7 Tz 249/2000
Datum rozhodnutí: 24.01.2001
Dotčené předpisy:
7 Tz 249/2000

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 24. ledna 2001 ve věci obviněného R. J., o výši odměny a nákladech hotových výdajů ustanoveného obhájce t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam, určuji JUDr. Z. D., advokátní kancelář, odměnu a náhradu hotových výdajů podle vyhlášky MS ČR č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 235/1997 Sb., t a k t o :

1) Za převzetí a přípravu obhajoby 1 000 Kč

2) Za studium spisu dne 8. 11. 2000 1 000 Kč

3) Účast u veřejného zasedání dne 23. 11. 2000 1 000 Kč

3 000 Kč

Snížení o 10 % (§ 15a vyhl.) - 300 Kč

Odměna 2 700 Kč

Náhrada hotových výdajů paušální sazbou 3 x 75 Kč 225 Kč

C e l k e m 2 925 Kč

O d ů v o d n ě n í :

JUDr. Z. D. byl opatřením předsedy senátu ze dne 31. 10. 2000 ustanoven obhájcem obviněného R. J. pro řízení o stížnosti pro porušení zákona z důvodu § 36a odst. 2 písm. a) tr. ř. - obviněný byl v době řízení ve výkonu trestu odnětí svobody.

Po skončení řízení uplatnil obhájce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za poskytnutou právní službu.

Předseda senátu přezkoumal předložené vyúčtování a zjistil, že odměna i náhrada hotových výdajů je účtována správně. Odměna za jeden úkon právní pomoci činí v tomto případě 1 000 Kč. Počet účtovaných úkonů odpovídá skutečně poskytnuté právní službě. Vzhledem k ustanovení § 15a vyhlášky se mimosluvní odměna za úkony právní služby snižuje o 10 %, tj. za 3 úkony činí 2 700 Kč. Spolu s náhradou nákladů paušální částkou, která je za 3 úkon 225 Kč, činí odměna a hotové výdaje advokáta 2 925 Kč.

Tuto částku mu účtárna Nejvyššího soudu proplatí na účet.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. ledna 2001

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman