81 ICm 994/2014
č. j. 81 ICm 994/2014-14 (KSUL 81 INS 20655/2013-C1-6)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. René Příhodou, samosoudcem, v insolvenční věci

žalobce: Insolvency Project v.o.s., IČ: 28860993 se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové insolvenční správce dlužníků Petra Vršeckého a Růženy Vršecké oba bytem 28. října 113, 435 02 Most právně zastoupený JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové proti žalovanému: JUDr. Petru Kociánovi, soudnímu exekutorovi Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355 se sídlem Veveří 125 616 45 Brno

o určení pravosti a výše vykonatelné pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba na určení, že žalovaný nemá za dlužníky Petrem anonymizovano , anonymizovano a Růženou anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 28. října 113, 435 02 Most, pohledávku na náhradu nákladů exekuce ve výši 7.926,-Kč dle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 14.08.2013, č.j. 137 EX 2416/08-45, která byla uplatněna jako pohledávka pod pořadovým číslem P6 v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, KSUL 81 INS 20655/23013, se z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

1. Žalobce žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 24.03.2014 se domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníky Petrem anonymizovano , anonymizovano a Růženou anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 28. října 113, 435 02 Most, pohledávku na náhradu nákladů exekuce ve výši 7.926,-Kč dle příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 14.08.2013, č.j. 137 EX 2416/08-45,

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek isir.justi ce.cz č. j. (KSUL 81 INS 20655/2013)

která byla uplatněna jako pohledávka pod pořadovým číslem P6 v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, KSUL 81 INS 20655/23013. žalobce coby insolvenční správce popřel pohledávku žalovaného co do pravosti, protože vycházel z názoru, že exekuční příkaz sám není exekučním titulem, ve spojení s usnesením o nařízení exekuce je exekučním titulem, který se vykonává v exekučním nařízení, v němž byl vydán. Exekučním titulem tedy není Příkaz k úhradě nákladů exekuce, který je možno vykonat pouze v rámci exekučního řízení v němž je vydán, a který pouze určuje náklady exekuce a náklady oprávněného, uzavřel žalobce.

2. Žalovaný odkazoval na ust. § 87 odst. 1 EŘ, kdy náklady exekuce tvoří odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada ztráty času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku a nákladem je i náhrada daně z přidané hodnoty. Dle ust. § 87 odst. 3 EŘ hradí náklady exekuce povinný a ty určuje soudní exekutor dle ust. § 88 EŘ příkazem k úhradě nákladů exekuce, který se doručuje oprávněnému a povinnému. Příkazem k úhradě nákladů exekuce exekutor určuje konkrétní výši a jednotlivé složky nákladů exekuce, aniž by určil způsob, kterým budou vymoženy; Příkaz je ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává v exekučním řízení. Není tak stanoven způsob vymožení nákladů exekuce, ale ani stanoven rozhodný okamžik ke kterému exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce vydá. Příkazem k úhradě nákladů exekuce se exekuce neprovádí, nýbrž se pouze stanoví konkrétní výše a jednotlivé složky nákladů exekuce. Je skutečností, že příkaz k úhradě nákladů exekuce se vykonává především v exekučním řízení, v němž byl vydán, jak plyne z ust. § 87 odst. 4 exekučního řádu, ale nebyla-li nákladová pohledávka uspokojena, je příkaz k úhradě v jednotě s náhradovým výrokem obsaženým v usnesení o nařízení exekuce způsobilý sloužit coby samostatný titul pro exekuční řízení další a stejně tak může exekutor přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení, uzavřel žalovaný, když odkázal na množinu judikátů dotýkajících se dané problematiky.

3. Soud se nejprve zabýval otázkou včasnosti podané žaloby a zjistil, že dne 24.3.2014 podal žalobce žalobní návrh, když na přezkumném jednání insolvenčního soudu konané dne 19.3.2014 popřel insolvenční správce pohledávku žalovaného co do její pravosti, ve lhůtě dle ust. § 199 odst. 1 Ins. zákona; tedy včas.

4. Vzhledem k tomu, že bylo možno věc rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a soud má prokázáno, že účastníci s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasili, soud soudní projednání věci nenařizoval ve smyslu ust. § 115a o.s.ř,. rozhodl bez nařízení jednání.

5. Mezi účastníky řízení byla sporná pouze otázka, zda exekučním titulem je či není Příkaz k úhradě nákladů exekuce (dále jen Příkaz), který je možno vykonat v rámci exekučního řízení a zda-li na základě uvedeného titulu je možno pohledávku exekutorem přihlásit do insolvenčního řízení. Zbylé skutečnosti, které lze zjistit z insolvenčního spisu a obsahu přihlášky, jsou mezi účastníky nesporné ve smyslu ust.§ 120 odst. 4 o.s.ř.

6. Dnem 24.07.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení manželů Růženy a Petra Vršeckých. Z listin spisu KSUL 81 INS 20655/2013-A-B-se podává z usnesení ze dne 24.01.2014 zjištěný úpadek dlužníků manželů Růženy a Petra Vršeckých a soud povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil žalobce insolvenčním správcem.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 81 INS 20655/2013)

7. Z Protokolu o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 19.03.2014-A-16, B 1, se podává přihláška 18-ti pohledávek v insolvenčním řízení, když u věřitele č. 6, pohledávka č. 6 je evidována přihlášená pohledávka ve výši 7.926,-Kč popřená insolvenčním správcem v celém rozsahu co do pravosti a výše jako vykonatelná a nezajištěná pohledávka.

8. Z usnesení KSUL 81 INS 20655/2013-B-6 ze dne 20.03.2014 se podává schválený způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře.

9. Z přihlášky pohledávky žalovaného ze dne 07.02.2014 se podává přihlášená celková výše pohledávky 7.926,-Kč do insolvenčního řízení dle Příkazu k úhradě nákladů exekuce 137 Ex 24106/08-45. Insolvenční řízení nebylo doposud skončeno.

10. Z usnesení Okresního soudu v Mostě č.j. 21 Nc 11033/2007-6 ze dne 20.12.2007, které nabylo právní moci dne 01.10.2008 soud zjistil, že byla vůči dlužnici jako povinné nařízena exekuce k uspokojení pohledávek oprávněného Matco, s.r.o., IČ 26425033, se sídlem Opatovická 1659/4, 110 00 Praha 1, a nákladů řízení předcházejícího řízení a nákladů exekuce, přičemž provedením exekuce byl pověřen žalovaný exekutor JUDr. Petr Kocián-soudní exekutor.

11. Z Příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 137 Ex 2416/08-45 ze dne 14.08.2013, který nabyl právní moci dne 27.08.2013 pro náklady exekuce ve výši 7.926,-Kč soud zjistil, že soudní exekutor JUDr. Petr Kocián pověřený provedením exekuce (na základě usnesení soudu Okresního soudu v Mostě č.j. 21 Nc 11033/2007-6 ze dne 20.12.2007, které nabylo právní moci dne 01.10.2008) vydal Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve výši 7 926,-Kč, sestávající se z jeho odměny ve výši 3.000,-Kč, na náhradě hotových výdajů ve výši 3.500,-Kč. V odůvodnění výše odměny soudního exekutora se uvádí odkaz na ustanovení § 6 vyhlášky 330/2001 Sb. Důvodem popření pohledávky žalovaného je odkaz na skutečnost, že Příkaz k úhradě nákladů řízení exekuce není způsobilým titulem k přihlášení pohledávky exekutora za dlužníkem v insolvenčním řízení.

12. Podle ust. § 88 odst. 1 EŘ platí, že náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v Příkazu k úhradě nákladů exekuce. Z téhož ustanovení vyplývá, že účastník řízení může podat u exekutora námitky do 8 dnů od doručení Příkazu. Exekutor buďto vyhoví námitkám účastníka, ale v případě, že námitkám nevyhoví předloží věc soudu ve smyslu ust. § 45 EŘ a soud ve lhůtě 15 o věci rozhodne.

13. Podle ust. § 87 odst. 1 EŘ, je soud přesvědčen, že náklady exekuce tvoří odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada ztráty času při provádění exekuce, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce podniku a nákladem je i náhrada daně z přidané hodnoty. Dle ust. § 87 odst. 3 EŘ hradí náklady exekuce povinný a ty určuje soudní exekutor. Příkazem k úhradě nákladů exekuce exekutor určuje konkrétní výši a jednotlivé složky nákladů exekuce, aniž by určil způsob, kterým budou vymoženy; příkaz je ve spojení s usnesením o nařízení exekuce exekučním titulem, který se vykonává v exekučním řízení.

14. Nalézací soud dospěl k již publikovanému závěru, že jsou-li náklady exekutora pohledávkou z titulu práva na náhradu nákladů řízení, jsou v dané věci aplikovatelné i závěry právní teorie (např. Drápal, Bureš a kol. Občanský soudní řád I. Komentář, vydání Praha: C.H. BECK, 2009, str. 1009) a judikatury např. rozsudek NS ČR sp. zn. 29 Cdo 238/2007 ze dne 27.09.2007, podle

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 81 INS 20655/2013)

nichž nárok na náhradu nákladů řízení má základ v procesním právu a vzniká na základě pravomocného rozhodnutí, které má v tomto směru konstitutivní povahu. V případě exekučního řízení se jedná o pravomocné soudní rozhodnutí, jímž je exekutorovi vůči některému z účastníků exekučního řízení přiznáno právo na náhradu nákladů exekuce, nebo-a opakovaně to budiž zdůrazněno-exekutorem vydaný příkaz k úhradě nákladů exekuce (viz KSUL 69 ICm 729/2010, 102 VSPH 15/2011).

15. Nalézací soud sdílí názor obecně přijímaný a publikovaný na základě kterého lze dospět k závěru, že exekutor má právo na uspokojení nákladů exekuce aniž by čehokoliv vymohl, neboť prosté pověření exekutora exekucí je titulem způsobilým, k uplatnění nákladů exekučního řízení právě ve smyslu ust. § 88 EŘ vydáním Příkazu k úhradě nákladů řízení v právní moci; takový exekuční příkaz je způsobilým titulem (coby vykonatelná pohledávka exekutora) být přihlášen do insolvenčního řízení exekutorem. Výše exekutorem přihlášené pohledávky nebyla popírajícím insolvenčním správcem zpochybňována a nalézací soud shledal přihlášenou pohledávku exekutora do insolvenčního řízení ve výši 7.926,-Kč po právu.

16. Nákladový výrok opřel soud o ust. § 202 odst. 1 Ins. zákona, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek a žalobci právo na náhradu nákladů řízení soud nepřiznal, neboť ve věci úspěch neměl.

P o u č e n í:

Proti rozsudku se l z e odvolat do 15 dnů od doručení rozsudku k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem 20. prosince 2017

JUDr. René P ř í h o d a v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek