7 Tz 26/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 419 tr. zákoník7 Tz 26/2011-29
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 31. května 2011, v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mikláše a soudců JUDr. Petra Hrachovce a JUDr. Jindřicha Urbánka, stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného Z. P. , proti usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 4 T 264/2008, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl t a k t o :

Usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 4 T 264/2008,
b y l p o r u š e n z á k o n

v ustanovení § 419 tr. zákoníku v neprospěch obviněného Z. P.

Toto usnesení Okresního soudu v České Lípě se z r u š u j e .

Zrušují se také další rozhodnutí na zrušené usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v České Lípě se p ř i k a z u j e , aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.


Odůvodnění:
Okresní soud v České Lípě rozhodl usnesením ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 4 T 264/2008 (č. l. 64 tr. spisu), podle § 419 tr. zákoníku o poměrném zkrácení trestu odnětí svobody uloženého obviněnému Z. P. rozsudkem tohoto soudu ze dne 3. 3. 2009, sp. zn. 4 T 264/2009 (č. l. 48 tr. spisu), a to o 2 měsíce. Původní trest byl obviněnému uvedeným rozsudkem uložen jako úhrnný za dva trestné činy /§ 180d a § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona/, a to v trvání 1 roku odnětí svobody, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu 5 let. Usnesením tohoto soudu ze dne 30. 7. 2010, sp. zn. 4 T 264/2008 (č. l. 72 tr. spisu), bylo podle § 330 odst. 1 tr. ř. a § 60 odst. 1 tr. zákona vysloveno, že se obviněný ve zkušební době neosvědčil a uložený trest odnětí svobody vykoná ve věznici s ostrahou. Nařízení výkonu tohoto poměrně zkráceného trestu odnětí svobody bylo dne 10. 9. 2010 doručeno Věznici Stráž pod Ralskem a obviněný by měl tento trest vykonávat od 25. 5. 2012.

Proti pravomocnému usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 4 T 264/2008, jímž bylo podle § 419 tr. zákoníku rozhodnuto o poměrném zkrácení trestu odnětí svobody, podal dne 18. 2. 2010 ministr spravedlnosti u Nejvyššího soudu ČR stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného. Poukázal na to, že ke dni spáchání skutku 15. 10. 2008, bylo možné za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona uložit trest odnětí svobody až na 6 měsíců, a za trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona trest odnětí svobody až na 1 rok. Až v mezidobí bylo ustanovení § 171 tr. zákona novelizováno (zák. č. 129/2008 Sb. účinným od 1. 1. 2009) a trestní postih v ustanovení odst. 1 písm. c) byl zpřísněn možným uložením trestu odnětí svobody až na 2 léta. Při rozhodování o poměrném zkrácení úhrnného trestu dne 25. 2. 2010, vzhledem k dekriminalizaci trestného činu podle § 180d tr. zákona novým trestním zákoníkem č. 40/2009 Sb., účinným od 1. 1. 2010, měla být zohledněna zejména skutečnost, že za trestný čin podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona, ve znění ke dni spáchání skutku 15. 10 2008, nelze uložit trest odnětí svobody nad dolní hranicí zákonné trestní sazby, tj. více než 6 měsíců odnětí svobody.

Ministr spravedlnosti proto navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že napadeným usnesením byl porušen v neprospěch obviněného zákon v ustanovení § 419 tr. zákoníku, podle § 269 odst. 2 tr. ř. aby napadené usnesení zrušil včetně obsahově navazujících rozhodnutí, která tím pozbyla podkladu, a podle § 270 odst. 1 tr. ř. Okresnímu soudu v České Lípě přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Nejvyšší soud po projednání stížnosti pro porušení zákona zjistil, že tato je důvodná a zákon v neprospěch obviněného byl v ustanovení § 419 tr. zákoníku porušen.

Jak správně namítá ministr spravedlnosti ve stížnosti pro porušení zákona, bylo možné v době spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona, uložit trest odnětí svobody pouze až na šest měsíců . Trest odnětí svobody v trvání 1 roku, o jehož poměrném zkrácení rozhodl Okresní soud v České Lípě napadeným usnesením podle § 419 tr. zákoníku, byl přitom obviněnému uložen rozsudkem téhož soudu ze dne 3. 3. 2009, sp. zn. 4 T 264/2008, jako trest úhrnný podle § 35 odst. 1 tr. zákona, a to i za sbíhající se trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona, přičemž oba tyto trestné činy spáchal obviněný v jednočinném souběhu dne 15. 10. 2008. Byť zákonem č. 129/2008 (účinný od 1. 1. 2009) byla následně hranice trestní sazby u trestného činu podle § 171 odst. 1 tr. zákona zpřísněna u trestu odnětí svobody až na 2 léta, byl soud I. stupně při rozhodování o poměrném zkrácení trestu za čin, který není trestným činem podle § 419 tr. zákoníku, tj. za trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 180d tr. zákona, který již není podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. od 1. 1. 2010 trestným činem, vázán horní hranicí trestu odnětí svobody v ustanovení § 171 odst. 1 tr. zákona ve znění v době spáchání činu. Tato horní hranice byla v době činu až 6 měsíců, takže po dekriminalizaci trestného činu podle § 180d tr. zákona od 1. 1. 2010, nebylo možné poměrně zkrátit trest odnětí svobody podle § 419 tr. zákoníku nad tuto horní hranici trestu odnětí svobody, tj. na 10 měsíců, jak to učinil soud I. stupně napadeným usnesení.

Tímto svým postupem porušil zákon v neprospěch obviněného v ustanovení § 419 tr. zákoníku. Proto Nejvyšší soud rozhodl k stížnosti pro porušení zákona tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozsudku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 31. května 2011
Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš