82 ICm 1876/2016
Č.j. 82 ICm 1876/2016-61 (sp.zn. KSLB 82 INS 1327/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka Liberec rozhodl samosoudkyní Mgr. Petrou Havlíčkovou ve věci žalobkyně LÍPA FINANCE a.s., IČ 259 23 285, se sídlem Prokopa Holého 349/11, 500 02 Hradec Králové, zastoupené JUDr. Marií Oswaldovou, advokátkou, se sídlem AK Bílkova 4, 110 00 Praha 1, proti žalované Mgr. Monice Cihelkové, IČ 63145057, se sídlem Lazarská 5, PSČ Praha 1, PSČ 110 00, insolvenční správkyni dlužníka Interma, akciová společnost, IČ 631 45 057, se sídlem Zelené údolí 1019, PSČ 460 06, Liberec VI-Rochlice, zastoupené Mgr. Petrou Šimkovou, advokátkou, se sídlem Římská 103/12, Praha 2, PSČ 120 00, o určení existence pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužníkem Interma, akciová společnost, IČ 631 45 057, se sídlem Zelené údolí 1019, PSČ 460 06, Liberec VI-Rochlice, pohledávku v částce 1 850 000 Kč přihlášenou pod č. P193 do insolvenčního řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 1327/2016.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz pokračování č.j.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně se žalobou domáhá určení, že má za dlužníkem Interma, akciová společnost, IČ 631 45 057, se sídlem Zelené údolí 1019, PSČ 460 06, Liberec VI-Rochlice, (dále jen dlužník) pohledávku ve výši 1 850 000 Kč přihlášenou pod č. P193 do insolvenčního řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 82 INS 1327/2016.

Svoji žalobu opřela žalobkyně o následující tvrzení:

Žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelnou pohledávku ve výši 1 850 000 Kč dne 1.4.2016. Pohledávka představuje neuhrazenou část ceny díla prováděného na základě smlouvy uzavřené mezi dlužníkem jako objednatelem a společností CEMEX Construction Services s.r.o. jako zhotovitelem a původním věřitelem. Předmětem díla bylo provedení železobetonové nosné monolitické konstrukce domů C1 a C2 na akci Obytný soubor Štěrboholy-L. etapa v měsíci prosinci 2015. Pohledávka společnosti CEMEX Construction Services s.r.o. byla postoupena na žalobkyni na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 1.4.2016. Na přezkumném jednání dne 2.5.2016 popřela žalovaná pohledávku žalobkyně co do pravosti v plném rozsahu s tím, že žalobce není aktivně legitimován, jelikož nedošlo k platnému postoupení pohledávky. Smlouva o dílo v oddíle III. čl. 3.6 zakazovala postoupení pohledávky bez písemného souhlasu druhé strany. V čl. 1.6 smlouvy se strany dohodly, že se budou navzájem písemně informovat o zahájení insolvenčního řízení. Pokud se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě 15 dnů ode dne zahájení řízení, platí, že marným uplynutím lhůty smlouva zaniká. Dlužník podal insolvenční návrh dne 21.1.2016, dne 3.2.2016 byl zjištěn jeho úpadek. Dlužník neinformoval žalobkyni o zahájení insolvenčního řízení, v souladu s čl. 1.6, smlouva zanikla ke dni 6.2.2016. Ve smlouvě nebylo sjednáno, že i po zániku smlouvy bude trvat zákaz postoupení pohledávky. Žalobkyně následně doplnila, že smlouva byla uzavřena s rozvazovací podmínkou postavenou na roveň odstoupení od smlouvy, když i z ustálené judikatury vyplývá, že splněním rozvazovací podmínky bez dalšího zaniká smlouva a práva a povinnosti stran z ní vyplývající. V oddíle V čl. 1.7 a 1.9 bylo uvedeno, že v souladu s právní úpravou nezanikají do budoucna pouze práva na náhradu smluvních pokut, práva na úhradu již existujících pohledávek a nárok na finanční vypořádání dle uvedených článků. Jestliže by zákaz postupu pohledávky trval i po dobu insolvenčního řízení, nešlo by pokračování č.j.postoupit pohledávku ani postupem dle insolvenčního zákona. Námitka neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky je navíc v rozporu s dobrými mravy, když porušení smlouvy o dílo a její zánik způsobil sám dlužník. Dále žalobkyně doplnila, že i případné porušení zákazu postoupení by mělo působit pouze mezi stranami a nemělo by způsobit neplatnost postupní smlouvy s ohledem na ust. § 1761 OZ, který je ve vztahu k § 1881 OZ obecným ustanovením. Jestliže zákaz zcizení pohledávky nebyl zřízen jako věcné právo, působí pouze mezi stranami. Předpokladem, aby zákaz zcizení působil i vůči třetím osobám, je i skutečnost, zda byl nabyvatel o tomto zákazu srozuměn. Ze smlouvy o postoupení vyplývá, že postupitel uvedl, že postoupení pohledávky možné je. Z tohoto předpokladu vycházela žalobkyně při uzavření smlouvy o postoupení pohledávky.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby s tím, že dlužník a společnost CEMEX Construction Services s.r.o. uzavřeli dne 16.7.2015 smlouvu o dílo. Dokladem č. 11600054 ze dne 15.1.2016 byly ze strany citované společnosti vyúčtovány provedené práce, faktura byla vystavena na částku 1 850 000 Kč se splatností dne 20.3.2016. V čl. 3.6 smlouvy bylo sjednáno, že zhotovitel není oprávněn postoupit ani zastavit své pohledávky vůči druhé straně bez jejího písemného souhlasu. Dne 1.4.2016 byla mezi žalobkyní a shora citovanou společností uzavřena smlouva o postoupení pohledávky. Dle § 1882 občanského zákoníku musí být postoupení pohledávky dlužníkovi oznámeno postupitelem nebo musí postupník dlužníkovi prokázat, že došlo k postoupení pohledávky. Právní účinky smlouvy o postoupení jsou na toto jednání vázány. Dlužník nebyl nikdy informován o postoupení pohledávky, s pouhým podáním přihlášky nelze spojovat účinky oznámení, respektive prokázání postoupení pohledávky. Žalovaná dále doplnila, že společnost CEMEX Construction Services s.r.o. byla o zahájení insolvenčního řízení informována, když dne 8.2.2016 uzavřela s dlužníkem nájemní smlouvu č. CXC16002/02/2016, jejímž předmětem byl pronájem zařízení staveniště na objektu Obytný soubor Štěrboholy. Jestliže by soud dospěl k závěru, že smlouva o dílo zanikla, dle čl. 1.9, 1.2 a 1.6 smlouvy by k okamžiku zániku smlouvy zanikla pouze povinnost zhotovitele sjednaná v oddíle III. čl. 3 smlouvy. Ostatní práva a povinnosti stran by tím dotčeny nebyly. Žalovaná dále uvedla, že smlouva o dílo byla uzavřena s rozvazovací podmínkou s tím, že smlouva zanikla s účinky ex nunc, jelikož v oddíle V. čl. 1.6 bylo uvedeno, že smlouva se ke dni následujícímu po marném uplynutí této lhůty považuje za ukončenou. Cílem rozvazovací podmínky nebylo ukončit smlouvu s účinky ex tunc a vrátit si veškerá plnění, které si strany dosud poskytly. Takto byla pokračování č.j.smlouva koncipována pouze ve znění čl. 4.5 oddílu V, který však obsahoval jiné důvody ukončení smlouvy. S ohledem na shora uvedené platil i po skončení smlouvy zákaz postoupení pohledávky, která vznikla v době trvání smlouvy. Jestliže byla smlouva o postoupení pohledávky uzavřena bez souhlasu dlužníka, stíhá jí relativní neplatnost, přičemž žalovaná vznáší námitku neplatnosti.

Soud se nejprve zabýval včasností a legitimací účastníků.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Z insolvenčního spisu dlužníka je soudu známo, že dne 21.1.2016 bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení a usnesením č.j. KSLB 82 INS 1327/2016-A-10 ze dne 3.2.2016 byl zjištěn dlužníkův úpadek a insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná. Žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka nevykonatelnou pohledávku ve výši 1 850 000 Kč pod 193 dne 1.4.2016. Na přezkumném jednání dne 2.5.2016 popřela žalovaná pohledávky žalobkyně co do pravosti v plném rozsahu. Usnesením č.j. KSLB 82 INS 1327/2016-B-8 ze dne 2.5.2016 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Žalobkyně jako věřitel, jehož pohledávka byla popřena, a žalovaná jako insolvenční správkyně dlužníka, jsou legitimováni k vedení sporu. Žaloba byla podána dne 27.5.2016, tedy včas.

Soud nařídil k projednání věci jednání, na nichž provedl níže uvedené důkazy.

Ze shodného tvrzení účastníků bylo zjištěno, tedy soud má za prokázané, že dne 16.7.2015 uzavřel dlužník a společnost CEMEX Construction Services s.r.o. smlouvu, na jejímž základě měla citovaná společnost provést dílo-provedení železobetonové nosné monolitické konstrukce domů C1 a C2 na akci Obytný soubor Štěrboholy-L. etapa. Za provedení části díla vznikl společnosti CEMEX Construction Services s.r.o. nárok na zaplacení částky ve výši 1 850 000 Kč. Společnost CEMEX pokračování č.j.

Construction Services s.r.o. vystavila dne 15.1.2016 na částku 1 850 000 Kč fakturu č. 11600054. Dne 1.4.2016 uzavřela společnost CEMEX Construction Services s.r.o. a žalobkyně smlouvu, na jejímž základě byly pohledávka ve výši 1 850 000 Kč za dlužníkem postoupena na žalobkyni.

Ze smlouvy ze dne 16.7.2015 bylo zjištěno, že dílo mělo být provedeno v období od 20.7.2015 do 28.2.2016. Kompletní cena za dílo činila 26 650 000 bez DPH, přičemž faktury za již provedené části díla budou ve výši a termínech uvedených ve smlouvě hrazeny přímo investorem na základě platební instrukce, která bude přílohou faktur vystavených dlužníkem na investora. Dle oddílu III. čl. 1.1 bylo určeno, že vlastnictví k dílu náleží investorovi. Dle oddílu V. čl. 1.6 smlouvy bylo dohodnuto, že strany se budou písemně informovat o svém úpadku či hrozícím úpadku bezprostředně poté, co se o něm dozví či se dozvědět mohly. Jestliže se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, o trvání smlouvy, platí, že smlouva byla uzavřena s rozvazovací podmínkou tak, že uplynutím lhůty se smlouva považuje za ukončenou. Dle oddílu V. čl. 1.7 bylo sjednáno, že v případě ukončení smlouvy dle čl. 1.6 činí strany nepochybné, že dílo či jeho části, které již byly realizovány, jsou ve vlastnictví objednatele, u nezabudované části díla, které již byly zaplaceny, jsou rovněž ve vlastnictví objednatele. U nedokončené části díla, ohledně které nebyly splněny podmínky pro fakturaci, vzniká zhotoviteli nárok na doplacení veškerého smluvního plnění. Nároky oprávněné strany na uplatnění sankcí, náhrady škody, případně práv ze záruk na již předané dílo nebo jeho části nezanikají. Dle oddílu V. čl. 1.9 bylo sjednáno, že v případě ukončení smlouvy dle čl. 1.6 a není-li dohodnuto jinak, zanikají povinnosti zhotovitele dle oddílu III. čl. 3 smlouvy, v němž byla upravena problematika uplatňování vad v průběhu záruční doby s tím, že dohodnutá cena se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, přičemž zhotovitel je povinen na tuto částku vystavit opravný daňový doklad. Dle oddílu V. čl. 3.6 bylo sjednáno, že zhotovitel není oprávněn započíst své případné pohledávky vůči objednateli vyplývající z uzavřené smlouvy a není oprávněn postoupit ani zastavit své pohledávky vůči druhé straně bez jejího předchozího písemného souhlasu. Dle čl. 4.5 oddílu V bylo sjednáno, že nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště ve stanovené lhůtě, smlouva k 1.8.2015 zaniká s tím, že zanikají vzájemné závazky stran bez jakýchkoliv náhrad nákladů, škod či sankcí. pokračování č.j.

Z fa č. 11600054 vystavené společností CEMEX Construction Services s.r.o. dne 15.1.2016 na částku 1 850 000 Kč vč. DPH se splatnosti dne 20.3.2015 bylo zjištěno, že citovaná společnost vyzvala dlužníka k úhradě zde uvedené částky.

Ze smlouvy ze dne 1.4.2016 uzavřené mezi společnosti CEMEX Construction Services s.r.o. a žalobkyní bylo zjištěno, že na jejím základě byla pohledávka ve výši 1 850 000 Kč za dlužníkem postoupena na žalobkyni, a to za úplatu, jejíž výše byla uvedena v samostatném ujednání. Ve smlouvě není uvedeno, jak bude o postoupení pohledávky informován dlužník. Dle čl. 1.5 vzala žalobkyně na vědomí, že dlužník je v úpadku. V čl. 4.1 společnost CEMEX Construction Services s.r.o. prohlásila, že mezi ní a dlužníkem neexistuje dohoda bránící postoupení pohledávky.

Z přihlášky P193 bylo zjištěno, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 1 850 000 Kč, jako pohledávku nevykonatelnou a nezajištěnou z titulu neuhrazení ceny za provedení části díla v prosinci 2015 dle smlouvy, na jejímž základě mělo být provedeno dílo na stavbě Obytný dům Štěrboholy.

Na základě shora provedeného dokazování dospěl soud k následujícímu skutkovému zjištění:

Dne 16.7.2015 uzavřel dlužník a společnost CEMEX Construction Services s.r.o. smlouvu, na jejímž základě měla citovaná společnost provést dílo-provedení železobetonové nosné monolitické konstrukce domů C1 a C2 na akci Obytný soubor Štěrboholy-L. etapa v období od 20.7.2015 do 28.2.2016. Kompletní cena za dílo činila 26 650 000 bez DPH, přičemž faktury za již provedené části díla měly být hrazeny přímo investorem na základě platební instrukce, která měla být přílohou faktur vystavených dlužníkem na investora. Dle oddílu V. čl. 1.6 smlouvy bylo dohodnuto, že strany se budou písemně informovat o svém úpadku či hrozícím úpadku bezprostředně poté, co se o něm dozví či se dozvědět mohly. Jestliže se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, o trvání smlouvy, platí, že smlouva byla uzavřena s rozvazovací podmínkou tak, že uplynutím lhůty se smlouva považuje za ukončenou. Dle oddílu V. čl. 1.7 smlouvy bylo sjednáno, že v případě ukončení smlouvy dle čl. 1.6 činí strany nepochybné, že dílo či jeho části, které již byly realizovány, jsou ve vlastnictví objednatele, nezabudované části díla, které již byly zaplaceny, jsou rovněž ve vlastnictví objednatele. pokračování č.j.

U nedokončené části díla, ohledně které nebyly splněny podmínky pro fakturaci, vzniká zhotoviteli nárok na doplacení veškerého smluvního plnění. Nároky oprávněné strany na uplatnění sankcí, náhrady škody, případně práv ze záruk na již předané dílo nebo jeho části nezanikají. Dle oddílu V. čl. 1.9 bylo sjednáno, že v případě ukončení smlouvy dle čl. 1.6 a není-li dohodnuto jinak, zanikají povinnosti zhotovitele dle oddílu III. čl. 3 smlouvy, v němž byla upravena problematika uplatňování vad v průběhu záruční doby s tím, že dohodnutá cena se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, přičemž zhotovitel je povinen na tuto částku vystavit opravný daňový doklad. Dle oddílu V. čl. 3.6 bylo sjednáno, že zhotovitel není oprávněn započíst své případné pohledávky vůči objednateli vyplývající z uzavřené smlouvy a není oprávněn postoupit ani zastavit své pohledávky vůči druhé straně bez jejího předchozího písemného souhlasu. Za provedení části díla vznikl společnosti CEMEX Construction Services s.r.o. nárok na zaplacení částky ve výši 1 850 000 Kč, přičemž na tuto částku vystavila citovaná společnost dne 15.1.2016 fakturu č. 11600054. Dne 21.1.2016 bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení a usnesením č.j. KSLB 82 INS 1327/2016-A-10 ze dne 3.2.2016 byl zjištěn dlužníkův úpadek. Dne 1.4.2016 uzavřela společnost CEMEX Construction Services s.r.o. a žalobkyně smlouvu, na jejímž základě byla pohledávka za dlužníkem ve výši 1 850 000 Kč postoupena na žalobkyni. Téhož dne byla pohledávka žalobkyní přihlášena do insolvenčního řízení. Společnost CEMEX Construction Services s.r.o. ve smlouvě o postoupení prohlásila, že neexistuje žádná dohoda bránící postoupení pohledávky. V řízení nebylo zjištěno, že by dlužník písemně informoval společnost CEMEX Construction Services s.r.o. o zahájení insolvenčního řízení.

Podle § 548 odst. 2 OZ vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky. Je-li zánik práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní.

Podle § 548 odst. 3 OZ podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou. Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou.

Podle § 1881 odst. 1 OZ postoupit lze pohledávku, kterou lze zcizit, pokud to ujednání dlužníka a věřitele nevylučuje.

Podle § 1882 věta první OZ dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupní postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že pokračování č.j.splní postupiteli, nebo se s ním jinak vyrovná.

Smlouva ze dne 16.7.2015 uzavřená jako smlouva o dílo ve smyslu § 2586 a násl. OZ stanovila povinnost společnosti CEMEX Construction Services s.r.o. jako zhotovitele provést a předat dílo uvedené ve smlouvě. Povinností dlužníka bylo dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Společnost CEMEX Construction Services s.r.o. provedla a předala v souladu se smlouvou část provedeného díla, v důsledku čehož jí vznikl nárok na zaplacení částky 1 850 000 Kč. Tuto částku vyfakturovala citovaná společnost dne 15.1.2016, tedy před zahájením insolvenčního řízení. V souladu s oddílem V. čl. 1.6 si strany sjednaly smlouvu s dodatkem, že nedohodnou-li se ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení o trvání smlouvy, platí, že smlouva byla uzavřena s rozvazovací podmínkou tak, že uplynutím lhůty se smlouva považuje za ukončenou. Skutečnost, zda strana, jejíž insolvenční řízení bylo zahájeno, informovala písemně druhou stranu o zahájení insolvenčního řízení, je v daném případě irelevantní. Smlouva tak byla uzavřena s podmínkou, že nastane-li nejistá budoucí událost-zahájení insolvenčního řízení jedné ze stran smlouvy, právní následky smlouvy, nedohodnou-li se strany ve smluvené době jinak, zanikají. Insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 21.1.2016, přičemž ve lhůtě nadcházejících 15 dnů se strany nedohodly na dalším pokračování smlouvy. V důsledku této skutečnosti byla smlouva ukončena dne 6.2.2016. Soud má za to, že z čl. 1.6, 1.7 a 1.9 oddílu V. smlouvy vyplývá, že rozvazovací podmínka byla sjednána s účinky ex tunc, tedy právní následky smlouvy zanikly. Obecně by tak platilo, že strany by se pro případ ukončení smlouvy mezi sebou vypořádaly v režimu bezdůvodného obohacení. Strany si pro tento případ ukončení smlouvy sjednaly specifická práva a povinnosti účastníků, mimo jiné právo zhotovitele na úhradu již provedené části díla. Z předložené smlouvy nevyplývá, že i po ukončení smlouvy dle čl. 1.6 oddílu V platí ust. čl. 3.6 tohoto oddílu o zákazu zhotovitele postoupit svoji pohledávku za dlužníkem. K tomu soud doplňuje, že i kdyby byla mezi stranami sjednána platnost tohoto ustanovení po ukončení smlouvy, nebylo by možné smlouvu o postoupení pohledávky považovat za neplatný právní úkon, jelikož zákaz postoupení pohledávky má účinky pouze ve vztahu mezi dlužníkem a původním věřitelem, nikoliv účinky ve vztahu k třetím osobám. Dlužník by tak byl na základě smlouvy o postoupení pohledávky povinen plnit postupníkovi, avšak mohl by se případně domáhat po postupiteli náhrady škody (srovnej komentář k § 1881 OZ Hulmák a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721-2054), 1. vydání, 2014, pokračování č.j.s. 738-742). K námitce žalované, že dlužníkovi nebylo postoupení pohledávky oznámeno, soud uvádí, že o postoupení pohledávky byl dlužník informován přihláškou pohledávky, s níž se seznámil nejpozději na přezkumném jednání. S ohledem na shora uvedené, soud vyhověl návrhu žalobkyně a rozhodl tak, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 1 850 000 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení dlužníka pod P 193.

Podle § 142 odst. 2 o.s.ř. měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Podle § 202 odst. 1 věta první IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Podle § 202 odst. 2 IZ náklady řízení, které vznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila, nese on sám a ostatním účastníkům je povinen je nahradit.

Žalobkyně byla v řízení plně úspěšná, avšak s ohledem na ust. § 202 odst. 1 IZ náhradu nákladů řízení nežádá. Soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, a to písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky Liberec.

V Liberci dne 31. srpna 2016

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kateřina Palubová