7 Tz 29/2015
Datum rozhodnutí: 10.02.2016
Dotčené předpisy: § 353 odst. 1,2 písm. c) předpisu č. 40/2009Sb.7 Tz 29/2015-31

ČESKÁ REPUBLIKA

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 10. února 2016 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jindřicha Urbánka a soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Michala Mikláše stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ve prospěch obviněného J. M. proti usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 5. 1. 2015, sp. zn. 1 ZT 436/2014, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným usnesením státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 5. 1. 2015, sp. zn. 1 ZT 436/2014, a v řízení, které jeho vydání předcházelo,
byl porušen zákon
v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. v neprospěch obviněného J. M.

Toto usnesení se zrušuje. Současně se zrušují také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Usnesením policejního orgánu Policie ČR Obvodního ředitelství Praha II, SKPV, odboru obecné kriminality ze dne 8. 12. 2014, č. j. KRPA-486116-61/TČ-2013-001271, bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání proti obviněnému J. M., nar. ..., pro přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, který měl spáchat tím, že dne 10. 12. 2013 v době přibližně od 11:40 hodin do 11:44 hodin v ulici Ž., v areálu A. a pneuservisu, P. Z., vyhrožoval usmrcením poškozeným V. P., nar. ..., a R. N., nar. ..., a to tak, že po předchozím incidentu v silničním provozu ve zmíněném areálu Autoservisu a pneuservisu, kam obviněný přijel vozidlem Škoda Octavia a oba poškození přijeli za ním firemním vozidlem zn. Opel z důvodu vysvětlení předchozí dopravní situace, vytáhl z opaskového pouzdra kalhot svoji legálně drženou střelnou zbraň, výr. zn. Glock 17, se kterou poškozené V. P. a R. N. ohrožoval, přičemž mířil na motorové vozidlo tov. zn. Opel, r. z. ..., ve kterém se poškození nacházeli, a dále vůči poškozeným měl pronést výhrůžku: Jestli chcete umřít jako chlapi, vystupte z vozidla.

Usnesení o zahájení trestního stíhání bylo obviněnému J. M. doručeno dne 15. 12. 2014. Obviněný podal proti tomuto usnesení v zákonem stanovené lhůtě stížnost, kterou odůvodnil vadným procesním postupem orgánů činných v přípravném řízení, přičemž rozvedl důvody, proč se podle jeho názoru nestal skutek, pro který je stíhán.

O stížnosti obviněného M. rozhodla dozorová státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 usnesením ze dne 5. 1. 2015, sp. zn. 1 ZT 436/2014 tak, že tuto stížnost jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítla.

Ministr spravedlnosti podal proti tomuto usnesení stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. M. Odkázal přitom na ustanovení § 146 odst. 1 tr. ř. a § 146a odst. 2 písm. a) tr. ř.

Podle ustanovení § 146 odst. 1 tr. ř. platí, že orgán, proti jehož usnesení stížnost směřuje, může jí sám vyhovět, nedotkne-li se změna původního usnesení práv jiné strany trestního řízení. Jde-li o usnesení policejního orgánu, které bylo vydáno s předchozím souhlasem státního zástupce nebo na jeho pokyn, může policejní orgán sám stížnosti vyhovět jen s předchozím souhlasem státního zástupce.

Podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř., jestliže lhůta k podání stížnosti již všem oprávněným osobám uplynula a stížnosti nebylo vyhověno podle odstavce 1, předloží věc k rozhodnutí policejní orgán státnímu zástupci, který vykonává nad přípravným řízením dozor, a jde-li o stížnost proti usnesení, k němuž tento státní zástupce dal souhlas nebo pokyn, jeho prostřednictvím nadřízenému státnímu zástupci.

Ze spisového materiálu vyplývá, že státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 opatřením ze dne 24. 11. 2014, č. j. 0 ZK 512/2014-9 podle § 179c odst. 2 písm. j) tr. ř. vrátila policejnímu orgánu trestní věc tehdy podezřelého J. M. a současně mu uložila, aby ve smyslu § 179f odst. 2 písm. c) tr. ř. zahájil ve věci proti J. M. trestní stíhání pro přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku. V rámci přezkumného řízení bylo dále zjištěno, že táž státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 rozhodla usnesením ze dne 5. 1. 2015, sp. zn. 1 ZT 436/2014 tak, že podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítla stížnost obviněného J. M. podanou prostřednictvím jeho obhájce a směřující proti usnesení policejního orgánu ze dne 8. 12. 2014 o zahájení trestního stíhání obviněného M. pro přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku. Jestliže stížnosti obviněného nebylo vyhověno policejním orgánem podle § 146 odst. 1 tr. ř., měla být tato stížnost postoupena podle § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. nadřízenému orgánu, tj. v posuzovaném případě státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze. Pokud tak státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 neučinila a svým usnesením ze dne 5. 1. 2015, sp. zn. 1 ZT 436/2014, a sama podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítla stížnost jako nedůvodnou, porušila tím zákon v neprospěch obviněného, neboť k tomuto rozhodnutí nebyla ze zákona oprávněna. Svým postupem zbavila obviněného práva na nestranné a objektivní posouzení jeho opravného prostředku nadřízeným orgánem.

Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil porušení zákona v neprospěch obviněného J. M. v ustanoveních § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. a § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., napadené usnesení zrušil a zrušil také všechna další rozhodnutí na ně obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušení, pozbyla podkladu, a aby poté přikázal Městskému státnímu zastupitelství v Praze, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl.

Ke stížnosti pro porušení zákona se vyjádřil obviněný J. M. prostřednictvím zvoleného obhájce Mgr. Daniela Tetzeliho. Souhlasil s jejím obsahem a připojil se k návrhu ministra spravedlnosti, aby Nejvyšší soud vyslovil namítané porušení zákona, napadené usnesení zrušil, zrušil i další obsahově navazující rozhodnutí a poté přikázal státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. K vyjádření připojil podnět obhajoby k výkonu dohledu nad činností státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 ze dne 12. 1. 2015.

Nejvyšší soud shledal, že stížnost pro porušení zákona je důvodná. Je skutečností, že v trestní věci obviněného J. M. rozhodla nepříslušná státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, ačkoliv stížnost obviněného měla být postoupena podle § 146 odst. 1 písm. a) tr. ř. nadřízenému orgánu, tedy státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze. Jestliže tak státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 neučinila a sama rozhodla usnesením ze dne 5. 1. 2015, sp. zn. 1 ZT 436/2014, porušila tím zákon v neprospěch obviněného J. M.

Nejvyšší soud proto vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř. zjištěné porušení zákona v ustanovení § 146 odst. 2 písm. a) tr. ř. Nevyslovil porušení zákona i v ustanovení § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř., protože v něm neshledal porušení zákona. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadené usnesení zrušil a současně zrušil i všechna další rozhodnutí na toto usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo jeho zrušením pozbyla podkladu, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. přikázal věcně příslušnému státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. února 2016

JUDr. Jindřich Urbánek
předseda senátu