7 Tz 163/99
Datum rozhodnutí: 01.08.2000
Dotčené předpisy:
7 Tz 163/99-1

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 31. července 2000 ve věci obviněného L. R., o výši odměny a o nákladech hotových výdajů ustanoveného obhájce t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam, určuji JUDr. P. N., odměnu a náhradu hotových výdajů podle vyhlášky MS ČR č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 235/1997, takto :

1) Za převzetí a přípravu obhajoby 1 500,- Kč

2) Za studium spisu 1 500,- Kč

3) Za účast na veřejném zasedání dne 4. 5. 2000 1 500,-Kč

4 500,- Kč

Snížení o 10 % (§ 15a vyhl.) - 450,- Kč

4 050,- Kč

Náhrada hotových výdajů paušální sazbou

3 x 75,- Kč 225,- Kč

C e l k e m 4 275,- Kč

O d ů v o d n ě n í :

JUDr. P. N. byl opatřením předsedy senátu ze dne 18. dubna 2000 ustanoven obhájcem obviněného L. R. pro řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného podal ministr spravedlnosti. Obviněný byl stíhán pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 3 písm. b) trestního zákona. Důvodem nutné obhajoby byla skutečnost, že v době řízení o stížnosti pro porušení zákona byl obviněný ve výkonu trestu odnětí svobody a trestný čin, pro který se vedlo řízení, je ohrožen sazbou odnětí svobody s horní hranicí až osmi let.

Po skončení řízení uplatnil obhájce návrh na odměnu a náhradu hotových výdajů za poskytnutou právní službu.

Předseda senátu přezkoumal předložené vyúčtování a zjistil, že odměna i náhrada hotových výdajů je účtována správně. Odměna za jeden úkon právní pomoci činí v tomto případě 1 500,- Kč (§ 7, § 10 odst. 2 písm. c) vyhl.). Počet účtovaných úkonů právní služby odpovídá skutečně poskytnuté právní službě. Vzhledem k ustanovení § 15a vyhl. se mimosmluvní odměna za úkony právní služby snižuje o 10 %, tj. za tři úkony činí 4 050,- Kč. Spolu s náhradou nákladů, které byly účtovány paušální částkou, tj. 3 x 75,- Kč, činí odměna a hotové výdaje advokáta 4 275,- Kč.

Tuto částku účtárna Nejvyššího soudu proplatí advokátovi na účet.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 1. srpna 2000

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman