o. (předchůdci žalobce). Z protokolu tak vyplývá, že pohledávky žalobce byly přezkoumány jako nevykonatelné. Jako důvod popření pohledávek žalovaný uvedl, že společnost První Elektro s.r.o. dodala plnění s vadami, nemohl jí tak vzniknout nárok na úhradu ceny za plnění. Jestliže takový nárok vznikl, tak zanikl započtením pohledávek za touto společností ze dne 25.6.2012, dne 16.8.2012 a dne 12.2.2013. Žalovaný dále namítl, že je sporné, zda je předchůdce žalobce legitimován k vymáhání a uplatnění pohledávek za dlužníkem. 11. Z rozhodčího nálezu sp.zn. Rsp 1390/12 ze dne 14.1.2013 bylo zjištěno, že dlužníkovi bylo uloženo, aby společnosti První Elektro, a.s. na účet č.ú. 100248044/2700 zaplatil částku ve výši 20 439 605,94 Kč s příslušenstvím a náklady řízení. Rozhodčí soud zastavil řízení o námitce započtení. Z odůvodnění rozhodčího nálezu vyplývá, že v částce ve výši 20 439 605,94 Kč jsou zahrnuty pohledávky uplatněné pod P13 jako dílčí pohledávky A-D a smluvní pokuta ve výši 325 935,54 Kč, kterou již žalobce v insolvenčním řízení neuplatňuje. V rozhodčím řízení uplatnil dlužník tyto námitky: námitka, že oznámení

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. o postoupení pohledávek společnosti První elektro, s.r.o. neobsahovalo konkrétní výčet pohledávek, které pohledávky byly postoupeny na společnost Vacon s.r.o. (předchůdce žalobce); námitka, že došlo-li k postoupení pohledávek na společnost Vacon s.r.o., není společnost První elektro s.r.o. oprávněna vymáhat postoupené pohledávky; námitka započtení, kdy dlužník započetl na závazek vůči předchůdci žalobce své pohledávky vyplývající z převzetí závazku společnosti První Elektro s.r.o. u společnosti LDI; námitka, že dílo dodané společností První Elektro s.r.o. vykazovalo vady, v důsledku čehož dlužník zadržel platby ve výši 20 165 800 Kč; námitka nedostatku pravomoci rozhodčího soudu rozhodovat ve věci dlužné částky 360 000 Kč vyplývající ze smlouvy č. SML-2011-00072. Rozhodčí soud se nezabýval námitkou nedostatku pravomoci rozhodovat spor vyplývající ze smlouvy č. SML-2011-00072, jelikož dlužník vzal na jednání konaném dne 5.11.2012 tuto námitku zpět. Řízení o námitce započtení soud zastavil, jelikož dlužník nezaplatil poplatek z námitky započtení. Toto své rozhodnutí soud odůvodnil tím, že je-li v souladu s ust. § 31 odst. 3 Řádu vznesena námitka započtení vyplývající z jiných právních vztahů, použije se ustanovení o protižalobě a účastník je povinen zaplatit soudní poplatek z jím uplatněné částky. Nad rámec shora uvedeného soud doplnil, že dlužník v tomto směru nepředložil žádné důkazy, jimiž by zánik pohledávek započtením prokázal. Soud zamítl námitku dlužníka, že dodané dílo vykazovalo vady, když tuto skutečnost dlužník neprokázal. Soud dále zamítl námitku, že společnost První Elektro s.r.o. není oprávněna vymáhat pohledávky za dlužníkem v rozhodčím řízení. Soud uvedl, že bylo zjištěno, že společnost První Elektro s.r.o. postoupila své pohledávky za dlužníkem na předchůdce žalobce, přičemž předchůdce žalobce udělil společnosti První Elektro s.r.o. právo k vymáhání pohledávek za dlužníkem jménem citované společnosti na účet předchůdce žalobce. Z rozhodčího nálezu bylo zjištěno, že dlužník v řízení neuplatnil námitku, že smlouvy č. KS-1-12011-00079, č. KS-1-12011-00080 a č. KS-1-12011-00081 označené jako smlouvy o dílo obsahovaly ujednání, dle něhož nemohla společnost První Elektro s.r.o. postoupit své pohledávky za dlužníkem na jinou osobu bez souhlasu dlužníka. Z odůvodnění rozhodčího nálezu rovněž vyplývá, že rozhodčí soud se zabýval pohledávkami společnosti První Elektro s.r.o. ze smluv č. KS-1-12011-00079, č. KS-1- 12011-00080 a č. KS-1-12011-00081 označených jako smlouvy o dílo. Rozhodčí soud uvedl, že smlouva č. KS-1-12011-00079 (tzv. smlouva č. 3) se týkala dodávek materiálu a jeho atestace na elektrárně Gallera. Dle smlouvy byla cena za dodávky a atestaci materiálu stanovena ve výši 5 424 686 Kč. Rozhodčí soud dále uvedl, že smlouva č. KS-1- 12011-00080 (tzv. smlouva č. 4) se týkala dodávek materiálu a jeho atestace na elektrárně San Pietro Casale. Dle smlouvy byla cena za dodávky a atestaci materiálu stanovena ve výši 5 440 652 Kč. Rozhodčí soud dále uvedl, že smlouva č. KS-1-12011-00081 (tzv. smlouva č. 5) se týkala dodávek materiálu a jeho atestace na elektrárně Castel Guelfo. Dle smlouvy byla cena za dodávky a atestaci materiálu stanovena ve výši 5 596 054 Kč. Rozhodčí soud rovněž odkázal na znění tzv. smluv o dílo v čl. V, VII a XVI. Z rozhodčího nálezu je tak zjevné, že rozhodčí soud se zabýval pohledávkami společnosti První Elektro s.r.o. vyplývajícími z tzv. smluv o dílo a nikoliv z kupních smluv, které byly mezi stejnými účastníky uzavřeny téhož dne jako smlouvy o dílo a měly i totožná čísla. 12. Z usnesení Městského soudu v Praze č.j. 52 Cm 32/2013-99 ze dne 26.5.2014 bylo zjištěno, že citovaný soud rozhodl o odkladu vykonatelnosti rozhodčího nálezu Rsp 1390/12 ze dne 14.1.2013. 13. Ze smlouvy o zajištění postoupením pohledávek ze dne 5.3.2012 bylo zjištěno, že byla uzavřena mezi předchůdcem žalobce a společností První Elektro s.r.o. Na předchůdce žalobce byly vedle dalších postoupeny pohledávky uplatněné v přihlášce P13 jako dílčí pohledávky A-F. Ve smlouvě je uvedeno, že pohledávky za dlužníkem vyplývají ze smluv na dodávky služeb a montáže.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. 14. Z dodatku č. 1 ze dne 29.6.2012 bylo zjištěno, že předchůdce žalobce a společnost První Elektro s.r.o. se dohodly, že společnost První Elektro s.r.o. bude pro předchůdce žalobce vymáhat pohledávky za dlužníkem, přičemž dlužná plnění měla být odesílána na účet předchůdce žalobce. Dle čl. 2.6 bylo ujednáno, že předchůdce žalobce je oprávněn odvolat souhlas s vymáháním pohledávek za dlužníkem, jestliže nebude řádně a včas uhrazena druhá splátka dle smlouvy ze dne 5.3.2012 ve výši 32 633 913,36 Kč. 15. Z dopisu předchůdce žalobce ze dne 18.1.2017 bylo zjištěno, že předchůdce žalobce přistoupil k odvolání souhlasu s vymáháním pohledávek za dlužníkem uplatněných v insolvenčním řízení pod P13 jako dílčí pohledávky A-C. V dopise je výslovně uvedeno, že pohledávky A-C vyplývají z tzv. smluv o dílo. 16. Z dopisu předchůdce žalobce ze dne 23.1.2017 bylo zjištěno, že předchůdce žalobce přistoupil k odvolání souhlasu s vymáháním všech pohledávek za dlužníkem uplatněných v insolvenčním řízení pod P13. V dopise je výslovně uvedeno, že pohledávky A-C vyplývají z tzv. smluv o dílo. 17. Ze smlouvy č. KS-1-2011-00079 (označené jako smlouva o dílo) ze dne 23.6.2011 bylo zjištěno, že na jejím základě měla společnost První Elektro s.r.o. dodat dlužníkovi 20 ks rozvaděčů, 20 ks rámů pod rozvaděče a 1 ks rozvaděče řízení DA a ostatní materiál dle přílohy č. 1 na stavbu FVE Galliera a zajistit zprovoznění a oživení dodávek materiálu včetně zkušebního provozu. Mezi stranami byla sjednána cena 5 424 686 Kč, a to 5 377 360 Kč za materiál a 47 326 Kč za zprovoznění materiálu. Materiál měl být dodán do 5.8.2011. Dle čl. XIX měly být veškeré spory dle smlouvy řešení v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dle čl. XX odst. 9 byla společnost První Elektro s.r.o. oprávněna převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou osobu pouze se souhlasem dlužníka. Na listině je evidenční kód číslo PPE 2011-100-004155-SML. Důkaz byl proveden kopiemi této smlouvy předložené žalovaným a společností První Elektro s.r.o., přičemž soud konstatuje, že obě kopie smluv jsou totožného znění. 18. Ze smlouvy č. KS-1-2011-00080 (označené jako smlouva o dílo) ze dne 23.6.2011 bylo zjištěno, že na jejím základě měla společnost První Elektro s.r.o. dodat dlužníkovi 20 ks rozvaděčů, 20 ks rámů pod rozvaděče a 1 ks rozvaděče řízení DA a ostatní materiál dle přílohy č. 1 na stavbu FVE San Pietro Casale a zajistit zprovoznění a oživení dodávek materiálu včetně zkušebního provozu. Mezi stranami byla sjednána cena 5 440 652 Kč, a to 5 377 360 Kč za materiál a 63 292 Kč za zprovoznění materiálu. Materiál měl být dodán do 5.8.2011. Dle čl. XIX měly být veškeré spory dle smlouvy řešení v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dle čl. XX odst. 9 byla společnost První Elektro s.r.o. oprávněna převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou osobu pouze se souhlasem dlužníka. Na listině je evidenční kód číslo PPE 2011-100-004156-SML. Důkaz byl proveden kopiemi této smlouvy předložené žalovaným a společností První Elektro s.r.o., přičemž soud konstatuje, že obě kopie smluv jsou totožného znění. 19. Ze smlouvy č. KS-1-2011-00081 (označené jako smlouva o dílo) ze dne 23.6.2011 bylo zjištěno, že na jejím základě měla společnost První Elektro s.r.o. dodat dlužníkovi 20 ks rozvaděčů, 20 ks rámů pod rozvaděče a 1 ks rozvaděče řízení DA a ostatní materiál dle přílohy č. 1 na stavbu FVE Castel Guelfo a zajistit zprovoznění a oživení dodávek materiálu včetně zkušebního provozu. Mezi stranami byla sjednána cena 5 596 054 Kč, a to 5 520 069 Kč za materiál a 75 985 Kč za zprovoznění materiálu. Materiál měl být dodán do 5.8.2011. Dle čl. XIX měly být veškeré spory dle smlouvy řešení v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dle čl. XX odst. 9 byla společnost První Elektro s.r.o. oprávněna

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou osobu pouze se souhlasem dlužníka. Na listině je evidenční kód číslo PPE 2011-100-004156-SML. Důkaz byl proveden kopiemi této smlouvy předložené žalovaným a společností První Elektro s.r.o., přičemž soud konstatuje, že obě kopie smluv jsou totožného znění. 20. Ze smlouvy (označené jako kupní smlouva ev. č. prodávajícího KS-1-2011-00079) ze dne 23.6.2011 bylo zjištěno, že na jejím základě měla společnost První Elektro s.r.o. dodat dlužníkovi 20 ks rozvaděčů, 20 ks rámů pod rozvaděče, 1 ks rozvaděče řízení DA a další materiál na stavbu FVE Galliera, a to do 8.7.2011. Mezi stranami byla sjednána cena 5 437 360 Kč, a to 5 377 360 Kč za materiál a 60 000 Kč za dopravu. Dle čl. 9.1 měly být veškeré spory dle smlouvy řešení v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Na listině je nečitelný evidenční kód. 21. Ze smlouvy (označené jako kupní smlouva ev. č. prodávajícího KS-1-2011-00080) ze dne 23.6.2011 bylo zjištěno, že na jejím základě měla společnost První Elektro s.r.o. dodat dlužníkovi 20 ks rozvaděčů, 20 ks rámů pod rozvaděče, 1 ks rozvaděče řízení DA a další materiál na stavbu FVE San Pietro Casale, a to do 8.7.2011. Mezi stranami byla sjednána cena 5 437 360 Kč, a to 5 377 360 Kč za materiál a 60 000 Kč za dopravu. Dle čl. 9.1 měly být veškeré spory dle smlouvy řešení v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Na listině je evidenční kód číslo PPE 2011-100-001898-SML. 22. Ze smlouvy (označené jako kupní smlouva ev. č. prodávajícího KS-1-2011-00081) ze dne 23.6.2011 bylo zjištěno, že na jejím základě měla společnost První Elektro s.r.o. dodat dlužníkovi 20 ks rozvaděčů, 20 ks rámů pod rozvaděče, 1 ks rozvaděče řízení DA a další materiál na stavbu FVE Castel Guelfo, a to do 15.7.2011. Mezi stranami byla sjednána cena 5 437 360 Kč, a to 5 377 360 Kč za materiál a 60 000 Kč za dopravu. Dle čl. 9.1 měly být veškeré spory dle smlouvy řešení v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Na listině je evidenční kód číslo PPE 2011-100-001897-SML. 23. Ze smlouvy o zajištění dopravy SML-2011-00072 ze dne 23.6.2011 bylo zjištěno, že na jejím základě měla společnost První Elektro s.r.o. zajistit pro dlužníka dopravu vč. pojištění materiálu uvedeného v tzv. kupních smlouvách č. KS-1-12011-00077, č. KS-1-12011-00078, č. KS-1-12011-00079, č. KS-1-12011-00080 a č. KS-1-12011- 00081, a to s termínem doručení 5.8.2011. 24. Soud neprovedl důkaz listinami označenými jako uplatnění smluvních pokut, výzva k úhradě ze dne 15.5.2012, výzva k odstranění vad díla ze dne 10.4.2012, výzva k odstranění vad ze dne 17.4.2012, výzva k odstranění vad ze dne 10.4.2012, výzva k odstranění vad ze dne 17.4.2012, oznámení o opětovném započtení pohledávek ze dne 12.2.2013, oznámení o započtení pohledávek ze dne 16.8.2012 a oznámení o započtení ze dne 25.6.2012, fakturami č. 1110000101, č. 1110000102 a č. 1110000103, účetnictvím dlužníka a účetnictvím společnosti První Elektro s.r.o. pro nadbytečnost. 25. Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k následujícím skutkovým zjištěním: 26. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pod P13 dílčí pohledávky A-D, a to jako pohledávky vykonatelné dle rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR sp.zn. Rsp 1390/12 ze dne 14.1.2013. Pod dílčí pohledávkou A je uplatněna pohledávka ve výši 6 509 623,20 Kč na jistině a ve výši 2 529 605,15 Kč na úrocích z prodlení z titulu nezaplacení ceny díla dle tzv. smlouvy o dílo č. KS-1-12011-00079 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. vystavena faktura č. 1110000101 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011; pod dílčí pohledávkou B je uplatněna pohledávka ve výši 6 528 782,40 Kč na jistině a ve výši 2 494 076,61 Kč na úrocích z prodlení z titulu nezaplacení ceny díla dle tzv. smlouvy o dílo č. KS-1-12011-00080 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000102 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011; pod dílčí pohledávkou C je uplatněna pohledávka ve výši 6 715 264,80 Kč na jistině a ve výši 2 565 315,23 Kč na příslušenství z titulu nezaplacení ceny díla dle tzv. smlouvy o dílo č. KS-1-12011-00081 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000103 dne 15.10.2011 se splatností 30.10.2011 a pod dílčí pohledávkou D jej uplatněna pohledávka ve výši 360 000 Kč na jistině a ve výši 140 276,29 Kč z titulu nezaplacení ceny dopravy dle smlouvy č. SML-2011-00072 ze dne 23.6.2011, na jejímž základě byla vystavena faktura č. 1110000250 dne 20.8.2011 se splatností 25.10.2011. Výše a charakter uplatněných pohledávek je totožná s pohledávkami, jimiž se zabýval rozhodčí soud ve shora citovaném nálezu. Dílčí pohledávky A-C vyplývají z tzv. smluv o dílo, na jejichž základě měla společnost První Elektro s.r.o. dodat dlužníkovi na stavbu fotovoltaických elektráren v Itálii rozvaděče a další materiál a zajistit jejich zkušební provoz. Pohledávky za dlužníkem postoupila společnost První Elektro s.r.o. smlouvou ze dne 5.3.2012 na předchůdce žalobce-společnost Vacon s.r.o. Dodatkem ze dne 5.6.2012 se strany dohodly, že společnost První Elektro s.r.o. bude postoupené pohledávky vymáhat svým jménem na účet společnosti Vacon s.r.o. S ohledem na tuto skutečnost podala společnost První Elektro s.r.o. rozhodčí žalobu u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře, které bylo vedeno pod sp.zn. Rsp 1390/12. Rozhodčí soud ve svém nálezu rozhodl, že dlužník je povinen společnosti První Elektro s.r.o. na účet společnosti Vacon s.r.o. zaplatit shora uvedené dílčí pohledávky A-D. Rozhodčí soud zamítl námitku dlužníka, že společnost První Elektro s.r.o. není oprávněna vymáhat pohledávky za dlužníkem, jelikož citovaná společnost doložila, že ačkoliv došlo k postoupení pohledávek na společnost Vacon s.r.o., strany se následně dohodly, že tyto pohledávky bude svým jménem vymáhat společnost První Elektro s.r.o. Rozhodčí soud rovněž zamítl námitku dlužníka, že dodávky materiálu obsahovaly vady, když tato skutečnost nebyla prokázána. Řízení o námitce započtení soud zastavil, jelikož dlužník nezaplatil poplatek z námitky započtení. Toto své rozhodnutí soud odůvodnil tím, že je-li v souladu s ust. § 31 odst. 3 Řádu vznesena námitka započtení vyplývající z jiných právních vztahů, použije se ustanovení o protižalobě a účastník je povinen zaplatit soudní poplatek z jím uplatněné částky. Nad rámec shora uvedeného soud doplnil, že dlužník v tomto směru nepředložil žádné důkazy, jimiž by zánik pohledávek započtením prokázal. Soud rovněž konstatoval, že dlužník má závazek z titulu neuhrazení ceny za dopravu materiálu dle smlouvy č. SML- 2011-00072, přičemž námitku nedostatku pravomoci rozhodčího soudu zabývat se tímto nárokem vzal dlužník na jednání soudu zpět. Dlužník podal návrh na zrušení rozhodčího nálezu, usnesením Městského soudu v Praze č.j. 52 Cm 32/2013-99 ze dne 26.5.2014 rozhodl citovaný soud o odkladu vykonatelnosti rozhodčího nálezu Rsp 1390/12 ze dne 14.1.2013. V průběhu insolvenčního řízení předchůdce žalobce odvolal souhlas s vymáháním pohledávek za dlužníkem prostřednictvím společnosti První Elektro s.r.o. , a to dopisy ze dne 18.1.2017 a ze dne 23.1.2017, v nichž výslovně uvedl, že dílčí pohledávky A-C vyplývají z tzv. smluv o dílo. Na zvláštním přezkumném jednání dne 5.5.2017 popřel žalovaný pohledávky žalobce co do pravosti, in eventum výše, pohledávky žalobce byly přezkoumány jako nevykonatelné. Jako důvod popření pohledávek žalovaný uvedl, že společnost První Elektro s.r.o. dodala plnění s vadami, jestliže takový nárok vznikl, tak zanikl započtením pohledávek ze dne 25.6.2012, dne 16.8.2012 a dne 12.2.2013. Žalovaný dále namítl, že je sporné, zda je předchůdce žalobce legitimován k vymáhání a uplatnění pohledávek za dlužníkem. Ze shora uvedeného vyplývá, že žalovaný vznesl totožné námitky, jimiž se již zabýval rozhodčí soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. v rozhodčím řízení. Z rozhodčího nálezu však vyplývá, že rozhodčí soud se nikdy nezabýval námitkou, že společnost První Elektro s.r.o. nebyla oprávněna postoupit dílčí pohledávky A-C bez souhlasu dlužníka, a to s ohledem na znění čl. XX odst. 9 tzv. smluv o dílo. Soud nepřipustil námitku žalobce, že jeho dílčí pohledávky A-C vyplývají z tzv. kupních smluv č. KS-1-2011-00079, KS-1-2011-00080 a KS-1-2011-00081, které byly uzavřeny téhož dne jako tzv. smlouvy o dílo a jejichž předmětem byla dodávka a doprava téhož materiálu jako v tzv. smlouvách o dílo. Soud má za to, že z přiložené přihlášky P13, z rozhodčího nálezu rozhodčího soudu, jakož i z dopisů předchůdce žalobce ze dne 18.1.2017 a 23.1.2017 vyplývá, že rozhodčí soud se zabýval pohledávkami vyplývajícími z tzv. smluv o dílo, na jejichž základě měl být dodán materiál na výstavbu fotovoltaických elektráren a zajištěn jeho zkušební provoz a že tyto pohledávky pak předchůdce žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka. K námitce žalobce, že tzv. smlouvy o dílo předložené žalovaným na jednání jsou pouze kopiemi, tedy není postaveno na jisto, že originály smluv jsou s kopiemi totožné, soud doplňuje, že v průběhu řízení nebylo zjištěno, že by se obsah předložených listin neshodoval s originálem, když originály listin nemá žádná ze stran k dispozici. Shodné kopie smluv stejného obsahu byly soudu rovněž dodány insolvenční správkyní společnosti První Elektro s.r.o. 27. K posouzení vykonatelnosti pohledávek 28. Podle § 198 odst. 3 IZ vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199. 29. Podle § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. 30. Podle § 199 odst. 3 IZ v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. 31. Podle § 15 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, námitku nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. To neplatí v případě sporů ze spotřebitelských smluv. 32. Přestože byly dílčí pohledávky A-D přezkoumány jako pohledávky nevykonatelné, dospěl soud k závěru, že tyto pohledávky jsou pohledávkami vykonatelnými. Pohledávky byly přiznány rozhodčím nálezem, který nabyl právní moci. Ačkoliv byla usnesením soudu odložena vykonatelnost rozhodčího nálezu, nelze na základě této skutečnosti označit pohledávky jako nevykonatelné. Odložení vykonatelnosti má za následek pouze to, že nelze provést výkon rozhodnutí, lze jej však nařídit. Rozhodčí nález tak má i nadále účinky pravomocného soudního rozhodnutí. Jelikož soud posoudil dílčí pohledávky A-D jako pohledávky vykonatelné, může se jejich posouzením zabývat pouze v intencích námitek uplatněných žalovaným na zvláštním přezkumném jednání. K námitce nedostatku pravomoci rozhodčího soudu rozhodovat o dílčí pohledávce D z titulu nezaplacení ceny dopravy dle smlouvy SML-2011-00072 soud doplňuje, že touto námitkou žalovaného se již soud nebyl oprávněn zabývat s ohledem na ust. § 15 odst. 2 ZOR, když spor mezi účastníky nepředstavuje spor ze spotřebitelské smlouvy. Navíc shodná námitka byla dlužníkem uplatněna v rozhodčím řízení a následně z jeho strany vzata zpět.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. 33. Podle § 524 odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, dále jen občan. zák. věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. 34. Podle § 525 odst. 2 občan. zák. nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem. 35. S ohledem na ust. § 199 odst. 2 a 3 IZ je insolvenční soud oprávněn zabývat se pouze těmi námitkami, které žalovaný uvedl jako důvod popření pohledávek na zvláštním přezkumném jednání, které nebyly ze strany dlužníka uplatněny v nalézacím řízení a které zároveň nepředstavují jiné právní posouzení. Soud tak již není oprávněn zabývat se námitkou, že společnost První Elektro s.r.o. poskytla plnění s vadami. K námitce žalovaného, že rozhodčí soud se nezabýval námitkou zániku dílčích pohledávek A-D započtením pohledávek dlužníka za společností První Elektro s.r.o., a proto může být tato námitka uplatněna nyní, soud uvádí, že rozhodčí soud řízení o této námitce zastavil v důsledku pochybení dlužníka, který nezaplatil soudní poplatek z námitky započtení vyplývající z jiných právních vztahů. Rozhodčí soud odkázal na ustanovení svého řádu, dle něhož se v takovém případě postupuje stejně, jako je-li vznesena vzájemná žaloba, tedy účastník uplatňující vzájemnou žalobu či námitku započtení vyplývající z jiných právních vztahů je povinen z jím uplatněné částky zaplatit soudní poplatek. Z odůvodnění rozhodčího nálezu je navíc zřejmé, že bez ohledu na shora uvedené, rozhodčí soud se k této námitce vyjádřil s tím, že dlužník námitku zániku pohledávek započtením neprokázal. Rozhodčí soud se tak fakticky touto námitkou zabýval. 36. Ze strany žalovaného byla na zvláštním přezkumném jednání uplatněna i námitka nedostatku aktivní legitimace žalobce k uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení. Žalovaný blíže tuto námitku rozvedl až ve svém vyjádření k žalobě, když uvedl, že dlužník nikdy neudělil souhlas s postoupením pohledávek, a že dlužníkovi bylo dne 12.3.2012 doručeno oznámení o postoupení pohledávek, v němž bylo uvedeno, že předmětem postoupení jsou veškeré pohledávky vznikající na základě nebo v souvislosti s předmětnými smlouvami, přičemž pojem předmětné smlouvy nebyl specifikován. V oznámení o postoupení tak nebyly postoupené pohledávky dostatečně konkretizovány, v důsledku čehož je toto postoupení neurčité. Rozhodčí soud se ve svém nálezu zabýval pouze tím, zda je společnost První Elektro s.r.o. oprávněna vymáhat pohledávky za dlužníkem na účet předchůdce žalobce a zda byla specifikace postoupených pohledávek dostatečně určitá. Rozhodčí soud se však nezabýval námitkou, jelikož tato nebyla vznesena, že dlužník nikdy neudělil souhlas s postoupením pohledávek A-C, ačkoliv dle čl. XX odst. 9 tzv. smluv o dílo mohlo k postoupení pohledávek dojít pouze po předchozím souhlasu dlužníka. Touto námitkou je tak oprávněn zabývat se soud v incidenční žalobě, přičemž má za to, že připuštěním této námitky není porušena zásada koncentrace námitek dle § 199 odst. 3 IZ. Žalovaný na zvláštním přezkumném jednání uvedl, že popírá pohledávku žalobce z důvodu nedostatku aktivní legitimace žalobce, přičemž ji konkretizoval až v incidenčním řízení, což neodporuje ust. § 199 odst. 3 IZ. Žalobce neprokázal, že by dlužník vyslovil souhlas s postoupením dílčích pohledávek A-C. S ohledem na tuto skutečnost je postoupení pohledávek A-C v souladu s ust. § 525 odst. 2 OZ neplatné a žalobce tak není aktivně legitimován k vymáhání těchto pohledávek. Ohledně dílčí pohledávky D soud nárok žalobce uznal, jelikož námitkou nedostatku pravomoci rozhodčího soudu rozhodovat tento spor již není insolvenční soud oprávněn se zabývat. 37. Podle § 142 odst. 3 o.s.ř. i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrné nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová. sp.zn. 38. Podle § 155 odst. 1 o.s.ř. obsah rozhodnutí ve věci samé vysloví soud ve výroku rozsudku. Ve výroku také rozhodne o povinnosti k náhradě nákladů řízení; rozhodne-li jen o základu náhrady nákladů řízení, určí její výši v samostatném usnesení. 39. Žalobce byl úspěšný v rozsahu 1,8 % (500 276,29 Kč), žalovaný byl úspěšný v rozsahu 98,2% (27 342 667,39 Kč). Soud přiznal žalovanému plnou náhradu nákladů řízení dle § 142 odst. 3 o.s.ř., jelikož měl neúspěch jen v nepatrné části. Jelikož nebyl žalovaný na jednání soudu schopen vyčíslit samostatně nárok na náhradu nákladů řízení, postupoval soud dle § 155 odst. 1 o.s.ř. s tím, že rozhodl pouze o základu náhrady nákladů řízení, konkrétní výše nákladů bude stanovena v samostatném usnesení.

Poučení :

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky Liberec.

Liberec dne 26. ledna 2018

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Michaela Holanová.