81 ICm 2248/2014
81 ICm 2248/2014-21 (KSUL 81 INS 32170/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kašparovou v právní věci žalobce AB 5 B.V., soukromá společnost s ručením omezeným, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX, Amsterdam, Nizozemí, zastoupeného Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 1885/36, 616 00 Brno, proti žalovanému JUDr. Dagmar Mixové, sídlo kanceláře: Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenčnímu správci dlužníka a) Lubomíra anonymizovano , anonymizovano a dlužníka b) Marie anonymizovano , anonymizovano , Edisonova 2739, 407 47 Varnsdorf, o určení popřené pohledávky,

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Marií anonymizovano , anonymizovano , bytem Edisonova 2739, 407 47 Varnsdorf, nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku v celkové výši 88.675,79 Kč, kterou do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 81 INS 32170/2013 přihlásil v přihlášce pohledávky vedené pod č. P6.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. ( KSUL 81 INS 32170/2013)

Odůvodnění:

Žalobce se včasnou žalobou, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 30.6.2014, domáhal proti žalovanému insolvenčnímu správci dlužníka a) Lubomíra anonymizovano , anonymizovano a dlužníka b) Marie anonymizovano , anonymizovano , Edisonova 2739, 407 47 Varnsdorf určení pravosti své nezajištěné pohledávky vůči dlužníku b) ve výši 88.675,79 Kč, kterou žalovaný při přezkumném jednání popřel. Žalobce nesouhlasí s popřením své pohledávky, neboť má za to, že pohledávka není promlčená, když žalobce v průběhu trvání pohledávky za dlužníkem učinil několik procesních kroků, s nimiž je spojeno zastavení běhu příslušných promlčecích lhůt. Dne 20.4.2011 žalobce podal návrh na vydání rozhodčího nálezu, který byl dne 1.6.2011 vydán a právní moci nabyl dne 18.6.2011. Na jeho základě pak žalobce podal návrh na nařízení exekuce.

K podané žalobě se vyjádřil podáním doručeným soudu dne 12.8.2014 žalovaný, který v plném rozsahu uznal uplatněný nárok žalobce. Žalovaný ve vyjádření uvedl, že žalobce k žalobě doložil listiny, ze kterých vyplývá, že přihlášená pohledávka není pohledávkou promlčenou a jde o pohledávku vykonatelnou. Z toho důvodu navrhl, aby soud vydal rozsudek pro uznání.

Podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu, uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle odst. 2 téhož ustanovení rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (odst. 4).

Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny zákonné podmínky § 153a odst. 1 a odst. 2 o.s.ř., když povaha dané věci připouští uzavření soudního smíru a rozsudek pro uznání není v rozporu s právnímu předpisy, rozhodl soud rozsudkem pro uznání, kterým žalobě v plném rozsahu vyhověl (bod I. výroku).

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení náleží v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu náhrada nákladů řízení žalobci, který byl ve věci úspěšný. V souladu s § 202 odst. 1 insolvenčního zákona však ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Proto soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. ( KSUL 81 INS 32170/2013)

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, a z důvodu, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o.s.ř.).

Právo odvolání nemají osoby, které se ho výslovně před soudem vzdaly.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 27. srpna 2014 JUDr. Jana Kašparová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Markéta Hypšová