7 Tz 75/2012
Datum rozhodnutí: 15.01.2013
Dotčené předpisy: § 173 odst. 1 tr. zákoník, § 23 tr. zákoník7 Tz 75/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání dne 15. ledna 2013 v Brně v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jindřicha Urbánka a soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Michala Mikláše stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného M. K. , proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 27. 2. 2012, č. j. ZT 71/2012-21, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Pravomocným usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 27. 2. 2012, č. j. ZT 71/2012-21, b y l p o r u š e n zákon v ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného M. K..

Toto usnesení se z r u š u j e .

Zrušují se také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Sokolově se p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, územního odboru Sokolov, 2. oddělení obecné kriminality, ze dne 17. 2. 2012, č. j. KRPK-15866-25/TČ-2012-190972, bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání obviněných M. K. a D. S. pro zvlášť závažný zločin loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku, spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku. Usnesení bylo obviněnému M. K. i jeho obhájci JUDr. Jiřímu Lebduškovi doručeno dne 17. 2. 2012.

Stížnost, kterou podal proti tomuto usnesení obviněný M. K. prostřednictvím svého obhájce, byla usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 27. 2. 2012, č. j. ZT 71/2012-21, podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítnuta.

Ministr spravedlnosti podal dne 11. 10. 2012 ve prospěch obviněného M. K. (dále jen obviněný ) stížnost pro porušení zákona proti usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 27. 2. 2012, č. j. ZT 71/2012-21. Namítl, že prohlášení obviněného učiněné při jeho výslechu dne 17. 12. 2012 že si nepodává stížnost do usnesení podle § 160 odst. 1 tr. ř. , bylo nesprávně posouzeno. Jazykovým výkladem lze dospět k závěru, že obviněný se rozhodl nepodat stížnost v uvedený okamžik, přičemž se nevzdal práva podat stížnost kdykoliv v budoucnu při zachování zákonné lhůty. Obviněný byl státním zástupcem zbaven práva na přezkoumání napadeného usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání.

Ministr spravedlnosti z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově ze dne 27. 2. 2012, č. j. ZT 71/2012-21, byl v neprospěch obviněného M. K. porušen zákon v ustanoveních § 144 odst. 1 tr. ř., § 147 odst. 1 písm. b) tr. ř. a § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř., aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí, a zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a aby podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Sokolově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadené rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a shledal, že zákon byl porušen v neprospěch obviněného M. K..

Podle § 160 odst. 7 tr. ř. je proti usnesení o zahájení trestního stíhání přípustná stížnost.

Podle § 144 odst. 1 tr. ř. se může oprávněná osoba stížnosti výslovně vzdát.

Podle § 147 odst. 1 písm. b) tr. ř. přezkoumá nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti řízení předcházející napadenému usnesení.

Podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. nadřízený orgán zamítne stížnost, byla-li podána opožděně, osobou neoprávněnou, osobou, která se jí výslovně vzdala nebo která znovu podala stížnost, kterou již předtím výslovně vzala zpět.

Obviněnému M. K. bylo dne 17. 2. 2012 ve 22:20 hod. doručeno usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání, téhož dne od 23:37 hod. byl vyslechnut policejním orgánem jako obviněný a uvedl: Před započetím výslechu jsem byl vyslýchajícím poučen o svých právech, stížnost do usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 tr. ř. si nepodávám, byl jsem poučen o tom, že nesmím nikoho křivě obvinit. Poučení jsem v plném rozsahu porozuměl a nežádám si k němu dalšího vysvětlení či doplnění. K věci se vyjadřovat nechci a nebudu, a na případné otázky policejního orgánu nebudu odpovídat, nebudu se k nim vyjadřovat. Obviněný M. K. podal dne 18. 2. 2012 stížnost proti usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání a státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově usnesením ze dne 27. 2. 2012, č. j. ZT 71/2012-21, podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. zamítl stížnost jako stížnost, která byla podána osobou, která se jí výslovně vzdala.

Nejvyšší soud shledal, že tímto usnesením státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově byl porušen zákon v ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. Vzdání se práva podat stížnost předpokládá výslovně prohlášení oprávněné osoby vzdát se bez výhrad a zcela práva podat stížnost. To však nevyplývá z prohlášení obviněného při výslechu dne 17. 2. 2012. Prohlášení obviněného nelze posoudit jako výslovné vzdání se práva podat stížnost. Policejní orgán, proti jehož usnesení směřovala stížnost obviněného, stížnosti nevyhověl a předložil proto dne 21. 2. 2012 věc k rozhodnutí státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Sokolově. Státní zástupce stížnost zamítl podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť byla podána osobou, která se jí výslovně vzdala.

Vzdání se stížnosti podle § 144 odst. 1 tr. ř. musí být výslovné, to znamená, že z prohlášení oprávněné osoby musí jednoznačně vyplývat její vůle vzdát se zcela a bez výhrad práva podat stížnost. Aby vzdání se stížnosti bylo právně účinné, musí být takové prohlášení učiněno vůči tomu orgánu, který usnesení vydal a musí mít formu předepsanou podle § 59 odst. 1 tr. ř. pro podání. Oprávněná osoba musí výslovně prohlásit, že se vzdává stížnosti proti usnesení a také protokolace takového prohlášení musí obsahovat slova o vzdání se stížnosti (§ 144 tr. ř.).

Nejvyšší soud proto vyslovil zjištěné porušení zákona v ustanovení § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neprospěch obviněného, zrušil napadené rozhodnutí a zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Dále přikázal státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství v Sokolově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Sokolově proto znovu ve věci rozhodne a je podle § 270 odst. 4 tr. ř. vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud na rozdíl od stížnosti pro porušení zákona neshledal porušení zákona v ustanoveních § 144 odst. 1 tr. ř. a § 147 odst. 1 písm. b) tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. ledna 2013

Předseda senátu JUDr. Jindřich Urbánek