7 Tz 99/2000
Datum rozhodnutí: 02.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Tz 99/2000

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch i v neprospěch obviněného R. Č., proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 8. 9. 1999, sp. zn. 2 T 275/99, rozhodl dne 2. 8. 2000 o návrhu ustanoveného obhájce JUDr. P. N., t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam se JUDr. P. N., přiznává odměna za obhajobu obviněného R. Č. v řízení o stížnosti pro porušení zákona v celkové částce 4. 275,-- Kč, slovy čtyřitisícedvěstěsedmdesátpětkorun.

O d ů v o d n ě n í :

Opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu byl dne 16. 5. 2000 ustanoven JUDr. P. N. podle § 39 odst. 1 tr. ř. obhájcem obviněného R. Č., a to v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou v neprospěch obviněného podal ministr spravedlnosti proti rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 8. 9. 1999, sp. zn. 2 T 275/99.

Obhájce obviněného navrhl, aby mu za obhajobu obviněného byla přiznána odměna, a předložil vyúčtování odměny. Odměnu požadoval za tři úkony právní pomoci. Za převzetí a přípravu obhajoby podle § 11 odst. 1 písm. b), vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif), účtoval částku 1. 500,-- Kč, za prostudování spisu podle § 11 odst. 1 písm. f) advokátního tarifu rovněž částku 1. 500,-- Kč, a stejnou částku podle § 11 odst. 1 písm. g) advokátního tarifu za účast u jednání soudu. Podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky účtoval současně za každý úkon paušální částku 3 x 75,-- Kč. Celkem účtoval obhájce částku 4. 275,-- Kč.

Vzhledem k tomu, že předseda senátu po přezkoumání předloženého návrhu shledal, že tento je v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídá plně dále také ustanovením § 10 odst. 3 písm. c), § 7 a § 15a advokátního tarifu, rozhodl analogicky podle § 151 odst. 3 tr. ř. o přiznání celkové výše odměny ustanovenému obhájci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Přiznanou odměnu zašle účtárna Nejvyššího soudu na účet advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 2. srpna 2000JUDr. Jan Engelmann

Předseda senátu