81 ICm 3708/2012
81 ICm 3708/2012-90 (KSUL 81 INS 19238/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Magdalénou Ryvolovou v právní věci žalobce: Ing. Patrik anonymizovano , anonymizovano , bytem Mělnická 17, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zastoupený Mgr. Ivo Siegelem, advokátem se sídlem Školská 38, 110 00 Praha 1, proti žalovaným: 1) GRM Insolvence v.o.s., IČO 28716671, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužnice Jany Sendrejiové, nar. 05.05.1952, bytem Meruňková 2847/3, 400 11 Ústí nad Labem, zast. Mgr. Janem Faltejskem, advokátem se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem, 2) Jana Sendrejiová, nar. 05.05.1952, bytem Meruňková 2847/3, 400 11 Ústí nad Labem, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má pohledávku za dlužníkem Janou Sendrejiovou, nar. 05.05.1952, ve výši 24.415,80 Kč z titulu jistiny půjčky včetně kapitalizovaných úroků podle smlouvy o půjčce č. 1F 100678/2009 ze dne 24.02.2009, se zamítá. isir.justi ce.cz (KSUL 81 INS 19238/2012)

II. Žaloba na určení, že žalobce má pohledávku za dlužníkem Janou Sendrejiovou, nar. 05.05.1952, ve výši 17.265,-Kč z titulu dluhu na nájemném podle Smlouvy o podnájmu družstevního bytu č. 1F 101389/2010 ze dne 24.02.2009, se zamítá.

III. Žaloba na určení, že žalobce má pohledávku za dlužníkem Janou Sendrejiovou, nar. 05.05.1952, ve výši 49.130,-Kč z titulu smluvní pokuty podle Smlouvy o podnájmu družstevního bytu č. 1F 101389/2010 ze dne 24.02.2009, se zamítá.

IV. Žaloba na určení, že žalobce má pohledávku za dlužníkem Janou Sendrejiovou, nar. 05.05.1952, ve výši 9.600,-Kč z titulu nákladů rozhodčího řízení podle sjednané rozhodčí doložky ve Smlouvě o půjčce č. 1F 100678/2009 ze dne 24.02.2009 a ve Smlouvě o podnájmu družstevního bytu č. 1F 101389/2010 ze dne 24.02.2009, se zamítá.

V. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému č. 1 na náhradě nákladů řízení částku 15.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce Mgr. Jana Faltejska, advokáta, se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem.

VI. Žalobce a žalovaná č. 2 nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 14.12.2012 (doručenou soudu téhož dne) se žalobce domáhal proti žalovaným určení, že pohledávka žalobce ve výši 24.415,80 Kč z titulu jistiny půjčky a kapitalizovaných úroků, pohledávka žalobce ve výši 17.265,-Kč z titulu dluhu na nájemném, pohledávka žalobce ve výši 49.130,-Kč z titulu smluvní pokuty a pohledávka žalobce ve výši 9.600,-Kč z titulu nákladů rozhodčího řízení přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Jany Sendrejiové, tedy žalované 2.

Žalovaný 1) ve svém vyjádření k žalobě ze dne 01.02.2013, které bylo soudu doručeno téhož dne, uvedl, že podstatou sporu je jednak to, zda lze listinu přiloženou k přihlášce žalobce a označeno jako rozhodčí nález ze dne 20.08.2012 č.j. 005 SRKCR-045/2012 považovat za rozhodčí nález ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení. Žalovaný namítl, že rozhodčí nález je nicotným úkonem z důvodu, že nebyla řádně uzavřena rozhodčí smlouva či doložka. Dále namítl, že se jedná o spor ze spotřebitelského vztahu, a tak bylo sjednání rozhodčí doložky vyloučeno i mezinárodními závazky a judikaturou Soudního dvora v Lucemburku. Žalovaný zrekapituloval, že insolvenční návrh byl podán dne 08.08.2012, rozhodčí nález měl být dle žalobce vynesen 20.08.2012 a úpadek dlužníka byl zjištěn 13.09.2012. Rozhodčí řízení bylo dle názoru žalovaného 1) vedeno nezákonně, rozhodčí nález nebyl žalované 2) řádně doručen. Žalovaný 1) má za to, že se jedná o spotřebitelské vztahy, a proto navrhl, aby soud vydal rozsudek, jímž bude žaloba na určení, že žalobcem uplatněná (KSUL 81 INS 19238/2012) pohledávka ve výši 100.410,80 Kč je po právu, zamítnuta. Dále navrhl přiznat žalovanému náklady řízení. Ve věci se konala tři ústní jednání, na nichž soud provedl všechny důkazy navržené stranami.

Z přihlášky pohledávky P14 soud zjistil, že byla soudu doručena dne 16.10.2012 a věřitel jí přihlásil čtyři pohledávky v celkové výši 100.410,80 Kč. Jako důvod vzniku je u pohledávky P14/1 uvedeno půjčení peněz podle smlouvy o půjčce 1F 100678/2009 ze dne 24.02.2009, a to jako jistina půjčky včetně úroků kapitalizovaných do jistiny podle čl. IV odst. 2 smlouvy o půjčce. U pohledávky P14/2 je jako důvod vzniku uveden dluh na nájemném dle smlouvy o podnájmu družstevního bytu 1F 100678/2009 ze dne 24.02.2009. U pohledávky P14/3 je jako důvod vzniku uvedena smluvní pokuta z prodlení úhrad nájemného. U pohledávky P14/2 jsou jako důvod vzniku uvedeny náklady rozhodčího řízení dle sjednané rozhodčí doložky. Vykonatelnost všech přihlášených pohledávek byla dokládána rozhodčím nálezem 005 SRKCR-045/2012, jehož vykonatelnost měla nastat 28.08.2012.

Z protokolu o zvláštním přezkumném jednání konaném dne 14.11.2012 soud zjistil, že přihláška pohledávek P14 byla insolvenčním správcem přezkoumána jako nevykonatelná a popřena co do pravosti ve výši 100.410,80 Kč. Dlužník-žalovaný č. 2 popřel tuto pohledávku celou.

Z vyrozumění věřitele o popření jeho nevykonatelné pohledávky soud zjistil, že věřitel byl o popření vyrozuměn insolvenčním správcem dne 18.11.2012. Žaloba byla věřitelem doručena soudu dne 14.12.2012, tedy ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání.

Ze smlouvy o půjčce č. 1F 100678/2009 ze dne 24.02.2009 uzavřené mezi Janou Sendrejiovou jako Dlužníkem a 1. faktorskou s.r.o., IČO 26777355, jednající jednatelem Ing. Patrikem anonymizovano jako Věřitelem, za účasti Vedlejšího účastníka Ing. Patrika anonymizovano soud zjistil, že věřitel poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 50.000,-Kč.

Z dohody o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu ze dne 24.02.2009 uzavřené mezi Janou Sendrejiovou jako převodcem a Ing. Patrikem anonymizovano jako nabyvatelem soud zjistil, že dlužnice převedla úplatně členská práva a povinnosti spojená s členstvím v bytovém družstvu, čímž zajistila právo nabyvatele na úhradu veškerých plnění, která nabyvatel coby ručitel bude v budoucnu případně plnit za převodce coby dlužníka na základě smlouvy o půjčce č. 1F 100678/2009. Článek IV. pak upravuje rozvazovací podmínku a finanční vyrovnání

Na základě poučení soudu ze dne 02.05.2016 žalobce doplnil žalobu tak, že vylíčil rozhodné skutečnosti s ohledem na skutečnost, že žalobcem předložený rozhodčí nález byl vydán na základě neplatné rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě o půjčce a dohodě o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Soud s ohledem na ustálenou judikaturu v otázce platnost, resp. neplatnosti rozhodčích nálezů, na niž pro stručnost odůvodnění odkazuje, a to zejména na nález II. ÚS 2164/10, shledal sjednanou rozhodčí doložku netransparentní, a proto neplatnou. (KSUL 81 INS 19238/2012)

Následně se soud zabýval otázkou platnosti jednotlivých ustanovení smluv, o něž žalobce opírá své nároky. Žalobce jako vedlejší účastník ze smlouvy o půjčce uzavřel s žalovanou č. 2 v tentýž den, jako byla uzavřena smlouva o půjčce, dohodu o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. V rozhodné době však byl žalobce také společníkem a jednatelem společnosti 1. faktorská s.r.o., IČO 26777355. Jelikož samotná smlouva o půjčce je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen obč. zák.) a vzhledem k tomu, že žalobce vůči spotřebiteli, tedy žalované č. 2, veden patrně snahou zbavit dlužníka ochrany spotřebitele, vystupuje při uzavírání smluv o půjčce a souvisejících zajišťovacích dohod ve dvoudomém postavení, tj. jednak jako jednatel společnosti 1. faktorská s.r.o., jednak jako nepodnikající fyzická osoba, která je vedlejším účastníkem s následným uplatňováním práv ručitele, je třeba na žalobce také v právním vztahu založeném dohodou o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu pohlížet jako na osobu, která v při uzavírání a plnění smluv jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Smlouva o půjčce i při uplatňování ručitelských práv žalobcem a související zajišťovací instrumenty (dohoda o zajišťovacím převodu členských práv a povinností) jsou proto spotřebitelskými smlouvami ve smyslu ust. § 52 odst. 2 obč. zák. Jde-li tedy o smlouvu o spotřebitelském úvěru, nelze posuzovat práva a povinnosti z této smlouvy odděleně od použitých zajišťovacích prostředků (v tomto případě dohody o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu); i zajištění spotřebitelské smlouvy podléhá režimu ochrany spotřebitele podle § 56 odst. 1 obč.zák.

S ohledem na uvedené je proto nutno spotřebiteli-žalované č. 2 poskytnout ochranu, jíž je dosahováno zejména zákazem určitých smluvních ujednání, resp. chování dodavatele, která jsou nekalými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách.

Soud proto shledává neplatným zejména ustanovení čl. V Cena za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu Dohody o zajišťovacím převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu č. 1F 100678/2009 ze dne 24.02.2009. Jak je patrno z podání žalobce ze dne 13.06.2016, jímž specifikuje, jak byl použit výtěžek dražby družstevního bytu žalované č. 2, veškeré účelně, ale zejména pro žalovanou č. 2 neúčelně vynaložené náklady šly na vrub dlužníka-žalované č. 2, a to zejména odměna dražebníka ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením (běžná výše je 5 %), náklady dražebníka ve výši 55.000,-Kč, jež bývají běžně součástí odměny dražebníka, a s tím související DPH. Dále je dlužníku-žalované č. 2 účtována odměna mandatáře v celkové výši 49.008,-Kč dokládaná mandátní smlouvou mezi 1. Faktorskou s.r.o., IČO 26777355, jednající jednatelem Ing. Patrikem anonymizovano jako mandantem a Robertem Valentou, IČO 71522573 jako mandatářem, jejímž předmětem je úplatné ekonomické, finanční a organizační poradenství spojené s vymáháním peněžitého plnění ze vzniklých pohledávek dlužníka/ů mandanta, přičemž plnění dle této smlouvy je kladeno k tíži žalované č. 2 bez jakéhokoli právního titulu.

Z uvedeného je tedy patrno, že vypořádání ceny dosažené vydražením bylo provedeno k tíži dlužníka a dle názoru soudu nepřiměřeným ujednáním ve spotřebitelské smlouvě. Částka dosažená vydražením činila 288.000,-Kč. Částka odměny běžně zahrnuje i náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Částka 55.000,-Kč účtovaná jako náklady dražebníka není ani ve smlouvě o (KSUL 81 INS 19238/2012) spolupráci při provádění dražeb, ani v žádném podání žalobce nikterak specifikována, ani řádně vyúčtována. Žalobce v žádném ze svých podání neprovedl vypořádání ceny dosažené vydražením a svých oprávněných nároků.

Jak vyplývá z příjmového pokladního dokladu ze dne 31.07.2012, uhradil žalobce jako úhradu dluhu dle smlouvy č. 1F 100678/2009 za Janu Sendrejiovou částku 24.415,80 Kč. Žalobce dále uplatňuje jako dílčí pohledávku č. 2 ve výši 17.265,-Kč z titulu dluhu na nájemném podle Podnájemní smlouvy. Při zohlednění částky 259.200,-Kč, tedy částky představující částku dosaženou vydražením po odečtu odměny dražebníka, je patrno, že veškeré nároky žalobce byly uspokojeny z této částky.

Rozsudek byl vyhlášen dne 18.07.2016.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 2 o.s.ř., tedy měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Soud proto přiznal žalovanému právo na náhradu nákladů řízení, a to v rozsahu, jak byla zástupcem žalobce vyčíslena. Jedná se tedy o odměnu za 2 úkony právní služby po 2.100,-Kč podle § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění účinném do 31.12.2012, odměnu za 3 úkony právní služby po 3.100,-Kč podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění účinném po 01.01.2016 a 5x režijní paušál po 300,-Kč. Tyto náklady řízení je žalobce povinen zaplatit k rukám advokáta žalovaného (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Nebude-li povinnost uložená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domoci návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 18.07.2016

Mgr. Magdaléna Ryvolová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Markéta Hypšová