81 ICm 1406/2013
81 ICm 1406/2013-114 (KSUL 81 INS 29001/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Magdalénou Ryvolovou v právní věci žalobce Ing. Soni Aubrechtové, IČO 62760840, sídlem Bělehradská 3347/7, 434 01 Most, insolvenční správkyně dlužníka APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci, IČO 25420526, sídlem Rudolická 1706, 434 01 Most, zast. Mgr. et Mgr. Milanem Svobodou, advokátem, sídlem Tyršova 1434/4, 405 02 Děčín I proti žalovanému PALDO s.r.o. v likvidaci, IČO 28680227, sídlem Čsl. armády 1295, 434 01 Most, zast. KINDL & PARTNEŘI advokátní kanceláří s.r.o., IČO 22794441, jednající doc. JUDr. Milanem Kindlem, CSc., advokátem, sídlem Blatenská 3218/83, 430 01 Chomutov, o určení neúčinnosti právního úkonu či vyslovení absolutní neplatnosti právního úkonu

tak to :

I. Určuje se, že kupní smlouva mezi společností APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci, IČO 25420526, se sídlem Rudolická 1706, 434 01 Most a společností PALDO s.r.o. v likvidaci, IČO 28680227, sídlem Čsl. armády 1295, 434 01 Most uzavřená dne 28.02.2012, kterou došlo k prodeji veškerého zařízení včetně prodejen APOLLO SPORT nacházející se v OD TESCO Most, v Ústí nad Labem, Chomutov a dále veškeré zásoby z prodejny APOLLO SPORT OD INTERSPAR Most a to se vším příslušenstvím a součástmi je absolutně neplatná. (KSUL 81 INS 29001/2012)

II. Určuje se, že dvoustranný zápočet pohledávek ve výši 14.000.000,-Kč provedený mezi společností APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci, IČO 25420526, se sídlem Rudolická 1706, 434 01 Most a společností PALDO s.r.o. v likvidaci, IČO 28680227, sídlem Čsl. armády 1295, 434 01 Most dne 03.04.2012 je absolutně neplatný.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 9.922,-Kč, do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám zástupce žalobce.

IV. Žalovaný je povinen do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatit soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 21.04.2012, se žalobce Ing. Soňa Aubrechtová, insolvenční správkyně APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci domáhala proti žalovanému PALDO s.r.o. v likvidaci určení neúčinnosti či neplatnosti kupní smlouva mezi společností APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci, IČO 25420526, se sídlem Rudolická 1706, 434 01 Most a společností PALDO s.r.o. v likvidaci, IČO 28680227, sídlem Čsl. armády 1295, 434 01 Most uzavřená dne 28.02.2012, kterou došlo k prodeji veškerého zařízení včetně prodejen APOLLO SPORT nacházející se v OD TESCO Most, v Ústí nad Labem, Chomutov a dále veškeré zásoby z prodejny APOLLO SPORT OD INTERSPAR Most a to se vším příslušenstvím a součástmi a dvoustranného zápočtu pohledávek ve výši 14.000.000,-Kč provedený mezi společností APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci, IČO 25420526, se sídlem Rudolická 1706, 434 01 Most a společností PALDO s.r.o. v likvidaci, IČO 28680227, sídlem Čsl. armády 1295, 434 01 Most dne 03.04.2012.

K podané žalobě se podáním doručeným soudu dne 24.06.2013 vyjádřil žalovaný. Uvedl, že nárok uplatněný v žalobě neuznává a nesouhlasí, aby soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání. Současně žalovaný uvedl, že vede cestou právního jednání se žalobkyní s cílem uzavření dohody o narovnání. Následně dne 26.08.2013 doručil soudu vyjádření k žalobě, v němž se vyjadřuje jak k existenci pohledávky, tak i ke kupní smlouvě a jejich právnímu hodnocení.

V doplnění vyjádření žalovaného k žalobě pak žalovaný prostřednictvím právního zástupce uznal absolutní neplatnost právního úkonu, kupní smlouvy, kdy uvádí, že na předmětnou kupní smlouvu lze nahlížet jako na smlouvu o prodeji podniku a tedy je na místě uznat, že v takovém případě se jedná o absolutně neplatný právní úkon ex lege s účinky ex tunc bez možnosti konverze. Dále se žalovaný vyjadřuje k existenci pohledávky, která byla předmětem postoupení a následného zápočtu proti pohledávce z titulu kupní smlouvy.

Při jednání konaném dne 07.12.2015 soud provedl důkazy navrženými žalobcem, a to výpisem z běžného účtu společnosti APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci ze dne 29.03.2013, návrhem vzájemného zápočtu ze dne 03.04.2012, seznamem přihlášek dlužníka APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci a podrobným seznamem přihlášených pohledávek ze dne 13.03.2013, zprávou o dosavadní činnosti správce ze dne 12.03.2013, protokolem z jednání se statutárním zástupcem dlužníka ze dne 08.03.2013, osvědčením o registraci a dodatkem k pojistné smlouvě, rozvahou ke dni 31.12.2013 společnosti APOLLO SPORT s.r.o. (KSUL 81 INS 29001/2012) v likvidaci, výkazem zisku a ztrát ke dni 31.12.2011, přílohou k účetní závěrce u 30.06.2012, rozvahou v plném rozsahu výkazem zisku a ztrát a přílohou k účetním závěrkám za roky 2009 a 2010, fakturou č. 12000016 ze dne 02.03.2012 výstavce APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci a objednatel PALDO s.r.o. znějící na celkovou částku 15.150.000,-Kč, smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 09.01.2012 a kupní smlouvou ze dne 28.02.2012.

Podle § 39 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen obč. zák.) je neplatným právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle § 580 obč. zák. mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.

Podle § 476 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) se smlouvou o prodeji podniku se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Dle odst. 2 smlouva vyžaduje písemnou formu.

Podle § 477 odst. 4 obch. zák. je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazků a prodávající dlužníkům přechod pohledávek na kupujícího.

V insolvenčním řízení ve věci dlužníka APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci byl zjištěn úpadek insolvenční dlužníka usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 81 INS 29001/2012-A-11 ze dne 07.02.2013, prohlášen konkurs na majetek dlužníka a žalobkyně byla ustavena do funkce insolvenční správkyně.

S ohledem na den sepisu kupní smlouvy ze dne 28.02.2012 uzavřené mezi společností APOLLO SPORT s.r.o. v likvidaci je pro další úvahy soudu rozhodné znění shora uvedených ustanovení občanského zákoníku účinné k 28.02.2012, tedy ve znění zákona č. 155/2010 Sb. a ustanovení obchodního zákoníku účinné k 28.02.2012, tedy ve znění zákona č. 167/2012 Sb.

V projednávané věci byla žalovaným ve vyjádření ze dne 01.06.2015 uznána absolutní neplatnost kupní smlouvy, které však likvidátor žalovaného při jednání dne 07.12.2015 korigoval tak, že uznání neplatnosti kupní smlouvy nečiní neplatným celé smluvní ujednání, neboť toto považuje za smlouvu o prodeji podniku a proto dle jeho názoru zde existuje pohledávka způsobilá k započtení.

V posuzované věci tedy soud konstatuje, že napadená kupní smlouva je neplatným právním úkonem z důvodu obcházení zákona, neboť se jedná o právní úkon, který obě smluvní strany uzavřely v úmyslu zkrátit možnost uspokojení pohledávek věřitelů jedné z nich, a proto svým účelem odporuje zákonu. O skutečnosti, že žalovaný věděl o dlužníkově úmyslu zkrátit věřitele, svědčí i to, že žalovaným nebylo tvrzeno, ani prokazováno, že pohledávka Marcela Strycha přešla na žalovaného, neboť dle čl. II odst. 2 smlouvy o postoupení pohledávky předmětná pohledávka měla přejít až úplným zaplacením ceny za (KSUL 81 INS 29001/2012) postoupení. I s ohledem na neustále se měnící vyjádření jednatele dlužníka a postupitele Marcela Strycha je zde důvodná domněnka, že cena za postoupení pohledávky nikdy zaplacena nebyla a žalovaný ani neměl v úmyslu ji zaplatit.

Soud se dále zabýval otázkou, zda smlouva ze dne 28.02.2012 uzavřená tehdy mezi společnostmi APOLLO SPORT s.r.o., IČO 25420526 a PALDO s.r.o., IČO 28680227 označená jako smlouva kupní je svým obsahem smlouvou o prodeji podniku a dospěl k názoru, že nikoli. S ohledem na ustanovení § 266 odst. 1 obch.zák., dle nějž se projev vůle vykládá podle úmyslu jednající osoby, je patrno, že vůlí společnosti PALDO s.r.o., IČO 28680227 nebylo převzít závazky společnosti APOLLO SPORT s.r.o., IČO 25420526, což projevila zejména skutečností, že ani jedna ze smluvních stran neoznámila věřitelům převzetí závazků a dlužníkům přechod pohledávek na společnost PALDO s.r.o., IČO 28680227. Současně lze uzavřít, že nebylo ze strany žalovaného ani tvrzeno, ani prokazováno, že předmětnou smlouvou měl být převeden celý podnik společnosti APOLLO SPORT s.r.o., IČO 25420526, o čemž svědčí i vyjádření jednatele dlužníka při jednání s insolvenční správkyní, který uvedl, že obchody společnosti APOLLO SPORT s.r.o. zavřel, zboží vrátil a některé prodal. Dále uvádí, že zboží, veškeré vybavení obchodů a servis prodal v jednom bloku společnosti PALDO s.r.o. Na předmětnou smlouvu tedy nelze nahlížet jako na smlouvu o prodeji podniku.

S ohledem na shora uvedené soud žalobě v návrhu na určení neplatnosti napadené kupní smlouvy a napadeného započtení pohledávky vyhověl.

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s právními závěry velkého senátu Nejvyššího soudu ČR uvedenými v rozsudku ze dne 15. 5. 2013 ve věci sp. zn. 31 Cdo 3043/2010 a právními závěry uvedenými v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2013 ve věci sp. zn. 29 ICdo 19/2012, že při absenci zvláštního právního předpisu o sazbách odměny za zastupování stanovené paušálně pro řízení v jednom stupni je namístě postup podle § 151 odst. 2 věty první části věty za středníkem o.s.ř., s tím, že incidenční spor o popření (určení) pravosti pohledávky je ve smyslu § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu sporem o určení, zda tu je právní vztah nebo právo. (Platí, pokud se jedná o úkony provedené do 31. 12. 2012.) Pro úkony provedené po 1. 1. 2013 se uplatní § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2013. K tomu srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 77 ICm 502/2010, 103 VSPH 120/2012-176 (KSUL 77 INS 4352/2008).

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle úspěchu ve věci v souladu s § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalobce byl úspěšný zcela, a proto jí soud přiznal v bodu III. výroku proti žalobci plnou náhradu nákladů řízení v celkové výši 9.922,-Kč, sestávající z odměny za zastupování advokátem za 3 úkony právní služby, z toho 2 úkony (převzetí a příprava zastoupení, žaloba) podle § 9 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění účinném do 31. 12. 2012, v celkové výši 4.200,-Kč (2 x 2.100,-Kč) a 1 úkon (účast na jednání) podle § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění účinném k 07.12.2015, v celkové výši 3.100,-Kč a z paušální náhrady hotových výdajů advokáta v celkové částce 900,-Kč za uvedené 3 úkony právní služby podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. po 300,-Kč za 1 úkon právní služby zvýšené o sazbu daně z přidané hodnoty 21% ve výši 1.722,-Kč. (KSUL 81 INS 29001/2012)

Dle ust. § 2 odst. 3 věty prvé zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen.

Dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé.

Jelikož je žalobce (insolvenční správce) od placení soudního poplatku osvobozen dle § 11 odst. 2 písm. r) zákona o soudních poplatcích, vznikla žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek za řízení, jehož zastavení zavinil (§ 2 odst. 3 ve spojení s § 4 odst. 1 písm. i) zákona o soudních poplatcích).

Dle položky č. 13 bod 1a) Sazebníku soudních poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb.), činí poplatek za řízení před soudem I. stupně 5.000,-Kč.

Soud proto uložil žalovanému výrokem IV. poplatkovou povinnost.

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 14. prosince 2015

Mgr. Magdaléna Ryvolová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Markéta Hypšová