7 Tz 71/2012
Datum rozhodnutí: 15.01.2013
Dotčené předpisy: § 253 odst. 1 tr. ř., § 2 odst. 5,6 tr. ř.7 Tz 71/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 15. ledna 2013 ve veřejném zasedání v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mikláše a soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Jindřicha Urbánka, stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného F. P. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2011, sp. zn. 3 To 595/2011, a rozhodl podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. a § 270 odst. 1 tr. ř. t a k t o :

Pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2011, sp. zn. 3 To 595/2011,
b y l p o r u š e n z á k o n

v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a § 253 odst. 1 tr. ř. v neprospěch obviněného F. P.
Toto usnesení Krajského soudu v Ostravě se z r u š u j e. Zrušují se také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Krajskému soudu v Ostravě se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 9. 2011, sp. zn. 3 To 595/2011, podle § 253 odst. 1 tr. ř. zamítl jako opožděné odvolání obviněného F. P., které podal proti odsuzujícímu rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 13. 5. 2011, sp. zn. 8 T 64/2011. Dnem vyhlášení nabylo uvedené usnesení krajského soudu právní moci.

Dne 12. 10. 2012 podal ministr spravedlnosti České republiky proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 9. 2011, sp. zn. 3 To 595/2011, stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného. Uvedl, že písemné vyhotovení rozsudku soudu I. stupně bylo doručeno obviněnému dne 26. 7. 2011, a jeho obhájci Mgr. I. Enenklovi dne 15. 8. 2011, takže posledním dnem lhůty k podání odvolání byl den 23. 8. 2011. Obhájce tento poslední den lhůty podal odvolání formou faxového podání, jehož stejnopis doručil poté soudu osobně dne 25. 8. 2011. V trestním spise bylo ale založeno toliko podání doručené soudu v písemné podobě dne 25. 8. 2011, přičemž doklad o předchozím faxovém přijetí podání, ani samotné faxové podání, nebyly do spisu založeny a tak nebyly odvolacímu soudu při jeho rozhodování známy. Následně toto podání nebylo ani soudem prvního stupně dohledáno a byl pouze zdokladován příjem faxového podání soudem v rozsahu dvou stran dne 23. 8. 2011 v 17:28 hodin. Odvolací soud tak vycházel při posuzování včasnosti podaného odvolání z obsahu trestního spisu, jehož součástí bylo toliko odvolání obviněného podané osobně obhájcem na podatelně soudu prvního stupně dne 25. 8. 2011, nikoliv z faxového podání učiněného dne 23. 8. 2011 a odvolání jako opožděné zamítl v neveřejném zasedání. Tím byl v neprospěch obviněného porušen zákon, a náprava není v současné době možná jinak, než cestou stížnosti pro porušení zákona. Proto ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením byl v neprospěch obviněného porušen zákon v ustanoveních § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 a § 253 odst. 1 tr. ř., podle § 269 odst. 2 tr. ř. aby napadené usnesení zrušil, včetně obsahově navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. pak přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadené rozhodnutí i předcházející řízení a shledal, že zákon v neprospěch obviněného byl porušen.

Nejvyšší soud z trestního spisu Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 8 T 64/2011 zjistil, že po doručení rozsudku soudu prvního stupně obviněnému i jeho obhájci, kdy běh lhůty k podání odvolání se ve smyslu ustanovení § 248 odst. 2 tr. ř. počítá od 15. 8. 2011, je na str. 81 tr. spisu založeno odvolání obviněného proti rozsudku soudu prvního stupně (datováno dnem 23. 8. 2011), přičemž podle podacího razítka bylo podáno u soudu dne 25. 8. 2011. Ač je na tomto podání s odvoláním uvedeno datum 23. 8. 2011 a dále údaj FAXEM , žádné faxové podání není v trestním spise zaevidováno. Věc pak byla předložena Krajskému soudu v Ostravě, který podle protokolu o neveřejném zasedání ze dne 26. 9. 2011, rozhodl usnesením sp. zn. 3 To 595/2011 tak, že podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolání obviněného F. P. zamítl. Z písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu na str. 93 a násl. trestního spisu vyplývá, že posledním dnem lhůty k podání odvolání byl den 23. 8. 2011, a protože odvolání podal obviněný dne 25. 8. 2011, bylo podáno opožděně. Na č. l. 124 trestního spisu se pak nachází úřední záznam pracovnice soudu ze dne 14. 12. 2011, ze kterého vyplývá, že téhož dne se dostavil obhájce Mgr. Klimeš, který při studiu spisu zjistil, že v něm chybí odvolání zaslané faxem poslední den lhůty dne 23. 8. 2011. Následně, že byl sám u sekretářky soudu, kde zjistil, že tento fax byl přijat. Následně je ve spise podnět obhájce ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona, ke které přiložil, jako doklad potvrzující podání odvolání faxem, příslušné dokumenty Okresního soudu v Ostravě (fax č. 596 972 801) o přijetí faxového podání dne 23. 8. 2011 v 17:28 hod. Toto potvrzení faxového podání bylo na žádost Nejvyššího soudu zasláno ministerstvem spravedlnosti, když nebylo přiloženo k podané stížnosti pro porušení zákona a bylo jím doplněno dokazování.

Z uvedených skutečností vyplývá, že obhájce obviněného skutečně v poslední den lhůty k podání odvolání dne 23. 8. 2011, zasílal faxem soudu prvního stupně dokument v rozsahu dvou stran, který svým rozsahem odpovídá odvolání osobně doručenému soudu prvního stupně následně dne 25. 8. 2011. Žádný doklad o tomto podání faxem, které bylo učiněno v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 tr. ř., ale nebyl do trestního spisu založen. Odvolací soud tak při svém rozhodování vycházel pouze z obsahu trestního spisu, na jehož základě dospěl k nesprávnému závěru o opožděnosti podaného odvolání, které proto zamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř. Stalo se tak zejména z důvodu administrativního pochybení při manipulaci s podáními, která jsou soudu prvního stupně doručována faxem a tedy ne výlučně pochybením odvolacího soudu. Současně ale odvolací soud nevěnoval dostatečnou pozornost datu 23. 8. 2011, uvedenému na odvolání doručeném soudu prvního stupně dne 25. 8. 2011, jakož ani údaji o jeho zaslání faxem, které měly vyvolat pochybnosti o skutečném datu jeho podání. I v takovýchto případech je totiž nutno před rozhodnutím soudu řádně zjistit skutkový stav na základě hodnocení důkazů, a to postupem podle § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Odvolací soud takto důsledně nepostupoval a tak i jeho přičiněním došlo k nesprávnému zamítnutí odvolání obviněného podle § 253 odst. 1 tr. ř. jako opožděného, ač ve skutečnosti bylo podáno včas a na jeho základě měl být napadený rozsudek soudu prvního stupně meritorně přezkoumán.

Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozsudku, když na rozdíl od návrhu ministra spravedlnosti bylo porušení zákona v neprospěch obviněného vysloveno pouze v těch ustanoveních zákona, která svým postupem odvolací soud porušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. ledna 2013 Předseda senátu: JUDr. Michal Mikláš