7 Tz 246/2000
Datum rozhodnutí: 01.11.2000
Dotčené předpisy:
7 Tz 246/2000

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu v řízení o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného P. S., proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 22. 1. 1999, sp. zn. 2 T 357/98, rozhodl dne 1. 11. 2000 o návrhu ustanoveného obhájce JUDr. P. N., advokáta, t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř., per analogiam, se JUDr. P. N., advokátovi, přiznává odměna za obhajobu obviněného P. S. v řízení o stížnosti pro porušení zákona v celkové částce 2.925,- Kč, slovy dvatisícedevětsetdvacetpětkorun.

O d ů v o d n ě n í :

Opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu byl ustanoven JUDr. P. N. podle § 39 odst. 1 tr. ř. obhájcem obviněného P. S., a to v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného podal ministr spravedlnosti proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 22. 1. 1999, sp. zn. 2 T 357/98.

Obhájce obviněného navrhl, aby mu za obhajobu obviněného byla přiznána odměna, a předložil její vyúčtování. Odměnu požadoval za tři úkony právní pomoci. Za převzetí a přípravu obhajoby podle § 11 odst. 1 písm. b), vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif), účtoval částku 1.000,- Kč. Za prostudování spisu podle § 11 odst. 1 písm. f) advokátního tarifu rovněž částku 1.000,- Kč, a stejnou částku podle § 11 odst. 1 písm. g) advokátního tarifu za účast u jednání soudu. Každá z uvedených částek byla snížena o 10 %. Podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky účtoval současně za každý úkon paušální částku, tj. 3 x 75,- Kč. Celkem tedy účtoval částku 2.925,- Kč.

Vzhledem k tomu, že předseda senátu po přezkoumání předloženého návrhu shledal, že tento je v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a odpovídá plně dále také ustanovení § 10 odst. 3 písm. b), § 7 a § 15a advokátního tarifu, rozhodl analogicky podle § 151 odst. 3 tr. ř. o přiznání celkové odměny ustanovenému obhájci tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Přiznanou odměnu zašle účtárna Nejvyššího soudu na účet advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 1. listopadu 2000

Předseda senátu:

JUDr. Jan Engelmann