82 ICm 2419/2016
č.j. 82 ICm 2419/2016-59- (sp.zn. KSLB 82 INS 10700/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, ve věci žalobce JUDr. Ing. Petra Štillipa, IČ 497 80 328, se sídlem Lukavická 16, 301 00 Plzeň, insolvenčního správce dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlemýždí 23, 471 29 Brniště, zastoupeného Mgr. Janem Blažkem, advokátem se sídlem Riegrova 223/20, 301 00 Plzeň, proti žalovanému Markovi anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlemýždí 23, 471 29 Brniště, o žalobě na určení neúčinnosti právního úkonu,

takto:

I. Určuje se, že smlouva uzavřená dne 30.3.2015 mezi dlužníkem Vladimírem Havelkou, rč: 690616/2318, a Lenkou anonymizovano , rč: 676026/0872, na straně jedné a žalovaným na straně druhé, na jejímž základě byly na žalovaného převedeny nemovitosti: pozemek parc. č. 30/1-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 23; pozemek parc. č. 147/1-zahrada; vše zapsáno na LV 102 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, k.ú. Hlemýždí, obec Brniště, a na jejímž základě byla pro dlužníka Vladimíra Havelku, rč: 690616/2318 a Lenku anonymizovano , rč: 676026/0872, zřízena služebnost doživotního užívacího práva k nemovitostem zapsaným na isir.justi ce.cz pokračování č.j.

LV 102 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, k.ú. Hlemýždí, obec Brniště, je neúčinný právní úkon.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení k rukám Mgr. Jana Blažka, advokáta se sídlem Riegrova 223/20, 301 00 Plzeň, částku, která bude vyčíslena v samostatném usnesení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice- Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci do 3 dnů ode dne právní moci rozsudku soudní poplatek, který činí podle položky 13 bod 1. písm. d) Sazebníku soudních poplatků 2.000,-Kč, a to na účet soudu vedený Českou národní bankou, pobočka Ústí nad Labem č.ú.: 3703-3024411/0710, var. symbol: 8250241916.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou domáhá určení, že smlouva uzavřená dne 30.3.2015 mezi dlužníkem Vladimírem Havelkou, anonymizovano , a Lenkou anonymizovano , rč: 676026/0872, na straně jedné a žalovaným na straně druhé (dále jen smlouva), na jejímž základě byly na žalovaného převedeny nemovitosti: pozemek parc. č. 30/1-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 23; pozemek parc. č. 147/1-zahrada; vše zapsáno na LV 102 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, k.ú. Hlemýždí, obec Brniště (dále jen nemovitosti), je neúčinný právní úkon. Svoji žalobu odůvodnil žalobce tím, že insolvenční řízení dlužníka bylo na jeho návrh zahájeno dne 5.5.2016 a usnesením ze dne 19.5.2016 byl zjištěn jeho úpadek a povoleno řešení úpadku oddlužením. Dlužník a jeho bývalá manželka Lenka Havelková byli vlastníky shora uvedených nemovitostí na základě kupní smlouvy ze dne 23.1.2003, přičemž tento majetek tvořil společné jmění manželů. Na základě smlouvy ze dne 30.3.2015 s účinky vkladu ke dni 1.4.2015 převedli citované nemovitosti bezúplatně na žalovaného, který je jejich synem. Ve smlouvě byla pro dlužníka a jeho bývalou manželku zřízena služebnost užívacího práva, a to bezplatně. Tímto způsobem došlo ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů dlužníka z výtěžku zpeněžení, jelikož nemovitosti byly převedeny bezúplatně. Jedná se tak o úkon bez přiměřeného protiplnění. Jelikož byla v darovací smlouvě zřízena služebnost doživotního bezplatného užívacího práva pro dlužníka a jeho manželku, jednalo se zcela zjevně o zastírací úkon dlužníka, který nemovitosti i nadále užívá k bydlení. pokračování č.j.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a uvedl, že v roce 2013 se jeho rodiče rozvedli, přičemž nebyli schopni se vzájemně vypořádat. Jediným možným řešením tak bylo, že nemovitosti darují žalovanému jako svému jedinému dítěti. Žalovaný následně začal hradit závazky vůči Hypoteční bance, a.s., jejíž pohledávka za dlužníkem je zajištěna citovanými nemovitostmi. Žalovaný dále uvedl, že za svého otce uhradil dluh u Moneta Money Bank ve výši 76 519 Kč, když celková výše úvěru činila 274 000 Kč. O jiných dluzích žalovaný nevěděl. Dle žalovaného nebyli jeho rodiče v době uzavření smlouvy v úpadku. Na jednání žalovaný doplnil, že se v roce 2014 začal podílet na splátkách závazku u Hypoteční banky, a.s., od ledna 2015 hradí tyto splátky sám. Společně s rodiči volali do banky, aby se zeptali, zda a jak může splácet hypotéku on, přičemž jim bylo řečeno, že bance je jedno, jakým způsobem platby splátek probíhají, podstatné je, že závazek je hrazen.

Soud se nejprve zabýval včasností a legitimací účastníků.

Podle § 239 odst. 1 věta první IZ odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat.

Podle § 239 odst. 3 IZ insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Z insolvenčního spisu dlužníka je soudu známo, že dne 5.5.2016 bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení, usnesením č.j. KSLB 82 INS 10700/2016-A-7 ze dne 19.5.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka, soud povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil žalobce. Usnesením č.j. KSLB 82 INS 10700/2016-B-5 ze dne 3.8.2016 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Žalobce jako insolvenční správce je procesně legitimován k vedení sporu. Žaloba byla podána dne 12.7.2016, tedy včas. pokračování č.j.

Účastníci učinili nesporným následující tvrzení, tedy soud má za prokázané, že:

Dne 30.3.2015 byla mezi dlužníkem Vladimírem Havelkou, rč: 690616/2318, a Lenkou anonymizovano , rč: 676026/0872, na straně jedné a žalovaným na straně druhé uzavřena smlouva, na jejímž základě byly na žalovaného bezúplatně převedeny nemovitosti: pozemek parc. č. 30/1-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 23; pozemek parc. č. 147/1-zahrada; vše zapsáno na LV 102 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, k.ú. Hlemýždí, obec Brniště. Dle této smlouvy byla pro dlužníka a Lenku anonymizovano , anonymizovano , zřízena služebnost doživotního užívacího práva. Žalovaný je synem dlužníka a Lenky Havelkové, anonymizovano . Vlastnické právo k nemovitostem bylo na dlužníka a Lenku anonymizovano převedeno na základě smlouvy uzavřené dne 23.1.2003 s účinky vkladu ke dni 26.11.2003, v té době byli dlužník a Lenka Havelková manželé. Manželství dlužníka a Lenky Havelkové bylo rozvedeno ke dni 21.1.2013. Ze smlouvy ze dne 30.3.2015 bylo zjištěno, že pro žalovaného a Lenku anonymizovano byla zřízena služebnost doživotního a neomezeného užívacího práva k parc. č. 147/1, parc. č. 30/1, k domu č.p. 23, který je součástí citované parcely.

Z výpisu z katastru nemovitosti ze dne 27.6.2016, LV č. 102, obec Brniště, k.ú. Hlemýždí, bylo zjištěno, že žalovaný je s účinky ode dne 1.4.2015 zapsán jako vlastník nemovitostí. Na nemovitostech vázne zástavní právo Hypoteční banky, a.s. do výše pohledávky 648 000 Kč. Právní účinky vkladu zástavního práva jsou datovány ke dni 10.2.2003. Z výpisu je dále zřejmé, že nemovitosti jsou zatíženy věcným břemenem užívání pro žalovaného a Lenku anonymizovano , nar. 26.5.1967 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 30.3.2015, právní účinky vkladu jsou datovány ke dni 1.4.2015.

Z přihlášky P4 věřitele č. 4 Hypoteční banka, a.s. bylo zjištěno, že věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka nesplatnou pohledávku ve výši 327 154,05 Kč, a to původně jako pohledávku zajištěnou nemovitostmi žalovaného v domnění, že se stále jedná o nemovitosti dlužníka. Následně svoji pohledávku označil jako pohledávku nezajištěnou s tím, že bude-li insolvenční správce úspěšný v incidenčním sporu dovolá se práva na uspokojení ze zajištění. pokračování č.j.

Ze smlouvy uzavřené dne 7.2.2003 mezi dlužníkem a jeho bývalou manželkou na straně jedné a Hypoteční bankou, a.s. (dříve pod názvem Českomoravská hypoteční banka, a.s.) bylo zjištěno, že dlužník a jeho bývalá manželka financovali koupi nemovitostí z finančních prostředků získaných od banky, přičemž na základě citované smlouvy obdrželi finanční částku ve výši 648 000 Kč (příloha přihlášky P4).

Ze zástavní smlouvy ze dne 7.2.2003 (příloha přihlášky P4) bylo zjištěno, že k zajištění pohledávky Hypoteční banky, a.s. bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem na LV 202 v k.ú. Hlemýždí.

Z výpisu účtu žalovaného č. ú. 188619787/0600 za září 2015-červenec 2016 bylo zjištěno, že žalovaný se podílí na splátkách závazku dlužníka u Hypoteční banky, a.s., když v období září 2015-prosinec 2015 zasílal měsíčně splátky ve výši 2 500 Kč, v období leden 2016-červenec 2016 zasílat platby ve výši 5 000 Kč.

Z výpisu z běžného hypotečního účtu za období od 7.2.2003 do 18.5.2016 (příloha přihlášky P4), bylo zjištěno, že z účtu žalovaného č. ú. 188619787/0600 byly odesílány splátky pohledávky P4 již od 18.8.2014 a to částkou ve výši 2 500 Kč měsíčně. Vedle této částky byla až do 16.12.2015 odesílána na splátky pohledávky i další částka ve výši 2 500 Kč, a to z účtu 156173127/0600. V následujících měsících byly splátky pohledávky prováděny již pouze z účtu žalovaného č. ú. 188619787/0600, a to částkou ve výši 5 000 Kč měsíčně.

Z listiny označené jako bankovní informace-potvrzení na vlastní žádost klienta MONETA Money bank, a.s. a upozornění ze dne 16.6.2016 bylo zjištěno, že žalovaný jako spoludlužník uzavřel dne 9.12.2009 s citovanou bankou smlouvu č. 196344269, na jejímž základě byla dlužníkům uvedeným ve smlouvě poskytnuta částka 274 000 Kč. Dlužná částka byla splacena ke dni 4.7.2016, přičemž krátce předtím byl žalovaný vyzván, aby uhradil dluh na splátkách ve výši 76 519,83 Kč.

Z přihlášky P5 věřitele č. 5 MONETA Money Bank, a.s. bylo zjištěno, že pod P5/3 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 82 519,83 Kč z titulu nesplacené částky ve výši 247 000 Kč poskytnuté na základě smlouvy o úvěru s pojištěním schopnosti splácet Expres č. 196344269 uzavřené dne 9.12.2009. Z příloh přihlášky, konkrétně ze smlouvy o úvěru s pojištěním schopnosti splácet Expres č. 196344269 bylo zjištěno, že pokračování č.j.vedle dlužníka je jako spoludlužník uveden žalovaný a Lenka Havelková. Ze smlouvy vyplývá, že částka ve výši 247 000 Kč byla převedena na účet č.ú. 156173127/0600, který byl účtem dlužníka.

Z protokolu z přezkumného jednání a schůze věřitelů ze dne 13.6.2016 bylo zjištěno, že v insolvenčním řízení bylo přezkoumáno 7 nezajištěných pohledávek ve výši 911 675,96 Kč a pohledávka P6 věřitele č. 6 ve výši 128 456,91 Kč jako pohledávka zajištěná. Předpokládána míra uspokojení nezajištěných věřitelů vychází na 44%.

Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k následujícímu skutkovému zjištění:

Dne 30.3.2015 byla mezi dlužníkem Vladimírem Havelkou, rč: 690616/2318, a Lenkou anonymizovano , rč: 676026/0872, na straně jedné a žalovaným na straně druhé uzavřena smlouva, na jejímž základě byly na žalovaného bezplatně převedeny nemovitosti: pozemek parc. č. 30/1-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 23; pozemek parc. č. 147/1-zahrada; vše zapsáno na LV 102 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, k.ú. Hlemýždí, obec Brniště. Žalovaný je s účinky ode dne 1.4.2015 zapsán jako vlastník nemovitostí. Dle citované smlouvy byla pro dlužníka a Lenku anonymizovano na nemovitostech zřízena bezúplatně služebnost doživotního užívacího práv, právní účinky vkladu jsou datovány ke dni 1.4.2015. Žalovaný je synem dlužníka a Lenky Havelkové. Manželství dlužníka a Lenky Havelkové bylo rozvedeno ke dni 21.1.2013, přičemž v řízení nebylo zjištěno, že by před uzavřením smlouvy o převodu nemovitostí na žalovaného bylo vypořádáno společné jmění manželů. Dlužník a jeho bývalá manželka financovali koupi nemovitostí z finančních prostředků získaných od Hypoteční banky, a.s., s níž uzavřeli dne 7.2.2003 smlouvu, na jejímž základě obdrželi finanční částku ve výši 648 000 Kč. Na nemovitostech žalovaného vázne zástavní právo Hypoteční banky, a.s. do výše pohledávky 648 000 Kč. Právní účinky vkladu zástavního práva jsou datovány ke dni 10.2.2003. V insolvenčním řízení bylo přezkoumáno 7 nezajištěných pohledávek ve výši 911 675,96 Kč a pohledávka P6 věřitele č. 6 ve výši 128 456,91 Kč jako pohledávka zajištěná. Předpokládána míra uspokojení nezajištěných věřitelů vychází na 44%. Mezi nezajištěnými pohledávkami je přihlášena nesplatná pohledávka P4 věřitele č. 4 Hypoteční banka, a.s. ve výši 327 154,05 Kč, kterou tento věřitel původně přihlásil jako pohledávku zajištěnou nemovitostmi žalovaného v domnění, že se stále jedná o nemovitosti dlužníka. Žalovaný se od pokračování č.j.

18.8.2014 podílel na splátkách závazku dlužníka u Hypoteční banky, a.s., když na splátky pohledávky Hypoteční banky, a.s. zasílal měsíčně částku ve výši 2 500 Kč. Od ledna 2016 hradí celou splátku pohledávky Hypoteční banky, a.s. ve výši 5 000 Kč pouze žalovaný. Žalovaný hradí splátky pohledávky Hypoteční banky, a.s. pouze na základě dohody s rodiči, aniž by byla podepsána jakákoliv dohoda mezi bankou a žalovaným. Mezi nezajištěnými pohledávkami dlužníka je přihlášena i pohledávka P5/3 věřitele MONETA Money Bank, a.s. ve výši 82 519,83 Kč z titulu nesplacené částky ve výši 247 000 Kč poskytnuté dlužníkovi, jeho bývalé manželce a žalovanému na základě smlouvy o úvěru s pojištěním schopnosti splácet Expres č. 196344269 uzavřené dne 9.12.2009. Částka ve výši 247 000 Kč byla převedena na účet č.ú. 156173127/0600, který byl účtem dlužníka. Žalovaný jako jeden ze spoludlužníků byl vyzván bankou k úhradě pohledávky ve výši 76 519,83 Kč, což žalovaný učinil. Banka tuto informaci v rámci insolvenčního řízení dlužníka dosud nesdělila. Žalovaný neprokázal, že dlužník neměl v době, kdy nastaly účinky smlouvy, tedy ke dni 1.4.2015, žádné splatné závazky po dobu 30 dnů.

Podle § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Podle § 235 odst. 2 IZ neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Podle § 240 odst. 1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník.

Podle § 240 odst. 2 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. pokračování č.j.

Podle § 240 odst. 3 IZ právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Podle § 240 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Podle ustanovení § 22 odst. 1 OZ osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Dlužník spolu s bývalou manželkou převedl na žalovaného na základě darovací smlouvy ze dne 30.3.2015, tedy bezúplatně, nemovitosti, které jsou předmětem zajištění pohledávky věřitele č. 4 Hypoteční banka, a.s. ve výši 327 154,05 Kč. Nemovitosti byly v době převodu součástí nevypořádaného společného jmění manželů. Na jejich pořízení si dlužník a jeho bývalá manželka vzali úvěr u Hypoteční banky, a.s. (dříve pod názvem Českomoravská hypoteční banka, a.s.) ve výši 648 000 Kč, přičemž tento závazek tvořil společné jmění manželů. O bezúplatném převodu nemovitostí na žalovaného dlužník, ani jeho bývalá manželka neinformovali Hypoteční banku, a.s., přičemž ani nebylo dohodnuto, že žalovaný přistoupí či převezme závazek u této banky. Žalovaný se od 18.8.2014 podílel na splátkách této pohledávky, od ledna 2015 ji začal hradit sám. Jelikož zároveň s převodem nemovitostí nepřevzal žalovaný závazek u Hypoteční banky, a.s., nelze mluvit o žádném přiměřeném protiplnění, které by bylo za převod nemovitostí poskytnuto, jelikož dlužník má i nadále povinnost hradit závazek u Hypoteční banky, a.s. Banka je se svoji pohledávkou ve výši 327 154,05 Kč uspokojována jako jeden pokračování č.j.z přihlášených nezajištěných věřitelů v rámci splátkového kalendáře, je tak fakticky s ohledem na splácení pohledávky žalovaným uspokojována nadvakrát na úkor ostatních nezajištěných věřitelů, v důsledku čehož jsou tito věřitelé kráceni. Banka přitom uvedla, že nedošlo-li by k převodu nemovitostí na žalovaného, přihlásila by se jako zajištěný věřitel. Žalovaný je synem dlužníka a tedy osobou blízkou dle § 22 odst. 1 OZ. Žalovaný jako osoba blízká dlužníkovi nevyvrátil domněnku dle § 240 odst. 2 věta poslední IZ, tedy že ke dni 1.4.2015, kdy nastaly účinky darovací smlouvy, byl dlužník v úpadku. Na základě darovací smlouvy byla zároveň pro dlužníka a jeho bývalou manželku zřízena bezúplatně služebnost doživotního užívacího práva s účinky vkladu ke dni 1.4.2015. Zřízením věcného břemene v podobě služebnosti bylo zkráceno uspokojení věřitelů při zpeněžování těchto nemovitostí, jelikož věcné břemeno značně ztěžuje, ne-li znemožňuje prodej nemovitostí žalovaného, které jsou předmětem zajištění pro pohledávku Hypoteční banka, a.s. Jelikož se jedná o právní úkon mezi osobami blízkými nelze aplikovat ust. § 240 odst. 4 písm. d) IZ.

S ohledem na shora uvedené soud vyhověl návrhu žalobce a určil, že darovací smlouva, na jejímž základě byla zároveň zřízena služebnost užívacího práva pro dlužníka a jeho bývalou manželku, je neúčinný právní úkon.

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl.

Žalobce byl v řízení plnění úspěšný, a proto mu vzniklo právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce uvedl, že své náklady dodatečně vyčíslí. S ohledem na tuto skutečnost bude skutečná výše náhrady nákladů určena v samostatném usnesení.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však žalovaný nemá v řízení o rozvod nebo o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není. Tuto povinnost nemá žalovaný též v řízení o zrušení, neplatnosti nebo o určení, zda tu registrované pokračování č.j.partnerství (dále jen partnerství ) je či není.

Žalobce jako insolvenční správce je v řízení osvobozen od placení soudních poplatků dle § 11 odst. 2 písm. o) zákona o soudních poplatcích. Žalobce byl v řízení úspěšný, soud proto uložil žalovaným uhradit soudní poplatek dle položky 13 bod 1) písm. d) Sazebníku soudních poplatků ve výši 2 000 Kč.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

Nebudou-li povinnosti uložené tímto rozsudkem splněny dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Liberci dne 5. října 2016

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kateřina Palubová