7 Tz 9/2013
Datum rozhodnutí: 23.04.2013
Dotčené předpisy: § 192 odst. 1 tr. zákoník, § 193 odst. 1 tr. zákoník7 Tz 9/2013-17 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání dne 23. dubna 2013 v Brně v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jindřicha Urbánka a soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Michala Mikláše stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného M. R. proti trestnímu příkazu Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 2 T 169/2012, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :


Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 16. 10. 2012, sp. zn. 2 T 169/2012, b y l p o r u š e n zákon v ustanovení § 314e odst. 6 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného M. R.

Tento trestní příkaz s e z r u š u j e . Zrušují se také další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu Plzeň-jih se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Plzeň-jih trestním příkazem ze dne 16. 10. 2012, č. j. 2 T 169/2012-212, uznal obviněného M. R. (dále zpravidla jen obviněný ) vinným přečinem výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku, který podle skutkových zjištění soudu spáchal tím, že v průběhu přesně nezjištěné doby, nejméně však od 14. 3. 2005 do 14. 3. 2012, v místě svého trvalého bydliště v obci H. Ú., okr. Plzeň-jih, prostřednictvím internetové sítě stáhl pomocí svého stolního počítače značky Brave Blueline H 908 a svého notebooku značky Acer Aspire one D 250 nejméně jeden videosoubor a přesně nezjištěný počet fotografií v řádu několika stovek kusů zobrazujících dětská pornografická díla a tyto následně přesunul a dále uchovával ve svém stolním počítači značky Toshiba 1 TB Store Art a na 5 ks CD nosičích a 2 ks DVD nosičích, a dále v přesně nezjištěné době nejspíše od 16. 10. 2006 do 16. 10. 2007 v jednom případě na stejném místě za použití svého digitálního fotoaparátu značky Samsung Digimax A4 vyhotovil nejméně 1 fotografii své nezletilé dcery N. R., zachycující genitálie nezletilé s označením Ach ta vyrážka , fotografii vypálil a dále přechovával na DVD nosiči až do 14. 3. 2012, přičemž podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví sexuologie, lze tuto fotografii označit za dětské pornografické dílo . Podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku a § 43 odst. 1 tr. zákoníku obviněnému uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku. Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr. zákoníku výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let. Podle § 99 odst. 3 tr. zákoníku uložil obviněnému ochranné léčení sexuologické ambulantní. Trestní příkaz nabyl právní moci dne 30. 10. 2012.

Ministr spravedlnosti podal dne 4. 3. 2013 ve prospěch obviněného M. R. stížnost pro porušení zákona proti výroku o uložení ochranného opatření trestním příkazem Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 16. 10. 2012, č. j. 2 T 169/2012-212. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného M. R. tím, že Okresní soud v Plzni trestním příkazem ze dne 16. 10. 2012, č. j. 2 T 169/2012-212, uložil obviněnému ochranné léčení sexuologické ambulantní v rozporu s ustanovením § 314e odst. 6 písm. b) tr. ř. Dále uvedl, že neshledal porušení ustanovení § 314e odst. 1 tr. ř., neboť skutkový stav věci byl spolehlivě prokázán opatřenými důkazy. Napadený výrok je oddělitelný od výroku o vině a trestu, a proto není třeba zrušit v celém rozsahu trestní příkaz Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 16. 10. 2012, č. j. 2 T 169/2012-212. Ministr spravedlnosti z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že výrokem o uložení ochranného opatření z trestního příkazu Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 16. 10. 2012, č. j. 2 T 169/2012-212, byl v neprospěch obviněného M. R. porušen zákon v ustanovení § 314e odst. 6 písm. b) tr. ř., podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený výrok zrušil a zrušil i další rozhodnutí na zrušený výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu Plzeň-jih, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadený trestní příkaz i řízení mu předcházející a shledal, že zákon byl porušen. Podle § 314e odst. 6 písm. b) tr. ř. trestní příkaz nelze vydat, jestliže má být rozhodováno o ochranném opatření. V obžalobě podané na obviněného M. R. dne 27. 9. 2012 státní zástupce navrhl mimo jiné, aby soud uložil obviněnému M. R. ochranné sexuologické léčení ambulantní.

Nejvyšší soud zjistil, že Okresní soud v Plzni trestním příkazem ze dne 16. 10. 2012, č. j. 2 T 169/2012-212, rozhodl o vině a trestu a podle § 99 odst. 3 tr. zákoníku uložil obviněnému M. R. ochranné léčení sexuologické ambulantní. Podle § 98 odst. 1 tr. zákoníku jsou ochrannými opatřeními ochranné léčení, zabezpečovací detence, zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty a ochranná výchova. Protože v trestní věci obviněného mělo být rozhodováno o ochranném opatření, bylo podle § 314e odst. 6 písm. b) tr. ř. vyloučeno vydání trestního příkazu.

Nejvyšší soud proto vyslovil zjištěné porušení zákona v ustanovení § 314e odst. 6 písm. b) tr. ř., k němuž došlo v neprospěch obviněného M. R. a zrušil v celém rozsahu pravomocný trestní příkaz. Zrušil také další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Poté podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal Okresnímu soudu Plzeň-jih, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2013

Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek