7 Tz 95/2012
Datum rozhodnutí: 15.01.2013
Dotčené předpisy: § 89 odst. 1 tr. zákoník7 Tz 95/2012-17 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Jindřicha Urbánka projednal ve veřejném zasedání dne 15. 1. 2013 stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného M. K. , proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2012, sp. zn. 12 To 171/2012, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 3 PP 23/2012 a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř., § 270 odst. l tr. ř. rozhodl t a k t o :

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2012, sp. zn. 12 To 171/2012,
b y l p o r u š e n z á k o n
v ustanovení § 89 odst. l tr. zákoníku ve znění zákona č. 357/2011 Sb. v neprospěch obviněného M. K.

Toto usnesení Krajského soudu v Hradci Králové se z r u š u j e . Zrušují se také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Krajskému soudu v Hradci Králové se p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.


O d ů v o d n ě n í
Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 23. 3. 2012, sp. zn. 3 PP 23/2012, byla zamítnuta žádost obviněného M. K. o podmíněné propuštění z výkonu trestů odnětí svobody, které mu byly postupně uloženy v trestních věcech vedených u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 4 T 49/2010, 16 T 168/2010, 4 T 33/2009 a 4 T 159/2009.

O stížnosti obviněného bylo rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2012, sp. zn. 12 To 171/2012. Podle § 149 odst. l písm. a) tr. ř. bylo usnesení Okresního soudu v Hradci Králové zrušeno a nově bylo rozhodnuto tak, že obviněný se podle § 88 odst. l písm. a) tr. zákoníku podmíněně propouští z výkonu trestů odnětí svobody postupně uložených v uvedených věcech Okresního soudu v Trutnově s tím, že podle § 89 odst. l tr. zákoníku se stanoví zkušební doba na čtyři roky a současně se vyslovuje nad obviněným dohled v rozsahu ustanovení § 49 až § 51 tr. zákoníku.

Ministr spravedlnosti podal dne 27. 11. 2012 u Nejvyššího soudu ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové. Vytkl, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného v tom směru, že mu byla stanovena zkušební doba v nepřípustné výměře. Poukázal na to, že obviněný byl podmíněně propuštěn z výkonu trestů odnětí svobody uložených za trestné činy, které mají povahu přečinů podle § 14 odst. 2 tr. zákoníku, takže zkušební doba stanovená při podmíněném propuštění mohla činit podle § 89 odst. l tr. zákoníku ve znění účinném v době rozhodování Krajského soudu v Hradci Králové nejvýše tři roky. Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil porušení zákona, ke kterému podle jeho názoru došlo v ustanoveních § 147 odst. l tr. ř., § 2 odst. 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovení § 89 odst. l tr. zákoníku v neprospěch obviněného, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené usnesení v části, v níž byl porušen zákon, a aby dále postupoval podle § 270 odst. l tr. ř., tj. aby přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout, příp. podle § 271 odst. l tr. ř., tj. aby sám ve věci nově rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadené usnesení i předcházející řízení a shledal, že zákon byl porušen.

Pokud Krajský soud v Hradci Králové usoudil, že jsou splněny předpoklady pro podmíněné propuštění obviněného z výkonu postupně uložených trestů odnětí svobody, a rozhodl, že obviněný se podmíněně propouští, pak měl obviněnému stanovit zkušební dobu podle § 89 odst. l tr. zákoníku. Krajský soud v Hradci Králové rozhodoval v neveřejném zasedání dne 27. 4. 2012, tedy v době, kdy předtím dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 357/2011 Sb. Tímto zákonem bylo ustanovení § 89 odst. l tr. zákoníku změněno, což Krajský soud v Hradci Králové patrně přehlédl. Podle § 89 odst. l tr. zákoníku ve znění účinném od 1. 1. 2012 (první věta) při podmíněném propuštění stanoví soud zkušební dobu u odsouzených za přečin až na tři roky a u odsouzených za zločin na jeden rok až sedm let s tím, že zkušební doba počíná podmíněným propuštěním odsouzeného na svobodu. Rozhodnutí o stanovení délky zkušební doby podmíněného propuštění tedy bylo závislé především na tom, za jaké trestné činy (ve smyslu rozlišení přečinů a zločinů) byly uloženy tresty odnětí svobody, z jejichž výkonu byl obviněný podmíněně propuštěn.

Obviněnému byly uloženy tresty odnětí svobody
- ve věci Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 4 T 49/2010 za přečin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákoníku,
- ve věci Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 16 T 168/2010 za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. l písm. a) tr. zákoníku, přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1, 2 písm. a) tr. zákoníku a další přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. l písm. e) tr. zákoníku,
- ve věci Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 4 T 33/2009 za trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. l tr. zák. (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů),
- ve věci Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 4 T 159/2009 rovněž za trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. l tr. zák.

Všechny uvedené trestné činy včetně obou trestných činů zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. l tr. zák. mají z hlediska ustanovení § 14 odst. 2 tr. zákoníku povahu přečinů. Z toho vyplývá, že při podmíněném propuštění z výkonu postupně uložených trestů odnětí svobody mohla být obviněnému stanovena zkušební doba podle § 89 odst. l tr. zákoníku ve znění zákona č. 357/2011 Sb. nejvýše na tři roky. Jestliže Krajský soud v Hradci Králové stanovil zkušební dobu na čtyři roky, tedy ve výměře, která není v dané věci přípustná, porušil v neprospěch obviněného zákon v uvedeném ustanovení.

Nejvyšší soud na rozdíl od stížnosti pro porušení zákona nespatřoval porušení zákona v ustanoveních § 147 odst. l tr. ř., § 2 odst. 6 tr. ř. Ustanovení § 147 odst. l tr. ř. upravuje rozsah přezkumné povinnosti soudu druhého stupně. Této povinnosti Krajský soud v Hradci Králové dostál, byť po zrušení usnesení Okresního soudu v Hradci Králové sám pochybil při novém meritorním rozhodnutí. Ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. upravuje postup orgánů činných v trestním řízení při hodnocení důkazů. Toto ustanovení Krajský soud v Hradci Králové nijak neporušil, neboť na podkladě odpovídajícího hodnocení důkazů správně zjistil skutkový stav rozhodný z hlediska předpokladů podmíněného propuštění, avšak na tento skutkový stav chybně aplikoval trestní zákoník, pokud jde o ustanovení upravující délku zkušební doby.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud vyslovil porušení zákona, ke kterému došlo v neprospěch obviněného v ustanovení § 89 odst. l tr. zákoníku ve znění zákona č. 357/2011 Sb., zrušil napadené usnesení, zrušil také všechna další obsahově navazující, která tím ztratila podklad, pokud případně byla učiněna, a přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Krajský soud v Hradci Králové znovu rozhodne o stížnosti obviněného proti usnesení Okresního soudu v Hradci Králové. Nejvyšší soud pokládá za nutné připomenout, že v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného (§ 273 tr. ř.).

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že pokud má ve věci znovu rozhodnout Krajský soud v Hradci Králové, muselo být napadené usnesení zrušeno v celém rozsahu, a nikoli jen ve vadné části o stanovení délky zkušební doby. Předmětem rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové totiž je stížnost obviněného proti unesení Okresního soudu v Hradci Králové a o této stížnosti musí být rozhodnuto v celém rozsahu jedním rozhodnutím.

Poučení : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. ledna 2013
Předseda senátu: JUDr. Petr Hrachovec