7 Tz 53/2011
Datum rozhodnutí: 12.07.2011
Dotčené předpisy: § 65 odst. 2 tr. zákoník7 Tz 53/2011
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Jindřicha Urbánka projednal ve veřejném zasedání dne 12. 7. 2011 stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného P. P., proti usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 17. 9. 2010, sp. zn. 2 T 130/2007, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř., § 270 odst. l tr. ř. rozhodl takto :

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 17. 9. 2010, sp. zn. 2 T 130/2007,
b y l p o r u š e n z á k o n

v ustanoveních § 2 odst. 1 tr. zákoníku, § 65 odst. 2 tr. zákoníku v neprospěch obviněného P. P.
Toto usnesení Okresního soudu v Pardubicích se z r u š u j e . Zrušují se také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
Okresnímu soudu v Pardubicích se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

O d ů v o d n ě n í

Trestním příkazem Okresního soudu v Pardubicích ze dne 26. 9. 2007, sp. zn. 2 T 130/2007, byl obviněný P. P. pravomocně uznán vinným trestným činem úvěrového podvodu podle § 250b odst. l tr. zák. (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů) a odsouzen podle § 250b odst. l tr. zák., § 314e odst. 2 tr. ř., § 45 odst. 1, 2 tr. zák., § 45a odst. 1, 2 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 350 hodin.

Usnesením Okresního soudu v Pardubicích ze dne 17. 9. 2010, sp. zn. 2 T 130/2007, bylo rozhodnuto tak, že podle § 65 odst. 2 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.) se nevykonaná část trestu obecně prospěšných prací ve výměře 310 hodin přeměňuje v trest odnětí svobody ve výměře 310 dnů a že obviněný se podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku pro výkon trestu odnětí svobody zařazuje do věznice s dozorem. Toto usnesení nabylo právní moci dne 2. 11. 2010 v řízení před Okresním soudem v Pardubicích jako soudem prvního stupně.

Ministr spravedlnosti podal dne 13. 6. 2011 ve prospěch obviněného stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 17. 9. 2010, sp. zn. 2 T 130/2007. Konstatoval, že Okresní soud v Pardubicích správně zjistil, že jsou splněny podmínky pro přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trest odnětí svobody, avšak zároveň namítl, že soud pochybil, pokud o přeměně rozhodl podle trestního zákoníku účinného od 1. 1. 2010. Ministr spravedlnosti poukázal na ustanovení § 2 odst. l tr. zákoníku o časové působnosti trestních zákonů, zdůraznil, že trest obecně prospěšných prací byl obviněnému uložen podle trestního zákona účinného do 31. 12. 2009, a uzavřel, že podle tohoto zákona mělo být rozhodnuto také o přeměně v trest odnětí svobody, neboť přeměna podle trestního zákoníku účinného od 1. 1. 2010 není pro obviněného příznivější. V závěru stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. l tr. zákoníku, § 65 odst. 2 tr. zákoníku v neprospěch obviněného, aby zrušil napadené usnesení, aby zrušil také další obsahově navazující rozhodnutí a aby přikázal Okresnímu soudu v Pardubicích věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadené usnesení i předcházející řízení a shledal, že zákon byl porušen.

Přepočet nevykonaného trestu obecně prospěšných prací, resp. jeho zbytku, na trest odnětí svobody je obsahovou složkou trestnosti činu, neboť jde o zákonem určenou součást ukládaného trestu obecně prospěšných prací. Z toho důvodu se rozhodování o přeměně trestu obecně prospěšných prací, resp. jeho zbytku, na trest odnětí svobody řídí ustanovením o časové působnosti trestních zákonů. Podle § 2 odst. l tr. zákoníku se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, a podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Stejnou zásadu zakotvuje i ustanovení § 16 odst. l tr. zák.

Porovná-1i se ustanovení § 65 odst. 2 tr. zákoníku s ustanovením § 45a odst. 4 tr. zák., je jasné, že přepočet nevykonaného trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody podle trestního zákoníku účinného od 1. 1. 2010 není pro obviněného příznivější než přepočet podle trestního zákona účinného do 31. 12. 2009, podle něhož byl trest obecně prospěšných prací uložen. Přepočet podle § 65 odst. 2 tr. zákoníku je založen na tom, že každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den odnětí svobody, zatímco přepočet podle § 45a odst. 4 tr. zák. je založen na tom, že každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí svobody.

Pokud byl trest obecně prospěšných prací uložen před 1. 1. 2010 a soud rozhoduje o přeměně trestu obecně prospěšných prací, resp. jeho zbytku, na trest odnětí svobody v době od 1. 1. 2010, postupuje podle § 45a odst. 4 tr. zák., a nikoli podle § 65 odst. 2 tr. zákoníku (viz č. 5/2011 Sb. rozh. tr.).

Tím, jak o přeměně nevykonaného zbytku trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody rozhodl v posuzované věci, Okresní soud v Pardubicích porušil zákon v ustanoveních § 2 odst. l tr. zákoníku, § 65 odst. 2 tr. zákoníku v neprospěch obviněného.

Nejvyšší soud proto vyslovil zjištěné porušení zákona, zrušil napadené usnesení, zrušil také všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která zrušením napadeného usnesení ztratila podklad, a přikázal Okresnímu soudu v Pardubicích, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Okresní soud v Pardubicích o přeměně nevykonaného zbytku trestu obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody znovu rozhodne, přičemž bude postupovat podle trestního zákona účinného do 31. 12. 2009.

Poučení : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. července 2011

Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec