7 Tz 51/2001
Datum rozhodnutí: 22.09.2003
Dotčené předpisy:
7 Tz 51/2001-I

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu v trestní věci obviněného Ing. P. W., pro trestný čin porušování autorského práva podle § 152 odst. 1 tr. zák. ve znění účinném od 30. 11. 2000 v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti proti usnesení vyšetřovatele Policie České republiky - Městského úřadu vyšetřování v O. ze dne 9. 10. 2000, ČVS MVOV-438/619-2000, rozhodl dne 22. 9. 2003 na návrh ustanoveného obhájce obviněného o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. se JUDr. V. K., advokátu Společné advokátní kanceláře, B., K. 19, přiznává odměna a náhrada hotových výdajů v celkové výši 3.900,- Kč.

O d ů v o d n ě n í :

Ministr spravedlnosti podal stížnost pro porušení zákona proti usnesení vyšetřovatele Policie ČR - Městského úřadu vyšetřování v O. ze dne 9. 10. 2000, ČVS MVOV-438/619-2000, jímž bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného Ing. P. W. a obviněné Mgr. S. W. pro trestný čin porušování autorského práva podle § 152 odst. 1 tr. zák. ve znění účinném do 30. 11. 2000. O stížnosti pro porušení zákona rozhodl Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 28. 3. 2001, sp. zn. 7 Tz 51/2001. V řízení o stížnosti pro porušení zákona byl podle § 39 odst. 1 tr. ř. z důvodu uvedeného v § 36a odst. 2 písm. d) tr. ř. obviněnému Ing. P. W. ustanoven obhájce, a to JUDr. V. K., advokát Společné advokátní kanceláře se sídlem v B., K. 19.

Podáním, které bylo adresováno a dne 13. 4. 2001 doručeno Policii ČR ? Městskému úřadu vyšetřování v O., ustanovený obhájce uplatnil nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů a navrhl, aby mu byla přiznána celková částka 3.900,- Kč. Ačkoli ustanovený obhájce správně uplatnil svůj nárok u tohoto orgánu, protože jeho rozhodnutím bylo trestní stíhání obviněného pravomocně skončeno (§ 151 odst. 3 tr. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2001), vyšetřovatel o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce nerozhodl. Policejní rada pak dne 5. 9. 2003 předložil návrh ustanoveného obhájce Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud shledal, že o návrhu ustanoveného obhájce musí být neprodleně rozhodnuto, a to postupem podle § 151 odst. 3 tr. ř. ve znění zák. č. 265/2001 Sb. účinném od 1. 1. 2002. Podle tohoto ustanovení přísluší rozhodnutí orgánu činnému v trestním řízení, který vedl řízení v době, kdy obhájci povinnost obhajovat skončila. Tímto orgánem je Nejvyšší soud a proto o návrhu ustanoveného obhájce rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu.

V souladu s uplatněným návrhem předseda senátu Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že ustanovenému obhájci náleží odměna za tyto úkony právní služby:

1. za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy obhajoby podle

§ 11 odst. 1 písm. b) adv. tarifu ............ 900,- Kč,

2. za studium spisu dne 20. 3. 2001 od 10:45 do 11:50 hodin podle § 11 odst. 3

s použitím § 11 odst. 1 písm. f) adv. tarifu ............. 900,- Kč,

3. za písemné podání, jehož obsahem bylo vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona, podle § 11 odst. 1 písm. d) adv. tarifu ............. 900,- Kč,

4. za účast při veřejném zasedání u Nejvyššího soudu dne 28. 3. 2001 od 10:00 do 11:05 hodin podle § 11 odst. 1 písm. g) adv. tarifu ........... 900,- Kč,c e l k e m odměna ........ 3.600,- Kč.

Kromě toho ustanovený obhájce důvodně uplatnil také nárok na náhradu hotových výdajů, a to v paušální částce 75,- Kč na každý úkon právní služby podle § 13 odst. 3 adv. tarifu. Vzhledem k tomu, že šlo o čtyři úkony právní služby, náleží ustanovenému obhájci paušální náhrada hotových výdajů v částce 300,- Kč.

Pro úplnost je třeba dodat, že výše odměny byla stanovena s použitím ustanovení § 7, § 10 odst. 3 písm. b), § 15a adv. tarifu, z nichž vyplývá částka 900,- Kč jako výše odměny za jeden úkon právní služby. Pokud byla přiznána také odměna za studium spisu jako úkon právní služby, který není uveden v § 11 odst. 1, 2 adv. tarifu, stalo se tak podle § 11 odst. 3 adv. tarifu s přiměřeným použitím rozhodnutí č. 23/2000 Sb. rozh. tr. Advokátním tarifem je vyhláška č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. září 2003Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec