7 Tz 145/99
Datum rozhodnutí: 08.11.2000
Dotčené předpisy:
7 Tz 145/99 - I.

U S N E S E N Í

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 8. listopadu 2000 ve věci obviněného T. N. T., o výši odměny a nákladech hotových výdajů ustanoveného obhájce t a k t o :

Podle § 151 odst. 3 tr. ř. per analogiam, určuji JUDr. Z. D., odměnu a náhradu hotových výdajů podle vyhlášky MS ČR č. 177/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 235/1997 Sb. takto :

1) Za převzetí a přípravu obhajoby 1 500,- Kč

2) Za studium spisu 1 500,- Kč

3) Za účast na veřejném zasedání dne 5. 10. 2000 1 500,- Kč

4 500,- Kč

Snížení o 10% (§ 15a vyhl.) - 450,- Kč

Odměna 4 050,- Kč

Náhrada hotových výdajů paušální sazbou

3 x 75 Kč 225,- Kč

C e l k e m 4 275,- Kč

O d ů v o d n ě n í :

JUDr. Z. D. byl opatřením předsedy senátu ze dne 22. září 2000 ustanoven obhájcem obviněného T. N. T. pro řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch obviněného podal ministr spravedlnosti. Obviněný byl stíhán pro trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zák. a v řízení musel být zastoupen obhájcem z důvodů § 36a odst. 2 písm. b) tr. ř.

Po skončení řízení o stížnosti pro porušení zákona uplatnil obhájce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů na poskytnutou právní službu.

Předseda senátu přezkoumal předložené vyúčtování a zjistil, že odměna i náhrada hotových výdajů jsou účtovány správně, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Přiznanou částku účtárna Nejvyššího soudu proplatí na účet advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 8. listopadu 2000

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman