7 Tz 21/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 99 odst. 5 tr. zákoník, § 99 odst. 6 tr. zákoník7 Tz 21/2011-22
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Michala Mikláše a JUDr. Jindřicha Urbánka projednal ve veřejném zasedání dne 23. 3. 2011 stížnost pro porušení zákona podanou ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného S. H. , proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. 0 Nt 728/2009, a podle § 268 odst. 2 tr. ř., § 269 odst. 2 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. 0 Nt 728/2009,
b y l p o r u š e n z á k o n
v ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku v neprospěch obviněného S. H.
Toto usnesení se z r u š u j e ve výroku o uložení dohledu probačního úředníka.
Zrušují se také další rozhodnutí na zrušenou část usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. 0 Nt 728/2009, bylo rozhodnuto
- výrokem podle § 99 odst. 5 tr. zákoníku tak, že ústavní ochranné léčení uložené obviněnému S. H. rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 6. 1999 , sp. zn. 2 To 55/99, bylo přeměněno na formu ambulantní,
- výrokem podle § 99 odst. 6 tr. zákoníku tak, že obviněnému S. H. byl uložen dohled probačního úředníka na dobu tří let.

Usnesení nabylo právní moci dne 10. 6. 2010 v řízení před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě jako soudem prvního stupně.

Ministr spravedlnosti podal dne 18. 2. 2011 ve prospěch obviněného S. H. stížnost pro porušení zákona proti usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Napadl pouze výrok o uložení dohledu probačního úředníka. Vytkl, že Okresní soud v Havlíčkově Brodě porušil zákon v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 99 odst. 6 tr. zákoníku. Namítl, že pro uložení dohledu probačního úředníka nebyla splněna základní podmínka spočívající v tom, že ochranné léčení je ukončeno. Poukázal na to, že došlo jen ke změně formy ochranného léčení, a uvedl, že za této situace nepřichází uložení dohledu probačního úředníka v úvahu. Ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil vytýkané porušení zákona, ke kterému došlo v neprospěch obviněného, aby zrušil napadené usnesení ve výroku o uložení dohledu probačního úředníka, a aby zrušil také další obsahově navazující rozhodnutí.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. napadené usnesení, pokud jde o výrok o uložení dohledu probačního úředníka, jakož i řízení předcházející této části napadeného usnesení, a shledal, že zákon byl porušen.

Ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku upravuje délku trvání ochranného léčení a v této souvislosti mimo jiné stanoví, že je-li nebezpečí, že odsouzený spáchá další trestný čin, soud v rozhodnutí o propuštění z ochranného léčení uloží odsouzenému dohled nad jeho chováním až na dobu pěti let, přičemž na výkon dohledu se užije obdobně ustanovení § 49 až § 51 tr. zákoníku.

Z ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku jasně vyplývá, že uložení dohledu nad chováním odsouzeného je podmíněno tím, že odsouzený je z ochranného léčení p r o p u š t ě n . Propuštěním z ochranného léčení se rozumí jeden ze způsobů jeho u k o n č e n í . Logika věci je v tom, že při ukončení ochranného léčení je potřeba určité kontroly chování odsouzeného, jestliže tu je nebezpečí, že po ukončení ochranného léčení spáchá další trestný čin. Tato potřeba nevyvstává, jestliže výkon ochranného léčení byť ve změněné formě pokračuje, protože tím je kontrola chování odsouzeného nadále zajištěna.

V posuzovaném případě nebyl obviněný S. H. z ochranného léčení propuštěn, ale došlo u něho jen ke změně formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní. Při této změně bylo ochranné léčení dále vykonáváno. S uvedenou změnou nespojuje ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku nutnost ani možnost uložit obviněnému dohled probačního úředníka, jak o tom rozhodl Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Napadené usnesení neobsahuje odůvodnění (§ 134 odst. 3 tr. ř.), takže nelze zjistit, jakými úvahami se Okresní soud v Havlíčkově Brodě při rozhodování řídil. V každém případě však Okresní soud v Havlíčkově Brodě pochybil, pokud obviněnému podle § 99 odst. 6 tr. zákoníku uložil dohled probačního úředníka.

Nejvyšší soud proto vyslovil porušení zákona v ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku s tím, že zákon byl v tomto ustanovení porušen v neprospěch obviněného, zrušil napadené usnesení ve výroku o uložení dohledu probačního úředníka a zrušil také všechna další obsahově navazující rozhodnutí, která tím ztratila podklad. Nejvyšší soud se omezil na zrušení vadného výroku a obsahově navazujících rozhodnutí, neboť ve věci není třeba učinit žádné nové rozhodnutí.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že neshledal porušení zákona v ustanoveních § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Tato ustanovení upravují postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování skutkového stavu věci a při hodnocení důkazů. V tomto ohledu se Okresní soud v Havlíčkově Brodě žádného pochybení nedopustil. Jeho pochybení spočívalo v tom, že na správně zjištěný skutkový stav vadně aplikoval hmotné právo, konkrétně ustanovení § 99 odst. 6 tr. zákoníku v části, která stanoví podmínky, za nichž je možné uložit dohled.

Poučení : Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. března 2011

Předseda senátu:
JUDr. Petr Hrachovec