7 Tz 181/2000
0
Dotčené předpisy:
7 Tz 181/2000-1

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 27. 3. 2002 v trestní věci obviněného J. K. pro trestný čin pojistného podvodu podle § 250a odst. 1 tr. zák., vedené u Policie České republiky Obvodní úřadu vyšetřování Praha 2 pod ČVS OVV-844/99, o návrhu ustanoveného obhájce, aby bylo rozhodnuto o výši jeho odměny a náhradě hotových výdajů v řízení o stížnosti pro porušení zákona, t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. ve znění zák. č. 265/2001 Sb. náleží ustanovenému obhájci JUDr. M. P., advokátu, odměna ve výši 2 700 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 225 Kč, celkem 2 925 Kč.

O d ů v o d n ě n í :

JUDr. M.P., advokát, byl ustanoven podle § 39 odst. 1 tr. ř., § 275 odst. 2 tr. ř. dne 13. 9. 2000 obhájcem obviněného J. K. v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti proti pravomocnému usnesení vyšetřovatele Policie ČR Obvodního úřadu vyšetřování Praha 2 ze dne 7. 2. 2000, ČVS OVV844/99. Tímto usnesením vyšetřovatel zastavil trestní stíhání obviněného pro trestný čin pojistného podvodu podle § 250a odst. 1 tr. zák. Nejvyšší soud rozhodl o stížnosti pro porušení zákona rozsudkem ze dne 20. 9. 2000, sp. zn. 7 Tz 181/2000. Ihned po vyhlášení rozsudku, tj. dne 20. 9. 2000, ustanovený obhájce předložil návrh, aby bylo rozhodnuto o jeho odměně a náhradě hotových výdajů. Tento návrh byl spolu se spisem odeslán Policii ČR Obvodnímu vyšetřování Praha 2, protože podle § 151 odst. 3 tr. ř. ve znění účinném do 31. 12. 2001 byl vyšetřovatel příslušný k tomu, aby o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce rozhodl.

Ustanovený obhájce podáním, které došlo Nejvyššímu soudu dne 25. 3. 2002, poukázal na to, že mu odměna ani hotové výdaje dosud nebyly uhrazeny, a dále na to, že přípisem policejního rady Policie ČR Obvodního ředitelství pro Prahu 2, Služby kriminální policie a vyšetřování ze dne 12. 3. 2002 mu bylo sděleno, že je věcí Nejvyššího soudu vyúčtovanou odměnu a náklady uhradit. V závěru svého podání ustanovený obhájce uvedl, že žádá Nejvyšší soud o stanovisko k věci. Předseda senátu Nejvyššího soudu posoudil toto podání ustanoveného obhájce podle jeho obsahu a skutečného smyslu (§ 59 odst. 1 tr. ř.) a se zřetelem k tomu ho považoval za návrh, aby sám rozhodl o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného obhájce.

Předseda senátu Nejvyššího soudu shledal, že meritorně rozhodnout o návrhu ustanoveného obhájce může podle § 151 odst. 3 tr. ř. ve znění zák. č. 265/2001 Sb., tj. ve znění účinném od 1. 1. 2002, neboť nyní toto ustanovení vychází ze zásady, že rozhodne orgán činný v trestním řízení, který vedl řízení v době, kdy obhájci povinnost obhajovat skončila. Přitom u soudu rozhoduje předseda senátu.

V souladu s návrhem ustanoveného obhájce mu předseda senátu Nejvyššího soudu přiznal především odměnu ve výši 2 700 Kč, která se skládá z těchto částek:

900 Kč za převzetí a přípravu obhajoby podle § 11 odst. 1 písm. a) advokátního tarifu,

900 Kč za studium spisu podle § 11 odst. 1 písm. f) se zřetelem k ust. § 11 odst. 3 advokátního tarifu,

900 Kč za účast při veřejném zasedání podle § 11 odst. 1 písm. g) advokátního tarifu.

Opodstatněnost všech tří položek odměny vyplývá z obsahu spisu Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tz 181/2000. Advokátním tarifem se tu rozumí vyhláška č. 177/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb. Předseda senátu Nejvyššího soudu se řídil ustanoveními § 1 odst. 2, 3, § 7, § 15a advokátního tarifu.

Pokud jde o náhradu hotových výdajů, přiznal předseda senátu Nejvyššího soudu ustanovenému obhájci v souladu s jeho návrhem částku 225 Kč. Vycházel přitom z ust. § 13 odst. 3 advokátního tarifu, podle něhož přísluší paušální částka 75 Kč na jeden úkon právní služby. Protože v daném případě šlo o tři úkony právní služby, náleží ustanovenému obhájci 225 Kč paušální náhrady hotových výdajů.

Celkem tedy ustanovenému obhájci byla na odměně a na náhradě hotových výdajů přiznána částka 2 925 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Petr Hrachovec